Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,341
917
153
82
4.1.5. Sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi theo khu vực sống


6-nông thôn
ính: %


SXCS
2002
2006
2012
2016
Thành

Nông
thôn
Thành

Nông
thôn
Thành

Nông
thôn
Thành

Nông
thôn

3,91
5,70
3,86
6,25
4,96
8,47
6,29
8,74


9,52
14,42
10,71
17,37
13,81
21,77
16,30
21,35


76,44
71,71
72,95
66,14
67,97
57,89
63,63
57,45

10,12
8,18
12,48
10,25
13,26
11,87
13,79
12,45

100
100
100
100
100
100
100
100



1,641
5,441
2,326
6,074
2,939
7,070
4,196
8,269




      


 


 
  

   
82 4.1.5. Sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi theo khu vực sống   6-nông thôn ính: %   SXCS 2002 2006 2012 2016 Thành  Nông thôn Thành  Nông thôn Thành  Nông thôn Thành  Nông thôn  3,91 5,70 3,86 6,25 4,96 8,47 6,29 8,74   9,52 14,42 10,71 17,37 13,81 21,77 16,30 21,35   76,44 71,71 72,95 66,14 67,97 57,89 63,63 57,45  10,12 8,18 12,48 10,25 13,26 11,87 13,79 12,45  100 100 100 100 100 100 100 100    1,641 5,441 2,326 6,074 2,939 7,070 4,196 8,269                           
83




       





 


         
 












         

83                                                        
84

4.2.1. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến


     

4.2.2. Kiểm định Chow
 C



Nam- 
Thành t- nông thôn
F value
F critical
F value
F critical
Chow cho mô hình SRH
1.138
2.088
0.775
2.191
  C  

1.122
1.912
1.384
1.912
  Chow cho hình nh

2.142
2.136
4.017
2.191


C  

F value < F-
 
0
  





C
84  4.2.1. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến          4.2.2. Kiểm định Chow  C    Nam-  Thành t- nông thôn F value F critical F value F critical Chow cho mô hình SRH 1.138 2.088 0.775 2.191   C    1.122 1.912 1.384 1.912   Chow cho mô hình tình  2.142 2.136 4.017 2.191   C    F value < F-   0         C
85
         -critical

0
 
 
)



4.2.3. Kiểm định Hosmes – Lemeschow

 -L cho
 
       
 

4.3.1. Tình trạng sức khỏe do NCT tự đánh giá
- Self-rated Health)
 

        
- 


         

           
    
 

85          -critical  0     )    4.2.3. Kiểm định Hosmes – Lemeschow   -L cho              4.3.1. Tình trạng sức khỏe do NCT tự đánh giá - Self-rated Health)             -                                  
86

   
trong khi

    



 
          


       


 






2.771
36


60 - 69
1.185
43,55
70- 79
813
32,77

773
25,45

Nam
1.101
41,19

1.670
32,11


1.606
40,36

1.165
26,5


518
20,25

1.898
36,43

360
52,86


733
44,6
Nông thôn
2.038
31,78
Tôn giáo
518
27,96
Không
2.253
37,55
86      trong khi                                           2.771 36   60 - 69 1.185 43,55 70- 79 813 32,77  773 25,45  Nam 1.101 41,19  1.670 32,11   1.606 40,36  1.165 26,5   518 20,25  1.898 36,43  360 52,86   733 44,6 Nông thôn 2.038 31,78 Tôn giáo Có 518 27,96 Không 2.253 37,55
87





Kinh
2.427
36,17
Khác
344
34,6


259
17,99

505
36,07

1.793
36,62

214
41,94


2.741
35,8
Không
30
69,5


1.468
37,58

1.302
34,23

2.075
38,12
Không
696
27,5
Hành vi 

571
42,72
Không
2.200
34,21

798
53,07
Không
1.973
29,35

4.3.2. SXCS và các yếu tố tác động tới sức khỏe tự đánh giá ở NCT
        

- 
      

87      Kinh 2.427 36,17 Khác 344 34,6   259 17,99  505 36,07  1.793 36,62  214 41,94   Có 2.741 35,8 Không 30 69,5   1.468 37,58  1.302 34,23  Có 2.075 38,12 Không 696 27,5 Hành vi   Có 571 42,72 Không 2.200 34,21  Có 798 53,07 Không 1.973 29,35  4.3.2. SXCS và các yếu tố tác động tới sức khỏe tự đánh giá ở NCT           -         
88

Mô hình 1
Mô hình 2
Mô hình 3
Mô hình 4
OR
95% CI
OR
95% CI
OR
95% CI
OR
95% CI

mình
-
-
-
-
-
-
-
-
  

2.57***
1.29-5.12
1.488
0.72-3.04
1.50
0.72-3.11
1.40
0.69-2.86
   

2.63***
1.54-4.50
1.78**
1.00-3.17
1.80**
1.00-3.24
1.76**
1.01-3.09

3.29***
1.70-6.36
1.94*
0.97-3.87
1.99*
0.99-4.01
1.99**
1.02-3.90


0.96***
0.94-0.98
0.96***
0.94-0.98
0.96***
0.94-0.98

0.83
0.59-1.17
0.83
0.59-1.17
1.35
0.91-2.01


1.23
0.84-1.80
1.21
0.83-1.78
1.25
0.84-1.87
   

THCS
1.75**
1.12-2.75
1.76**
1.12-2.77
1.58**
1.01-2.47

2.50***
1.42-4.37
2.49***
1.42-4.36
2.08***
1.19-3.63

(nông thôn = ref)

1.56***
1.16-2.11
1.54***
1.10-2.15
1.68***
1.20-2.34
Tôn giáo
0.58***
0.43-0.80
0.59***
0.43-0.81
0.58***
0.41-0.81

0.96
0.66-1.40
0.99
0.68-1.45
0.96
0.65-1.41


0.17**
0.04-0.67
0.24**
0.07-0.76

1.07
0.74-1.56
1.122
0.76-1.63

1.26
0.87-1.83
1.23
0.86-1.77


1.17
0.76-1.81
   

2.60***
1.83-3.68
Log likelihood -1697.814 -1625.449 -1623.048 -1589.561
Pseudo R2 0.007 0.049 0.050 0.070



88  Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4 OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI  mình - - - - - - - -     2.57*** 1.29-5.12 1.488 0.72-3.04 1.50 0.72-3.11 1.40 0.69-2.86      2.63*** 1.54-4.50 1.78** 1.00-3.17 1.80** 1.00-3.24 1.76** 1.01-3.09  3.29*** 1.70-6.36 1.94* 0.97-3.87 1.99* 0.99-4.01 1.99** 1.02-3.90   0.96*** 0.94-0.98 0.96*** 0.94-0.98 0.96*** 0.94-0.98  0.83 0.59-1.17 0.83 0.59-1.17 1.35 0.91-2.01   1.23 0.84-1.80 1.21 0.83-1.78 1.25 0.84-1.87      THCS 1.75** 1.12-2.75 1.76** 1.12-2.77 1.58** 1.01-2.47  2.50*** 1.42-4.37 2.49*** 1.42-4.36 2.08*** 1.19-3.63  (nông thôn = ref)  1.56*** 1.16-2.11 1.54*** 1.10-2.15 1.68*** 1.20-2.34 Tôn giáo 0.58*** 0.43-0.80 0.59*** 0.43-0.81 0.58*** 0.41-0.81  0.96 0.66-1.40 0.99 0.68-1.45 0.96 0.65-1.41   0.17** 0.04-0.67 0.24** 0.07-0.76  1.07 0.74-1.56 1.122 0.76-1.63  1.26 0.87-1.83 1.23 0.86-1.77   1.17 0.76-1.81      2.60*** 1.83-3.68 Log likelihood -1697.814 -1625.449 -1623.048 -1589.561 Pseudo R2 0.007 0.049 0.050 0.070   
89

     
       
1.29-5.12).
-
         
 
     
     
 
1.00-3.17 OR= 1.947, p<0.1, CI: 0.97-

            
   -3.24 OR= 1.9,
p<0.05, CI: 0.99-
  



cao 
Grundy (2000); Hughes và Waite (2002); Samanta, Chen và
Vanneman (2015)Paul và Verma (2016).
        -
    

y
  -0.98)  

89                1.29-5.12). -                           1.00-3.17 và OR= 1.947, p<0.1, CI: 0.97-                  -3.24 và OR= 1.9, p<0.05, CI: 0.99-       cao  Grundy (2000); Hughes và Waite (2002); Samanta, Chen và Vanneman (2015)Paul và Verma (2016).         -       y   -0.98)    
90

     
  -2.47 OR=2.08, p<0.01, CI: 1.19-



 Ross Wu (2009);      
 
         
         
-2.34).

-
    
   

giáo nào
Brown & Tierney, 2009)Tuyen, Thanh, Huong và Tinh (2015)


   
        -



     

     
90          -2.47 và OR=2.08, p<0.01, CI: 1.19-     Ross và Wu (2009);                             -2.34).  -           giáo nào Brown & Tierney, 2009)Tuyen, Thanh, Huong và Tinh (2015)               -                
91
-
                 
Valencia-Martín, Galán và Rodríguez-Artalejo (2009), Frisher và c
Moriconi và Nadeau (2015)
 
Moriconi và Nadeau (2015) 
    
        


 -
-
    hôn nhân,
    


4.4.1. Tình trạng trầm cảm của NCT

        



4
       

   

4
91 -                   Valencia-Martín, Galán và Rodríguez-Artalejo (2009), Frisher và c Moriconi và Nadeau (2015)   Moriconi và Nadeau (2015)                   - -     hôn nhân,        4.4.1. Tình trạng trầm cảm của NCT              4               4