Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,331
917
153
2



 - 

   


         

       
 


             Park, 2001;
Sathyanarayana, Kumar và James, 2012; United Nations, 2017 


    
        McKinnon,
Harper và Moore, 2013; Samanta, Chen Vanneman, 2015; Paul & Verma, 2016
...). Tuy nhiên, m

        
 Chen  Mahapatro, Acharya và
Singh, 2017)       


2     -                                             Park, 2001; Sathyanarayana, Kumar và James, 2012; United Nations, 2017                 McKinnon, Harper và Moore, 2013; Samanta, Chen và Vanneman, 2015; Paul & Verma, 2016 ...). Tuy nhiên, m            Chen  Mahapatro, Acharya và Singh, 2017)         
3

  

          
         

    


(Teerawichitchainan, Pothisiri và
Long, 2015)    Connelly, Maurer-fazio Zhang (2014), Tong ,
Chen và Su (2018)  

          

Croda & Gonzalez, 2005; Paul & Verma, 2016; Raymo và c.



- 



         


         - 


3                                   (Teerawichitchainan, Pothisiri và Long, 2015)    Connelly, Maurer-fazio và Zhang (2014), Tong , Chen và Su (2018)                Croda & Gonzalez, 2005; Paul & Verma, 2016; Raymo và c.    -                          -   
4
 
 
 

- 

 
       






           



-.
        

       



  
  Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình
trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam 
4        -                                  -.                           Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam 
5
2. Mc tiêu nghiên cu ca lun án
2.1. Mc tiêu tng quát
Mc tiêu nghiên cu ca lu
bng chng thc nghim v ng cn sc kho và tình trng làm vic
ca NCT Vi kt qu nghiên c xut mt s chính
sách nhm góp phn ci thin sc khình trng làm vic ca NCT Vit Nam.
2.2. Mục tiêu cụ thể
 



 
 ng c n sc khe tình trng làm vic ca
NCT;
t qu    xut mt s chính sách nh
tình trng làm vic ca NCT.
2.3. Câu hi nghiên cu
Mc tiêu ca luc làm rõ qua các câu hi nghiên cu sau:
ng cn sc khe và tình trng làm vic 

(ii) Thc trng v SXCS ca NCT Vit Nam hi nào?
 u kin ca Vi n sc khe
tình trng làm vic c
t qu nghiên cu thc nghi
th  nâng cao sc khe cho NCT và ci thin tình trng làm vic ca NCT?
ng và phm vi nghiên cu
3.1. Đối tượng nghiên cứu:

5 2. Mc tiêu nghiên cu ca lun án 2.1. Mục tiêu tổng quát Mc tiêu nghiên cu ca lu bng chng thc nghim v ng cn sc kho và tình trng làm vic ca NCT  Vi kt qu nghiên c xut mt s chính sách nhm góp phn ci thin sc khình trng làm vic ca NCT Vit Nam. 2.2. Mục tiêu cụ thể         ng c n sc khe và tình trng làm vic ca NCT; t qu    xut mt s chính sách nh tình trng làm vic ca NCT. 2.3. Câu hỏi nghiên cứu Mc tiêu ca luc làm rõ qua các câu hi nghiên cu sau: ng cn sc khe và tình trng làm vic   (ii) Thc trng v SXCS ca NCT Vit Nam hi nào?  u kin ca Vi n sc khe và tình trng làm vic c t qu nghiên cu thc nghi th  nâng cao sc khe cho NCT và ci thin tình trng làm vic ca NCT? ng và phm vi nghiên cu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: 
6
        
.
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
      

- 




- 
- 



        
       
     


4. Nhi ca lun án
4.1. Những đóng góp về mt khoa hc
v kinh t-xã hi
 i cao tu t ít
nghiên c c khe (c v th cht tâm th ng làm vic ca
c bit trong mi liên h vi sp xp cuc sng (hay sp xp c a
6          . 3.2. Phạm vi nghiên cứu:         -      -  -                              4. Nhi ca lun án 4.1. Những đóng góp về mặt khoa học v kinh t-xã hi  i cao tu t ít nghiên c c khe (c v th cht và tâm th ng làm vic ca c bit trong mi liên h vi sp xp cuc sng (hay sp xp c a
7
i cao tut qu nghiên cu ca lun án v ng ca sp xp cuc
sn sc khe th cht, sc khe tâm thn và tình trng làm vic ca
NCT là s b sung cn thiu v ch  này trong bi
cnh hing thi, các kt qu nghiên cu ca lun án gn lin vc thù
ca Vit Nam m già hóa dân
s rt nhanh   b sung cn thit. V mt hc thut, lun án nhng

- Luc hin h thng hóa các thuyt v SXCS, sc khe, làm
ving cn sc khe và tình trng làm vic c
s này, c gi     sp xp cuc sng ca NCT
phân loi cách SXCS phù hp v m kinh t-hi bi c 
ca Vit Nam.
-  xây dng khung phân tích và mô hình hi quy phù h 
c khe th cht, sc khe tâm th
vic ca NCT, lugóp phn b sung và hoàn thiu
ng cn sc khe và tình trng làm vic c
hoàn toàn có th c áp dng u kin kinh t-xã h 
Vit Nam và có nhng d liu, thông tin tng.
4.2. Những đóng góp về mt thc tin
Vi
rt nhanh. Tuy nhiên, thc trng v ng th nào ti sc khe th cht
sc khe tinh thn và tình trng làm vic ca NCT nhng v rt quan tr
ng t vn còn b ng c
phân tích th

- Bng vic s dng d lii din quc gia v NCT, lun án cung
7 i cao tut qu nghiên cu ca lun án v ng ca sp xp cuc sn sc khe th cht, sc khe tâm thn và tình trng làm vic ca NCT là s b sung cn thiu v ch  này trong bi cnh hing thi, các kt qu nghiên cu ca lun án gn lin vc thù ca Vit Nam  m già hóa dân s rt nhanh    b sung cn thit. V mt hc thut, lun án có nhng  - Luc hin h thng hóa các lý thuyt v SXCS, sc khe, làm ving cn sc khe và tình trng làm vic c s này, tác gi     sp xp cuc sng ca NCT và phân loi cách SXCS phù hp v m kinh t-xã hi và bi c  ca Vit Nam. -  xây dng khung phân tích và mô hình hi quy phù h  c khe th cht, sc khe tâm th vic ca NCT, lugóp phn b sung và hoàn thiu ng cn sc khe và tình trng làm vic c hoàn toàn có th c áp dng  u kin kinh t-xã h  Vit Nam và có nhng d liu, thông tin tng. 4.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn Vi rt nhanh. Tuy nhiên, thc trng v ng th nào ti sc khe th cht và sc khe tinh thn và tình trng làm vic ca NCT  nhng v rt quan tr ng t vn còn b ng c phân tích th  - Bng vic s dng d lii din quc gia v NCT, lun án cung
8
cp các kt qu thc tin v SXCS, sc khe th cht, sc khe tâm thn tình
trng làm vic hin nay ca NCT Vit Nam;
- Luc cách thc SXCS cn sc khe
th cht, sc khe tâm thn tình trng làm vic c  nào trong bi
cnh ca Vi   t   sung thêm bng chng thc tin v v  này
không ch cho các nghiên cu ca Vit Nam mà c nhng nghiên cu v NCT nói
chung và v SXCS, sc khe và làm vic ca NCT cho th gii;
- Lun án th ngun hc liu cho sinh viên, h    
u tham kho cho các nhà nghiên cu, nhà lp chính sách trong
c nghiên cu này.
4.3. Đóng góp về chính sách
Phát trin ba        
chính ph Vi
         
g bi cnh và thách th


sc kht qu ca lun án
có th u vào, là bng chng cho vi xu
 

-n chính sách khác cng
c. Bên ct qu ca lung c thêm các bng chng
cho vi
      c khe an sinh thu nhp nhng
mc tiêu quan trng.
8 cp các kt qu thc tin v SXCS, sc khe th cht, sc khe tâm thn và tình trng làm vic hin nay ca NCT Vit Nam; - Luc cách thc SXCS cn sc khe th cht, sc khe tâm thn và tình trng làm vic c  nào trong bi cnh ca Vi   t   sung thêm bng chng thc tin v v  này không ch cho các nghiên cu ca Vit Nam mà c nhng nghiên cu v NCT nói chung và v SXCS, sc khe và làm vic ca NCT cho th gii; - Lun án có th là ngun hc liu cho sinh viên, h     u tham kho cho các nhà nghiên cu, nhà lp chính sách trong c nghiên cu này. 4.3. Đóng góp về chính sách Phát trin ba         chính ph Vi           g bi cnh và thách th   sc kht qu ca lun án có th u vào, là bng chng cho vi xu    -n chính sách khác cng c. Bên ct qu ca lung c thêm các bng chng cho vi       c khe và an sinh thu nhp là nhng mc tiêu quan trng.
9
5. Kt cu ca lun án
 c các mc tiêu nghiên cu, ngoài phn m u, kt lun, tài
liu tham kho, kt cu ca luc t ch
 
 
NCT.

 

9 5. Kt cu ca lun án  c các mc tiêu nghiên cu, ngoài phn m u, kt lun, tài liu tham kho, kt cu ca luc t ch     NCT.    
10

TNG QUAN NGHIÊN CU
1.1. Các nghiên cu v sp xp cuc si cao tui

             
  United Nations (2017) thì
    

-    

  
  
(UNFPA, 2011)

-


    

- 
1.1.1. Các nghiên cứu về sắp xếp cuộc sống người cao tuổi ở nước ngoài

(Palloni, 2000; 
       
         (United States, 1988;
Gaymu c        
10  TNG QUAN NGHIÊN CU 1.1. Các nghiên cu v sp xp cuc si cao tui                  United Nations (2017) thì       -            (UNFPA, 2011)  -         -  1.1.1. Các nghiên cứu về sắp xếp cuộc sống người cao tuổi ở nước ngoài  (Palloni, 2000;                   (United States, 1988; Gaymu và c        
11
(United Nations,
2017)


       (Wilmoth, 1998)


     


   
        
 Chaudhuri Roy (2007) c    
          
Martin (1989) và Park (2001) cho th
 

  

Gaymu và c
(Gjonca, 2005; WHO,
2019). Ph    
 

(Karagiannaki, 2011).
NCT s
 02; Evi & Arifin, 2006; Giang & Pfau, 2007).
        
Bongaarts và Zimmer (2002) cho th
11 (United Nations, 2017)          (Wilmoth, 1998)                         Chaudhuri và Roy (2007) c                Martin (1989) và Park (2001) cho th        Gaymu và c (Gjonca, 2005; WHO, 2019). Ph        (Karagiannaki, 2011). NCT s  02; Evi & Arifin, 2006; Giang & Pfau, 2007).          Bongaarts và Zimmer (2002) cho th