Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,318
917
153
12
            
   

   Martin (1989), Hashimoto (1991), Yi George (2000),
Zimmer Kim (2001), Pal Drive (2004) Jones (2006)   
 

            (Chen,
2005)châu Á, con cái
          


c
    

o


  
 
   
(Karagiannaki, 2011)(Hashimoto, 1991;
Davanz & Chan, 2007)           

           
 (Evi
& Arifin, 2006), t     


12                      Martin (1989), Hashimoto (1991), Yi và George (2000), Zimmer và Kim (2001), Pal và Drive (2004) và Jones (2006)                   (Chen, 2005)châu Á, con cái              c       o            (Karagiannaki, 2011)(Hashimoto, 1991; Davanz & Chan, 2007)                          (Evi & Arifin, 2006), t       
13
Chaudhuri và Roy (2007).
   

  
       
     -      Chi
(1995) cho th

-


   


         






    

  
             (United Nations,
2017). Các nghiên cPark (2001) và Sathyanarayana, Kumar và James (2012)
c   
          
(Brown và cMeng và c
13 Chaudhuri và Roy (2007).                      -      Chi (1995) cho th  -                                               (United Nations, 2017). Các nghiên cPark (2001) và Sathyanarayana, Kumar và James (2012) c               (Brown và cMeng và c
14
2017)
    Chaudhuri Roy (2007) Panigrahi
(2009)          
Martin (1989)Meng và c
(2017)  
 



Chaudhuri và Roy (2007) khi NCT càng l

- 
    
(Chaudhuri & Roy, 2007).
S      
     



1.1.2. Các nghiên cứu về sắp xếp cuộc sống người cao tuổi ở Việt Nam
       
Truong Si Anh và Bui The Cuong (1997) 

-
    
   


         
14 2017)     Chaudhuri và Roy (2007) và Panigrahi (2009)           Martin (1989)Meng và c (2017)        Chaudhuri và Roy (2007) khi NCT càng l  -       (Chaudhuri & Roy, 2007). S                1.1.2. Các nghiên cứu về sắp xếp cuộc sống người cao tuổi ở Việt Nam         Truong Si Anh và Bui The Cuong (1997)   -                     
15

         Barbieri
(2006), Giang và Pfau (2007)Thi (2016) c
  

(Knodel & Truong, 2001)
(Jed Friedman, John Knodel và Bui The Cuong, 2002).
T


            
(Knodel & Debavalya, 1997; Teerawichitchainan, Knodel, Pothisir, 2015) 



UNFPA (2011)  
  -

       





   (Giang &
Pfau, 2007)



15           Barbieri (2006), Giang và Pfau (2007)Thi (2016) c     (Knodel & Truong, 2001) (Jed Friedman, John Knodel và Bui The Cuong, 2002). T                (Knodel & Debavalya, 1997; Teerawichitchainan, Knodel, và Pothisir, 2015)     UNFPA (2011)     -                  (Giang & Pfau, 2007)   
16
Nhận xét
   

 
    
 
    
    


       
   
-



          
y.
1.2. Các nghiên cu v ng cn sc kho NCT


   


S SXCS khác nhau có mi quan h vi s ng trong các mi quan h gia
 i khác nhau gi(Brown
cng s, 2002) p tng xã hc to ra bi
(Hughes & Waite, 2002)  c bit quan trng tui già nhng
16 Nhận xét                                       -               y. 1.2. Các nghiên cu v ng cn sc kho NCT         S SXCS khác nhau có mi quan h vi s ng trong các mi quan h gia  i khác nhau gi(Brown và cng s, 2002) p tng xã hc to ra bi (Hughes & Waite, 2002)  c bit quan trng  tui già vì nhng
17
i cao tu các v sc khe th cht và tinh thn cùng
vi quá trình lão hóa. SXCS có th  n sc khe th cht và tinh
thn tui già bn viu chnh hành vi cung ng và tiêu
dùng các ngun lc kinh t        (Li,
Song Feldman, 2009)  a, cho SXCS hin ti phù hp vi s 
thích cn sc khe th cht và tâm lý ca
NCT (Oladeji, 2011)u t quan trng quyn sc khe và
phúc li ca NCT trong nhi ca cui.
* SXCS tác động tích cc đến sc khe NCT
Mt s các nghiên cu cho thy rng NCT sng vi các thành viên trong gia
t qu ng phúc li kinh t t y sc khe t
mt phân tích thc nghim xem xét ng ca s  n tình trng sc
khe ca NCT ti  , Agrawal (2012) s dng s li u tra sc khe gia
y NCT sng mt mình có tình trng sc
khe kém và t l mc các loi bnh nng, bi NCT sng
cùng v l mc nhng loi bi vi NCT
i NCT n và nhng NCT sng khu v
vi thành th.
Samanta, Chen Vanneman (2015)  t câu hi nghiên cu liu cách
SXCS theo truyn thng  (là NCT sng vi con) có li cho sc khe ca h
hay không? Vi d liu tra kho sát phát trii  
2004-2005 và mô hình hi quy logistic, các tác gi cho thy s
th h mang li sc khe cao nht cho NCT  . M  này s gim theo
tng loi hình SXCS. Nhng NCT s h có m
b bnh tt thp nhi sng chung vng thành và vi
cháu li cho sc khe nht. Nhng li ích sc khe gim dn khi NCT ch
sng chung vm khi ch sng vi v/chng. NCT sng
mc bnh cao nht.
u  v ng cn tình trng sc khe
17 i cao tu các v sc khe th cht và tinh thn cùng vi quá trình lão hóa. SXCS có th  n sc khe th cht và tinh thn  tui già bn viu chnh hành vi cung ng và tiêu dùng các ngun lc kinh t        (Li, Song và Feldman, 2009)  a, cho dù SXCS hin ti có phù hp vi s  thích cn sc khe th cht và tâm lý ca NCT (Oladeji, 2011)u t quan trng quyn sc khe và phúc li ca NCT trong nhi ca cui. * SXCS tác động tích cực đến sức khỏe NCT Mt s các nghiên cu cho thy rng NCT sng vi các thành viên trong gia t qu ng phúc li kinh t t y sc khe t mt phân tích thc nghim xem xét ng ca s  n tình trng sc khe ca NCT ti  , Agrawal (2012) s dng s li u tra sc khe gia y NCT sng mt mình có tình trng sc khe kém và t l mc các loi bnh nng, bi NCT sng cùng v l mc nhng loi bi vi NCT i NCT n và nhng NCT sng  khu v vi thành th. Samanta, Chen và Vanneman (2015)  t câu hi nghiên cu liu cách SXCS theo truyn thng   (là NCT sng vi con) có li cho sc khe ca h hay không? Vi d liu tra kho sát phát trii    2004-2005 và mô hình hi quy logistic, các tác gi cho thy s th h mang li sc khe cao nht cho NCT   . M  này s gim theo tng loi hình SXCS. Nhng NCT s h có m b bnh tt thp nhi sng chung vng thành và vi cháu là có li cho sc khe nht. Nhng li ích sc khe gim dn khi NCT ch sng chung vm khi ch sng vi v/chng. NCT sng mc bnh cao nht. u   v ng cn tình trng sc khe và
18
bnh tt c dng b d liu tra quc gia v bnh t
sc khe và tình trng c
Paul và Verma (2016) ng cn
tình trng sc khe và bnh tt ca NCT. Kt qu cho thn
tình trng sc khe ca NCT, c th là nhng NCT sng cùng vi con có sc khe
ti nhi không sng cùng con cái.
Weissman và Russell (2016) khi nghiên c
          


  Grundy (2000), Hughes Waite (2002) c  


S ng cùng con có sc khe tng cùng vi con thì
i chính con cái hoc con cái bm rng
m  m (May, 1984)i góc
 kinh t, sng cùng v các ngun
lc tài chính và xã hi do tính kinh t ca quy mô (nhi duy trì mt gia
c c , vn chuy i   a, sng chung vi
con góp phm giác t hào c cung cp c
v kinh t nhng h tr cm xúc tình cm, s ng hành, s thoi mái thân
mt s ng sc khe cho NCT.
Sng chung vi con không ch tt cho sc khe th cht ca NCT mà phn
ln các nghiên cy sng chung vi con có li ích cho sc khe tâm
thn ca NCT, s hài lòng vi cuc si các loi hình SXCS còn li.
McKinnon, Harper Moore (2013) nghiên cu v  ng ca SXCS triu
chng trm cm NCT bng cách s dng s liu t u tra sc khe th gi
2002-   i quy meta, nghiên cu cung cp bng chng cho
18 bnh tt c dng b d liu tra quc gia v bnh t sc khe và tình trng c Paul và Verma (2016) ng cn tình trng sc khe và bnh tt ca NCT. Kt qu cho thn tình trng sc khe ca NCT, c th là nhng NCT sng cùng vi con có sc khe ti nhi không sng cùng con cái. Weissman và Russell (2016) khi nghiên c                Grundy (2000), Hughes và Waite (2002) c     S ng cùng con có sc khe tng cùng vi con thì i chính con cái hoc con cái bm rng có m  m (May, 1984)i góc  kinh t, sng cùng v các ngun lc tài chính và xã hi do tính kinh t ca quy mô (nhi duy trì mt gia c c , vn chuy i   a, sng chung vi con góp phm giác t hào c cung cp c v kinh t và nhng h tr cm xúc tình cm, s ng hành, s thoi mái và thân mt s ng sc khe cho NCT. Sng chung vi con không ch tt cho sc khe th cht ca NCT mà phn ln các nghiên cy sng chung vi con có li ích cho sc khe tâm thn ca NCT, s hài lòng vi cuc si các loi hình SXCS còn li. McKinnon, Harper và Moore (2013) nghiên cu v  ng ca SXCS và triu chng trm cm  NCT bng cách s dng s liu t u tra sc khe th gi 2002-   i quy meta, nghiên cu cung cp bng chng cho
19
thy NCT sng mt mình và sng trong nht th h có t l mc
bnh trm cm phi nhi sng chung ít nht
vi mi con  tung.

   Kooshiar và c


nh SXCS khác.

Ren và Treiman (2015) 
    


     
 
    
    


         Chou,
Ho và Chi (2006)   
        

không -

    


19 thy NCT sng mt mình và sng trong nht th h có t l mc bnh trm cm phi nhi sng chung ít nht vi mi con   tung.     Kooshiar và c   nh SXCS khác.  Ren và Treiman (2015)                                      Chou, Ho và Chi (2006)              không -        
20
   Alfred c    
       
     

(1992)     


        



             
             
Teerawichitchainan, Pothisiri Long (2015)     


   
       
  




   
Yamada và Teerawichitchainan (2015) 

         
 

20    Alfred và c                    (1992)                                                Teerawichitchainan, Pothisiri và Long (2015)                               Yamada và Teerawichitchainan (2015)               
21
* SXCS tác động tiêu cc đến sc khe NCT
Mt s nghiên cp bng chng cho rng sng chung gia các th
h ng tiêu cn sc khe th cht và tinh thn ca b m cao tui. Ví
d, Mahapatro, Acharya Singh (2017) tin hành nghiên cu vi b d liu
tra dân s  i gi thi 
li li ích cho sc khe cho NCT ti hình SXCS khác. Kt qu c
ng bng mô hình hi quy logistic cho thy, NCT sng trong m
h (có hoc không có v/chng hoc sng vi khác) li có sc khi
din bng sc khe t ng bnh ti nhi
sng m  l nhi ln tui sng trong tt c các loi
hình SXCS g các hoi
nhi sng my, so vi nhng NCT sng mt mình thì sng
chung gây ra bt li cho sc khe ca NCT.
, trong mt nghiên cu vi d liu dc v  ng c  n
sc kho NCT H Môn (Trung Quc), Chen cng s (2015)   y
rng nhng NCT sng chung vi ro v
khuyt tp ba ln nhi sng mt mình.
Kim (2014) 

-
          



         


 

21 * SXCS tác động tiêu cực đến sức khỏe NCT Mt s nghiên cp bng chng cho rng sng chung gia các th h có ng tiêu cn sc khe th cht và tinh thn ca b m cao tui. Ví d, Mahapatro, Acharya và Singh (2017) tin hành nghiên cu vi b d liu tra dân s  i gi thi  li li ích cho sc khe cho NCT ti hình SXCS khác. Kt qu c ng bng mô hình hi quy logistic cho thy, NCT sng trong m h (có hoc không có v/chng hoc sng vi khác) li có sc khi din bng sc khe t ng bnh ti nhi sng m  l nhi ln tui sng trong tt c các loi hình SXCS g các hoi nhi sng my, so vi nhng NCT sng mt mình thì sng chung gây ra bt li cho sc khe ca NCT. , trong mt nghiên cu vi d liu dc v  ng c  n sc kho NCT  H Môn (Trung Quc), Chen và cng s (2015)   y rng nhng NCT sng chung vi ro v khuyt tp ba ln nhi sng mt mình. Kim (2014)   -              có               