Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Phước Lộc_Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam tại Huế

5,464
251
137
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
81
chất lượng với giá trị trung bình của sự đồng ý là 4.24, tiêu chí giá cả của xe phù hợp
thương hiệu có giá trị trung bình là 4.17 và cuối cùng tiêu chí được tư vấn lãi suất phù
hợp khi mua xe trả góp có giá trị trung bình là 4.07
Trong những năm trở lại đây thị trường ô Việt Nam có rất nhiều biến động,
một trong đó là việc chính phủ can thiệp sâu vào lĩnh vực ô giảm mức thuế nhập
khẩu trong khối Asean nhờ đó giá xe được giảm rất nhiều, không những vậy các nhà
sản xuất xe nhận thấy nhu cầu sử dụng xe của người Việt rất cao nhưng họ lại có thu
nhập trung bình khá chính vậy các dòng xe phân khúc A có giá rnhư Grand i10,
Kia Morning, Toyota Wigo… sắp tới đây vào cuối năm 2019 là Vinfast Fadil đang
được người dùng rất ưa chuộng
Biểu đồ 1.8: Đánh giá của khách hàng về yếu tố giá cả
V tiêu chí xe ô tô có giá c xe phù hp vi chất lượng được 65.3% khách hàng
la chọn đồng ý và 30.7% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 2% khách hàng la
chn trung lp, 1.3% khách hàng la chọn không đồng ý và 0.7% khách hàng la chn
hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng con s trên cho thy xe ca Hyundai Huế
chất lượng phù hp vi giá thành
V tiêu chí xe ô tô có giá c xe phù hp vi thương hiệu được 67.3% khách hàng
la chọn đồng ý và 26% khách hàng la chn hoàn toàn đồng ý, 5.3% khách hàng la
chn trung lp, 0.7 khách hàng la chọn không đồng ý và 0.7% khách hàng la chn
.7
.7
2.7
2.0
1.3
.7
2.7
2.0
2.0
5.3
8.7
1.3
65.3
67.3
56.7
49.3
30.7
26.0
29.3
45.3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Giá cả của xe phù hợp với chất lượng
Giá cả của xe phù hợp thương hiệu
Được tư vấn lãi suất phù hợp khi mua xe trả góp
Quý khách sẽ mua xe khi có mức giá phù hợp
Giá cả
Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý
Trung lập Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 81 chất lượng với giá trị trung bình của sự đồng ý là 4.24, tiêu chí giá cả của xe phù hợp thương hiệu có giá trị trung bình là 4.17 và cuối cùng tiêu chí được tư vấn lãi suất phù hợp khi mua xe trả góp có giá trị trung bình là 4.07 Trong những năm trở lại đây thị trường ô tô Việt Nam có rất nhiều biến động, một trong đó là việc chính phủ can thiệp sâu vào lĩnh vực ô tô giảm mức thuế nhập khẩu trong khối Asean nhờ đó giá xe được giảm rất nhiều, không những vậy các nhà sản xuất xe nhận thấy nhu cầu sử dụng xe của người Việt rất cao nhưng họ lại có thu nhập trung bình khá chính vì vậy các dòng xe phân khúc A có giá rẻ như Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo… sắp tới đây vào cuối năm 2019 là Vinfast Fadil đang được người dùng rất ưa chuộng Biểu đồ 1.8: Đánh giá của khách hàng về yếu tố giá cả Về tiêu chí xe ô tô có giá cả xe phù hợp với chất lượng được 65.3% khách hàng lựa chọn đồng ý và 30.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 2% khách hàng lựa chọn trung lập, 1.3% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 0.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những con số trên cho thấy xe của Hyundai Huế có chất lượng phù hợp với giá thành Về tiêu chí xe ô tô có giá cả xe phù hợp với thương hiệu được 67.3% khách hàng lựa chọn đồng ý và 26% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 5.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 0.7 khách hàng lựa chọn không đồng ý và 0.7% khách hàng lựa chọn .7 .7 2.7 2.0 1.3 .7 2.7 2.0 2.0 5.3 8.7 1.3 65.3 67.3 56.7 49.3 30.7 26.0 29.3 45.3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Giá cả của xe phù hợp với chất lượng Giá cả của xe phù hợp thương hiệu Được tư vấn lãi suất phù hợp khi mua xe trả góp Quý khách sẽ mua xe khi có mức giá phù hợp Giá cả Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
82
hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy xe ô tô Hyundai có giá c
phù hp với thương hiệu
V tiêu chí xe được vấn lãi sut phù hp khi mua xe tr góp được 56.7%
khách hàng la chọn đồng ý 29.3% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 8.7%
khách hàng la chn trung lp, 2.7% khách hàng la chọn không đồng ý 2.7%
khách hàng la chọn hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy
khách hàng được tư vấn các lãi sut khi mua xe tr góp
V tiêu chí quý khách s mua xe khi có mc giá phù hợp được 49.3% khách hàng
la chọn đồng ý và 45.3% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 1.3% khách hàng
la chn trung lp, 2% khách hàng la chọn không đồng ý và 2% khách hàng la chn
hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng mc giá quyết định
rt lớn khi người tiêu dùng đưa ra quyết định mua xe.
-
Yếu t hoạt động khuyến mãi qung cáo marketing:
Bảng 2.15 Tác động của yếu tố hoạt động khuyến mãi quảng cáo marketing đến
hoạt động bán hàng tại Hyundai Huế
STT
Tiêu chí
Giá tr
nhỏ nhất
Giá tr
lớn nhất
Giá tr
trung bình
Độ lệch
chuẩn
1
Dễ dàng tìm thấy các quảng cáo,
khuyến mãi của Hyundai Huế trên
các phương tiện truyền thông
1
5
3.7333
0.872
2
Hyundai Huế có nhiều chương
trình khuyến mãi
1
5
3.8333
0.754
3
Giá trị khuyến mãi, giảm giá lớn,
tác động lớn đến quyết định mua
xe của khách hàng
1
5
4.2067
0.869
(Ngun: S liệu điều tra)
Ghi chú:
Thang đo các tiêu chí 1 đến 5 là t 1: Hoàn toàn không đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý
Theo như đánh giá của 150 khách hàng được kho sát v yếu t hoạt động
khuyến mãi quảng cáo tác động đến hoạt động bán hàng ca ca hàng ô tô Hyundai
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 82 hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy xe ô tô Hyundai có giá cả phù hợp với thương hiệu Về tiêu chí xe được tư vấn lãi suất phù hợp khi mua xe trả góp được 56.7% khách hàng lựa chọn đồng ý và 29.3% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 8.7% khách hàng lựa chọn trung lập, 2.7% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy khách hàng được tư vấn các lãi suất khi mua xe trả góp Về tiêu chí quý khách sẽ mua xe khi có mức giá phù hợp được 49.3% khách hàng lựa chọn đồng ý và 45.3% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 1.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 2% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng mức giá quyết định rất lớn khi người tiêu dùng đưa ra quyết định mua xe. - Yếu tố hoạt động khuyến mãi quảng cáo marketing: Bảng 2.15 Tác động của yếu tố hoạt động khuyến mãi quảng cáo marketing đến hoạt động bán hàng tại Hyundai Huế STT Tiêu chí Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 1 Dễ dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của Hyundai Huế trên các phương tiện truyền thông 1 5 3.7333 0.872 2 Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi 1 5 3.8333 0.754 3 Giá trị khuyến mãi, giảm giá lớn, tác động lớn đến quyết định mua xe của khách hàng 1 5 4.2067 0.869 (Nguồn: Số liệu điều tra) Ghi chú: Thang đo các tiêu chí 1 đến 5 là từ 1: Hoàn toàn không đồng ý – 5: Hoàn toàn đồng ý Theo như đánh giá của 150 khách hàng được khảo sát về yếu tố hoạt động khuyến mãi quảng cáo tác động đến hoạt động bán hàng của cửa hàng ô tô Hyundai Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
83
Huế, thì tiêu chí được khách hàng đồng ý cao nhất đó chính là tiêu chí giá trị khuyến
mãi, gim giá ln, tác động ln đến quyết định mua xe ca khách hàng vi giá tr trung
bình ca s đồng ý 4.2, 2 tiêu chí còn li giá tr trung bình khá thp tiêu chí
Hyundai Huế nhiều chương trình khuyến mãi có giá tr trung bình 3.83 còn tiêu chí
d dàng tìm thy các qung cáo, khuyến mãi ca Hyundai Huế trên các phương tiện
truyn thông có giá tr trung bình 3.73
Dựa vào những tiêu chí trên có thể nhận thấy rằng ô tô là một phương tiện đi lại
có giá trị lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam và đối với thị trường Huế là thị trường
rất khó tính chính vì vậy trước khi đưa ra quyết định mua xe khách hàng thường đắn
đo và đưa ra rất nhiều phương án và việc chờ các chương trình khuyến mãi gim giá
lớn từ vài đến hàng chục triệu đồng hoặc các chương trình tặng kèm phkiện đến từ
đại lý khách hàng s dễ dàng hơn trong việc chi tiền nhờ giảm được một khoản lớn
trong việc chi tiêu
Biểu đồ 1.9: Đánh giá của khách hàng về yếu tố hoạt động khuyến mãi, quảng
cáo, marketing
V tiêu chí d dàng tìm thy các qung cáo, khuyến mãi ca Hyundai Huế trên
các phương tiện truyền thông được 63.3% khách hàng la chọn đồng ý 25.3%
khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 7.3% khách hàng la chn trung lp, 2% khách
hàng la chọn không đồng ý và 2% khách hàng la chọn hoàn toàn không đng ý, da
2.0
2.7
2.0
2.0
.7
1.3
7.3
8.0
5.3
63.3
63.3
58.7
25.3
25.3
32.7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dễ dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của
Hyundai Huế trên các phương tiện truyền thông
Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi
Giá trị khuyến mãi, giảm giá lớn, tác động lớn đến
quyết định mua xe của khách hàng
Hoạt động khuyến mãi, quảng cáo, marketing
Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý
Trung lập Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 83 Huế, thì tiêu chí được khách hàng đồng ý cao nhất đó chính là tiêu chí giá trị khuyến mãi, giảm giá lớn, tác động lớn đến quyết định mua xe của khách hàng với giá trị trung bình của sự đồng ý là 4.2, 2 tiêu chí còn lại có giá trị trung bình khá thấp tiêu chí Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi có giá trị trung bình 3.83 còn tiêu chí dễ dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của Hyundai Huế trên các phương tiện truyền thông có giá trị trung bình 3.73 Dựa vào những tiêu chí trên có thể nhận thấy rằng ô tô là một phương tiện đi lại có giá trị lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam và đối với thị trường Huế là thị trường rất khó tính chính vì vậy trước khi đưa ra quyết định mua xe khách hàng thường đắn đo và đưa ra rất nhiều phương án và việc chờ các chương trình khuyến mãi giảm giá lớn từ vài đến hàng chục triệu đồng hoặc các chương trình tặng kèm phụ kiện đến từ đại lý khách hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc chi tiền nhờ giảm được một khoản lớn trong việc chi tiêu Biểu đồ 1.9: Đánh giá của khách hàng về yếu tố hoạt động khuyến mãi, quảng cáo, marketing Về tiêu chí dễ dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của Hyundai Huế trên các phương tiện truyền thông được 63.3% khách hàng lựa chọn đồng ý và 25.3% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 7.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 2% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa 2.0 2.7 2.0 2.0 .7 1.3 7.3 8.0 5.3 63.3 63.3 58.7 25.3 25.3 32.7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dễ dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của Hyundai Huế trên các phương tiện truyền thông Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi Giá trị khuyến mãi, giảm giá lớn, tác động lớn đến quyết định mua xe của khách hàng Hoạt động khuyến mãi, quảng cáo, marketing Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
84
trên nhng t l trên cho thy rng hin ti Hyundai Huế đã làm tt trong vic qung
cáo và các chương trình khuyến mãi
V tiêu chí Hyundai Huế nhiều chương trình khuyến mãi đưc 63.3% khách
hàng la chọn đồng ý 25.3% khách hàng la chn hoàn toàn đồng ý, 8% khách
hàng la chn trung lp, 0.7% khách hàng la chọn không đồng ý và 2.7% khách hàng
la chọn hoàn toàn không đng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng Hyundai
Huế thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mãi cho khách hàng
V tiêu chí giá tr khuyến mãi, gim giá lớn, tác đng lớn đến quyết đnh mua xe
của khách hàng được 58.7% khách hàng la chọn đồng ý 32.7% khách hàng la
chọn hoàn toàn đồng ý, 1.3% khách hàng la chn trung lp, 2% khách hàng la chn
không đồng ý 2% khách hàng la chọn hoàn toàn không đồng ý, Hyundai Huế
thường xuyên có các chương trình khuyến mãi vi giá tr ln, nhm giúp khách hàng
d dàng chi tiêu để mua sm xe nh được gim các khon chi phí ln
-
Yếu t đội ngũ nhân viên:
Bảng 2.16 Tác động của yếu tố đội ngũ nhân viên đến hoạt động bán hàng tại
Hyundai Huế
STT
Tiêu chí
Giá tr
nhỏ nhất
Giá tr
lớn nhất
Giá tr
trung bình
Độ lệch
chuẩn
1
Tư vấn bán hàng có thái độ nhiệt
tình, thân thiện tác phong chuyên
nghiệp, đón tiếp khách hàng tận
tình chu đáo
1
5
4.2333
0.789
2
Tư vấn bán hàng giải đáp tất cả
các thắc mắc của khách hàng
1
5
4.1867
0.745
3
Tư vấn bán hàng giải thích đầy đủ
thông tin về sản phẩm
1
5
4.2867
0.780
4
Tư vấn bán hàng tư vấn đầy đủ
các thủ tục mua xe
1
5
4.2933
0.798
5
Tư vấn bán hàng trả lời tận tình
các câu hỏi, nắm bắt nhanh nhu
cầu của khách hàng
1
5
4.1267
0.813
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 84 trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng hiện tại Hyundai Huế đã làm tốt trong việc quảng cáo và các chương trình khuyến mãi Về tiêu chí Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi được 63.3% khách hàng lựa chọn đồng ý và 25.3% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 8% khách hàng lựa chọn trung lập, 0.7% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng Hyundai Huế thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mãi cho khách hàng Về tiêu chí giá trị khuyến mãi, giảm giá lớn, tác động lớn đến quyết định mua xe của khách hàng được 58.7% khách hàng lựa chọn đồng ý và 32.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 1.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 2% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, Hyundai Huế thường xuyên có các chương trình khuyến mãi với giá trị lớn, nhằm giúp khách hàng dễ dàng chi tiêu để mua sắm xe nhờ được giảm các khoản chi phí lớn - Yếu tố đội ngũ nhân viên: Bảng 2.16 Tác động của yếu tố đội ngũ nhân viên đến hoạt động bán hàng tại Hyundai Huế STT Tiêu chí Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 1 Tư vấn bán hàng có thái độ nhiệt tình, thân thiện tác phong chuyên nghiệp, đón tiếp khách hàng tận tình chu đáo 1 5 4.2333 0.789 2 Tư vấn bán hàng giải đáp tất cả các thắc mắc của khách hàng 1 5 4.1867 0.745 3 Tư vấn bán hàng giải thích đầy đủ thông tin về sản phẩm 1 5 4.2867 0.780 4 Tư vấn bán hàng tư vấn đầy đủ các thủ tục mua xe 1 5 4.2933 0.798 5 Tư vấn bán hàng trả lời tận tình các câu hỏi, nắm bắt nhanh nhu cầu của khách hàng 1 5 4.1267 0.813 Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
85
6
Tư vấn bán hàng để lại ấn tượng
tốt trong lòng khách hàng
1
5
4.1467
0.745
7
Nhân viên kĩ thuật có trình độ
cao, chuyên nghiệp
1
5
3.9333
0.816
8
Thủ tục thanh toán và nhận xe
nhanh
1
5
3.8533
0.771
(Ngun: S liệu điều tra)
Ghi chú:
Thang đo các tiêu chí 1 đến 5 là t 1: Hoàn toàn không đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý
Theo như đánh giá của 150 khách hàng được điều tra nhìn chung đội ngũ nhân
viên ca Hyundai Huế được đánh giá cao trong 8 tiêu chí thì 6 tiêu chí đến t tư vấn
bán hàng có giá tr trung bình trên 4.0, cao nht trong s đó là tiêu chí tư vấn bán hàng
tư vấn đầy đủ các thủ tục mua xe với giá trị trung bình là 4.29 điều này cho thấy đội
ngũ nhân viên tư vấn bán hàng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp được khách hàng
đánh giá rất cao
Hai tiêu chí được đánh giá có giá trị trung bình dưới 4.0 là nhân viên kĩ thuật có
trình độ cao, chuyên nghiệp với giá trị trung bình là 3.93 và thủ tục thanh toán và nhận
xe nhanh có giá trị trung bình thấp nhất là 3.85. Một trong những nguyên nhân dẫn đến
việc khách hàng không được thanh toán và nhận xe nhanh là vì nhiều khách hàng khi
mua xe bằng phương thức trả góp đến 80% giá trị xe chính vì vậy khách hàng phải chờ
hồ sơ được duyệt từ phía ngân hàng thì đại lý mới có thể bàn giao xe cho khách, một
số trường hợp khách khi khách hàng đặt các dòng xe có màu sắc độc lạ thì phải chờ rất
lâu từ phía nhà máy ở Quảng Ninh, một số trường hợp khách đến từ việc xe cháy hàng
vì vậy xe không có sẵn khách hàng phải chờ xe từ nhà máy sau khi đặt hàng.
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 85 6 Tư vấn bán hàng để lại ấn tượng tốt trong lòng khách hàng 1 5 4.1467 0.745 7 Nhân viên kĩ thuật có trình độ cao, chuyên nghiệp 1 5 3.9333 0.816 8 Thủ tục thanh toán và nhận xe nhanh 1 5 3.8533 0.771 (Nguồn: Số liệu điều tra) Ghi chú: Thang đo các tiêu chí 1 đến 5 là từ 1: Hoàn toàn không đồng ý – 5: Hoàn toàn đồng ý Theo như đánh giá của 150 khách hàng được điều tra nhìn chung đội ngũ nhân viên của Hyundai Huế được đánh giá cao trong 8 tiêu chí thì 6 tiêu chí đến từ tư vấn bán hàng có giá trị trung bình trên 4.0, cao nhất trong số đó là tiêu chí tư vấn bán hàng tư vấn đầy đủ các thủ tục mua xe với giá trị trung bình là 4.29 điều này cho thấy đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp được khách hàng đánh giá rất cao Hai tiêu chí được đánh giá có giá trị trung bình dưới 4.0 là nhân viên kĩ thuật có trình độ cao, chuyên nghiệp với giá trị trung bình là 3.93 và thủ tục thanh toán và nhận xe nhanh có giá trị trung bình thấp nhất là 3.85. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng không được thanh toán và nhận xe nhanh là vì nhiều khách hàng khi mua xe bằng phương thức trả góp đến 80% giá trị xe chính vì vậy khách hàng phải chờ hồ sơ được duyệt từ phía ngân hàng thì đại lý mới có thể bàn giao xe cho khách, một số trường hợp khách khi khách hàng đặt các dòng xe có màu sắc độc lạ thì phải chờ rất lâu từ phía nhà máy ở Quảng Ninh, một số trường hợp khách đến từ việc xe cháy hàng vì vậy xe không có sẵn khách hàng phải chờ xe từ nhà máy sau khi đặt hàng. Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
86
Biểu đồ 1.10: Đánh giá của khách hàng về yếu tố đội ngũ nhân viên
V tiêu chí vấn bán hàng thái độ nhit tình, thân thin tác phong chuyên
nghiệp, đón tiếp khách hàng tn tình chu đáo được 58% khách hàng la chọn đồng ý
36% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 2% khách hàng la chn trung lp,
1.3% khách hàng la chọn không đồng ý 2.7% khách hàng la chn hoàn toàn
không đồng ý, cho thy rng nhân viên nhit tình, chuyên nghip
V tiêu chí tư vấn bán hàng giải đáp tất c các thc mc ca khách hàng được
63.3% khách hàng la chọn đồng ý và 30.7% khách hàng la chọn hoàn toàn đng ý,
2% khách hàng la chn trung lp, 2% khách hàng la chọn không đồng ý 2%
khách hàng la chọn hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng
nhân viên có kh năng giải quyết x lý nhanh các câu hi
V tiêu chí tư vấn bán hàng gii thích đầy đủ thông tin v sn phẩm được 53.3%
khách hàng la chọn đồng ý 40.7% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 2%
khách hàng la chn trung lp, 2% khách hàng la chọn không đồng ý và 2% khách
hàng la chọn hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng TVBH
có kiến thc sâu rng v chuyên môn và v sn phm ô tô
2.7
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.7
2.0
1.3
2.0
2.0
2.0
2.7
1.3
1.3
2.7
2.0
2.0
2.0
3.3
7.3
5.3
16.7
18.0
58.0
63.3
53.3
50.0
56.7
62.7
58.7
62.7
36.0
30.7
40.7
42.7
31.3
28.7
20.7
14.7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tư vấn bán hàng có thái độ nhiệt tình, thân thiện tác
phong chuyên nghiệp, đón tiếp khách hàng tận tình…
Tư vấn bán hàng giải đáp tất cả các thắc mắc của khách
hàng
Tư vấn bán hàng giải thích đầy đủ thông tin về sản phẩm
Tư vấn bán hàng tư vấn đầy đủ các thủ tục mua xe
Tư vấn bán hàng trả lời tận tình các câu hỏi, nắm bắt
nhanh nhu cầu của khách hàng
Tư vấn bán hàng để lại ấn tượng tốt trong lòng khách
hàng
Nhân viên kĩ thuật có trình độ cao, chuyên nghiệp
Thủ tục thanh toán và nhận xe nhanh
Đội ngũ nhân viên
Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý
Trung lập Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 86 Biểu đồ 1.10: Đánh giá của khách hàng về yếu tố đội ngũ nhân viên Về tiêu chí tư vấn bán hàng có thái độ nhiệt tình, thân thiện tác phong chuyên nghiệp, đón tiếp khách hàng tận tình chu đáo được 58% khách hàng lựa chọn đồng ý và 36% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 2% khách hàng lựa chọn trung lập, 1.3% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, cho thấy rằng nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp Về tiêu chí tư vấn bán hàng giải đáp tất cả các thắc mắc của khách hàng được 63.3% khách hàng lựa chọn đồng ý và 30.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 2% khách hàng lựa chọn trung lập, 2% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng nhân viên có khả năng giải quyết xử lý nhanh các câu hỏi Về tiêu chí tư vấn bán hàng giải thích đầy đủ thông tin về sản phẩm được 53.3% khách hàng lựa chọn đồng ý và 40.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 2% khách hàng lựa chọn trung lập, 2% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng TVBH có kiến thức sâu rộng về chuyên môn và về sản phẩm ô tô 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.7 2.0 1.3 2.0 2.0 2.0 2.7 1.3 1.3 2.7 2.0 2.0 2.0 3.3 7.3 5.3 16.7 18.0 58.0 63.3 53.3 50.0 56.7 62.7 58.7 62.7 36.0 30.7 40.7 42.7 31.3 28.7 20.7 14.7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tư vấn bán hàng có thái độ nhiệt tình, thân thiện tác phong chuyên nghiệp, đón tiếp khách hàng tận tình… Tư vấn bán hàng giải đáp tất cả các thắc mắc của khách hàng Tư vấn bán hàng giải thích đầy đủ thông tin về sản phẩm Tư vấn bán hàng tư vấn đầy đủ các thủ tục mua xe Tư vấn bán hàng trả lời tận tình các câu hỏi, nắm bắt nhanh nhu cầu của khách hàng Tư vấn bán hàng để lại ấn tượng tốt trong lòng khách hàng Nhân viên kĩ thuật có trình độ cao, chuyên nghiệp Thủ tục thanh toán và nhận xe nhanh Đội ngũ nhân viên Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
87
V tiêu chí vấn bán hàng tư vấn đầy đủ các th tc mua xe được 50% khách
hàng la chọn đồng ý và 42.7% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 3.3% khách
hàng la chn trung lp, 2% khách hàng la chọn không đồng ý và 2% khách hàng la
chọn hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng TVBH hiu rõ
quy trình bán hàng và gii thiệu đầy đủ th tc giúp khách hàng thun tin trong vic
mua xe
V tiêu chí tư vấn bán hàng tr li tn tình các câu hi, nm bt nhanh nhu cu
của khách hàng được 56.7% khách hàng la chọn đồng ý 31.7% khách hàng la
chọn hoàn toàn đồng ý, 7.3% khách hàng la chn trung lp, 2.7% khách hàng la
chọn không đồng ý 2% khách hàng la chọn hoàn toàn không đồng ý, da trên
nhng t l trên cho thy rằng TVBH được đào tạo trong vic nhanh nhy x lý thông
tin
V tiêu chí vấn bán hàng để li ấn tượng tt trong lòng khách hàng được
62.7% khách hàng la chọn đồng ý và 28.7% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý,
5.3% khách hàng la chn trung lp, 1.3% khách hàng la chọn không đồng ý và 2%
khách hàng la chọn hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng tiêu chí phía trên giúp
khách hàng ca Hyundai Huế ấn tưng tt vi TVBH
V tiêu chí nhân viên kĩ thuật có trình độ cao, chuyên nghiệp được 58.7% khách
hàng la chọn đồng ý và 20.7% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 16.7% khách
hàng la chn trung lp, 1.3% khách hàng la chọn không đồng ý và 2.7% khách hàng
la chọn hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng khách hàng
vẫn chưa hoàn toàn đồng ý vi tiêu chí này, cho thy s chuyên nghip ca nhân viên
k thut vẫn chưa cao
V tiêu chí th tc thanh toán nhận xe nhanh được 62.7% khách hàng la
chọn đồng ý và 14.7% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 18% khách hàng la
chn trung lp, 2.7% khách hàng la chọn không đồng ý và 2% khách hàng la chn
hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng quá trình thanh toán
và nhn xe ca khách hàng vẫn chưa nhanh, khiến 18% khách hàng la chn trung lp
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 87 Về tiêu chí tư vấn bán hàng tư vấn đầy đủ các thủ tục mua xe được 50% khách hàng lựa chọn đồng ý và 42.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 3.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 2% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng TVBH hiểu rõ quy trình bán hàng và giới thiệu đầy đủ thủ tục giúp khách hàng thuận tiện trong việc mua xe Về tiêu chí tư vấn bán hàng trả lời tận tình các câu hỏi, nắm bắt nhanh nhu cầu của khách hàng được 56.7% khách hàng lựa chọn đồng ý và 31.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 7.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 2.7% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng TVBH được đào tạo trong việc nhanh nhạy xử lý thông tin Về tiêu chí tư vấn bán hàng để lại ấn tượng tốt trong lòng khách hàng được 62.7% khách hàng lựa chọn đồng ý và 28.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 5.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 1.3% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tiêu chí phía trên giúp khách hàng của Hyundai Huế có ấn tượng tốt với TVBH Về tiêu chí nhân viên kĩ thuật có trình độ cao, chuyên nghiệp được 58.7% khách hàng lựa chọn đồng ý và 20.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 16.7% khách hàng lựa chọn trung lập, 1.3% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng khách hàng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này, cho thấy sự chuyên nghiệp của nhân viên kỹ thuật vẫn chưa cao Về tiêu chí thủ tục thanh toán và nhận xe nhanh được 62.7% khách hàng lựa chọn đồng ý và 14.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 18% khách hàng lựa chọn trung lập, 2.7% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng quá trình thanh toán và nhận xe của khách hàng vẫn chưa nhanh, khiến 18% khách hàng lựa chọn trung lập Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
88
-
Yếu t dch v bo hành:
Bảng 2.17 Tác động của yếu tố dịch vụ bảo hành đến hoạt động bán hàng tại
Hyundai Huế
STT
Tiêu chí
Giá tr
nhỏ nhất
Giá tr
lớn nhất
Giá tr
trung bình
Độ lệch
chuẩn
1
Dịch vụ bảo hành uy tín chất lượng
1
5
4.1533
0.783
2
Thời gian chờ bảo hành là hợp lí
1
5
3.9667
0.727
3
Mọi khiếu nại của khách hàng đều
được giải đáp nhanh chóng
1
5
4.1467
0.822
4
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý
1
5
3.8933
0.820
(Ngun: S liệu điều tra)
Ghi chú:
Thang đo các tiêu chí 1 đến 5 là t 1: Hoàn toàn không đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý
Theo như đánh giá của 150 khách hàng được kho sát v yếu t dch v bo
hành tác động đến hot động bán hàng ca ca hàng ô Hyundai Huế, thì tiêu chí
được khách hàng đồng ý cao nhất đó chính tiêu chí dịch vụ bảo hành uy tín chất
lượng với giá trị trung bình của sự đồng ý là 4.15, đứng thứ 2 là tiêu chí mọi khiếu nại
của khách hàng đều được giải đáp nhanh chóng với giá trị trung bình của sự đồng ý là
4.14, đứng thứ 3 là tiêu chí thời gian chờ bảo hành là hợp lí với giá trị trung bình của
sự đồng ý là 3.96 và tiêu chí chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý đứng cuối cùng với
giá trị trung bình là 3.89
Dựa trên những giá trị trên cho thấy dịch vụ bảo hành Hyundai Huế được
khách hàng đánh giá chưa cao, vì vy để nâng cao chất lượng dịch vụ cần rút ngắn thời
gian chờ bảo hành cho khách nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 88 - Yếu tố dịch vụ bảo hành: Bảng 2.17 Tác động của yếu tố dịch vụ bảo hành đến hoạt động bán hàng tại Hyundai Huế STT Tiêu chí Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 1 Dịch vụ bảo hành uy tín chất lượng 1 5 4.1533 0.783 2 Thời gian chờ bảo hành là hợp lí 1 5 3.9667 0.727 3 Mọi khiếu nại của khách hàng đều được giải đáp nhanh chóng 1 5 4.1467 0.822 4 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý 1 5 3.8933 0.820 (Nguồn: Số liệu điều tra) Ghi chú: Thang đo các tiêu chí 1 đến 5 là từ 1: Hoàn toàn không đồng ý – 5: Hoàn toàn đồng ý Theo như đánh giá của 150 khách hàng được khảo sát về yếu tố dịch vụ bảo hành tác động đến hoạt động bán hàng của cửa hàng ô tô Hyundai Huế, thì tiêu chí được khách hàng đồng ý cao nhất đó chính là tiêu chí dịch vụ bảo hành uy tín chất lượng với giá trị trung bình của sự đồng ý là 4.15, đứng thứ 2 là tiêu chí mọi khiếu nại của khách hàng đều được giải đáp nhanh chóng với giá trị trung bình của sự đồng ý là 4.14, đứng thứ 3 là tiêu chí thời gian chờ bảo hành là hợp lí với giá trị trung bình của sự đồng ý là 3.96 và tiêu chí chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý đứng cuối cùng với giá trị trung bình là 3.89 Dựa trên những giá trị trên cho thấy dịch vụ bảo hành ở Hyundai Huế được khách hàng đánh giá chưa cao, vì vậy để nâng cao chất lượng dịch vụ cần rút ngắn thời gian chờ bảo hành cho khách nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
89
Biểu đồ 1.11: Đánh giá của khách hàng về yếu tố dịch vụ bảo hành
V tiêu chí dch v bo hành uy tín chất lượng được 56.7% khách hàng la chn
đồng ý và 32% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 8% khách hàng la chn trung
lp, 1.3% khách hàng la chọn không đồng ý và 2% khách hàng la chn hoàn toàn
không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng dch v bảo hành được Hyundai
Huế làm khá tốt và được khách hàng tin tưởng
V tiêu chí thi gian ch bo hành hợp được 71.3% khách hàng la chn
đồng ý và 16% khách hàng la chọn hoàn toàn đồng ý, 8% khách hàng la chn trung
lp, 2.7% khách hàng la chọn không đồng ý và 2% khách hàng la chn hoàn toàn
không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng thi gian ch trong quá trình
bảo hành được 71% khách hàng đánh giá là hợp lý và phù hp
V tiêu chí mi khiếu ni ca khách hàng đều được giải đáp nhanh chóng được
54.7% khách hàng la chọn đồng ý và 33.3% khách hàng la chọn hoàn toàn đng ý,
7.3% khách hàng la chn trung lp, 2.7% khách hàng la chọn không đồng ý và 2%
khách hàng la chọn hoàn toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy b
phận chăm sóc khách hàng và dịch v m vic tt nhn thông tin khiếu ni phn
hi ngay cho khách hàng
2.0
2.0
2.0
2.0
1.3
2.7
2.7
4.0
8.0
8.0
7.3
15.3
56.7
71.3
54.7
60.0
32.0
16.0
33.3
18.7
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Dịch vụ bảo hành uy tín chất lượng
Thời gian chờ bảo hành là hợp lí
Mọi khiếu nại của khách hàng đều được giải đáp
nhanh chóng
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý
Dịch vụ bảo hành
Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý
Trung lập Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 89 Biểu đồ 1.11: Đánh giá của khách hàng về yếu tố dịch vụ bảo hành Về tiêu chí dịch vụ bảo hành uy tín chất lượng được 56.7% khách hàng lựa chọn đồng ý và 32% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 8% khách hàng lựa chọn trung lập, 1.3% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng dịch vụ bảo hành được Hyundai Huế làm khá tốt và được khách hàng tin tưởng Về tiêu chí thời gian chờ bảo hành là hợp lí được 71.3% khách hàng lựa chọn đồng ý và 16% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 8% khách hàng lựa chọn trung lập, 2.7% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng thời gian chờ trong quá trình bảo hành được 71% khách hàng đánh giá là hợp lý và phù hợp Về tiêu chí mọi khiếu nại của khách hàng đều được giải đáp nhanh chóng được 54.7% khách hàng lựa chọn đồng ý và 33.3% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 7.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 2.7% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy bộ phận chăm sóc khách hàng và dịch vụ làm việc tốt nhận thông tin khiếu nại và phản hồi ngay cho khách hàng 2.0 2.0 2.0 2.0 1.3 2.7 2.7 4.0 8.0 8.0 7.3 15.3 56.7 71.3 54.7 60.0 32.0 16.0 33.3 18.7 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Dịch vụ bảo hành uy tín chất lượng Thời gian chờ bảo hành là hợp lí Mọi khiếu nại của khách hàng đều được giải đáp nhanh chóng Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý Dịch vụ bảo hành Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
90
V tiêu chí chi phí sa cha, bảo dưỡng hợp lý được 60% khách hàng la chn
đồng ý và 18.7% khách hàng la chn hoàn toàn đồng ý, 15.3% khách hàng la chn
trung lp, 4% khách hàng la chọn không đồng ý 2% khách hàng la chn hoàn
toàn không đồng ý, da trên nhng t l trên cho thy rng chi phí sa cha bảo dưỡng
Hyundai Huế còn khá cao vi 15.3% khách hàng la chn trung lp vi tiêu chí này
-
Yếu t đánh giá chung về Hyundai Huế:
Bảng 2.18 Tác động của yếu tố đánh giá chung đến hoạt động bán hàng tại
Hyundai Huế
STT
Tiêu chí
Giá tr
nhỏ nhất
Giá tr
lớn nhất
Giá tr
trung bình
Độ lệch
chuẩn
1
Cửa hàng sạch sẽ thoáng mát
v trí thuận lợi, gần trung m
thành ph
1
5
3.7000
0.888
2
Khu vực đỗ xe thuận tiện
1
5
3.5067
0.994
3
Được phục vụ nhanh thức uống
1
5
4.1667
0.814
4
Khu ghế ngồi thoải mái, nhà v
sinh sạch sẽ thoáng mát
1
5
4.0600
0.804
5
Xe được trưng bày tại showroom
gọn gàng, d quan sát, sạch sẽ
không trầy xước
1
5
4.1933
0.774
(Ngun: S liệu điều tra)
Ghi chú:
Thang đo các tiêu chí 1 đến 5 là t 1: Hoàn toàn không đồng ý 5: Hoàn toàn
đồng ý
Theo như đánh giá của 150 khách hàng được kho sát v các tiêu chí đánh giá
chung v Hyundai Huế tác động đến hoạt động bán hàng ca ca hàng ô tô Hyundai
Huế, thì tiêu chí được khách hàng đồng ý cao nhất đó chính là tiêu chí xe được trưng
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 90 Về tiêu chí chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý được 60% khách hàng lựa chọn đồng ý và 18.7% khách hàng lựa chọn hoàn toàn đồng ý, 15.3% khách hàng lựa chọn trung lập, 4% khách hàng lựa chọn không đồng ý và 2% khách hàng lựa chọn hoàn toàn không đồng ý, dựa trên những tỷ lệ trên cho thấy rằng chi phí sửa chửa bảo dưỡng ở Hyundai Huế còn khá cao với 15.3% khách hàng lựa chọn trung lập với tiêu chí này - Yếu tố đánh giá chung về Hyundai Huế: Bảng 2.18 Tác động của yếu tố đánh giá chung đến hoạt động bán hàng tại Hyundai Huế STT Tiêu chí Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 1 Cửa hàng sạch sẽ thoáng mát có vị trí thuận lợi, gần trung tâm thành phố 1 5 3.7000 0.888 2 Khu vực đỗ xe thuận tiện 1 5 3.5067 0.994 3 Được phục vụ nhanh thức uống 1 5 4.1667 0.814 4 Khu ghế ngồi thoải mái, nhà vệ sinh sạch sẽ thoáng mát 1 5 4.0600 0.804 5 Xe được trưng bày tại showroom gọn gàng, dễ quan sát, sạch sẽ không trầy xước 1 5 4.1933 0.774 (Nguồn: Số liệu điều tra) Ghi chú: Thang đo các tiêu chí 1 đến 5 là từ 1: Hoàn toàn không đồng ý – 5: Hoàn toàn đồng ý Theo như đánh giá của 150 khách hàng được khảo sát về các tiêu chí đánh giá chung về Hyundai Huế tác động đến hoạt động bán hàng của cửa hàng ô tô Hyundai Huế, thì tiêu chí được khách hàng đồng ý cao nhất đó chính là tiêu chí xe được trưng Trường Đại học Kinh tế Huế