Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Phước Lộc_Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam tại Huế

5,460
251
137
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
101
phẩm để h phi chuyển sang các đối th cnh tranh.
- Phân phi sn phm:
Để hot động bán hàng ca công ty mang li hiu qu cao thì công ty cn m rng
h thng phân phi. Bên cnh s dng kênh phân phi trc tiếp, công ty nên áp dng
kênh phân phi hn hp kết hp s dng c hai dng kênh phân phi trc tiếp và kênh
phânphi gián tiếp. Doanh nghip va t chc bán thc tiếp hàng hoá ti tn tay người s
dng,va khai thác li thế trongh thng phân phi ca người mua trung gian
Phát trin sn phm mi trên th trường mới để m rng mạng lưới phân phi
đến tay người tiêu dùng
Thc hin công tác nghiên cu th trường, tp trung tìm hiu hành vi tiêu dùng
ca khách hàng
3.2 Các giải pháp cho hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh tại cửa
hàng
3.2.1 Gii pháp v giá, các chương trình khuyến mãi ưu đãi
Chiến lược giá hợp
Xe ô mt sn phm giá tr cao, nên khi ý định mua xe khách hàng
thường cân nhc kĩ và thường tham kho nhiều đại lí, ca hàng khác nhau. Trong khi
đó, mức giá bán Ô tô ph tùng Hyundai Huế đều cao hơn so với các đối th trên
địa bàn Tnh Tha Thiên Huế. Vì vy, công ty cần đưa một mc giá phù hp vừa đảm
bảo được li nhun va có tính cạnh tranh để gi chân khách hàng.
Vì vậy, công ty cần phải linh động đưa ra những mức giá phù hợp trong từng thời
kỳ và có một số giải pháp như sau:
Công ty nên thc hin vic kho sát các mc giá của các đại khác trên địa
bàn nhằm đưa ra một mc giá phù hợp đối vi sn phm Ô tô.
Phải luôn đảm bo giá c mt cách ổn định, công ty cn phi có kế hoch ct
giảm chi phí đến mc thp nht có th như chi phí tồn kho, d tr, gim giá hàng bán
Công ty cn phi theo dõi sát sao v giá c của đối th cnh tranh trên th
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 101 phẩm để họ phải chuyển sang các đối thủ cạnh tranh. - Phân phối sản phẩm: Để hoạt động bán hàng của công ty mang lại hiệu quả cao thì công ty cần mở rộng hệ thống phân phối. Bên cạnh sử dụng kênh phân phối trực tiếp, công ty nên áp dụng kênh phân phối hỗn hợp kết hợp sử dụng cả hai dạng kênh phân phối trực tiếp và kênh phânphối gián tiếp. Doanh nghiệp vừa tổ chức bán thực tiếp hàng hoá tới tận tay người sử dụng,vừa khai thác lợi thế tronghệ thống phân phối của người mua trung gian Phát triển sản phẩm mới trên thị trường mới để mở rộng mạng lưới phân phối đến tay người tiêu dùng Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, tập trung tìm hiểu hành vi tiêu dùng của khách hàng 3.2 Các giải pháp cho hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh tại cửa hàng 3.2.1 Giải pháp về giá, các chương trình khuyến mãi ưu đãi Chiến lược giá hợp lí Xe ô tô là một sản phẩm có giá trị cao, nên khi có ý định mua xe khách hàng thường cân nhắc kĩ và thường tham khảo ở nhiều đại lí, cửa hàng khác nhau. Trong khi đó, mức giá bán Ô tô và phụ tùng ở Hyundai Huế đều cao hơn so với các đối thủ trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, công ty cần đưa một mức giá phù hợp vừa đảm bảo được lợi nhuận vừa có tính cạnh tranh để giữ chân khách hàng. Vì vậy, công ty cần phải linh động đưa ra những mức giá phù hợp trong từng thời kỳ và có một số giải pháp như sau:  Công ty nên thực hiện việc khảo sát các mức giá của các đại lý khác trên địa bàn nhằm đưa ra một mức giá phù hợp đối với sản phẩm Ô tô.  Phải luôn đảm bảo giá cả một cách ổn định, công ty cần phải có kế hoạch cắt giảm chi phí đến mức thấp nhất có thể như chi phí tồn kho, dự trữ, giảm giá hàng bán  Công ty cần phải theo dõi sát sao về giá cả của đối thủ cạnh tranh trên thị Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
102
trường ô tô Tha Thiên Huế để những điều chnh phù hp trong chính sách bán
hàng nhm thu hút khách hàng. Công ty nên phát huy mnh hình thc bán hàng tr
góp, chiết khấu thanh toán…và một s hình thc khác nhm nâng cao hiu qu ca
hoạt động bán hàng , gi chân khách hàng.
Chương trình khuyến mãi ưu đãi
Trong quá trình khát sát 150 khách hàng cho ra kết qu giá tr kiểm định các
yếu t D dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của Hyundai Huế trên các
phương tiện truyền thông”, Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi” đều có
GTTB dưới 4, cho thấy khách hàng đánh giá 2 các yếu t này ch mức độ rt thp.
Thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mãi, gim giá ln trc tiếp vào
giá ra bin ca xe ô tô vào các dch l lớn trong năm nhằm kích thích nhu cu mua sm
xe ca khách hàng
3.2.2 Gii pháp v vic nâng cao h tng, sa chửa cơ sở vt cht
Trong quá trình khát sát 150 khách hàng cho ra kết qu giá tr kiểm định các yếu
t Ca hàng sạch sẽ thoáng mát có vị trí thuận lợi, gần trung tâm thành phố”, “Khu
vực đỗ xe thuận tiện” đều có GTTB dưới 4, cho thy khách hàng đánh giá về các yếu
t y ch mức độ rt thp, hin ti Hyundai Huế 1 showroom 1S bến xe phía
Nam ch để trưng bày xe, còn showroom 3S nm địa ch 434 Nguyn Tt Thành khá
xa trung tâm thành ph.
Mt trong nhng gii pháp nhm rút ngn khong cách và tiết kim thi gian
cho khách hàng khi đến sa xe và bảo dưỡng chính tiếp nhn yêu cu ca khách và
cho nhân viên đến tận nhà khách hàng đánh giá sơ bộ xe và sau đó nhân viên sẽ lái xe
khách hàng đến showroom để bo hành và sa cha.
Hin nay khu vực đổ xe ca Hyundai Huế khá hn chế chính vì vy việc đầu
và m rng bãi đổ xe cần được Ban Giám đốc Hyundai Huế xem xét
3.2.3 Gii pháp v các h tr chính sách lương thưởng cho nhân viên
Yếu tố con người là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của
doanh nghiệp. Họ là những người đại diện cho hình ảnh của công ty. Chính vì vậy mà
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 102 trường ô tô Thừa Thiên Huế để có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách bán hàng nhằm thu hút khách hàng. Công ty nên phát huy mạnh hình thức bán hàng trả góp, chiết khấu thanh toán…và một số hình thức khác nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động bán hàng , giữ chân khách hàng. Chương trình khuyến mãi ưu đãi  Trong quá trình khát sát 150 khách hàng cho ra kết quả giá trị kiểm định các yếu tố “Dễ dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của Hyundai Huế trên các phương tiện truyền thông”, “Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi” đều có GTTB dưới 4, cho thấy khách hàng đánh giá 2 các yếu tố này chỉ ở mức độ rất thấp.  Thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá lớn trực tiếp vào giá ra biển của xe ô tô vào các dịch lễ lớn trong năm nhằm kích thích nhu cầu mua sắm xe của khách hàng 3.2.2 Giải pháp về việc nâng cao hạ tầng, sửa chửa cơ sở vật chất Trong quá trình khát sát 150 khách hàng cho ra kết quả giá trị kiểm định các yếu tố “Cửa hàng sạch sẽ thoáng mát có vị trí thuận lợi, gần trung tâm thành phố”, “Khu vực đỗ xe thuận tiện” đều có GTTB dưới 4, cho thấy khách hàng đánh giá về các yếu tố này chỉ ở mức độ rất thấp, hiện tại Hyundai Huế có 1 showroom 1S ở bến xe phía Nam chỉ để trưng bày xe, còn showroom 3S nằm ở địa chỉ 434 Nguyễn Tất Thành khá xa trung tâm thành phố. Một trong những giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách và tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi đến sửa xe và bảo dưỡng chính là tiếp nhận yêu cầu của khách và cho nhân viên đến tận nhà khách hàng đánh giá sơ bộ xe và sau đó nhân viên sẽ lái xe khách hàng đến showroom để bảo hành và sửa chửa. Hiện nay khu vực đổ xe của Hyundai Huế khá hạn chế chính vì vậy việc đầu tư và mở rộng bãi đổ xe cần được Ban Giám đốc Hyundai Huế xem xét 3.2.3 Giải pháp về các hỗ trợ chính sách lương thưởng cho nhân viên Yếu tố con người là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Họ là những người đại diện cho hình ảnh của công ty. Chính vì vậy mà Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
103
công ty nên bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ nhân viên thật chuyên nghiệp. Dựa vào kết
quả kiểm định mức độ đồng ý của khách hàng đối với yếu tố nhân viên
Luôn to dng một môi trường làm vic tt nht cho nhân viên, có chính sách
khen thưởng hp lí nhm góp phn nâng cao hiu qu làm vic ca nhân viên.
Đưa ra các chế đãi ng tốt như đối với vấn bán hàng được áp dng mc
lương cứng kèm theo hoa hng khi bán xe và ph kin kèm theo
Đối với vấn bán hàng xut sc nht tháng, nht quý, nhất năm sẽ mc
thưởng tương ng
Hàng năm tổ chc thường xuyên các khóa đào tạo ng cao k năng cần
thiết cho đội ngũ nhân viên bán hàng nhân viên k thut, cn những chương
trình để nâng cao trình độ tay ngh của nhân viên như tổ chc cuc thi so trình độ tay
ngh gia các nhân viên trong cùng ca hàng hoc gia các nhân viên trong các Đại
y quyn ca Hyundai Thành Công trên c nước. T đó tìm ra được điểm mnh,
điểm yếu để tìm cách khc phc, nhm nâng cao hiu qu hot động bán hàng
Linh hot trong vic hoạch định phân b ngun nhân lực, như vào dịp khai
trương các cửa hàng mi có th phân b nhân viên t ca hàng này sang các ca hàng
khác để h tr
Nhân viên bán hàng cn phi có k năng giao tiếp, có kh năng gợi m để biết
được tâm lý, tính cách ca khách hàng. Cn hiu rõ các đặc tính ca sn phm để gii
đáp mọi thc mc ca khách hàng.
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 103 công ty nên bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ nhân viên thật chuyên nghiệp. Dựa vào kết quả kiểm định mức độ đồng ý của khách hàng đối với yếu tố nhân viên  Luôn tạo dựng một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, có chính sách khen thưởng hợp lí nhằm góp phẩn nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.  Đưa ra các chế đãi ngộ tốt như đối với tư vấn bán hàng được áp dụng mức lương cứng kèm theo hoa hồng khi bán xe và phụ kiện kèm theo  Đối với tư vấn bán hàng xuất sắc nhất tháng, nhất quý, nhất năm sẽ có mức thưởng tương ứng  Hàng năm có tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cần thiết cho đội ngũ nhân viên bán hàng và nhân viên kỹ thuật, cần có những chương trình để nâng cao trình độ tay nghề của nhân viên như tổ chức cuộc thi so trình độ tay nghề giữa các nhân viên trong cùng cửa hàng hoặc giữa các nhân viên trong các Đại ký ủy quyền của Hyundai Thành Công trên cả nước. Từ đó tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu để tìm cách khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng  Linh hoạt trong việc hoạch định phân bổ nguồn nhân lực, như vào dịp khai trương các cửa hàng mới có thể phân bổ nhân viên từ cửa hàng này sang các cửa hàng khác để hỗ trợ  Nhân viên bán hàng cần phải có kỹ năng giao tiếp, có khả năng gợi mở để biết được tâm lý, tính cách của khách hàng. Cần hiểu rõ các đặc tính của sản phẩm để giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
104
3.2.4 B sung chi tiết quy trình tìm kiếm, tiếp nhận và chăm sóc khách hàng
cho nhân viên bán hàng
Dịch vụ sau bán hàng chính là điểm khác biệt của doanh nghiệp với đối thủ cạnh
tranh, ngày nay khách hàng mua sản phẩm họ rất quan tâm đến dịch vụ đi kèm
công ty cung cấp. Họ không chỉ về chất lượng sản phẩm tốt mà còn được biết đến với
chất lượng dịch vụ tốt. Vì vậy, công ty cần tạo sự khác nhau thông qua các dịch vụ
CSKH sẽ là chiến lược đem lại hiệu quả kinh doanh tốt.
Nên công ty cần xem xét các giải pháp sau:
Tăng cường hoạt động, m rng mạng lưới sa chữa lưu động để đáp ng cho
nhu cu ca khách hàng xa khi gp s c
Áp dng công ngh hiện đại nhằm đơn giản hóa hơn nữa th tục đăng kí giảm
thiu thi gian ch đợi ca khách hàng
Coi trng công tác khc phc khi s c gii quyếttha đáng các khiếu ni.
Tăng cường b sung các dch v đi kèm để tha mãn tt nht nhu cu khách
hàng, to tâm lý tha mãn khi mua hàng cho khách hàng để nâng cao hiu qu hot
động bán hàng
Thường xuyên gọi điện thoại để nhc nh khách hàng đến cửa hàng để kim tra
xe định kì, thay du nhớt và chăm sóc khách hàng thường xuyên. Điều này th hin s
quan tâm của công ty đến với khách hàng, đặt li ích của khách hàng lên hàng đầu
giúp tăng khả năng thu hút khách hàng đến vi công ty
s sp xếp công vic rõ ràng cho các nhân viên để tránh tình trng khách
hàng không được quan tâm khi đến ca hàng và thi gian ch đi lâu
Nâng cao dch v CSKH không những giúp khách hàng nâng cao được uy tín
còn thu hút khách hàng đến vi công ty. Công ty s cơ hội qung bá hình nh,
chất lượng sn phm ca công ty, t đó nâng cao được hiu qu hoạt động bánhàng.
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 104 3.2.4 Bổ sung chi tiết quy trình tìm kiếm, tiếp nhận và chăm sóc khách hàng cho nhân viên bán hàng Dịch vụ sau bán hàng chính là điểm khác biệt của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh, ngày nay khách hàng mua sản phẩm họ rất quan tâm đến dịch vụ đi kèm mà công ty cung cấp. Họ không chỉ về chất lượng sản phẩm tốt mà còn được biết đến với chất lượng dịch vụ tốt. Vì vậy, công ty cần tạo sự khác nhau thông qua các dịch vụ CSKH sẽ là chiến lược đem lại hiệu quả kinh doanh tốt. Nên công ty cần xem xét các giải pháp sau:  Tăng cường hoạt động, mở rộng mạng lưới sữa chữa lưu động để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng ở xa khi gặp sự cố  Áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đơn giản hóa hơn nữa thủ tục đăng kí giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng  Coi trọng công tác khắc phục khi có sự cố và giải quyếtthỏa đáng các khiếu nại.  Tăng cường bổ sung các dịch vụ đi kèm để thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng, tạo tâm lý thỏa mãn khi mua hàng cho khách hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng  Thường xuyên gọi điện thoại để nhắc nhở khách hàng đến cửa hàng để kiểm tra xe định kì, thay dầu nhớt và chăm sóc khách hàng thường xuyên. Điều này thể hiện sự quan tâm của công ty đến với khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu giúp tăng khả năng thu hút khách hàng đến với công ty  Có sự sắp xếp công việc rõ ràng cho các nhân viên để tránh tình trạng khách hàng không được quan tâm khi đến cửa hàng và thời gian chờ đợi lâu  Nâng cao dịch vụ CSKH không những giúp khách hàng nâng cao được uy tín mà còn thu hút khách hàng đến với công ty. Công ty sẽ có cơ hội quảng bá hình ảnh, chất lượng sản phẩm của công ty, từ đó nâng cao được hiệu quả hoạt động bánhàng. Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
105
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trong nn kinh tế thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm chđứng trên th
trường để thể tồn tại và phát triển. Để đạt được điều đó doanh nghiệp cần phải nổ
lực tập trung cho hoạt động bán hàng, đảm bảo sản phẩm của mình đáp ứng được nhu
cầu của khách hàng. Đồng thời việc thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng để tăng thêm
uy tín, tăng khả năng cạnh tranh đó có điều kiện phát triển bền vững và lâu dài. Qua đó
có thể thấy hoạt động bán hàng có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Công ty TNHH Phước
Lộc_Hyundai Huế đã tạo được uy tín đối với khách hàng mua xe ô trên địa bàn
Thừa Thiên Huế. Với việc luôn quan tâm đến Đội ngũ nhân viên, mc Giá cả hợp lí và
Dịch vụ bán hàng lên hàng đầu, công ty đã giữ được uy tín và sự tin tưởng của khách
hàng. Và đã đạt được những thành tựu nhất định, song hiệu quả mang lại chưa được
cao. Nghiên cứu đã giúp xác định được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp qua các năm, điều tra dữ liệu sơ cấp giúp xác định được đánh giá của khách
hàng đối với các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng tại công ty TNHH Phước
Lộc_Hyundai Huế, từ đó đề xuất ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán
hàng cho công ty.
Trong giai đoạn từ năm 2016-2018 hoạt động bán hàng của công ty đều đạt kết
qu cao, doanh thu năm sau đều cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, thông qua việc điều
tra sliệu từ khách hàng thì công tác bán hàng của công ty chưa thực sự hiệu quả do
các chính sách vgiá, vđội ngũ nhân viên kỹ thuật, dịch vụ bảo hành, thtục thanh
toán và giao nhận xe, vị trí của cửa hàng và khu vực đỗ xe… chưa đạt sự đồng ý cao
của khách hàng. Trong những năm trở lại đây, cạnh tranh trong lĩnh vực xe ô khá
gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh thường xuyên tiến hành nhiều hoạt động như khuyến
mại nhằm thu hút nhiều hơn khách hàng v phía mình. Hyundai Huế cũng đã tiến hành
nhiều hoạt động thu hút khách hàng, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Các chương
trình này chưa thật sự lôi cuốn khách hàng và tạo được sự khác biệt so với các đối thủ
cạnh tranh trực tiếp cũng như mức độ bao phủ của các chương trình khuyến mãi quảng
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 105 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm chỗ đứng trên thị trường để có thể tồn tại và phát triển. Để đạt được điều đó doanh nghiệp cần phải nổ lực tập trung cho hoạt động bán hàng, đảm bảo sản phẩm của mình đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đồng thời việc thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng để tăng thêm uy tín, tăng khả năng cạnh tranh đó có điều kiện phát triển bền vững và lâu dài. Qua đó có thể thấy hoạt động bán hàng có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Công ty TNHH Phước Lộc_Hyundai Huế đã tạo được uy tín đối với khách hàng mua xe ô tô trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Với việc luôn quan tâm đến Đội ngũ nhân viên, mức Giá cả hợp lí và Dịch vụ bán hàng lên hàng đầu, công ty đã giữ được uy tín và sự tin tưởng của khách hàng. Và đã đạt được những thành tựu nhất định, song hiệu quả mang lại chưa được cao. Nghiên cứu đã giúp xác định được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm, điều tra dữ liệu sơ cấp giúp xác định được đánh giá của khách hàng đối với các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng tại công ty TNHH Phước Lộc_Hyundai Huế, từ đó đề xuất ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng cho công ty. Trong giai đoạn từ năm 2016-2018 hoạt động bán hàng của công ty đều đạt kết quả cao, doanh thu năm sau đều cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, thông qua việc điều tra số liệu từ khách hàng thì công tác bán hàng của công ty chưa thực sự hiệu quả do các chính sách về giá, về đội ngũ nhân viên kỹ thuật, dịch vụ bảo hành, thủ tục thanh toán và giao nhận xe, vị trí của cửa hàng và khu vực đỗ xe… chưa đạt sự đồng ý cao của khách hàng. Trong những năm trở lại đây, cạnh tranh trong lĩnh vực xe ô tô khá gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh thường xuyên tiến hành nhiều hoạt động như khuyến mại nhằm thu hút nhiều hơn khách hàng về phía mình. Hyundai Huế cũng đã tiến hành nhiều hoạt động thu hút khách hàng, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Các chương trình này chưa thật sự lôi cuốn khách hàng và tạo được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng như mức độ bao phủ của các chương trình khuyến mãi quảng Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
106
cáo trên thị trường ô tô Thừa Thiên Huế chưa rộng.
Xuất phát từ những phân tích trên, tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn
thiện hoạt động bán hàng cho công ty. Hy vọng rằng những giải pháp và kiến nghmà
tôi đưa có thể góp phần nào đó giúp cho hoạt động bán hàng của công ty đạt kết quả
tốt và cao hơn nữa. Do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức của bản thân, nên đề tài
còn tồn tại nhiều hạn chế như chưa đặt đối tượng nghiên cứu trong mối liên hệ với các
yếu tố khác của doanh nghiệp, những đánh giá còn mang tính chủ quan chưa đầy
đủ, dẫn đến độ tin cậy chưa cao. Tuy nhiên với những cố gắng tìm tòi, nghiên cứu các
đề tài liên quan và việc tích lũy kinh nghiệm thực tế, thu thập ý kiến của khách hàng s
góp phần hoàn thiện công tác bán hàng của công ty và rất mong được sự đóng góp của
quý thầy cô.
2. Kiến nghị
2.1 Đối với nhà nước
Nhà nước cần có các chính sách giảm thuế nhập khẩu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
mở rộng kinh doanh, tiết kiệm chi phí và gi giá thành ở mức cạnh tranh.
Nhà nước cần chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển sản xuất trong
nước để bắt kịp với tình hình sản xuất, sửa chữa ô tô của các nước trên thế giới. Cần
sớm sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, các quy định về tài chính, tín dụng, đầu
xuất nhập khẩu…. một cách rõ ràng nhằm xây dựng một môi trường cạnh tranh lành
mạnh. Thiết lập hành lang pháp lý thông thoáng, cho liên doanh liên kết từ đó tạo môi
trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển
trong tương lai.
Đề nghị các ban ngành, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho công ty về
mặt trật tự an ninh hội, cở sở vật chất trên địa bàn hoạt động của công ty. Đặc biệt
là Tỉnh những biện pháp, chính sách kêu gọi thể thu hút vốn từ các dự án đầu
trong và ngoài nước.
2.2 Đối với Công ty TNHH Phước Lộc
Công ty nên đầu tư trong việc nghiên cu th trường để biết được những thay đổi
trong nhu cu và th hiếu cũng như sở thích thay đổi của người tiêu dùng để t đó nhận
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 106 cáo trên thị trường ô tô Thừa Thiên Huế chưa rộng. Xuất phát từ những phân tích trên, tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng cho công ty. Hy vọng rằng những giải pháp và kiến nghị mà tôi đưa có thể góp phần nào đó giúp cho hoạt động bán hàng của công ty đạt kết quả tốt và cao hơn nữa. Do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức của bản thân, nên đề tài còn tồn tại nhiều hạn chế như chưa đặt đối tượng nghiên cứu trong mối liên hệ với các yếu tố khác của doanh nghiệp, những đánh giá còn mang tính chủ quan và chưa đầy đủ, dẫn đến độ tin cậy chưa cao. Tuy nhiên với những cố gắng tìm tòi, nghiên cứu các đề tài liên quan và việc tích lũy kinh nghiệm thực tế, thu thập ý kiến của khách hàng sẽ góp phần hoàn thiện công tác bán hàng của công ty và rất mong được sự đóng góp của quý thầy cô. 2. Kiến nghị 2.1 Đối với nhà nước Nhà nước cần có các chính sách giảm thuế nhập khẩu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, tiết kiệm chi phí và giữ giá thành ở mức cạnh tranh. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển sản xuất trong nước để bắt kịp với tình hình sản xuất, sửa chữa ô tô của các nước trên thế giới. Cần sớm sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, các quy định về tài chính, tín dụng, đầu tư xuất nhập khẩu…. một cách rõ ràng nhằm xây dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Thiết lập hành lang pháp lý thông thoáng, cho liên doanh liên kết từ đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển trong tương lai. Đề nghị các ban ngành, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho công ty về mặt trật tự an ninh xã hội, cở sở vật chất trên địa bàn hoạt động của công ty. Đặc biệt là Tỉnh có những biện pháp, chính sách kêu gọi thể thu hút vốn từ các dự án đầu tư trong và ngoài nước. 2.2 Đối với Công ty TNHH Phước Lộc Công ty nên đầu tư trong việc nghiên cứu thị trường để biết được những thay đổi trong nhu cầu và thị hiếu cũng như sở thích thay đổi của người tiêu dùng để từ đó nhận Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
107
biết được các dòng xe được khách hàng ưa chuộng để chun b sn ngun hàng và có
th cung cp sn phẩm đến khách hàng mt cách nhanh nht, gim bt thi gian ch
xe ca khách
Công ty nên thường xuyên có những khóa đào tạo k năng bán hàng và trình độ
k thut cho nhân viên trong ca hàng Hyundai Huế
Công ty cũng nên có những chính sách định giá phù hp
Có chính sách khen thưởng cao hơn đối vi nhng nhân viên có thành tích xut
sắc để khuyến khích nhân viên và nâng cao động lc làm vic
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 107 biết được các dòng xe được khách hàng ưa chuộng để chuẩn bị sẵn nguồn hàng và có thể cung cấp sản phẩm đến khách hàng một cách nhanh nhất, giảm bớt thời gian chờ xe của khách Công ty nên thường xuyên có những khóa đào tạo kỹ năng bán hàng và trình độ kỹ thuật cho nhân viên trong cửa hàng Hyundai Huế Công ty cũng nên có những chính sách định giá phù hợp Có chính sách khen thưởng cao hơn đối với những nhân viên có thành tích xuất sắc để khuyến khích nhân viên và nâng cao động lực làm việc Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
108
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. Tài liệu Tiếng Việt
[1].Ths Bùi Văn Chiêm, Bùi Th Thanh Nga (2013), Bài giảng quản trị doanh
nghiệp thương mại
[2]. Philip Kotler (2001), Marketing căn bản, Nhà xuất bản Thống kê,Hà Nội.
[3].ThS.Lê Th Phương Thanh (2012), Slide quản trị bán hàng, Trường Đại Hc
Kinh Tế-Đại hc Huế.
[4]. Hoàng Trọng Chu- Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên
cứu SPSS, nhà xuất bản Hồng Đức
[5].Đề tài: Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại I -
Tĩnh, SVTH: Nguyễn Thị Hoàng. GVHD: Nguyễn Thị Minh Hòa. Năm 2018
[6]. Đề tài: Nâng cao hiu qu hoạt đng bán hàng ti công ty Trách nhim hu hn
Thương mại Tng hp Tun Vit, SVTH: Nguyễn Văn Chung, GVHD: Nguyễn Đăng
Hào. Năm 2018
[7]. Phân tích hoạt động bán hàng ca công ty TNHH TMTH Tun Vit Qung Bình
đối vi ngành hàng One One, SVTH Lê Th Ngc Hà, GVHD: Th.S Phan Th Thanh
Thy
[8]. Các số liệu dữ liệu, báo cáo lưu hành nội bộ của đơn vị thực tập.
B. Các website
https://hyundai-thanhcong.vn/
http://www.hyundaihue.com.vn/
http://vama.org.vn/
https://autopro.com.vn/
http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/
https://vnexpress.net/
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Tài liệu Tiếng Việt [1].Ths Bùi Văn Chiêm, Bùi Thị Thanh Nga (2013), Bài giảng quản trị doanh nghiệp thương mại [2]. Philip Kotler (2001), Marketing căn bản, Nhà xuất bản Thống kê,Hà Nội. [3].ThS.Lê Thị Phương Thanh (2012), Slide quản trị bán hàng, Trường Đại Học Kinh Tế-Đại học Huế. [4]. Hoàng Trọng Chu- Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu SPSS, nhà xuất bản Hồng Đức [5].Đề tài: Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại I - Hà Tĩnh, SVTH: Nguyễn Thị Hoàng. GVHD: Nguyễn Thị Minh Hòa. Năm 2018 [6]. Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp Tuấn Việt, SVTH: Nguyễn Văn Chung, GVHD: Nguyễn Đăng Hào. Năm 2018 [7]. Phân tích hoạt động bán hàng của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt Quảng Bình đối với ngành hàng One One, SVTH Lê Thị Ngọc Hà, GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy [8]. Các số liệu dữ liệu, báo cáo lưu hành nội bộ của đơn vị thực tập. B. Các website https://hyundai-thanhcong.vn/ http://www.hyundaihue.com.vn/ http://vama.org.vn/ https://autopro.com.vn/ http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/ https://vnexpress.net/ Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
109
PHỤ LỤC 1: Phiếu khảo sát
PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
Mã s phiếu:…….
Xin chào quý khách hàng. Tôi là sinh viên trường Đại hc Kinh tế Huế. Hin nay, tôi
đang tiến hành thc hiện đề tài Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH
Phước Lộc_Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam tại Huế”. Rt
mong quý khách hàng giúp tôi có th hoàn thành phiếu điều tra. Mọi đóng góp của
quý khách hàng s là nhng thông tin vô cùng quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài
này. Tôi cam đoan mọi thông tin anh/ch cung cấp đều được bo mt và ch phc v
cho mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn!
Phần 1: Thông tin cá nhân của khách hàng:
Câu 1: Thông tin cơ bản của khách hàng:
a, Tên khách hàng:……………….………………………………………
b, Gii tính ca khách hàng : 1. Nam 2. N
c, Độ tui ca khách hàng:
1. Từ 20 - 30 tuổi 2. Từ 31 - 40 tuổi 3. T 41 - 50 tuổi
4. Từ 51 - 60 tuổi 5. Trên 60 tuổi
Câu 2: Thu nhập cá nhân hàng tháng của khách hàng ?
1. Dưới 10 triu 2. T 10 - 20 triu 3. 20 30 triu
4. 30- 40 triu 5.40-50 triệu 6. 50- 100 triệu
7.Trên 100 triệu
Câu 3: Nghề nghiệp của khách hàng
 1. Cán bộ, Công chức, Viên chức  2. Kinh doanh, buônbán
 3. Kinh doanh xe tự lái  4. Nôngnghiệp
 5. Tự do
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 109 PHỤ LỤC 1: Phiếu khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Mã số phiếu:……. Xin chào quý khách hàng. Tôi là sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế. Hiện nay, tôi đang tiến hành thực hiện đề tài “Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Phước Lộc_Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam tại Huế”. Rất mong quý khách hàng giúp tôi có thể hoàn thành phiếu điều tra. Mọi đóng góp của quý khách hàng sẽ là những thông tin vô cùng quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài này. Tôi cam đoan mọi thông tin anh/chị cung cấp đều được bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! Phần 1: Thông tin cá nhân của khách hàng: Câu 1: Thông tin cơ bản của khách hàng: a, Tên khách hàng:……………….……………………………………… b, Giới tính của khách hàng :  1. Nam  2. Nữ c, Độ tuổi của khách hàng: □ 1. Từ 20 - 30 tuổi □ 2. Từ 31 - 40 tuổi □ 3. Từ 41 - 50 tuổi □ 4. Từ 51 - 60 tuổi □ 5. Trên 60 tuổi Câu 2: Thu nhập cá nhân hàng tháng của khách hàng ?  1. Dưới 10 triệu  2. Từ 10 - 20 triệu  3. 20 – 30 triệu  4. 30- 40 triệu  5.40-50 triệu  6. 50- 100 triệu  7.Trên 100 triệu Câu 3: Nghề nghiệp của khách hàng  1. Cán bộ, Công chức, Viên chức  2. Kinh doanh, buônbán  3. Kinh doanh xe tự lái  4. Nôngnghiệp  5. Tự do Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy
SVTH: Dương Văn Dưỡng
110
Phần 2: Phần đánh giá của khách hàng về các yếu tố tác động đến hoạt động bán
hàng của Hyundai Huế:
Xin Quý khách vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình đối với các phát biểu
sau bằng cách đánh dấu X vào các ô điểm tương ứng: (Trong đó 1 là Hoàn toàn
không đồng ý, 2 là Không đồng ý, 3 là Trung lập, 4 là Đồng ý và 5 là Hoàn toàn
đồng ý ).
STT
TIÊU
CHÍ
MỨC ĐÁNH GIÁ
1
2
3
4
5
I
Thương hiệu
1
Thương hiệu Ô tô Hyundai uy tín đảm bảo
2
Dễ dàng tìm thấy các Đại lý ủy quyền của Hyundai
Thành Công trên cả nước
3
Dễ dàng nhận diện thương hiệu khi xe lưu thông
II
Sản phẩm
4
Hyundai Huế có nhiều dòng xe, mẫu mã, màu sắc đa
dạng
5
Xe ô tô có thiết kế hiện đại thời trang, phong cách th
thao
6
Xe có chất lượng tốt, hoạt động bền bỉ
III
Giá cả
7
Giá cả của xe phù hợp với chất lượng
8
Giá cả của xe phù hợp thương hiệu
9
Được tư vấn lãi suất phù hợp khi mua xe trả góp
10
Quý khách sẽ mua xe khi có mức giá phù hợp
IV
Hoạt động khuyến mãi, quảng cáo, marketing
11
Dễ dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của
Hyundai Huế trên các phương tiện truyền thông
12
Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi
13
Giá trị khuyến mãi, giảm giá lớn, tác động lớn đến
quyết định mua xe của khách hàng
Trường Đại học Kinh tế Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Dương Văn Dưỡng 110 Phần 2: Phần đánh giá của khách hàng về các yếu tố tác động đến hoạt động bán hàng của Hyundai Huế: Xin Quý khách vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình đối với các phát biểu sau bằng cách đánh dấu X vào các ô điểm tương ứng: (Trong đó 1 là Hoàn toàn không đồng ý, 2 là Không đồng ý, 3 là Trung lập, 4 là Đồng ý và 5 là Hoàn toàn đồng ý ). STT TIÊU CHÍ MỨC ĐÁNH GIÁ 1 2 3 4 5 I Thương hiệu 1 Thương hiệu Ô tô Hyundai uy tín đảm bảo 2 Dễ dàng tìm thấy các Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công trên cả nước 3 Dễ dàng nhận diện thương hiệu khi xe lưu thông II Sản phẩm 4 Hyundai Huế có nhiều dòng xe, mẫu mã, màu sắc đa dạng 5 Xe ô tô có thiết kế hiện đại thời trang, phong cách thể thao 6 Xe có chất lượng tốt, hoạt động bền bỉ III Giá cả 7 Giá cả của xe phù hợp với chất lượng 8 Giá cả của xe phù hợp thương hiệu 9 Được tư vấn lãi suất phù hợp khi mua xe trả góp 10 Quý khách sẽ mua xe khi có mức giá phù hợp IV Hoạt động khuyến mãi, quảng cáo, marketing 11 Dễ dàng tìm thấy các quảng cáo, khuyến mãi của Hyundai Huế trên các phương tiện truyền thông 12 Hyundai Huế có nhiều chương trình khuyến mãi 13 Giá trị khuyến mãi, giảm giá lớn, tác động lớn đến quyết định mua xe của khách hàng Trường Đại học Kinh tế Huế