Luận án Tiến sĩ Dịch tễ học: Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành Hà Nội

7,689
145
131
Trẻ có từng bị các bệnh sau không:
26.
Sởi
1
Không
2
27.
Ho gà
1
Không
2
28.
Bạch hầu
1
Không
2
29.
Quai bị
1
Không
2
30.
Sốt phát ban
1
Không
2
31.
Viêm não
1
Không
2
32.
Viêm màng não
1
Không
2
33.
Bệnh khác (ghi rõ)……………..
1
Không
2
V. KẾT QUẢ KHÁM TAI
34.
Có bệnh ở tai không
1
Không
2
35.
Bệnh:……………………………………………………………….
VI. KẾT QUẢ KHÁM THÍNH GIÁC Ở TRẺ
36.
Nhĩ lượng phải
Bình thường
1
Viêm tai thanh
dịch
2
Viêm tắc vòi nhĩ
3
37.
Nhĩ lượng trái
Bình thường
1
Viêm tai thanh 2
Trẻ có từng bị các bệnh sau không: 26. Sởi Có 1 Không 2 27. Ho gà Có 1 Không 2 28. Bạch hầu Có 1 Không 2 29. Quai bị Có 1 Không 2 30. Sốt phát ban Có 1 Không 2 31. Viêm não Có 1 Không 2 32. Viêm màng não Có 1 Không 2 33. Bệnh khác (ghi rõ)…………….. Có 1 Không 2 V. KẾT QUẢ KHÁM TAI 34. Có bệnh ở tai không Có 1 Không 2 35. Bệnh:………………………………………………………………. VI. KẾT QUẢ KHÁM THÍNH GIÁC Ở TRẺ 36. Nhĩ lượng phải Bình thường 1 Viêm tai thanh dịch 2 Viêm tắc vòi nhĩ 3 37. Nhĩ lượng trái Bình thường 1 Viêm tai thanh 2
dịch
Viêm tắc vòi nhĩ
3
38.
Phản xạ cơ bàn đạp trái
Âm tính
1
Dương tính
2
39.
Phản xạ cơ bàn đạp phải
Âm tính
1
Dương tính
2
VII. KẾT QUẢ ĐO THÍNH GIÁC
40.
OAE lần 2
Tai phải
OAE (-)
1
OAE (+)
2
Tai trái
OAE (-)
1
OAE (+)
2
41.
ABR hoặc đơn
âm
Mức độ nghe kém
Nhẹ (21 - ≤40
dB)
1
Vừa (41- 70 dB)
2
Nặng đến sâu
(≥70dB)
3
Hình thức nghe
kém
Dẫn truyền
1
Tiếp nhận
2
Hỗn hợp
3
Người phỏng vấn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người đo
(Ký, ghi rõ họ tên)
dịch Viêm tắc vòi nhĩ 3 38. Phản xạ cơ bàn đạp trái Âm tính 1 Dương tính 2 39. Phản xạ cơ bàn đạp phải Âm tính 1 Dương tính 2 VII. KẾT QUẢ ĐO THÍNH GIÁC 40. OAE lần 2 Tai phải OAE (-) 1 OAE (+) 2 Tai trái OAE (-) 1 OAE (+) 2 41. ABR hoặc đơn âm Mức độ nghe kém Nhẹ (21 - ≤40 dB) 1 Vừa (41- 70 dB) 2 Nặng đến sâu (≥70dB) 3 Hình thức nghe kém Dẫn truyền 1 Tiếp nhận 2 Hỗn hợp 3 Người phỏng vấn (Ký, ghi rõ họ tên) Người đo (Ký, ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 6
PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU
Chào chị, tôi là……………………………………là cán bộ của Bệnh viện Nhi
Trung ương, hiện nay chúng tôi phối hợp với Chi cục dân số - Kế hoạch hóa
gia đình thành phố Hà Nội tiến hành sàng lọc nghe kém cho trẻ mẫu giáo từ 2
đến 5 tuổi tại một số trường mẫu giáo công lập trong nội thành Hà Nội. Con của
chị đối tượng trong lứa tuổi sàng lọc, do đó chúng tôi muốn tiến hành sàng
lọc cho cháu cụ thể như sau:
Cháu sẽ được đo mức độ nghe bằng phương pháp đo âm ốc tai sàng lọc (OAE)
chúng tôi sphỏng vấn chị một số câu hỏi vtuổi, giới, địa chỉ của cháu.
Phương pháp đo này kéo dài khoảng 5 phút và không gây đau đớn hay khó chịu
gì cho cháu. Nếu cháu không bị nghi ngờ nghe kém thì cuộc sàng lọc kết thúc.
thể chúng tôi sẽ phỏng vấn chị một số câu hỏi về các yếu tố liên quan đến
trước, trong và sau khi sinh cháu này.
Nếu cháu bị nghi ngờ nghe kém chúng tôi sẽ mời cháu về Trung tâm thính học
tại bệnh viện Nhi Trung ương để tiến hành đo OAE lại làm các xét nghiệm
thính học chuyên sâu hơn nếu cần thiết. Các phương pháp đo này kéo dài
khoảng 20 phút và không gây khó chịu gì cho cháu. Nếu cháu thực sự nghe
kém chúng tôi sẽ phỏng vấn chị một số câu hỏi liên quan đến các yếu tố tiền sử
của cháu. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 10 phút.
Chị có đồng ý tham gia vào nghiên cứu không?
Tiến hành đo
Không Dừng
PHỤ LỤC 6 PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU Chào chị, tôi là……………………………………là cán bộ của Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện nay chúng tôi phối hợp với Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội tiến hành sàng lọc nghe kém cho trẻ mẫu giáo từ 2 đến 5 tuổi tại một số trường mẫu giáo công lập trong nội thành Hà Nội. Con của chị là đối tượng trong lứa tuổi sàng lọc, do đó chúng tôi muốn tiến hành sàng lọc cho cháu cụ thể như sau: Cháu sẽ được đo mức độ nghe bằng phương pháp đo âm ốc tai sàng lọc (OAE) và chúng tôi sẽ phỏng vấn chị một số câu hỏi về tuổi, giới, địa chỉ của cháu. Phương pháp đo này kéo dài khoảng 5 phút và không gây đau đớn hay khó chịu gì cho cháu. Nếu cháu không bị nghi ngờ nghe kém thì cuộc sàng lọc kết thúc. Có thể chúng tôi sẽ phỏng vấn chị một số câu hỏi về các yếu tố liên quan đến trước, trong và sau khi sinh cháu này. Nếu cháu bị nghi ngờ nghe kém chúng tôi sẽ mời cháu về Trung tâm thính học tại bệnh viện Nhi Trung ương để tiến hành đo OAE lại và làm các xét nghiệm thính học chuyên sâu hơn nếu cần thiết. Các phương pháp đo này kéo dài khoảng 20 phút và không gây khó chịu gì cho cháu. Nếu cháu thực sự có nghe kém chúng tôi sẽ phỏng vấn chị một số câu hỏi liên quan đến các yếu tố tiền sử của cháu. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 10 phút. Chị có đồng ý tham gia vào nghiên cứu không? Có  Tiến hành đo Không  Dừng
PHỤ LỤC 7
DANH SÁCH TRẺ NGHE KÉM QUA ĐO SÀNG LỌC
STT Họ và tên Giới Tuổi
11725 1. nguyen xxx 1 3
11726 2. ha xxx 2 3
11727 3.
ngo xxx 2 3
11735 4. le xxx 1 4
11736 5. nguyen xxx 1 4
11737 6.
nguyen xxx 1 4
11738 7. le xxx 2 4
11750 8. do xxx 2 4
11744 9.
le xxx 1 3
11745 10. phan xxx 1 3
11746 11. phi xxx 2 3
11747 12. pham xxx 2 3
11748 13.
nguyen xxx 1 3
11749 14. pham xxx 2 3
11751 15. thanh xxx 1 3
11752 16.
ton xxx 2 3
11753 17. minh xxx 1 3
11754 18. ngoc xxx 2 3
11755 19.
nam xxx 2 3
11757 20.
nguyen xxx 1 3
11758 21. nguyen xxx 1 3
11759 22. hien xxx 2 3
h532 23.
nguyen xxx 1 5
h533 24. nguyen xxx 2 3
h534 25. nguyen xxx 1 3
h535 26.
nguyen xxx 1 5
h536 27. ngo xxx 2 5
h537 28. nguyen xxx 2 5
h538 29. tran xxx 2 5
h539 30. pham xxx 2 5
h540 31. nguyen xxx 1 5
h541 32. vu xxx 2 5
h542 33.
ngo xxx 1 5
h543 34. nguyen xxx 1 5
h544 35. le xxx 1 5
h545 36.
nguyen xxx 2 5
h546 37. le xxx 2 5
h547 38. bui xxx 2 3
PHỤ LỤC 7 DANH SÁCH TRẺ NGHE KÉM QUA ĐO SÀNG LỌC Mã STT Họ và tên Giới Tuổi 11725 1. nguyen xxx 1 3 11726 2. ha xxx 2 3 11727 3. ngo xxx 2 3 11735 4. le xxx 1 4 11736 5. nguyen xxx 1 4 11737 6. nguyen xxx 1 4 11738 7. le xxx 2 4 11750 8. do xxx 2 4 11744 9. le xxx 1 3 11745 10. phan xxx 1 3 11746 11. phi xxx 2 3 11747 12. pham xxx 2 3 11748 13. nguyen xxx 1 3 11749 14. pham xxx 2 3 11751 15. thanh xxx 1 3 11752 16. ton xxx 2 3 11753 17. minh xxx 1 3 11754 18. ngoc xxx 2 3 11755 19. nam xxx 2 3 11757 20. nguyen xxx 1 3 11758 21. nguyen xxx 1 3 11759 22. hien xxx 2 3 h532 23. nguyen xxx 1 5 h533 24. nguyen xxx 2 3 h534 25. nguyen xxx 1 3 h535 26. nguyen xxx 1 5 h536 27. ngo xxx 2 5 h537 28. nguyen xxx 2 5 h538 29. tran xxx 2 5 h539 30. pham xxx 2 5 h540 31. nguyen xxx 1 5 h541 32. vu xxx 2 5 h542 33. ngo xxx 1 5 h543 34. nguyen xxx 1 5 h544 35. le xxx 1 5 h545 36. nguyen xxx 2 5 h546 37. le xxx 2 5 h547 38. bui xxx 2 3
STT Họ và tên Giới Tuổi
h548 39.
truong xxx 1 5
h553 40. nguyen xxx 1 2
h554 41. hoang xxx 2 5
h555 42.
do xxx 2 3
h556 43. hoang xxx 2 3
h557 44. pham xxx 1 5
h558 45.
nguyen xxx 1 5
h559 46. kim xxx 1 5
h560 47. nguyen xxx 1 5
h561 48. le xxx 2 5
h562 49. nguyen xxx 2 5
h563 50. le xxx 2 5
h564 51. bui xxx 2 5
h565 52.
le xxx 1 5
h566 53. dinh xxx 1 5
h567 54. vui xxx 2 5
h568 55.
luong xxx 1 5
h569 56. le xxx 2 5
h570 57. pham xxx 1 5
h571 58.
pham xxx 1 5
h572 59. nguyen xxx 1 5
h573 60. dang xxx 1 5
h574 61. ho xxx 1 5
h575 62.
bui xxx 1 5
h576 63. nguyen xxx 2 5
h577 64. do xxx 1 5
h578 65.
nguyen xxx 2 5
h579 66. nguyen xxx 1 5
h580 67. nguyen xxx 2 5
h581 68.
do xxx 2 5
h582 69.
ngo xxx 2 5
h583 70. nguyen xxx 1 5
h584 71. do xxx 1 5
h585 72.
nguyen xxx 2 5
h586 73. nguyen xxx 1 5
h587 74. le xxx 1 5
h588 75.
hoang xxx 2 5
h589 76. vu xxx 2 5
h590 77. hoang xxx 1 5
h591 78. nguyen xxx 1 5
h592 79.
nguyen xxx 2 5
Mã STT Họ và tên Giới Tuổi h548 39. truong xxx 1 5 h553 40. nguyen xxx 1 2 h554 41. hoang xxx 2 5 h555 42. do xxx 2 3 h556 43. hoang xxx 2 3 h557 44. pham xxx 1 5 h558 45. nguyen xxx 1 5 h559 46. kim xxx 1 5 h560 47. nguyen xxx 1 5 h561 48. le xxx 2 5 h562 49. nguyen xxx 2 5 h563 50. le xxx 2 5 h564 51. bui xxx 2 5 h565 52. le xxx 1 5 h566 53. dinh xxx 1 5 h567 54. vui xxx 2 5 h568 55. luong xxx 1 5 h569 56. le xxx 2 5 h570 57. pham xxx 1 5 h571 58. pham xxx 1 5 h572 59. nguyen xxx 1 5 h573 60. dang xxx 1 5 h574 61. ho xxx 1 5 h575 62. bui xxx 1 5 h576 63. nguyen xxx 2 5 h577 64. do xxx 1 5 h578 65. nguyen xxx 2 5 h579 66. nguyen xxx 1 5 h580 67. nguyen xxx 2 5 h581 68. do xxx 2 5 h582 69. ngo xxx 2 5 h583 70. nguyen xxx 1 5 h584 71. do xxx 1 5 h585 72. nguyen xxx 2 5 h586 73. nguyen xxx 1 5 h587 74. le xxx 1 5 h588 75. hoang xxx 2 5 h589 76. vu xxx 2 5 h590 77. hoang xxx 1 5 h591 78. nguyen xxx 1 5 h592 79. nguyen xxx 2 5
STT Họ và tên Giới Tuổi
h593 80.
nguyen xxx 1 5
h594 81. nguyen xxx 2 5
h595 82. pham xxx 1 5
h596 83.
hoang xxx 1 5
h597 84. nguyen xxx 1 5
h598 85. hai xxx 1 5
h599 86.
nguyen xxx 2 5
h600 87. le xxx 1 5
h601 88. dang xxx 1 5
h602 89. cong xxx 1 5
h603 90. minh xxx 1 5
h604 91. doan xxx 2 5
h605 92. pham xxx 1 5
h606 93.
nguyen xxx 1 3
h607 94. vu xxx 1 3
h608 95. pham xxx 1 3
h609 96.
nguyen xxx 1 3
h610 97. nguyen xxx 1 3
h611 98. tran xxx 2 3
h612 99.
duong xxx 1 3
h613 100.
nguyen xxx 2 3
h614 101.
ngo xxx 2 3
h615 102.
pham xxx 2 3
h616 103.
le xxx 2 3
h617 104.
van xxx 1 3
h618 105.
bui xxx 1 3
h619 106.
nguyen xxx 2 3
h620 107.
nguyen xxx 2 3
h621 108.
pham xxx 1 3
h622 109.
nguyen xxx 2 3
h623 110.
bui xxx 1 3
h624 111.
nguyen xxx 1 3
h625 112.
nguyen xxx 2 3
h626 113.
dao xxx 2 2
h627 114.
nguyen xxx 1 2
h628 115.
bui xxx 2 2
h629 116.
phan xxx 2 2
t1730 117.
trang xxx 2 3
t1731 118.
quang xxx 1 3
t1732 119.
le xxx 2 3
t1733 120.
kim xxx 2 3
Mã STT Họ và tên Giới Tuổi h593 80. nguyen xxx 1 5 h594 81. nguyen xxx 2 5 h595 82. pham xxx 1 5 h596 83. hoang xxx 1 5 h597 84. nguyen xxx 1 5 h598 85. hai xxx 1 5 h599 86. nguyen xxx 2 5 h600 87. le xxx 1 5 h601 88. dang xxx 1 5 h602 89. cong xxx 1 5 h603 90. minh xxx 1 5 h604 91. doan xxx 2 5 h605 92. pham xxx 1 5 h606 93. nguyen xxx 1 3 h607 94. vu xxx 1 3 h608 95. pham xxx 1 3 h609 96. nguyen xxx 1 3 h610 97. nguyen xxx 1 3 h611 98. tran xxx 2 3 h612 99. duong xxx 1 3 h613 100. nguyen xxx 2 3 h614 101. ngo xxx 2 3 h615 102. pham xxx 2 3 h616 103. le xxx 2 3 h617 104. van xxx 1 3 h618 105. bui xxx 1 3 h619 106. nguyen xxx 2 3 h620 107. nguyen xxx 2 3 h621 108. pham xxx 1 3 h622 109. nguyen xxx 2 3 h623 110. bui xxx 1 3 h624 111. nguyen xxx 1 3 h625 112. nguyen xxx 2 3 h626 113. dao xxx 2 2 h627 114. nguyen xxx 1 2 h628 115. bui xxx 2 2 h629 116. phan xxx 2 2 t1730 117. trang xxx 2 3 t1731 118. quang xxx 1 3 t1732 119. le xxx 2 3 t1733 120. kim xxx 2 3
STT Họ và tên Giới Tuổi
t1734 121.
tran xxx 2 3
t1375 122.
tuong xxx 1 3
t1736 123.
le xxx 2 3
t1737 124.
tat xxx 1 3
t1738 125.
nguyen xxx 1 3
t1739 126.
nguyen xxx 1 3
t1740 127.
han xxx 1 3
t1742 128.
chu xxx 2 3
t1743 129.
cao xxx 2 3
t1744 130.
cao xxx 2 3
t1745 131.
dang xxx 1 3
t1746 132.
vu xxx 1 3
t1747 133.
tran xxx 2 3
t1748 134.
nguyen xxx 1 3
t1749 135.
chu xxx 1 3
t1750 136.
bui xxx 1 3
t1751 137.
vu xxx 1 3
t1752 138.
pham xxx 2 3
t1753 139.
do xxx 2 3
t1754 140.
tuan xxx 1 3
t1755 141.
nguyen xxx 1 3
t1756 142.
nguyen xxx 1 3
t1757 143.
chu xxx 1 3
t1758 144.
do xxx 1 3
t1759 145.
nguyen xxx 1 3
t1760 146.
nguyen xxx 2 3
t1761 147.
nguyen xxx 1 3
t1762 148.
nguyen xxx 1 3
t1763 149.
nguyen xxx 2 3
t1764 150.
le xxx 1 3
t1765 151.
dinh xxx 2 3
t1766 152.
bui xxx 1 3
t1767 153.
hoang xxx 1 3
t1768 154.
nguyen xxx 1 3
t1769 155.
bui xxx 1 3
t1770 156.
vu xxx 1 3
t1771 157.
le xxx 1 3
t1772 158.
khuat xxx 2 3
t1773 159.
tran xxx 2 3
t1774 160.
kieu xxx 1 3
t1775 161.
nguyen xxx 1 3
Mã STT Họ và tên Giới Tuổi t1734 121. tran xxx 2 3 t1375 122. tuong xxx 1 3 t1736 123. le xxx 2 3 t1737 124. tat xxx 1 3 t1738 125. nguyen xxx 1 3 t1739 126. nguyen xxx 1 3 t1740 127. han xxx 1 3 t1742 128. chu xxx 2 3 t1743 129. cao xxx 2 3 t1744 130. cao xxx 2 3 t1745 131. dang xxx 1 3 t1746 132. vu xxx 1 3 t1747 133. tran xxx 2 3 t1748 134. nguyen xxx 1 3 t1749 135. chu xxx 1 3 t1750 136. bui xxx 1 3 t1751 137. vu xxx 1 3 t1752 138. pham xxx 2 3 t1753 139. do xxx 2 3 t1754 140. tuan xxx 1 3 t1755 141. nguyen xxx 1 3 t1756 142. nguyen xxx 1 3 t1757 143. chu xxx 1 3 t1758 144. do xxx 1 3 t1759 145. nguyen xxx 1 3 t1760 146. nguyen xxx 2 3 t1761 147. nguyen xxx 1 3 t1762 148. nguyen xxx 1 3 t1763 149. nguyen xxx 2 3 t1764 150. le xxx 1 3 t1765 151. dinh xxx 2 3 t1766 152. bui xxx 1 3 t1767 153. hoang xxx 1 3 t1768 154. nguyen xxx 1 3 t1769 155. bui xxx 1 3 t1770 156. vu xxx 1 3 t1771 157. le xxx 1 3 t1772 158. khuat xxx 2 3 t1773 159. tran xxx 2 3 t1774 160. kieu xxx 1 3 t1775 161. nguyen xxx 1 3
STT Họ và tên Giới Tuổi
t1776 162.
nguyen xxx 1 3
t1777 163.
nguyen xxx 2 3
t1778 164.
nguyen xxx 1 3
t1779 165.
tuan xxx 1 3
h889 166.
khanh xxx 2 4
h890 167.
phi xxx 1 4
h891 168.
minh d xxx 2 4
h892 169.
duc xxx 1 4
h893 170.
quynh xxx 2 4
h894 171.
hai xxx 1 4
h895 172.
anh xxx 1 4
h899 173.
phong xxx 2 4
h900 174.
nguyen xxx 1 4
h901 175.
vu xxx 1 4
h902 176.
nghiem xxx 2 4
h904 177.
nguyen xxx 2 4
h905 178.
can xxx 1 4
h906 179.
vu xxx 2 4
h907 180.
nguyen xxx 1 4
h908 181.
pham xxx 1 4
h909 182.
trinh xxx 2 4
h910 183.
nguyen xxx 1 4
h911 184.
nguyen xxx 2 4
h913 185.
le xxx 1 4
h914 186.
dinh xxx 1 4
h916 187.
nguyen xxx 2 4
h917 188.
chu xxx 2 4
h918 189.
kieu xxx 1 4
h919 190.
vu xxx 1 4
h920 191.
dinh xxx 1 4
h921 192.
khuat xxx 2 4
h922 193.
hoang xxx 2 4
h923 194.
ho xxx 2 4
h924 195.
bui xxx 2 4
h925 196.
vu xxx 1 4
h926 197.
nguyen xxx 1 4
h927 198.
nguyen xxx 1 4
h928 199.
nguyen xxx 2 4
h929 200.
nguyen xxx 2 4
h930 201.
nguyen xxx 2 4
h931 202.
ngo xxx 2 4
Mã STT Họ và tên Giới Tuổi t1776 162. nguyen xxx 1 3 t1777 163. nguyen xxx 2 3 t1778 164. nguyen xxx 1 3 t1779 165. tuan xxx 1 3 h889 166. khanh xxx 2 4 h890 167. phi xxx 1 4 h891 168. minh d xxx 2 4 h892 169. duc xxx 1 4 h893 170. quynh xxx 2 4 h894 171. hai xxx 1 4 h895 172. anh xxx 1 4 h899 173. phong xxx 2 4 h900 174. nguyen xxx 1 4 h901 175. vu xxx 1 4 h902 176. nghiem xxx 2 4 h904 177. nguyen xxx 2 4 h905 178. can xxx 1 4 h906 179. vu xxx 2 4 h907 180. nguyen xxx 1 4 h908 181. pham xxx 1 4 h909 182. trinh xxx 2 4 h910 183. nguyen xxx 1 4 h911 184. nguyen xxx 2 4 h913 185. le xxx 1 4 h914 186. dinh xxx 1 4 h916 187. nguyen xxx 2 4 h917 188. chu xxx 2 4 h918 189. kieu xxx 1 4 h919 190. vu xxx 1 4 h920 191. dinh xxx 1 4 h921 192. khuat xxx 2 4 h922 193. hoang xxx 2 4 h923 194. ho xxx 2 4 h924 195. bui xxx 2 4 h925 196. vu xxx 1 4 h926 197. nguyen xxx 1 4 h927 198. nguyen xxx 1 4 h928 199. nguyen xxx 2 4 h929 200. nguyen xxx 2 4 h930 201. nguyen xxx 2 4 h931 202. ngo xxx 2 4
STT Họ và tên Giới Tuổi
h932 203.
ngo xxx 2 4
h933 204.
nguyen xxx 1 4
h934 205.
nguyen xxx 1 4
h935 206.
pham xxx 2 4
h936 207.
tran xxx 1 4
h937 208.
phung xxx 2 4
h938 209.
bui xxx 2 4
h939 210.
nguyen xxx 2 4
h940 211.
duong xxx 1 4
h941 212.
nguyen xxx 1 4
h942 213.
luong xxx 1 4
h943 214.
van xxx 2 4
h944 215.
le xxx 1 4
h945 216.
tran xxx 1 4
h946 217.
le xxx 2 4
h947 218.
lam xxx 2 4
h948 219.
doan xxx 1 4
h949 220.
vu xxx 2 4
h950 221.
nguyen xxx 1 4
h951 222.
nguyen xxx 2 4
h952 223.
dang xxx 1 4
h953 224.
nguyen xxx 2 4
h954 225.
nguyen xxx 2 4
h955 226.
nguyen xxx 1 4
h956 227.
nguyen xxx 1 4
h957 228.
tran xxx 2 4
h958 229.
tran xxx 1 4
h959 230.
nguyen xxx 2 4
h960 231.
chu xxx 1 4
h961 232.
nguyen xxx 1 4
h962 233.
gia xxx 1 4
h963 234.
nhat xxx 1 4
h964 235.
do xxx 1 5
h965 236.
vu xxx 1 5
h966 237.
ha xxx 1 5
h967 238.
nguyen xxx 2 5
h968 239.
nguyen xxx 1 5
h969 240.
dang xxx 1 5
h970 241.
doan xxx 2 5
h971 242.
hoang xxx 1 5
h972 243.
nguyen xxx 1 5
Mã STT Họ và tên Giới Tuổi h932 203. ngo xxx 2 4 h933 204. nguyen xxx 1 4 h934 205. nguyen xxx 1 4 h935 206. pham xxx 2 4 h936 207. tran xxx 1 4 h937 208. phung xxx 2 4 h938 209. bui xxx 2 4 h939 210. nguyen xxx 2 4 h940 211. duong xxx 1 4 h941 212. nguyen xxx 1 4 h942 213. luong xxx 1 4 h943 214. van xxx 2 4 h944 215. le xxx 1 4 h945 216. tran xxx 1 4 h946 217. le xxx 2 4 h947 218. lam xxx 2 4 h948 219. doan xxx 1 4 h949 220. vu xxx 2 4 h950 221. nguyen xxx 1 4 h951 222. nguyen xxx 2 4 h952 223. dang xxx 1 4 h953 224. nguyen xxx 2 4 h954 225. nguyen xxx 2 4 h955 226. nguyen xxx 1 4 h956 227. nguyen xxx 1 4 h957 228. tran xxx 2 4 h958 229. tran xxx 1 4 h959 230. nguyen xxx 2 4 h960 231. chu xxx 1 4 h961 232. nguyen xxx 1 4 h962 233. gia xxx 1 4 h963 234. nhat xxx 1 4 h964 235. do xxx 1 5 h965 236. vu xxx 1 5 h966 237. ha xxx 1 5 h967 238. nguyen xxx 2 5 h968 239. nguyen xxx 1 5 h969 240. dang xxx 1 5 h970 241. doan xxx 2 5 h971 242. hoang xxx 1 5 h972 243. nguyen xxx 1 5
STT Họ và tên Giới Tuổi
h973 244.
vu xxx 1 5
h974 245.
nguyen xxx 1 5
h975 246.
phung xxx 1 5
h976 247.
nguyen xxx 2 5
h977 248.
chu xxx 2 5
h978 249.
nguyen xxx 2 5
h979 250.
nguyen xxx 2 5
h981 251.
nguyen xxx 1 5
h982 252.
nguyen xxx 1 5
h983 253.
luong xxx 2 5
h984 254.
tran xxx 1 5
h985 255.
nguyen xxx 1 5
h986 256.
nguyen xxx 1 5
h987 257.
dinh xxx 2 5
h988 258.
nguyen xxx 2 5
h989 259.
nguyen xxx 2 5
h990 260.
kieu xxx 2 5
h991 261.
kieu xxx 1 5
h992 262.
le xxx 2 5
h993 263.
tran xxx 1 5
h994 264.
nguyen xxx 1 5
m1 265.
pham xxx 1 2
m2 266.
pham xxx 1 2
m3 267.
ha xxx 2 2
m4 268.
giang xxx 1 2
m5 269.
hoang xxx 1 2
m6 270.
phan xxx 1 2
m7 271.
do xxx 2 2
m8 272.
khanh xxx 2 2
m9 273.
trang t xxx 2 2
m10 274.
danh xxx 1 2
m11 275.
nam xxx 1 2
m12 276.
linh xxx 2 2
m13 277.
minh xxx 1 2
m14 278.
the xxx 1 2
m15 279.
tuan xxx 1 2
m16 280.
phu xxx 1 2
m17 281.
nam xxx 1 2
m18 282.
phuong xxx 2 2
m19 283.
lan xxx 2 2
m20 284.
le xxx 2 2
Mã STT Họ và tên Giới Tuổi h973 244. vu xxx 1 5 h974 245. nguyen xxx 1 5 h975 246. phung xxx 1 5 h976 247. nguyen xxx 2 5 h977 248. chu xxx 2 5 h978 249. nguyen xxx 2 5 h979 250. nguyen xxx 2 5 h981 251. nguyen xxx 1 5 h982 252. nguyen xxx 1 5 h983 253. luong xxx 2 5 h984 254. tran xxx 1 5 h985 255. nguyen xxx 1 5 h986 256. nguyen xxx 1 5 h987 257. dinh xxx 2 5 h988 258. nguyen xxx 2 5 h989 259. nguyen xxx 2 5 h990 260. kieu xxx 2 5 h991 261. kieu xxx 1 5 h992 262. le xxx 2 5 h993 263. tran xxx 1 5 h994 264. nguyen xxx 1 5 m1 265. pham xxx 1 2 m2 266. pham xxx 1 2 m3 267. ha xxx 2 2 m4 268. giang xxx 1 2 m5 269. hoang xxx 1 2 m6 270. phan xxx 1 2 m7 271. do xxx 2 2 m8 272. khanh xxx 2 2 m9 273. trang t xxx 2 2 m10 274. danh xxx 1 2 m11 275. nam xxx 1 2 m12 276. linh xxx 2 2 m13 277. minh xxx 1 2 m14 278. the xxx 1 2 m15 279. tuan xxx 1 2 m16 280. phu xxx 1 2 m17 281. nam xxx 1 2 m18 282. phuong xxx 2 2 m19 283. lan xxx 2 2 m20 284. le xxx 2 2
STT Họ và tên Giới Tuổi
m21 285.
le xxx 1 2
m22 286.
le xxx 2 2
m24 287.
nguyen xxx 1 2
m25 288.
duong xxx 2 2
m26 289.
le xxx 2 2
m27 290.
vu xxx 2 2
m29 291.
nguyen xxx 1 2
m30 292.
nguyen xxx 2 2
m31 293.
vu xxx 2 2
m32 294.
kieu xxx 1 2
m33 295.
nguyen xxx 2 2
m34 296.
nguyen xxx 2 2
m36 297.
ngo xxx 2 2
m37 298.
ngo xxx 1 2
m38 299.
ngo xxx 1 2
m39 300.
ngo xxx 2 2
m40 301.
doan xxx 1 2
m41 302.
ngo xxx 2 2
m42 303.
duogn xxx 1 2
m43 304.
le xxx 1 2
m44 305.
nguyen xxx 2 2
m45 306.
do xxx 1 2
m46 307.
le xxx 2 2
m47 308.
gia xxx 1 2
m48 309.
gia xxx 1 2
m49 310.
lan xxx 2 2
m50 311.
thuy xxx 2 2
m51 312.
nguyen xxx 1 2
m52 313.
ngo xxx 1 2
m53 314.
van xxx 1 2
Xác nhận của bệnh viện Nhi trung ương Xác nhận của CCDS và KHHGD HN
Mã STT Họ và tên Giới Tuổi m21 285. le xxx 1 2 m22 286. le xxx 2 2 m24 287. nguyen xxx 1 2 m25 288. duong xxx 2 2 m26 289. le xxx 2 2 m27 290. vu xxx 2 2 m29 291. nguyen xxx 1 2 m30 292. nguyen xxx 2 2 m31 293. vu xxx 2 2 m32 294. kieu xxx 1 2 m33 295. nguyen xxx 2 2 m34 296. nguyen xxx 2 2 m36 297. ngo xxx 2 2 m37 298. ngo xxx 1 2 m38 299. ngo xxx 1 2 m39 300. ngo xxx 2 2 m40 301. doan xxx 1 2 m41 302. ngo xxx 2 2 m42 303. duogn xxx 1 2 m43 304. le xxx 1 2 m44 305. nguyen xxx 2 2 m45 306. do xxx 1 2 m46 307. le xxx 2 2 m47 308. gia xxx 1 2 m48 309. gia xxx 1 2 m49 310. lan xxx 2 2 m50 311. thuy xxx 2 2 m51 312. nguyen xxx 1 2 m52 313. ngo xxx 1 2 m53 314. van xxx 1 2 Xác nhận của bệnh viện Nhi trung ương Xác nhận của CCDS và KHHGD HN