Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,342
917
153
72





 


vào phân tích trong mô hình.


        




72          vào phân tích trong mô hình.               
73


4.1. Thc trng sp xp cuc sng ci cao tui Vit Nam
4.1.1. Khái quát v dân s cao tui Vit Nam

              


         
         

1






(%)
1979
52,74
3,71
6,9
1989
64,37
4,64
7,2
1999
76,32
6,19
8,1
2009
85,84
7,72
9,0
2016
92,96
12,4
13,3
2018
94,66
13,1
13,9
-
 




73   4.1. Thc trng sp xp cuc sng ci cao tui  Vit Nam 4.1.1. Khái quát về dân số cao tuổi ở Việt Nam                                        1       (%) 1979 52,74 3,71 6,9 1989 64,37 4,64 7,2 1999 76,32 6,19 8,1 2009 85,84 7,72 9,0 2016 92,96 12,4 13,3 2018 94,66 13,1 13,9 -      
74
a dân s cao tui Vit Nam
     


cao n

       


00






 
 



 
        




      
      
         
74 a dân s cao tui Vit Nam         cao n            00                                                    
75
- 
       


  
  

75 -                  
76
g 4.2

2002
2006
2012
2016

Nam


Nam


Nam


Nam

   
   
sát)
11.940
5.096
6.850
3.865
1.601
2.264
3.978
1.623
2.355
4.642
1.941
2.701
   

7.081.223
3.029.045
4.052.178
8.400.266
3.490.90
4.909.357
10.009.091
4.092.919
5.916.172
12.464.736
5.190.930
7.273.806

60-69
51,39
52,48
50,58
49,08
50,58
48,02
48,92
52,58
46,39
55,55
58,53
53,41
70-79
35,01
36,48
33,83
35,63
37,07
34,61
31,75
31,23
32,10
25,37
25,32
25,41
80+
13,59
10,93
15,59
15,29
12,36
17,37
19,33
16,19
21,50
19,08
16,15
21,18

 
61,69
82,26
46,31
60,85
84,54
44,00
60,81
35,73
43,80
63,59
86,07
47,55
Góa
36,44
16,38
51,44
36,87
14,30
52,91
35,73
12,88
51,54
32,65
12,48
47,04


1,87
1,36
2,25
2,29
1,16
3,09
3,46
1,72
4,66
3,76
1,45
5,42


54,79
80,67
35,43
52,06
77,44
34,01
55,55
8019
38,50
57,78
78,97
37,52

24,58
7,71
37,20
24,06
8,77
34,93
23,88
8,30
34,65
25,96
9,51
37,69
Con
0,50
0.23
0,35
0,13
0,19
0,09
0,36
0,46
0,30
0,42
0,47
0,38

18,55
10.36
24,68
21,90
12,58
28,52
18,34
10,24
23,94
17,02
10,45
21,71
Ông/bà
0,40
0.32
1,35
0,94
0,29
1,39
0,72
0,27
1,02
0,72
0,16
1,11

1,18
0.7
2,16
0,92
0,74
1,06
1,16
0,54
1,59
1,10
0,44
1,58
-
76 g 4.2  2002 2006 2012 2016  Nam   Nam   Nam   Nam          sát) 11.940 5.096 6.850 3.865 1.601 2.264 3.978 1.623 2.355 4.642 1.941 2.701      7.081.223 3.029.045 4.052.178 8.400.266 3.490.90 4.909.357 10.009.091 4.092.919 5.916.172 12.464.736 5.190.930 7.273.806  60-69 51,39 52,48 50,58 49,08 50,58 48,02 48,92 52,58 46,39 55,55 58,53 53,41 70-79 35,01 36,48 33,83 35,63 37,07 34,61 31,75 31,23 32,10 25,37 25,32 25,41 80+ 13,59 10,93 15,59 15,29 12,36 17,37 19,33 16,19 21,50 19,08 16,15 21,18    61,69 82,26 46,31 60,85 84,54 44,00 60,81 35,73 43,80 63,59 86,07 47,55 Góa 36,44 16,38 51,44 36,87 14,30 52,91 35,73 12,88 51,54 32,65 12,48 47,04   1,87 1,36 2,25 2,29 1,16 3,09 3,46 1,72 4,66 3,76 1,45 5,42   54,79 80,67 35,43 52,06 77,44 34,01 55,55 8019 38,50 57,78 78,97 37,52  24,58 7,71 37,20 24,06 8,77 34,93 23,88 8,30 34,65 25,96 9,51 37,69 Con 0,50 0.23 0,35 0,13 0,19 0,09 0,36 0,46 0,30 0,42 0,47 0,38  18,55 10.36 24,68 21,90 12,58 28,52 18,34 10,24 23,94 17,02 10,45 21,71 Ông/bà 0,40 0.32 1,35 0,94 0,29 1,39 0,72 0,27 1,02 0,72 0,16 1,11  1,18 0.7 2,16 0,92 0,74 1,06 1,16 0,54 1,59 1,10 0,44 1,58 -
77
4.1.2. Cách thc sp xếp cuc sng của người cao tui Vit Nam

         






 
-    
NCT.
3

Đvt
2002
2006
2012
2016

%
5,29
5,58
7,44
7,92

%
13,28
15,53
19,43
19,65

%
72,80
68,02
60,85
59,53
Sng khác
%
8,63
10,86
12,28
12,90

100
100
100
100


11.946
3.865
3.978
4.642


7.081.223
8.400.266
10.009.091
12.464.736

            





  
77 4.1.2. Cách thức sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi ở Việt Nam                    -     NCT. 3  Đvt 2002 2006 2012 2016  % 5,29 5,58 7,44 7,92  % 13,28 15,53 19,43 19,65  % 72,80 68,02 60,85 59,53 Sng khác % 8,63 10,86 12,28 12,90  100 100 100 100   11.946 3.865 3.978 4.642   7.081.223 8.400.266 10.009.091 12.464.736                       
78
 

- 

- 

- 


        


- 
        

4.1.3. Sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi theo từng độ tuổi



        
--





   -        
78    -   -   -               -            4.1.3. Sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi theo từng độ tuổi             --         -        
79
         
        
 

 


 
           


79                                          
80
4

2002
2006
2012
2016
60-69
70-79
80+
60-69
70-79
80+
60-69
70-79
80+
60-69
70-79
80+
 
mình
5,59
7,09
7,07
4,05
6,98
7,26
4,97
8,82
11,43
5,59
11,21
9,29
  

12,03
15,46
12,40
14,18
20,07
9,26
18,22
24,91
13,50
19,38
22,82
16,25
  
 

75,27
70,18
70,36
69,44
64,98
70,57
61,66
57,68
64,00
59,30
57,92
62,33

9,72
7,27
10,18
12,33
7,96
12,91
15,15
8,59
11,08
15,38
8,05
12,13

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
 
 

3.638.481
2.478.742
962.463
4.122.833
2.993.194
1.284.239
4.896.702
3.177.559
1.394.830
6.923.567
3.162.770
2.378.399

80 4  2002 2006 2012 2016 60-69 70-79 80+ 60-69 70-79 80+ 60-69 70-79 80+ 60-69 70-79 80+   mình 5,59 7,09 7,07 4,05 6,98 7,26 4,97 8,82 11,43 5,59 11,21 9,29     12,03 15,46 12,40 14,18 20,07 9,26 18,22 24,91 13,50 19,38 22,82 16,25       75,27 70,18 70,36 69,44 64,98 70,57 61,66 57,68 64,00 59,30 57,92 62,33  9,72 7,27 10,18 12,33 7,96 12,91 15,15 8,59 11,08 15,38 8,05 12,13  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100      3.638.481 2.478.742 962.463 4.122.833 2.993.194 1.284.239 4.896.702 3.177.559 1.394.830 6.923.567 3.162.770 2.378.399 
81
4.1.4. Sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi theo giới tính

     


5


SXCS
2002
2006
2012
2016
Nam

Nam

Nam

Nam


3,01
6,99
2,81
7,56
3,00
10,52
3,39
11,15


15,28
11,79
18,68
13,28
23,76
16,44
23,60
16,84


72,91
72,72
66,37
69,20
59,42
61,84
58,98
59,92

8,80
8,50
12,14
9,96
13,82
11,21
14,03
12,10

100
100
100
100
100
100
100
100



3,029
4,052
3,491
4,909
4,093
5,916
5,191
7,274






        

           
          
  

81 4.1.4. Sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi theo giới tính          5   SXCS 2002 2006 2012 2016 Nam  Nam  Nam  Nam   3,01 6,99 2,81 7,56 3,00 10,52 3,39 11,15   15,28 11,79 18,68 13,28 23,76 16,44 23,60 16,84   72,91 72,72 66,37 69,20 59,42 61,84 58,98 59,92  8,80 8,50 12,14 9,96 13,82 11,21 14,03 12,10  100 100 100 100 100 100 100 100    3,029 4,052 3,491 4,909 4,093 5,916 5,191 7,274                                           