Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Phước Lộc_Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam tại Huế

5,489
251
137
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
121
Phụ lục 2.5: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong Giá cả
Gia ca cua xe phu hop voi chat luong
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
1
.7
.7
.7
Khong dong y
2
1.3
1.3
2.0
Trung lap
3
2.0
2.0
4.0
Dong y
98
65.3
65.3
69.3
Hoan toan dong y
46
30.7
30.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Gia ca cua xe phu hop thuong hieu
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
1
.7
.7
.7
Khong dong y
1
.7
.7
1.3
Trung lap
8
5.3
5.3
6.7
Dong y
101
67.3
67.3
74.0
Hoan toan dong y
39
26.0
26.0
100.0
Total
150
100.0
100.0
Duoc tu van lai suat phu hop khi mua xe tra gop
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
4
2.7
2.7
2.7
Khong dong y
4
2.7
2.7
5.3
Trung lap
13
8.7
8.7
14.0
Dong y
85
56.7
56.7
70.7
Hoan toan dong y
44
29.3
29.3
100.0
Total
150
100.0
100.0
Quy khoch se mua xe khi co muc gia phu hop
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
3
2.0
2.0
4.0
Trung lap
2
1.3
1.3
5.3
Dong y
74
49.3
49.3
54.7
Hoan toan dong y
68
45.3
45.3
100.0
Total
150
100.0
100.0
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 121 Phụ lục 2.5: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong Giá cả Gia ca cua xe phu hop voi chat luong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 .7 .7 .7 Khong dong y 2 1.3 1.3 2.0 Trung lap 3 2.0 2.0 4.0 Dong y 98 65.3 65.3 69.3 Hoan toan dong y 46 30.7 30.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Gia ca cua xe phu hop thuong hieu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 .7 .7 .7 Khong dong y 1 .7 .7 1.3 Trung lap 8 5.3 5.3 6.7 Dong y 101 67.3 67.3 74.0 Hoan toan dong y 39 26.0 26.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Duoc tu van lai suat phu hop khi mua xe tra gop Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 4 2.7 2.7 2.7 Khong dong y 4 2.7 2.7 5.3 Trung lap 13 8.7 8.7 14.0 Dong y 85 56.7 56.7 70.7 Hoan toan dong y 44 29.3 29.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Quy khoch se mua xe khi co muc gia phu hop Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 3 2.0 2.0 4.0 Trung lap 2 1.3 1.3 5.3 Dong y 74 49.3 49.3 54.7 Hoan toan dong y 68 45.3 45.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
122
Phụ lục 2.6: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong Hoạt động khuyến mãi
quảng cáo Marketing
De dang tim thay cac quang cao, khuyen mai cua Hyundai Hue tren cac phuong tien truyen thong
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
12
8.0
8.0
10.0
Trung lap
28
18.7
18.7
28.7
Dong y
86
57.3
57.3
86.0
Hoan toan dong y
21
14.0
14.0
100.0
Total
150
100.0
100.0
Hyundai Hue co nhieu chuong trinh khuyen mai
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
1
.7
.7
.7
Khong dong y
3
2.0
2.0
2.7
Trung lap
42
28.0
28.0
30.7
Dong y
78
52.0
52.0
82.7
Hoan toan dong y
26
17.3
17.3
100.0
Total
150
100.0
100.0
Gia tri khuyen mai, giam gia lon, tac dong lon den quyet dinh mua xe cua khach hang
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
2
1.3
1.3
1.3
Khong dong y
5
3.3
3.3
4.7
Trung lap
17
11.3
11.3
16.0
Dong y
62
41.3
41.3
57.3
Hoan toan dong y
64
42.7
42.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 122 Phụ lục 2.6: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong Hoạt động khuyến mãi quảng cáo Marketing De dang tim thay cac quang cao, khuyen mai cua Hyundai Hue tren cac phuong tien truyen thong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 12 8.0 8.0 10.0 Trung lap 28 18.7 18.7 28.7 Dong y 86 57.3 57.3 86.0 Hoan toan dong y 21 14.0 14.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Hyundai Hue co nhieu chuong trinh khuyen mai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 .7 .7 .7 Khong dong y 3 2.0 2.0 2.7 Trung lap 42 28.0 28.0 30.7 Dong y 78 52.0 52.0 82.7 Hoan toan dong y 26 17.3 17.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Gia tri khuyen mai, giam gia lon, tac dong lon den quyet dinh mua xe cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 2 1.3 1.3 1.3 Khong dong y 5 3.3 3.3 4.7 Trung lap 17 11.3 11.3 16.0 Dong y 62 41.3 41.3 57.3 Hoan toan dong y 64 42.7 42.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
123
Phụ lục 2.7: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong đội ngũ nhân viên
Tu van ban hang co thai do nhiet tinh, than thien tac phong chuyen nghiep, don tiep khach hàng tan
tinh chu dao
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
4
2.7
2.7
2.7
Khong dong y
2
1.3
1.3
4.0
Trung lap
3
2.0
2.0
6.0
Dong y
87
58.0
58.0
64.0
Hoan toan
dong y
54
36.0
36.0
100.0
Total
150
100.0
100.0
Tu van ban hang giai dap tat ca cac thac mac cua khach hang
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
3
2.0
2.0
4.0
Trung lap
3
2.0
2.0
6.0
Dong y
95
63.3
63.3
69.3
Hoan toan
dong y
46
30.7
30.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Tu van ban hang giai thich day du thong tin ve san pham
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
3
2.0
2.0
4.0
Trung lap
3
2.0
2.0
6.0
Dong y
80
53.3
53.3
59.3
Hoan toan
dong y
61
40.7
40.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Tu van ban hang tu van day du cac thu tuc mua xe
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
3
2.0
2.0
4.0
Trung lap
5
3.3
3.3
7.3
Dong y
75
50.0
50.0
57.3
Hoan toan
dong y
64
42.7
42.7
100.0
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 123 Phụ lục 2.7: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong đội ngũ nhân viên Tu van ban hang co thai do nhiet tinh, than thien tac phong chuyen nghiep, don tiep khach hàng tan tinh chu dao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 4 2.7 2.7 2.7 Khong dong y 2 1.3 1.3 4.0 Trung lap 3 2.0 2.0 6.0 Dong y 87 58.0 58.0 64.0 Hoan toan dong y 54 36.0 36.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Tu van ban hang giai dap tat ca cac thac mac cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 3 2.0 2.0 4.0 Trung lap 3 2.0 2.0 6.0 Dong y 95 63.3 63.3 69.3 Hoan toan dong y 46 30.7 30.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Tu van ban hang giai thich day du thong tin ve san pham Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 3 2.0 2.0 4.0 Trung lap 3 2.0 2.0 6.0 Dong y 80 53.3 53.3 59.3 Hoan toan dong y 61 40.7 40.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Tu van ban hang tu van day du cac thu tuc mua xe Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 3 2.0 2.0 4.0 Trung lap 5 3.3 3.3 7.3 Dong y 75 50.0 50.0 57.3 Hoan toan dong y 64 42.7 42.7 100.0 Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
124
Total
150
100.0
100.0
Tu van ban hang tra loi tan tinh cac cau hoi, nam bat nhanh nhu cau cua khach hang
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
4
2.7
2.7
4.7
Trung lap
11
7.3
7.3
12.0
Dong y
85
56.7
56.7
68.7
Hoan toan
dong y
47
31.3
31.3
100.0
Total
150
100.0
100.0
Tu van ban hang de lai an tuong tot trong long khach hang
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
2
1.3
1.3
3.3
Trung lap
8
5.3
5.3
8.7
Dong y
94
62.7
62.7
71.3
Hoan toan
dong y
43
28.7
28.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Nhan vien ki thuat co trinh do cao, chuyen nghiep
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
4
2.7
2.7
2.7
Khong dong y
2
1.3
1.3
4.0
Trung lap
25
16.7
16.7
20.7
Dong y
88
58.7
58.7
79.3
Hoan toan
dong y
31
20.7
20.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Thu tuc thanh toan và nhan xe nhanh
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
2.7
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
1.3
2.7
2.7
4.7
Trung lap
16.7
18.0
18.0
22.7
Dong y
58.7
62.7
62.7
85.3
Hoan toan
20.7
14.7
14.7
100.0
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 124 Total 150 100.0 100.0 Tu van ban hang tra loi tan tinh cac cau hoi, nam bat nhanh nhu cau cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 4 2.7 2.7 4.7 Trung lap 11 7.3 7.3 12.0 Dong y 85 56.7 56.7 68.7 Hoan toan dong y 47 31.3 31.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Tu van ban hang de lai an tuong tot trong long khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 2 1.3 1.3 3.3 Trung lap 8 5.3 5.3 8.7 Dong y 94 62.7 62.7 71.3 Hoan toan dong y 43 28.7 28.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Nhan vien ki thuat co trinh do cao, chuyen nghiep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 4 2.7 2.7 2.7 Khong dong y 2 1.3 1.3 4.0 Trung lap 25 16.7 16.7 20.7 Dong y 88 58.7 58.7 79.3 Hoan toan dong y 31 20.7 20.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Thu tuc thanh toan và nhan xe nhanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 2.7 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 1.3 2.7 2.7 4.7 Trung lap 16.7 18.0 18.0 22.7 Dong y 58.7 62.7 62.7 85.3 Hoan toan 20.7 14.7 14.7 100.0 Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
125
dong y
Total
150
100.0
100.0
Phụ lục 2.8: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong dịch vụ bảo hành
Dich vu bao hanh uy tin chat luong
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
2
1.3
1.3
3.3
Trung lap
12
8.0
8.0
11.3
Dong y
85
56.7
56.7
68.0
Hoan toan
dong y
48
32.0
32.0
100.0
Total
150
100.0
100.0
Thoi gian cho bao hanh la hop li
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
4
2.7
2.7
4.7
Trung lap
12
8.0
8.0
12.7
Dong y
107
71.3
71.3
84.0
Hoan toan
dong y
24
16.0
16.0
100.0
Total
150
100.0
100.0
Moi khieu nai cua khach hang deu duoc giai dap nhanh chong
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
4
2.7
2.7
4.7
Trung lap
11
7.3
7.3
12.0
Dong y
82
54.7
54.7
66.7
Hoan toan
dong y
50
33.3
33.3
100.0
Total
150
100.0
100.0
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 125 dong y Total 150 100.0 100.0 Phụ lục 2.8: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong dịch vụ bảo hành Dich vu bao hanh uy tin chat luong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 2 1.3 1.3 3.3 Trung lap 12 8.0 8.0 11.3 Dong y 85 56.7 56.7 68.0 Hoan toan dong y 48 32.0 32.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Thoi gian cho bao hanh la hop li Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 4 2.7 2.7 4.7 Trung lap 12 8.0 8.0 12.7 Dong y 107 71.3 71.3 84.0 Hoan toan dong y 24 16.0 16.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Moi khieu nai cua khach hang deu duoc giai dap nhanh chong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 4 2.7 2.7 4.7 Trung lap 11 7.3 7.3 12.0 Dong y 82 54.7 54.7 66.7 Hoan toan dong y 50 33.3 33.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
126
Chi phi sua chua, bao duong hop ly
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan
khong dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
6
4.0
4.0
6.0
Trung lap
23
15.3
15.3
21.3
Dong y
90
60.0
60.0
81.3
Hoan toan
dong y
28
18.7
18.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Phụ lục 2.9: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong đánh giá chung
Cua hang sach se thoang mat co vi tro thuan loi, gan trung tam thanh pho
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
7
4.7
4.7
4.7
Khong dong y
8
5.3
5.3
10.0
Trung lap
22
14.7
14.7
24.7
Dong y
99
66.0
66.0
90.7
Hoan toan dong y
14
9.3
9.3
100.0
Total
150
100.0
100.0
Khu vuc do xe thuan tien
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
6
4.0
4.0
4.0
Khong dong y
15
10.0
10.0
14.0
Trung lap
48
32.0
32.0
46.0
Dong y
59
39.3
39.3
85.3
Hoan toan dong y
22
14.7
14.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Duoc phuc vu nhanh thuc uong
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
3
2.0
2.0
4.0
Trung lap
12
8.0
8.0
12.0
Dong y
80
53.3
53.3
65.3
Hoan toan dong y
52
34.7
34.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 126 Chi phi sua chua, bao duong hop ly Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 6 4.0 4.0 6.0 Trung lap 23 15.3 15.3 21.3 Dong y 90 60.0 60.0 81.3 Hoan toan dong y 28 18.7 18.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Phụ lục 2.9: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong đánh giá chung Cua hang sach se thoang mat co vi tro thuan loi, gan trung tam thanh pho Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 7 4.7 4.7 4.7 Khong dong y 8 5.3 5.3 10.0 Trung lap 22 14.7 14.7 24.7 Dong y 99 66.0 66.0 90.7 Hoan toan dong y 14 9.3 9.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Khu vuc do xe thuan tien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 6 4.0 4.0 4.0 Khong dong y 15 10.0 10.0 14.0 Trung lap 48 32.0 32.0 46.0 Dong y 59 39.3 39.3 85.3 Hoan toan dong y 22 14.7 14.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Duoc phuc vu nhanh thuc uong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 3 2.0 2.0 4.0 Trung lap 12 8.0 8.0 12.0 Dong y 80 53.3 53.3 65.3 Hoan toan dong y 52 34.7 34.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
127
Khu ghe ngoi thoai mai, nha ve sinh sach se thoang mat
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
4
2.7
2.7
4.7
Trung lap
14
9.3
9.3
14.0
Dong y
89
59.3
59.3
73.3
Hoan toan dong y
40
26.7
26.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Xe duoc trung bay tai showroom gon gang, de quan sat, sach se khong tray xuoc
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Hoan toan khong
dong y
3
2.0
2.0
2.0
Khong dong y
4
2.7
2.7
4.7
Trung lap
3
2.0
2.0
6.7
Dong y
91
60.7
60.7
67.3
Hoan toan dong y
49
32.7
32.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
Phụ lục 2.10: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong Hài lòng của quý khách về
hoạt động bán hàng
Quy khach hai long ve hoat dong ban hang tai cua hang
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Co
127
84.7
84.7
84.7
Khong
23
15.3
15.3
100.0
Total
150
100.0
100.0
Quy khach san sang gioi thieu cho ban be va nguoi than den mua xe hay khong
Frequency
Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid
Co
124
84.7
82.7
82.7
Khong
26
15.3
17.3
100.0
Total
150
100.0
100.0
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 127 Khu ghe ngoi thoai mai, nha ve sinh sach se thoang mat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 4 2.7 2.7 4.7 Trung lap 14 9.3 9.3 14.0 Dong y 89 59.3 59.3 73.3 Hoan toan dong y 40 26.7 26.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Xe duoc trung bay tai showroom gon gang, de quan sat, sach se khong tray xuoc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 4 2.7 2.7 4.7 Trung lap 3 2.0 2.0 6.7 Dong y 91 60.7 60.7 67.3 Hoan toan dong y 49 32.7 32.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Phụ lục 2.10: Thống kê mô tả cho các yếu tố trong Hài lòng của quý khách về hoạt động bán hàng Quy khach hai long ve hoat dong ban hang tai cua hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Co 127 84.7 84.7 84.7 Khong 23 15.3 15.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Quy khach san sang gioi thieu cho ban be va nguoi than den mua xe hay khong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Co 124 84.7 82.7 82.7 Khong 26 15.3 17.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Trường Đại học Kinh tế Huế