Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,323
917
153
112
KT LU
t qu nghiên cu v thc trng
cn sc khe và tình trng làm vic cs kt hp nhiu
   lc các câu hi
nghiên c t ra. Th nht, kt qu cho thy thc tr  a
NCT Vii c th: t l NCT sng chung vi con gi, t
l NCT sng ch vi v/chng sng m    hai, kt qu c
ng thình hi quy cho thn sc khe th cht và tâm
thn c  c sng vi con li nht cho sc khe (k c
sc khe th cht và sc khe tâm thn) NCT Vit Nam. Th ba, kt qu cho thy,
thc t phn ln NCT Vit Nam vn làm vic      


    

112 KT LU t qu nghiên cu v thc trng cn sc khe và tình trng làm vic cs kt hp  nhiu    lc các câu hi nghiên c t ra. Th nht, kt qu cho thy thc tr  a NCT Vii c th: t l NCT sng chung vi con gi, t l NCT sng ch vi v/chng và sng m    hai, kt qu c ng t mô hình hi quy cho thn sc khe th cht và tâm thn c  c sng vi con là có li nht cho sc khe (k c sc khe th cht và sc khe tâm thn) NCT Vit Nam. Th ba, kt qu cho thy, thc t phn ln NCT Vit Nam vn làm vic              
113

MT S

            


        


    









   




 
   
113  MT S                                                       
114

      
 
  

      

        


   
   

cho NCT.
sách
 
       
 
    
 

        


 
sóc      

114                                           cho NCT. sách                                  sóc       
115
5.2.1. Chính sách khuyến khích đồng cư trú

             



          
        
i trong



 



        

 
      
          

       

            

      
         
115 5.2.1. Chính sách khuyến khích đồng cư trú                                       i trong                                                                                
116
     


     
           

5.2.2. Chăm sóc sức khỏe NCT
ong cách

           
 t




  
   
        ông qua các chính










116                            5.2.2. Chăm sóc sức khỏe NCT ong cách               thì                     ông qua các chính          
117
     

         
không         
         

 


        

    
        
cho NCT.

         



- 


          

5.2.3. Chính sách làm việc cho NCT
       

        
117                  không có                                                 cho NCT.               -                5.2.3. Chính sách làm việc cho NCT                  
118

    
   


Hai là, h



 
dành 




         
   

   

    





  
    
118             Hai là, h      dành                                           
119


5.2.4. Chính sách vận động tuyên truyền
, c  
      


. 
      


            


  

       



 



      


119   5.2.4. Chính sách vận động tuyên truyền , c            .                                                      
120

 
  
  



      
 NCT.
120                     NCT.
121



           
    

  

Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm
việc của người cao tuổi Việt Nam  



t












, thc trng SXCS ca NCT lng
121                          Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam      t              , thc trng SXCS ca NCT lng