Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,322
917
153
62




(C. Li, Jiang, và Zhang, 2019)
Tình tr
     
    
 
    
     

(Hughes & Waite, 2002);
(Borges và c;
(Oh và c; (Y. Lee,
Jang, và Lockhart, 2018); (C.
Li, Jiang, và Zhang, 2019)

 

      
     

(Hughes & Waite, 2002); (Oh
; (R. Chen và
c; (Y. Lee, Jang,
và Lockhart, 2018),; (C. Li,
Jiang, và Zhang 2019)
Tình tr
   

     

(Hughes & Waite, 2002);
(Bojorquez-
; (R. Chen và c
2015); (Y. Lee, Jang, và
Lockhart, 2018); (C. Li, Jiang,
và Zhang 2019)
Các ho
(ADLs)

    
     

(Oh và c;
(Borges và c;
(Sicotte và c;

    

     
      
  
      

;
(C. Li, Jiang, và Zhang, 2019)
Các biến về đặc điểm liên quan đến HGĐ

       
 
thôn
(R. Chen và c
Tình hình tài chính
       

(Alfred, Bohdan, Patricia, và
Georg, 1992); (Hughes &
Waite, 2002); 

     


  

(Ghahari và c
    


0 = không 1= có. Nhóm tham


       
(Zunzunegui và c;
62     (C. Li, Jiang, và Zhang, 2019) Tình tr                          (Hughes & Waite, 2002); (Borges và c; (Oh và c; (Y. Lee, Jang, và Lockhart, 2018); (C. Li, Jiang, và Zhang, 2019)                   (Hughes & Waite, 2002); (Oh ; (R. Chen và c; (Y. Lee, Jang, và Lockhart, 2018),; (C. Li, Jiang, và Zhang 2019) Tình tr             (Hughes & Waite, 2002); (Bojorquez- ; (R. Chen và c 2015); (Y. Lee, Jang, và Lockhart, 2018); (C. Li, Jiang, và Zhang 2019) Các ho (ADLs)              (Oh và c; (Borges và c; (Sicotte và c;                                ; (C. Li, Jiang, và Zhang, 2019) Các biến về đặc điểm liên quan đến HGĐ            thôn (R. Chen và c Tình hình tài chính          (Alfred, Bohdan, Patricia, và Georg, 1992); (Hughes & Waite, 2002);               (Ghahari và c        0 = không và 1= có. Nhóm tham           (Zunzunegui và c;
63




   
   
nhà
     

;
(C. Li, Jiang, & Zhang, 2019)
     

    

(Silverstein và c;
(Sicotte và c;
(Guo, Liu, Mao, và Chi, 2016)

0 = không 1= có. Nhóm tham

;

    
thành viên khác trong gia

0 = không 1 = có. Nhóm tham

(Sicotte và c
Đặc điểm liên quan đến cộng đồng
   
    

0 = không tham gia 1 = có.
   

(R. Chen c  ;
(Y. Lee, Jang, Lockhart,
2018)
 
 
0 = không hài lòng và 1 = hài lòng.
     

(R. Chen c  ;
(Y. Lee, Jang, Lockhart,
2018)
3.3. Khung phân tích và mô hình nghiên c  

3.3.1. Khung phân tích
        

kh

63             nhà        ; (C. Li, Jiang, & Zhang, 2019)               (Silverstein và c; (Sicotte và c; (Guo, Liu, Mao, và Chi, 2016)  0 = không và 1= có. Nhóm tham  ;       thành viên khác trong gia  0 = không và 1 = có. Nhóm tham  (Sicotte và c Đặc điểm liên quan đến cộng đồng           0 = không tham gia và 1 = có.      (R. Chen và c  ; (Y. Lee, Jang, và Lockhart, 2018)     0 = không hài lòng và 1 = hài lòng.        (R. Chen và c  ; (Y. Lee, Jang, và Lockhart, 2018) 3.3. Khung phân tích và mô hình nghiên c    3.3.1. Khung phân tích           kh 
64


3.3.2. Mô hình nghiên cứu
 


3.3.3. Mô tả và đo lường các biến nghiên cứu



   

         
               




Bi 
- 
- - 

- 
64   3.3.2. Mô hình nghiên cứu     3.3.3. Mô tả và đo lường các biến nghiên cứu                                       Bi  -  - -   - 
65




- 
      
          Paul Verma
(2016); Reddy (2016); Tong, Chen và Su (2018).

- 
    Paul &
Verma, 2016; Reddy, 2016; Tong, Chen và Su, 2018).
          
   


   
  
g  

(Reddy, 2016)



    


65     -                   Paul và Verma (2016); Reddy (2016); Tong, Chen và Su (2018).  -      Paul & Verma, 2016; Reddy, 2016; Tong, Chen và Su, 2018).                         g    (Reddy, 2016)          
66
- 
      


 
-
        
hóa thành 


Mete và Schultz,
(2002); Adhikari,Soonthorndhada và Haseen, (2011) 

- 


    
    

          
c nông thôn.


êu



 

66 -             -          hóa thành    Mete và Schultz, (2002); Adhikari,Soonthorndhada và Haseen, (2011)   -                          c nông thôn.   êu      
67







Tình trạng làm việc của NCT
       

    
(Tong, Chen, và Su, 2018)

Sắp xếp cuộc sống

    

(Paul & Verma, 2016);
(Reddy, 2016); (Tong, Chen,
và Su, 2018); (Raymo và


     
và 1 = có



0 = không và 1 = có
Đặc điểm cá nhân

   
       
    làm
ba nhóm 60-  -79
      .
    

(Paul & Verma, 2016);
(Raymo và c

      
   

(Paul & Verma, 2016);
(Tong, Chen, và Su, 2018)

     
    
 

    

(Paul & Verma 2016);
(Tong, Chen, và Su, 2018)
    
(ADLs)

     
    

(Mete & Schultz, 2002);
(Adhikari,Soonthorndhad và
Haseen, 2011)

     
     

    
     

(
67        Tình trạng làm việc của NCT                (Tong, Chen, và Su, 2018)  Sắp xếp cuộc sống        (Paul & Verma, 2016); (Reddy, 2016); (Tong, Chen, và Su, 2018); (Raymo và         và 1 = có   có  0 = không và 1 = có Đặc điểm cá nhân                  làm ba nhóm 60-  -79       .       (Paul & Verma, 2016); (Raymo và c              (Paul & Verma, 2016); (Tong, Chen, và Su, 2018)                      (Paul & Verma 2016); (Tong, Chen, và Su, 2018)      (ADLs)              (Mete & Schultz, 2002); (Adhikari,Soonthorndhad và Haseen, 2011)                           (
68




Các biến về đặc điểm liên quan đến HGĐ


    
nông thôn
(Paul & Verma, 2016);
(Raymo và c
Tình hình tài chính
     
    

(Paul & Verma, 2016); (Tong,
Chen, Su, 2018); (Raymo

    

       
    

(Paul & Verma, 2016)
H
0 = không và 1= có. Nhóm

     

0 = không 1 = có. Nhóm



   


Dữ liệu Điều tra về người cao tuổi Việt Nam 
  


       


         

   -  
 
    
68     Các biến về đặc điểm liên quan đến HGĐ        nông thôn (Paul & Verma, 2016); (Raymo và c Tình hình tài chính             (Paul & Verma, 2016); (Tong, Chen, và Su, 2018); (Raymo                      (Paul & Verma, 2016) H 0 = không và 1= có. Nhóm         0 = không và 1 = có. Nhóm          Dữ liệu Điều tra về người cao tuổi Việt Nam                                -         
69
         

Dữ liệu VHLSS
.        


          
 


 

T      

u
3.5.1. Xử lý số liệu
 

3.5.2. Phương pháp phân tích

- 
  s    




69            Dữ liệu VHLSS .                             T        u 3.5.1. Xử lý số liệu    3.5.2. Phương pháp phân tích  -    s        
70

Thống kê mô tả

 
           

          

Các kiểm định liên quan


-         
  
  
 
-        
   variance inflation factor) 

 
(Frost).
- 


-    
 SXCS  

 nông thôn,
70   Thống kê mô tả                              Các kiểm định liên quan   -                  -            variance inflation factor)     (Frost). -    -      SXCS     nông thôn,
71

0
) là không
   

-value < F-cr

0

-value > F-
0


--
              
Hosmer- 

0

a

-
0

-
0
.


Ước lượng các hệ số hồi quy



    

          
 

         

71  0 ) là không có      -value < F-cr  0  -value > F- 0   --                Hosmer-   0  a  - 0  - 0 .    Ước lượng các hệ số hồi quy                                  