Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,409
917
153
122
là hình thc sng chung vi con ngày càng gi t ra rt nhiu
thách th tr NCT t ng và xã hi.

     
        
 


 



   
 


        
      
  

   

     
    
 
 
     - 

122 là hình thc sng chung vi con ngày càng gi t ra rt nhiu thách th tr NCT t ng và xã hi.                                                                               -  
123
 

tình 
      

 


123    tình             
i



nay- -, 1(73), 29
120.

 


- 
Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

, 5.

Adhikari, R., Soonthorndhada, K., & Haseen, F. (2011). Labor force participation in
later life: Evidence from a cross-sectional study in Thailand. BMC Geriatrics.
https://doi.org/10.1186/1471-2318-11-15
Agrawal, S. (2012). Effects of living arrangement on the health status of elderly in
India: Finding from a national cross sectional survey. Asian Population Studies,
Vol. 8, No(February), 3741. https://doi.org/10.1080/17441730.2012.646842
Alfred, D., Bohdan, K., Patricia, W., & Georg, E. M. (1992). The Influence of
Living Alone on Depression in Elderly Persons. Journal of Aging and Health.
https://doi.org/10.1177/089826439200400101
Alwin, D. F., Converse, P. E., & Martin, S. S. (1985). Living Arrangements and
Social Integration. Journal of Marriage and Family, 47, 319334. Retrieved
from http://www.jstor.org/stable/352132
i    nay- -, 1(73), 29 120.      -  Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004  , 5.  Adhikari, R., Soonthorndhada, K., & Haseen, F. (2011). Labor force participation in later life: Evidence from a cross-sectional study in Thailand. BMC Geriatrics. https://doi.org/10.1186/1471-2318-11-15 Agrawal, S. (2012). Effects of living arrangement on the health status of elderly in India: Finding from a national cross sectional survey. Asian Population Studies, Vol. 8, No(February), 3741. https://doi.org/10.1080/17441730.2012.646842 Alfred, D., Bohdan, K., Patricia, W., & Georg, E. M. (1992). The Influence of Living Alone on Depression in Elderly Persons. Journal of Aging and Health. https://doi.org/10.1177/089826439200400101 Alwin, D. F., Converse, P. E., & Martin, S. S. (1985). Living Arrangements and Social Integration. Journal of Marriage and Family, 47, 319334. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/352132
ii
Antonucci, T. C., Ajrouch, K. J., & Birditt, K. S. (2013). The Convoy Model of
Social Relations, Volume 54, Issue 1, 82-92. Retrieved from
https://doi.org/10.1093/geront/gnt118
Barbieri, M. (2006). Doi Moi and the elderly: Intergenerational support under the
strain of reforms., 143. Retrieved from
http://paa2006.princeton.edu/download.aspx?submissionId=60412
Barcelos-Ferreira, R., Pinto, J. A., Nakano, E. Y., Steffens, D. C., Litvoc, J., &
Bottino, C. M. C. (2009). Clinically significant depressive symptoms and
associated factors in community elderly subjects from Sao Paulo, Brazil.
American Journal of Geriatric Psychiatry.
https://doi.org/10.1097/JGP.0b013e3181a76ddc
Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An
inventory for measuring. Archives of General Psychiatry.
https://doi.org/10.1001/archpsyc.1961.01710120031004
Becker, G. s. (1985). Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor.
Journal of Labor Economics, 3(1), S33S58. Retrieved from
https://www.jstor.org/stable/2534997
Bojorquez-Chapela, L., Villalobos-Daniel, V. E., Manrique-Espinoza, B. S., Tellez-
Rojo, M. M., & Salinas-Rodríguez, A. (2009). Depressive symptoms among
poor older adults in Mexico: Prevalence and associated factors. Revista
Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health.
Bongaarts, J., & Zimmer, Z. (2002). Living arrangements of older adults in the
developing world: An analysis of demographic and health survey household
surveys. Journals of Gerontology Series B-Psychological Sciences and Social
Sciences, 57(3), S145S157.

associados aos sintomas depressivos em idosos: estudo EpiFloripa. Revista de
Saúde Pública. https://doi.org/10.1590/s0034-8910.2013047003844
ii Antonucci, T. C., Ajrouch, K. J., & Birditt, K. S. (2013). The Convoy Model of Social Relations, Volume 54, Issue 1, 82-92. Retrieved from https://doi.org/10.1093/geront/gnt118 Barbieri, M. (2006). Doi Moi and the elderly: Intergenerational support under the strain of reforms., 143. Retrieved from http://paa2006.princeton.edu/download.aspx?submissionId=60412 Barcelos-Ferreira, R., Pinto, J. A., Nakano, E. Y., Steffens, D. C., Litvoc, J., & Bottino, C. M. C. (2009). Clinically significant depressive symptoms and associated factors in community elderly subjects from Sao Paulo, Brazil. American Journal of Geriatric Psychiatry. https://doi.org/10.1097/JGP.0b013e3181a76ddc Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring. Archives of General Psychiatry. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1961.01710120031004 Becker, G. s. (1985). Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor. Journal of Labor Economics, 3(1), S33S58. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2534997 Bojorquez-Chapela, L., Villalobos-Daniel, V. E., Manrique-Espinoza, B. S., Tellez- Rojo, M. M., & Salinas-Rodríguez, A. (2009). Depressive symptoms among poor older adults in Mexico: Prevalence and associated factors. Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health. Bongaarts, J., & Zimmer, Z. (2002). Living arrangements of older adults in the developing world: An analysis of demographic and health survey household surveys. Journals of Gerontology Series B-Psychological Sciences and Social Sciences, 57(3), S145S157.  associados aos sintomas depressivos em idosos: estudo EpiFloripa. Revista de Saúde Pública. https://doi.org/10.1590/s0034-8910.2013047003844
iii
Borsch-Supan, A., McFadden, D., & Schnabel, R. (1996). Living Arrangements:
Health and Wealth Effects. Advances in the Economics of Aging. Retrieved
from http://www.nber.org/chapters/c7324
Brown, A., & Guttmann, R. (2017). Ageing and Labour Supply in Advanced
Economies. RBA Bulletin, December, pp 37-45.
Brown, J. W., Liang, J., Krause, N., Akiyama, H., Sugisawa, H., & Fukaya, T.
(2002). Transitions in Living Arrangements among Elders in Japan: Does
Health make a Difference? Journal of Gerontology, 57B(4), S209S220.
https://doi.org/10.1093/geronb/57.4.S209
Brown, P. H., & Tierney, B. (2009). Religion and subjective well-being among the
elderly in China. Journal of Socio-Economics.
https://doi.org/10.1016/j.socec.2008.07.014
Caldwell, J. C. (1976). Toward A Restatement of Demographic Transition Theory.
Population & Development Review, 2(3), 321366. Retrieved from
http://www.jstor.org/stable/1971615 .
Chaudhuri, A., & Roy, K. (2009). Gender Differences in Living Arrangements
amongst the Elderly in India. Journal of Asian and African Studies, (44)3, 259
277. https://doi.org/10.1177/0021909609102897987327
Chen, F. (2005). Residential patterns of parents and their married children in
contemporary China: A life course approach. Population Research and Policy
Review, 24(2), 125148. https://doi.org/10.1007/s11113-004-6371-9
Chen, R., Wei, L., Hu, Z., Qin, X., Copeland, J. R. M., & Hemingway, H. (2015).
Depression in Older People in Rural China, 165.
https://doi.org/10.1001/archinte.165.17.2019.PDF

Assessment of disability among the elderly in Xiamen of China: A
representative sample survey of 14,292 older adults. PLoS ONE, 10(6), 112.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131014
iii Borsch-Supan, A., McFadden, D., & Schnabel, R. (1996). Living Arrangements: Health and Wealth Effects. Advances in the Economics of Aging. Retrieved from http://www.nber.org/chapters/c7324 Brown, A., & Guttmann, R. (2017). Ageing and Labour Supply in Advanced Economies. RBA Bulletin, December, pp 37-45. Brown, J. W., Liang, J., Krause, N., Akiyama, H., Sugisawa, H., & Fukaya, T. (2002). Transitions in Living Arrangements among Elders in Japan: Does Health make a Difference? Journal of Gerontology, 57B(4), S209S220. https://doi.org/10.1093/geronb/57.4.S209 Brown, P. H., & Tierney, B. (2009). Religion and subjective well-being among the elderly in China. Journal of Socio-Economics. https://doi.org/10.1016/j.socec.2008.07.014 Caldwell, J. C. (1976). Toward A Restatement of Demographic Transition Theory. Population & Development Review, 2(3), 321366. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1971615 . Chaudhuri, A., & Roy, K. (2009). Gender Differences in Living Arrangements amongst the Elderly in India. Journal of Asian and African Studies, (44)3, 259 277. https://doi.org/10.1177/0021909609102897987327 Chen, F. (2005). Residential patterns of parents and their married children in contemporary China: A life course approach. Population Research and Policy Review, 24(2), 125148. https://doi.org/10.1007/s11113-004-6371-9 Chen, R., Wei, L., Hu, Z., Qin, X., Copeland, J. R. M., & Hemingway, H. (2015). Depression in Older People in Rural China, 165. https://doi.org/10.1001/archinte.165.17.2019.PDF  Assessment of disability among the elderly in Xiamen of China: A representative sample survey of 14,292 older adults. PLoS ONE, 10(6), 112. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131014
iv
Chi, I. (1995). Living arrangement choices of the elderly in Hong Kong. Asia
Pacific Journal of Social Work and Development, 5(1), 3346.
https://doi.org/10.1080/21650993.1995.9755687
Chou, K. L., Ho, A. H. Y., & Chi, I. (2006). Living alone and depression in Chinese
older adults. Aging and Mental Health.
https://doi.org/10.1080/13607860600641150
Connelly, R., Maurer-fazio, M., & Zhang, D. (2014). The Role of Coresidency with
Adult Children in the Labor Force Participation Decisions of Older Men and
Women in China. IZA Discussion Paper.
Croda, E., & Gonzalez, J. (2005). How Do European Older Adults Use Their Time?
Health, Ageing and Retirement in Europe First Results from the Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe, 235281.
Daniel, K., & Siebert, W. S. (2005). Does employment protection reduce the
demand for unskilled labour? International Economic Journal.
https://doi.org/10.1080/10168730500080998
Davanzo, J., & Chan, A. (1994). Living Arrangements of Older Malaysians : Who
Coresides with Their Adult Children ? Demography, 31(1), 95113. Retrieved
from http://links.jstor.org/sici?sici=0070-
3370%28199402%2931%3A1%3C95%3ALAOOMW%3E2.0.CO%3B2-6
Dudel, C., & Myrskylä, M. (2017). Working Life Expectancy at Age 50 in the
United States and the Impact of the Great Recession. Demography.
https://doi.org/10.1007/s13524-017-0619-6
Evi, & Arifin, N. (2006). Living Arrangements of Older Persons in East Java , In
donesia. Asia-Pacific Population Journal, 21(December), 93112.
Ferring, D., Balducci, C., Burholt, V., Wenger, C., Thissen, F., Weber, G., &
Hallberg, I. (2004). Life satisfaction of older people in six European countries:
findings from the European Study on Adult Well-Being. European Journal of
Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-004-0011-4
iv Chi, I. (1995). Living arrangement choices of the elderly in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 5(1), 3346. https://doi.org/10.1080/21650993.1995.9755687 Chou, K. L., Ho, A. H. Y., & Chi, I. (2006). Living alone and depression in Chinese older adults. Aging and Mental Health. https://doi.org/10.1080/13607860600641150 Connelly, R., Maurer-fazio, M., & Zhang, D. (2014). The Role of Coresidency with Adult Children in the Labor Force Participation Decisions of Older Men and Women in China. IZA Discussion Paper. Croda, E., & Gonzalez, J. (2005). How Do European Older Adults Use Their Time? Health, Ageing and Retirement in Europe  First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 235281. Daniel, K., & Siebert, W. S. (2005). Does employment protection reduce the demand for unskilled labour? International Economic Journal. https://doi.org/10.1080/10168730500080998 Davanzo, J., & Chan, A. (1994). Living Arrangements of Older Malaysians : Who Coresides with Their Adult Children ? Demography, 31(1), 95113. Retrieved from http://links.jstor.org/sici?sici=0070- 3370%28199402%2931%3A1%3C95%3ALAOOMW%3E2.0.CO%3B2-6 Dudel, C., & Myrskylä, M. (2017). Working Life Expectancy at Age 50 in the United States and the Impact of the Great Recession. Demography. https://doi.org/10.1007/s13524-017-0619-6 Evi, & Arifin, N. (2006). Living Arrangements of Older Persons in East Java , In donesia. Asia-Pacific Population Journal, 21(December), 93112. Ferring, D., Balducci, C., Burholt, V., Wenger, C., Thissen, F., Weber, G., & Hallberg, I. (2004). Life satisfaction of older people in six European countries: findings from the European Study on Adult Well-Being. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-004-0011-4
v
Frisher, M., Mendonca, M., Shelton, N., & Pikhart, H. (2015). Is alcohol
consumption in older adults associated with poor self-rated health? Cross-
sectional and longitudinal analyses from the English Longitudinal Study of
Ageing. Retrieved from http://www.yeastinfection.org/is-alcohol-consumption-
connected-to-candida/
Frost, J. (n.d.). Multicollinearity in Regression Analysis: Problems, Detection, and
Solutions.
Gawa, H. O. (2000). The Effect of Household Structure on the Employment
Behavior of Elderly Male Workers. Review of Population and Social Policy,
49(9), 2546.
Gaymu, J., Delbès, C., Springer, S., Binet, A., Désesquelles, A., Kalogirou, S., &
Ziegler, U. (2006). Determinants of the living arrangements of older people in
Europe. European Journal of Population, 22(3), 241262.
https://doi.org/10.1007/s10680-006-9004-7
Ghahari, S., Yeka-Fallah, M., Ghayoomi, R., Viesy, F., Gheitarani, B.,
Tamannaeifar, S., & Kheradmand, M. (2020). The elders as victims of chronic
domestic violence, and their mental health profile in Nazarabad City, Iran, in
2017: A short report. Chronic Diseases Journal, 8. https://doi.org/DOI:
10.22122/cdj.v8i1.503
Giang, T. L., & Pfau, D. W. (2007). Patterns and Determinants of Living
Arrangements for the Elderly in Vietnam. Social Issues under Economic
Transformation and Integration in Vietnam, 2(7326), 147176.
Gierveld, J., Valk, H. de, & Blommesteija, M. (2001). Living arrangements of older
persons and family support in more developed countries.
Gjonca, A. (2005). Sex differences in mortality, a comparison of the United
Kingdom and other developed countries. Health Statistics Quarterly / Office
for National Statistics, 26.
v Frisher, M., Mendonca, M., Shelton, N., & Pikhart, H. (2015). Is alcohol consumption in older adults associated with poor self-rated health? Cross- sectional and longitudinal analyses from the English Longitudinal Study of Ageing. Retrieved from http://www.yeastinfection.org/is-alcohol-consumption- connected-to-candida/ Frost, J. (n.d.). Multicollinearity in Regression Analysis: Problems, Detection, and Solutions. Gawa, H. O. (2000). The Effect of Household Structure on the Employment Behavior of Elderly Male Workers. Review of Population and Social Policy, 49(9), 2546. Gaymu, J., Delbès, C., Springer, S., Binet, A., Désesquelles, A., Kalogirou, S., & Ziegler, U. (2006). Determinants of the living arrangements of older people in Europe. European Journal of Population, 22(3), 241262. https://doi.org/10.1007/s10680-006-9004-7 Ghahari, S., Yeka-Fallah, M., Ghayoomi, R., Viesy, F., Gheitarani, B., Tamannaeifar, S., & Kheradmand, M. (2020). The elders as victims of chronic domestic violence, and their mental health profile in Nazarabad City, Iran, in 2017: A short report. Chronic Diseases Journal, 8. https://doi.org/DOI: 10.22122/cdj.v8i1.503 Giang, T. L., & Pfau, D. W. (2007). Patterns and Determinants of Living Arrangements for the Elderly in Vietnam. Social Issues under Economic Transformation and Integration in Vietnam, 2(7326), 147176. Gierveld, J., Valk, H. de, & Blommesteija, M. (2001). Living arrangements of older persons and family support in more developed countries. Gjonca, A. (2005). Sex differences in mortality, a comparison of the United Kingdom and other developed countries. Health Statistics Quarterly / Office for National Statistics, 26.
vi
Goli, S., & Pandey, A. (2016). Is India getting old before getting rich: beyond
demographic assessment, (AUGUST 2010).
Goode, W. J. (1963). World Revolution and Family. Journal of Marriage and
Family, 26, 380381. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/349489
Grundy, E. (2000). Living arrangements and the health of older persons in
developed countries. Population Division, Department of Economic and Social
Affairs, United Nations, 4243.
Guo, M., Liu, J., Mao, W., & Chi, I. (2016). Intergenerational Relationships and
Psychological Well-Being of Chinese Older Adults With Migrant Children :
Does Internal or International Migration Make a Difference ?, (November).
https://doi.org/10.1177/0192513X16676855
Hamilton, M. (1960). A Rating Scale for Depression. Journal of Neurology,
Neurosurgery & Psychiatry, 23(1), 5662.
https://doi.org/10.1177/107621758300600406
Hashimoto, A. (1991). Living arrangements of the aged in seven developing
countries: A preliminary analysis. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 6,
359381.
Herzog, A. R., House, J. S., & Morgan, J. N. (1991). Relation of work and
retirement to health and well-being in older age. Psychology and Aging, 6(2),
202211. https://doi.org/10.1037//0882-7974.6.2.202
Holden, S. D. V. and K. (2018). Measures Comparing Living Arrangements of the
Elderly: An Assessment Author ( s ): Susan De Vos and Karen Holden Source:
Population and Development Review , Vol . 14 , No . 4 ( Dec ., 1988 ), pp .
688-704 Published by: Population Council Stable URL: h, 14(4), 688704.
Hughes, E. M., & Waite, J. L. (2002). Health in Household Context: Living
Arrangements and Health in Late Middle Age. Journal of Health and Social
Behavior, 43(1), 121. https://doi.org/10.1109/TMI.2012.2196707.
vi Goli, S., & Pandey, A. (2016). Is India getting old before getting rich: beyond demographic assessment, (AUGUST 2010). Goode, W. J. (1963). World Revolution and Family. Journal of Marriage and Family, 26, 380381. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/349489 Grundy, E. (2000). Living arrangements and the health of older persons in developed countries. Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 4243. Guo, M., Liu, J., Mao, W., & Chi, I. (2016). Intergenerational Relationships and Psychological Well-Being of Chinese Older Adults With Migrant Children : Does Internal or International Migration Make a Difference ?, (November). https://doi.org/10.1177/0192513X16676855 Hamilton, M. (1960). A Rating Scale for Depression. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 23(1), 5662. https://doi.org/10.1177/107621758300600406 Hashimoto, A. (1991). Living arrangements of the aged in seven developing countries: A preliminary analysis. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 6, 359381. Herzog, A. R., House, J. S., & Morgan, J. N. (1991). Relation of work and retirement to health and well-being in older age. Psychology and Aging, 6(2), 202211. https://doi.org/10.1037//0882-7974.6.2.202 Holden, S. D. V. and K. (2018). Measures Comparing Living Arrangements of the Elderly: An Assessment Author ( s ): Susan De Vos and Karen Holden Source: Population and Development Review , Vol . 14 , No . 4 ( Dec ., 1988 ), pp . 688-704 Published by: Population Council Stable URL: h, 14(4), 688704. Hughes, E. M., & Waite, J. L. (2002). Health in Household Context: Living Arrangements and Health in Late Middle Age. Journal of Health and Social Behavior, 43(1), 121. https://doi.org/10.1109/TMI.2012.2196707.
vii
Hussien, G., Tesfaye, M., Hiko, D., & Fekadu, H. (2017). Assessment of Prevalence
and Risk Factors of Depression among Adults in Gilgel Gibe Field Research
Center, South West Ethiopia. Journal of Depression and Anxiety, 6(1).
https://doi.org/10.4172/2167-1044.1000260
Jed Friedman, John Knodel, Bui The Cuong, and T. S. A. (2002). Gender and
Intergenerational Exchange in Vietnam. Population Studies Center.
https://doi.org/10.1353/dem.2001.0031
Jones, G. W. (2006). Challenges of Ageing in East and Southeast Asia : Living
Arrangements of Older Persons and Social Security Trends. In Impact of
Ageing : A Common Challenge for Europe and Asia.
Kan, K., & Park, A. (2001). A Dynamic Model of Elderly Living Arrangements in
Taiwan.
Kaplan, H. (1994). Evolutionary and wealth flows theories of fertility: empirical
tests and new models. Population & Development Review.
https://doi.org/10.2307/2137661
Karagiannaki, E. (2011). Changes in the Living Arrangements of Elderly People in
Greece: 1974-1999. Population Research and Policy Review, 30(2), 263285.
https://doi.org/10.1007/s11113-010-9188-8
Katz, S., Downs, T. D., Cash, H. R., & Grotz, R. C. (1970). Progress in
development of the index of ADL. The Gerontologist, 10(1), 2030.
https://doi.org/10.1093/geront/10.1_Part_1.20
Kim, B. R. (2014). Health and Living Arrangements among Older Adults in Diverse
Social and Cultural Contexts.
King, M. . L. (1988). Changes in the Living Arrangemnets of the Elderly: 1960-
2030. Diane Pub Co.
Knodel, J. E., & Debavalya, N. (1997). Living Arrangements and Support Among
the Elderly in South-East Asia: An Introduction. Asia-Pacific Population
vii Hussien, G., Tesfaye, M., Hiko, D., & Fekadu, H. (2017). Assessment of Prevalence and Risk Factors of Depression among Adults in Gilgel Gibe Field Research Center, South West Ethiopia. Journal of Depression and Anxiety, 6(1). https://doi.org/10.4172/2167-1044.1000260 Jed Friedman, John Knodel, Bui The Cuong, and T. S. A. (2002). Gender and Intergenerational Exchange in Vietnam. Population Studies Center. https://doi.org/10.1353/dem.2001.0031 Jones, G. W. (2006). Challenges of Ageing in East and Southeast Asia : Living Arrangements of Older Persons and Social Security Trends. In Impact of Ageing : A Common Challenge for Europe and Asia. Kan, K., & Park, A. (2001). A Dynamic Model of Elderly Living Arrangements in Taiwan. Kaplan, H. (1994). Evolutionary and wealth flows theories of fertility: empirical tests and new models. Population & Development Review. https://doi.org/10.2307/2137661 Karagiannaki, E. (2011). Changes in the Living Arrangements of Elderly People in Greece: 1974-1999. Population Research and Policy Review, 30(2), 263285. https://doi.org/10.1007/s11113-010-9188-8 Katz, S., Downs, T. D., Cash, H. R., & Grotz, R. C. (1970). Progress in development of the index of ADL. The Gerontologist, 10(1), 2030. https://doi.org/10.1093/geront/10.1_Part_1.20 Kim, B. R. (2014). Health and Living Arrangements among Older Adults in Diverse Social and Cultural Contexts. King, M. . L. (1988). Changes in the Living Arrangemnets of the Elderly: 1960- 2030. Diane Pub Co. Knodel, J. E., & Debavalya, N. (1997). Living Arrangements and Support Among the Elderly in South-East Asia: An Introduction. Asia-Pacific Population
viii
Journal.
Knodel, J., & Truong, S. A. (2001). 
Census. Population Studies. https://doi.org/10.1353/dem.2001.0031
Kooshiar, H., Yahaya, N., Hamid, T. A., Abu Samah, A., & Sedaghat Jou, V.
(2012). Living arrangement and life satisfaction in older Malaysians: The
mediating role of social support function. PLoS ONE, 7(8).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043125

Sasaki, H. (2007). Life satisfaction in older people. Geriatrics Gerontoloy
International. https://doi.org/10.1111/j.1447-0594.2007.00362.x
Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of Older People: Self-
Maintaining and Instrumental Activities of Daily Living. The Gerontologist,
9(3), 179186. https://doi.org/10.1093/geront/9.3_Part_1.179
Le, T. thanh thi, Pornchai, J., & Rosenberg, E. (2017). Factors Related to Post-
Stroke Depression among Older Adults in Da Nang, Viet Nam. Journal of
Nursing and Health Sciences, 11(3).
Lee, W. K. M., & Law, K. W. K. (2004). Retirement planning and retirement
satisfaction: The need for a national retirement program and policy in Hong
Kong. Journal of Applied Gerontology.
https://doi.org/10.1177/0733464804268591
Lee, Y., Jang, K., & Lockhart, N. C. (2018). Impact of Social Integration and

Model. International Journal of Aging and Human Development.
https://doi.org/10.1177/0091415017720887
Li, C., Jiang, S., & Zhang, X. (2019). Intergenerational relationship, family social
support, and depression among Chinese elderly: A structural equation modeling
analysis. Journal of Affective Disorders.
https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.01.032
viii Journal. Knodel, J., & Truong, S. A. (2001).  Census. Population Studies. https://doi.org/10.1353/dem.2001.0031 Kooshiar, H., Yahaya, N., Hamid, T. A., Abu Samah, A., & Sedaghat Jou, V. (2012). Living arrangement and life satisfaction in older Malaysians: The mediating role of social support function. PLoS ONE, 7(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043125  Sasaki, H. (2007). Life satisfaction in older people. Geriatrics Gerontoloy International. https://doi.org/10.1111/j.1447-0594.2007.00362.x Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of Older People: Self- Maintaining and Instrumental Activities of Daily Living. The Gerontologist, 9(3), 179186. https://doi.org/10.1093/geront/9.3_Part_1.179 Le, T. thanh thi, Pornchai, J., & Rosenberg, E. (2017). Factors Related to Post- Stroke Depression among Older Adults in Da Nang, Viet Nam. Journal of Nursing and Health Sciences, 11(3). Lee, W. K. M., & Law, K. W. K. (2004). Retirement planning and retirement satisfaction: The need for a national retirement program and policy in Hong Kong. Journal of Applied Gerontology. https://doi.org/10.1177/0733464804268591 Lee, Y., Jang, K., & Lockhart, N. C. (2018). Impact of Social Integration and  Model. International Journal of Aging and Human Development. https://doi.org/10.1177/0091415017720887 Li, C., Jiang, S., & Zhang, X. (2019). Intergenerational relationship, family social support, and depression among Chinese elderly: A structural equation modeling analysis. Journal of Affective Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.01.032