Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,319
917
153







1
       1











1
           1
i

  
 

     

công trình nào.

i               công trình nào. 
ii

  ......................................................................................................................... 1
1.  ...................................................................................... 1
 ........................................................................ 5
 ...................................................................... 5
 ....................................................................... 6
 ............................................................................................. 8
.  ............................................................ 10
1.1. Các  ............................................ 10
 .......... 10
1.1.2. C ............ 14
 ................................... 16
1.3. Cá ............ 25
 ....................................................................................... 28
 .............................................................................................. 30
 2.           
      
 ............................................................................................................................. 31
 ...... 31
 ........................................................................ 31
 .................................................................. 32
 ................................................................... 33
 ............................................... 36
 ............................................... 38
 ................................................................ 38
 .................. 41
 ............................................... 44
 ................................................. 44
 .............. 46
 .............................................................................................. 49
ii    ......................................................................................................................... 1 1.  ...................................................................................... 1  ........................................................................ 5  ...................................................................... 5  ....................................................................... 6  ............................................................................................. 8 .  ............................................................ 10 1.1. Các  ............................................ 10  .......... 10 1.1.2. C ............ 14  ................................... 16 1.3. Cá ............ 25  ....................................................................................... 28  .............................................................................................. 30  2.                    ............................................................................................................................. 31  ...... 31  ........................................................................ 31  .................................................................. 32  ................................................................... 33  ............................................... 36  ............................................... 38  ................................................................ 38  .................. 41  ............................................... 44  ................................................. 44  .............. 46  .............................................................................................. 49
iii
.  ................................................................. 50
 ............................................................................................... 50

 ................................................................................................. 52
3.2.1. Khung phân tích .......................................................................................... 52
 ..................................................................................... 53
 ...................................................... 54

.................................................................................. 63
3.3.1. Khung phân tích .......................................................................................... 63
 .................................................................................... 64
 ...................................................... 64
 ................................................................................................. 68
 ........................................................................................ 69
3.5.1. X ................................................................................................ 69
3.5.2.  ............................................................................... 69
 .............................................................................................. 72
 4.  .................................................................. 73
 .............................. 73
 ................................................... 73
 ................... 77
 ........................... 78
 ................................. 81
 ......................... 82
 ............................................................................................ 84
 .......................................................... 84
 ......................................................................................... 84
 Lemeschow .............................................................. 85
 .................... 85
 ................................................... 85
4.3 .................. 87
iii .  ................................................................. 50  ............................................................................................... 50   ................................................................................................. 52 3.2.1. Khung phân tích .......................................................................................... 52  ..................................................................................... 53  ...................................................... 54  .................................................................................. 63 3.3.1. Khung phân tích .......................................................................................... 63  .................................................................................... 64  ...................................................... 64  ................................................................................................. 68  ........................................................................................ 69 3.5.1. X ................................................................................................ 69 3.5.2.  ............................................................................... 69  .............................................................................................. 72  4.  .................................................................. 73  .............................. 73  ................................................... 73  ................... 77  ........................... 78  ................................. 81  ......................... 82  ............................................................................................ 84  .......................................................... 84  ......................................................................................... 84  Lemeschow .............................................................. 85  .................... 85  ................................................... 85 4.3 .................. 87
iv
 ....................... 91
 .................................................................... 91
4.4 ................ 94
 ....................... 97
 ................... 97
4.5................ 103
KT LU ............................................................................................ 112
.  ......................................................... 113
 ............................................................................. 113
 .................................................................................... 114
 ...................................................... 115
 .......................................................................... 116
5.2.3 .................................................................. 117
5.2.4  ............................................................ 119
 ............................................................................................ 120
 ................................................................................................ 121
 ..................................................................... i
 ..................................................... xvii
 ................................................................................................................. xviii
iv  ....................... 91  .................................................................... 91 4.4 ................ 94  ....................... 97  ................... 97 4.5................ 103 KT LU ............................................................................................ 112 .  ......................................................... 113  ............................................................................. 113  .................................................................................... 114  ...................................................... 115  .......................................................................... 116 5.2.3 .................................................................. 117 5.2.4  ............................................................ 119  ............................................................................................ 120  ................................................................................................ 121  ..................................................................... i  ..................................................... xvii  ................................................................................................................. xviii
v
DANH MC CH VIT TT
ADLs
CI
IADLs
GSO

H-L

LSMS
NCT
OR
SRH





- Lemeshow





SXCS

UNFPA
UN
VHLSS
VNAS
WHO




 
v DANH MC CH VIT TT ADLs CI IADLs GSO  H-L  LSMS NCT OR SRH      - Lemeshow      SXCS  UNFPA UN VHLSS VNAS WHO      
vi
DANH MC BNG BIU
         
 .............................................................................................. 57

 ................................................................................................................. 61
 ................ 67
 ..................................................................................... 67
 ....................................... 73
 ...................................................... 76
 ......................... 77
 ...................................... 80
 ............................... 81
-nông thôn .............. 82
 .............................................................................. 84
 ........... 86
 ....................... 88
 ............................................. 93
 ........................ 96
 ........................................... 100
 ..................................... 102
 .. 105
 ........... 108
vi DANH MC BNG BIU            .............................................................................................. 57   ................................................................................................................. 61  ................ 67  ..................................................................................... 67  ....................................... 73  ...................................................... 76  ......................... 77  ...................................... 80  ............................... 81 -nông thôn .............. 82  .............................................................................. 84  ........... 86  ....................... 88  ............................................. 93  ........................ 96  ........................................... 100  ..................................... 102  .. 105  ........... 108
vii
DANH MC HÌNH V
 ............................. 52
 ....... 64
vii DANH MC HÌNH V  ............................. 52  ....... 64
1
M U
1. Tính cp thit c tài

 

    
    
c
(United Nations, 2017)



  (Goli & Pandey, 2016)

    

(United Nations, 2006)

  
(Velkoff, 2001).
 
 

  
   

    
SXCS t
1 M U 1. Tính cp thit c tài               c (United Nations, 2017)      (Goli & Pandey, 2016)        (United Nations, 2006)     (Velkoff, 2001).                   SXCS t