Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH khai thác container Việt Nam

2,714
422
86
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
36
* Công ty TNHH mt thành viên Gemadept Hi Phòng: Công ty đã xây
dng công tác qun trên nn tng ca Tập đoàn Gemadept. Kết qu đạt đƣợc
xut phát t chiến lƣợc phát trin ngun nhân lực đƣợc định hình t rt sm và
đồng thi tr thành nét văn hóa công ty khi mọi đóng góp của ngƣời lao động đều
đƣc ghi nhn và khuyến khích thông qua chính sách lƣơng thƣởng, phúc li
hi, tuân th luật lao động… bảo đảm mi ngƣời đều bình đẳng, phn khởi và đồng
thun cùng chung tay, góp sc vì mc tiêu chung.
* Công ty c phn container Vit Nam: Công ty cũng mới đi vào hot
động đƣợc nhiều năm ban đầu năng lực lãnh đạo và qun lý ca công ty còn yếu
kém nhƣng rút đƣc kinh nghim thì trong nhng năm tiếp theo công ty có đƣợc s
ci tiến trong quản lý và năng lực lãnh đạo ngày mt nhy bén to tiền đề cho s
cnh tranh ca công ty trên th trƣờng.
2.2.1.2. Ngun nhân lc
Đối vi mt doanh nghip, mun phát trin kinh doanh hiu qu thì
công tác duy trì và s dụng lao động là mt khâu tt yếu đóng vai trò quan trọng.
Công ty liên doanh khai thác container cũng vậy , lãnh đạo công ty cũng rất chú
trng vào vic s dng nguồn lao động sao cho hiu qu nht, chiêu dng
đƣợc nhân tài cũng nhƣ chính sách cho ngừoi lao động sao cho hiu qu
nht, chiêu dụng đƣợc nhân tài cũng nhƣ những chính ch cho ngƣời lao
động mt cách thỏa đáng, kết hợp hài hòa để hth gn bó bn cht và cùng
lãnh đạo Công ty đƣa Công ty TNHH khai thác container Vit Nam ngày càng
đi lên vững mnh.
Bng 2.2.1: Quy mô và chất lượng lao động ti công ty TNHH khai thác
container Vit Nam
(Đơn vị tính: Người)
Trình độ lao động
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
S
ng
T l
(%)
S
ng
T l
(%)
S
ng
T l
(%)
Trên đại hc
11
5,33
13
8,78
14
8,92
Đại hc
34
22,67
37
25
40
25,48
Cao đẳng, trung cp
47
31,33
45
30,4
44
29,73
Tt nghip THPT
58
40,67
53
35,82
59
35,87
Tng
150
100
148
100
157
100
(Ngun: Phòng T chc - Hành chính)
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 36 * Công ty TNHH một thành viên Gemadept Hải Phòng: Công ty đã xây dựng công tác quản lý trên nền tảng của Tập đoàn Gemadept. Kết quả đạt đƣợc xuất phát từ chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực đƣợc định hình từ rất sớm và đồng thời trở thành nét văn hóa công ty khi mọi đóng góp của ngƣời lao động đều đƣợc ghi nhận và khuyến khích thông qua chính sách lƣơng thƣởng, phúc lợi xã hội, tuân thủ luật lao động… bảo đảm mọi ngƣời đều bình đẳng, phấn khởi và đồng thuận cùng chung tay, góp sức vì mục tiêu chung. * Công ty cổ phần container Việt Nam: Công ty cũng mới đi vào hoạt động đƣợc nhiều năm ban đầu năng lực lãnh đạo và quản lý của công ty còn yếu kém nhƣng rút đƣợc kinh nghiệm thì trong những năm tiếp theo công ty có đƣợc sự cải tiến trong quản lý và năng lực lãnh đạo ngày một nhạy bén tạo tiền đề cho sự cạnh tranh của công ty trên thị trƣờng. 2.2.1.2. Nguồn nhân lực Đối với một doanh nghiệp, muốn phát triển kinh doanh có hiệu quả thì công tác duy trì và sử dụng lao động là một khâu tất yếu đóng vai trò quan trọng. Công ty liên doanh khai thác container cũng vậy , lãnh đạo công ty cũng rất chú trọng vào việc sử dụng nguồn lao động sao cho có hiệu quả nhất, chiêu dụng đƣợc nhân tài cũng nhƣ có chính sách cho ngừoi lao động sao cho có hiệu quả nhất, chiêu dụng đƣợc nhân tài cũng nhƣ có những chính sách cho ngƣời lao động một cách thỏa đáng, kết hợp hài hòa để họ có thể gắn bó bền chặt và cùng lãnh đạo Công ty đƣa Công ty TNHH khai thác container Việt Nam ngày càng đi lên vững mạnh. Bảng 2.2.1: Quy mô và chất lượng lao động tại công ty TNHH khai thác container Việt Nam (Đơn vị tính: Người) Trình độ lao động Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Trên đại học 11 5,33 13 8,78 14 8,92 Đại học 34 22,67 37 25 40 25,48 Cao đẳng, trung cấp 47 31,33 45 30,4 44 29,73 Tốt nghiệp THPT 58 40,67 53 35,82 59 35,87 Tổng 150 100 148 100 157 100 (Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính)
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
37
Nhn xét: Bng 2.2.1 cho thấy quy mô lao động của công ty trong 3 năm
thay đổi không đáng kể t năm 2015 148 động giảm 2 lao động so với năm
2014 đến năm 2016 157 tăng 9 lao đng so với năm 2015. Lao động tt
nghip trung hc ph thông tr nên chiến ƣu thế nhất, năm 2014 là 40,67%. T
l nhân viên đại hc tr nên tăng dần theo các năm, thể hiện đƣợc trình độ nhân
s ngày càng tăng (từ 34 lên đến 40). Lực lƣợng lao động cao đẳng, trung cp có
xu hƣớng gim (t 47 xuống 44). Đảm bảo đúng với tiến độ phát trin ca doanh
nghip cn phi s dng ngun lực có trình độ cao.
- Lao động của công ty là tƣơng đối tr. Hnhững ngƣời nhit tình, say
mê vi công vic, ham hc hi, giúp công ty ngày càng phát trin hơn. Bên cạnh đó
là nhng ngui có kinh nghiệm lâu năm, là những thành phn ch cht giúp công
ty phát trin lâu dài và bn vững hơn.
* Đối th cnh tranh: ng ty c phn phát trin Hàng Hi:
Trong ba năm gần đây số ợng lao động của công ty cũng tăng lên đáng kể.
Năm 2014 tổng lao động của công ty 62 ngƣời, năm 2015 81 ngƣời tăng
30,6%. Năm 2016 số lao động li tiếp tục tăng lên là 104 ngƣời tăng 28.04% so với
năm 2015. Trình độ lao động của năm 2016 đƣợc thống nhƣ sau: trình độ trên đại
học là 5 ngƣời chiếm 4,81%, trình độ đại hc 14 chiếm 13,46%, trình độ cao
đẳng là 23 ngƣời chiếm 22,12%, trình độ trung cấp là 16 ngƣi chiếm 15,39% còn
lại trình lao động ph thông là 46 ngƣời chiếm 44,22% so vi t trọng lao động
toàn công ty. Qua s liu thng kê trên ta thy s ợng lao động ca công ty tăng
qua các năm, nhƣng tỷ l lao động có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng vn
chiếm t trng ít trong tng s lao động của công ty. Đó là vấn đề hn chế khi công
ty mun phát trin vic kinh doanh của mình trên địa bàn thành ph Hi Phòng.
* Đối th cnh tranh: Công ty TNHH mt thành viên Gemadept Hi
Phòng: Đến năm 2016 thì số ợng lao động của công ty đƣợc thng kê 128
ngƣời. Trong đó trình độ trên đại hc của công ty là 4 ngƣời chiếm 3,13%, trình độ
đại học là 39 ngƣi chiếm 30,47%, trình độ cao đẳng là 29 chiếm 22,66%, trình độ
trung cp chiếm 12 ngƣời chiếm 9,38% còn lại là lao động ph thông là 44 ngƣời
chiếm 34,36% so vi t trng ca toàn công ty. Nhìn chung chất lƣợng lao động
ca công ty th hin công ty có quy mô lớn hơn và chất lƣợng lao động tƣơng đối
cao điều đó giúp doanh nghip có th m rng quy mô và phát trin tt hoạt động
kinh doanh ca mình.
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 37 Nhận xét: Bảng 2.2.1 cho thấy quy mô lao động của công ty trong 3 năm thay đổi không đáng kể từ năm 2015 là 148 động giảm 2 lao động so với năm 2014 và đến năm 2016 là 157 tăng 9 lao động so với năm 2015. Lao động tốt nghiệp trung học phổ thông trở nên chiến ƣu thế nhất, năm 2014 là 40,67%. Tỷ lệ nhân viên đại học trở nên tăng dần theo các năm, thể hiện đƣợc trình độ nhân sự ngày càng tăng (từ 34 lên đến 40). Lực lƣợng lao động cao đẳng, trung cấp có xu hƣớng giảm (từ 47 xuống 44). Đảm bảo đúng với tiến độ phát triển của doanh nghiệp cần phải sử dụng nguồn lực có trình độ cao. - Lao động của công ty là tƣơng đối trẻ. Họ là những ngƣời nhiệt tình, say mê với công việc, ham học hỏi, giúp công ty ngày càng phát triển hơn. Bên cạnh đó là những nguời có kinh nghiệm lâu năm, là những thành phần chủ chốt giúp công ty phát triển lâu dài và bền vững hơn. * Đối thủ cạnh tranh: Công ty cổ phần phát triển Hàng Hải: Trong ba năm gần đây số lƣợng lao động của công ty cũng tăng lên đáng kể. Năm 2014 tổng lao động của công ty là 62 ngƣời, năm 2015 là 81 ngƣời tăng 30,6%. Năm 2016 số lao động lại tiếp tục tăng lên là 104 ngƣời tăng 28.04% so với năm 2015. Trình độ lao động của năm 2016 đƣợc thống nhƣ sau: trình độ trên đại học là 5 ngƣời chiếm 4,81%, trình độ đại học là 14 chiếm 13,46%, trình độ cao đẳng là 23 ngƣời chiếm 22,12%, trình độ trung cấp là 16 ngƣời chiếm 15,39% còn lại trình lao động phổ thông là 46 ngƣời chiếm 44,22% so với tỷ trọng lao động toàn công ty. Qua số liệu thống kê trên ta thấy số lƣợng lao động của công ty tăng qua các năm, nhƣng tỷ lệ lao động có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng vẫn chiếm tỷ trọng ít trong tổng số lao động của công ty. Đó là vấn đề hạn chế khi công ty muốn phát triển việc kinh doanh của mình trên địa bàn thành phố Hải Phòng. * Đối thủ cạnh tranh: Công ty TNHH một thành viên Gemadept Hải Phòng: Đến năm 2016 thì số lƣợng lao động của công ty đƣợc thống kê là 128 ngƣời. Trong đó trình độ trên đại học của công ty là 4 ngƣời chiếm 3,13%, trình độ đại học là 39 ngƣời chiếm 30,47%, trình độ cao đẳng là 29 chiếm 22,66%, trình độ trung cấp chiếm 12 ngƣời chiếm 9,38% còn lại là lao động phổ thông là 44 ngƣời chiếm 34,36% so với tỷ trọng của toàn công ty. Nhìn chung chất lƣợng lao động của công ty thể hiện công ty có quy mô lớn hơn và chất lƣợng lao động tƣơng đối cao điều đó giúp doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô và phát triển tốt hoạt động kinh doanh của mình.
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
38
* Đối th cnh tranh: Công ty c phn container Vit Nam: Công ty có
quy mô lao động tƣơng đối lớn và lƣợng lao động tăng hàng năm nhƣ năm 2014 là
168 ngƣời, năm 2015 là 179 ngƣời và năm 2016 số ợng lao động lên đến 193
ngƣời. Trong đó lao động có trình độ trên đại học là 13 ngƣời chiếm 6,74%, lao
động đi học là 45 ngƣời chiếm 23,32 % và lao động ph thông là 135 ngƣời chiếm
69,94%. Qua s liu công ty thì t trọng lao động đại học và trên đại hc chiếm t
trng nh trong công ty. Do đặc thì công vic ti cu cng cn nhiều lao động chân
tay nên điều này cũng hết sc d hiu.
Nhn xét: Tuy s ợng lao động ca công ty còn ít so vi Công ty c phn
container Việt Nam nhƣng li không nhiều đều cao hơn những đối th cnh
tranh còn li. Nhìn vào t trng ca s lao động trên đại học và đại hc và s phát
triển theo hƣớng tích cc ca lực lƣợng lao động của công ty thì điều đó làm tăng
thêm kh năng cạnh tranh của công ty vì công ty có đội ngũ nhân viên lao động có
kinh nghiệm, đƣợc đào tạo bài bản qua trƣng lp và có sc tr, s nhit huyết để
có th thc hin mt cách tt nht công vic ca mình.
2.2.1.3 Ngun lc tài chính
* Công ty TNHH khai thác container Vit Nam
Xét v tình hình tài chính ta có th nhìn qua v ngun vn của công ty nhƣ
sau:
Để đầu tƣ mở rng hoạt động sn xut kinh doanh ca công ty thì yêu cu
cp thiết là phi có vn.
Bng 3 Din biến cơ cấu vn kinh doanh ca công ty TNHH khai thác
container Việt Nam qua các năm.
(Đơn vị: nghìn đồng)
Ch tiêu
Năm
Năm 2015/2014
Năm 2016/2015
2014
2015
2016
S tin
T l
(%)
S tin
T l
(%)
Vốn lƣu động
51.720.427
59.856.710
65.637.823
8.136.283
15,73
5.781.113
9,66
Vn c
định
70.605.303
81.605.476
74.998.861
11.000.173
15,57
(6.606.615)
(8,1)
Tng
122.325.730
141.462.186
140.636.684
19.136.456
15,64
(825.502)
(0,58)
(Ngun: Phòng Tài chính Kế toán)
T bng s liu 2.3 ta có th thấy năm 2016 vốn c định chiếm t l cao so
vi vốn lƣu động, do tài sn ca công ty ch yếu là tài sn c định. Điều đó cho
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 38 * Đối thủ cạnh tranh: Công ty cổ phần container Việt Nam: Công ty có quy mô lao động tƣơng đối lớn và lƣợng lao động tăng hàng năm nhƣ năm 2014 là 168 ngƣời, năm 2015 là 179 ngƣời và năm 2016 số lƣợng lao động lên đến 193 ngƣời. Trong đó lao động có trình độ trên đại học là 13 ngƣời chiếm 6,74%, lao động đại học là 45 ngƣời chiếm 23,32 % và lao động phổ thông là 135 ngƣời chiếm 69,94%. Qua số liệu công ty thì tỷ trọng lao động đại học và trên đại học chiếm tỷ trọng nhỏ trong công ty. Do đặc thì công việc tại cầu cảng cần nhiều lao động chân tay nên điều này cũng hết sức dễ hiểu. Nhận xét: Tuy số lƣợng lao động của công ty còn ít so với Công ty cổ phần container Việt Nam nhƣng lại không nhiều và đều cao hơn những đối thủ cạnh tranh còn lại. Nhìn vào tỷ trọng của số lao động trên đại học và đại học và sự phát triển theo hƣớng tích cực của lực lƣợng lao động của công ty thì điều đó làm tăng thêm khả năng cạnh tranh của công ty vì công ty có đội ngũ nhân viên lao động có kinh nghiệm, đƣợc đào tạo bài bản qua trƣờng lớp và có sức trẻ, sự nhiệt huyết để có thể thực hiện một cách tốt nhất công việc của mình. 2.2.1.3 Nguồn lực tài chính * Công ty TNHH khai thác container Việt Nam Xét về tình hình tài chính ta có thể nhìn qua về nguồn vốn của công ty nhƣ sau: Để đầu tƣ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì yêu cầu cấp thiết là phải có vốn. Bảng 3 Diễn biến cơ cấu vốn kinh doanh của công ty TNHH khai thác container Việt Nam qua các năm. (Đơn vị: nghìn đồng) Chỉ tiêu Năm Năm 2015/2014 Năm 2016/2015 2014 2015 2016 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Vốn lƣu động 51.720.427 59.856.710 65.637.823 8.136.283 15,73 5.781.113 9,66 Vốn cố định 70.605.303 81.605.476 74.998.861 11.000.173 15,57 (6.606.615) (8,1) Tổng 122.325.730 141.462.186 140.636.684 19.136.456 15,64 (825.502) (0,58) (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) Từ bảng số liệu 2.3 ta có thể thấy năm 2016 vốn cố định chiếm tỷ lệ cao so với vốn lƣu động, do tài sản của công ty chủ yếu là tài sản cố định. Điều đó cho
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
39
thy, công ty chú trọng đầu tƣ về máy móc, cơ sở h tng phc v cho hoạt động
kinh doanh ca mình.
-Vốn lƣu động: Năm 2015 tăng 15,73% tƣơng ng với ng 8.136.283
nghìn đồng so với năm 2014, năm 2016 tăng 9,66% so với năm 2015, tƣơng ứng
với 5.781.113 nghìn đồng.
- Vn c định: Năm 2015 tăng 15,57% tƣơng ng vi 11.000.173 nghìn
đồng, năm 2016 giảm 8,1% tƣơng ng vi giảm 6.606.615 nghìn đồng so vi
năm 2015.
Bảng 4: Cơ cấu ngun vn kinh doanh ca công ty TNHH khai thác
container Vit Nam
(Đơn vị: nghìn đồng)
Ch tiêu
Năm
Năm 2015/2014
Năm2016/2015
2014
2015
2016
S tin
T l
(%)
S tin
T l
(%)
N phi tr
41.832.434
66.316.167
58.762.115
24.483.733
58,53
(7.554.052)
(11,39)
Vn ch s hu
80.493.296
75.146.019
81.874.569
(5.347.277)
(6,64)
6.728.550
8,95
Tng
122.325.730
141.462.186
140.636.684
19.136.456
15.64
(825.502)
(0,58)
(Ngun: Phòng Tài chính Kế toán)
* So sánh ngun lc tài chính ca công ty với các đối th cnh tranh trong
3 năm 2014, 2015, 2016 ta thu đƣợc kết qu:
T bng 2.4 ta có th thy.
- Năm 2015, nợ phi tr tăng 58,53% so với năm 2014 tƣơng ứng với tăng
24.483.733 nghìn đồng, vn ch s hu giảm 6,64% tƣơng ứng 5.347.277 nghìn
đồng gây ra áp lc không nh cho doanh nghiệp. Đến năm 2016 công ty đã có sự
chuyn biến tích cực, khó khăn đã giải quyết đƣợc mt phn.
- Năm 2016, n phi tr giảm 11,39% tƣơng ứng vi 7.554.052 nghìn đồng,
vn ch s hữu tăng 8,95% tƣơng ứng với 6.728.550 nghìn đồng. Công ty gim
bớt đƣợc các khon vay n bên ngoài, t ch trong vn s hữu kinh doanh. Điều
này s tránh đƣợc nhng ri ro trong kinh doanh.
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 39 thấy, công ty chú trọng đầu tƣ về máy móc, cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. -Vốn lƣu động: Năm 2015 tăng 15,73% tƣơng ứng với tăng 8.136.283 nghìn đồng so với năm 2014, năm 2016 tăng 9,66% so với năm 2015, tƣơng ứng với 5.781.113 nghìn đồng. - Vốn cố định: Năm 2015 tăng 15,57% tƣơng ứng với 11.000.173 nghìn đồng, năm 2016 giảm 8,1% tƣơng ứng với giảm 6.606.615 nghìn đồng so với năm 2015. Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH khai thác container Việt Nam (Đơn vị: nghìn đồng) Chỉ tiêu Năm Năm 2015/2014 Năm2016/2015 2014 2015 2016 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Nợ phải trả 41.832.434 66.316.167 58.762.115 24.483.733 58,53 (7.554.052) (11,39) Vốn chủ sở hữu 80.493.296 75.146.019 81.874.569 (5.347.277) (6,64) 6.728.550 8,95 Tổng 122.325.730 141.462.186 140.636.684 19.136.456 15.64 (825.502) (0,58) (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) * So sánh nguồn lực tài chính của công ty với các đối thủ cạnh tranh trong 3 năm 2014, 2015, 2016 ta thu đƣợc kết quả: Từ bảng 2.4 ta có thể thấy. - Năm 2015, nợ phải trả tăng 58,53% so với năm 2014 tƣơng ứng với tăng 24.483.733 nghìn đồng, vốn chủ sở hữu giảm 6,64% tƣơng ứng 5.347.277 nghìn đồng gây ra áp lực không nhỏ cho doanh nghiệp. Đến năm 2016 công ty đã có sự chuyển biến tích cực, khó khăn đã giải quyết đƣợc một phần. - Năm 2016, nợ phải trả giảm 11,39% tƣơng ứng với 7.554.052 nghìn đồng, vốn chủ sở hữu tăng 8,95% tƣơng ứng với 6.728.550 nghìn đồng. Công ty giảm bớt đƣợc các khoản vay nợ bên ngoài, tự chủ trong vốn sở hữu kinh doanh. Điều này sẽ tránh đƣợc những rủi ro trong kinh doanh.
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
40
Bng 5: So sánh ngun tài chính ca Công ty TNHH khai thác container Vit
Nam với đối th cnh tranh
(Đơn vị : t đồng)
Ch
tiêu
Vinabride
Vimadeco
Gemadept
Viconship
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Vn
c
định
41,8
66,3
58,7
26,4
26,9
27,5
39,7
48,3
37,7
76,7
77,1
55,2
Vn
lƣu
động
80,5
75,1
81,9
65,8
68,0
59,9
93,4
83,9
94,6
90,1
100,5
114,1
Tng
vn
122,3
141,4
140,6
92,2
94,9
87,4
130,1
132,2
132,3
166,8
177,6
169,3
(Ngun: Phòng Tài chính - Kế toán)
Nhn xét: Qua bng trên ta thy so vi Công ty Vimadeco thì công ty
Vinabridge ngun lực tài chính tƣơng đối mnh và ổn định. So vi công ty
Vimadeco thì ngun tài chính hin nay của Vinabridge cao hơn, nhƣng so với
công ty Gemadept và Viconship thì ngun tài chính của công ty kém hơn, nhƣng
khoảng cách không quá xa. Điều này chng t s phát trin trong hoạt động
kinh doanh của công ty cũng nhƣ vị thế ca công ty ngày mt cao trên th trƣờng
hay chính là kh năng cạnh tranh cao ca công ty so với đối th cnh tranh.
2.2.1.3 Sn phm
* Chủng loại sản phẩm:
- Dịch vụ kho bãi: Kho CFS (Container Feight Station): Với diện tích kho
là 2.900 m², đóng đó kho hang xuất 2.200m², kho hàng nhập là 700m², cùng với
các phƣơng tiện, đóng rút hàng, đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng trong việc
khai thác đóng rút hàng container. Kho CFS đƣợc xây dựng theo tiêu chuẩn
quốc tế, đáp ứng đƣợc khả năng chứa hàng, có hệ thống camera quan sát, có thiết bị
phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ và đạt tiêu chuẩn C-TPAT. Đảm bảo an
toàn hàng hóa trong kho với nhiều chủng loại khác nhau.
Bến bãi container: Với 1 depot tại Hải Phòng rộng 25.000 mới đây
năm 2016 vừa đƣa vào hoạt động thêm một bãi container rỗng tại thành phố Hồ
Chí Minh, bãi Vinabridge đảm nhận việc đóng lƣu kho tất cả loại hàng
container, sắt thép, thiết bị hóa chất và xăng dầu, chuyên chở những thiết bị này từ
tàu đến kho chứa và ngƣợc lại.
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 40 Bảng 5: So sánh nguồn tài chính của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam với đối thủ cạnh tranh (Đơn vị : tỷ đồng) Chỉ tiêu Vinabride Vimadeco Gemadept Viconship 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Vốn cố định 41,8 66,3 58,7 26,4 26,9 27,5 39,7 48,3 37,7 76,7 77,1 55,2 Vốn lƣu động 80,5 75,1 81,9 65,8 68,0 59,9 93,4 83,9 94,6 90,1 100,5 114,1 Tổng vốn 122,3 141,4 140,6 92,2 94,9 87,4 130,1 132,2 132,3 166,8 177,6 169,3 (Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán) Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy so với Công ty Vimadeco thì công ty Vinabridge có nguồn lực tài chính tƣơng đối mạnh và ổn định. So với công ty Vimadeco thì nguồn tài chính hiện nay của Vinabridge cao hơn, nhƣng so với công ty Gemadept và Viconship thì nguồn tài chính của công ty kém hơn, nhƣng khoảng cách là không quá xa. Điều này chứng tỏ sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của công ty cũng nhƣ vị thế của công ty ngày một cao trên thị trƣờng hay chính là khả năng cạnh tranh cao của công ty so với đối thủ cạnh tranh. 2.2.1.3 Sản phẩm * Chủng loại sản phẩm: - Dịch vụ kho bãi: Kho CFS (Container Feight Station): Với diện tích kho là 2.900 m², đóng đó kho hang xuất 2.200m², kho hàng nhập là 700m², cùng với các phƣơng tiện, đóng rút hàng, đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng trong việc khai thác và đóng rút hàng container. Kho CFS đƣợc xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đƣợc khả năng chứa hàng, có hệ thống camera quan sát, có thiết bị phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ và đạt tiêu chuẩn C-TPAT. Đảm bảo an toàn hàng hóa trong kho với nhiều chủng loại khác nhau. Bến bãi container: Với 1 depot tại Hải Phòng rộng 25.000 m² và mới đây năm 2016 vừa đƣa vào hoạt động thêm một bãi container rỗng tại thành phố Hồ Chí Minh, bãi Vinabridge đảm nhận việc đóng và lƣu kho tất cả loại hàng container, sắt thép, thiết bị hóa chất và xăng dầu, chuyên chở những thiết bị này từ tàu đến kho chứa và ngƣợc lại.
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
41
-Dịch vụ bốc xếp và vận tải container:
- Công tác xếp dỡ và đóng rút hàng Container cũng đã đƣợc công ty quan
tâm, chú ý kịp thời. Hiện tại, toàn bộ quá trình bốc và xếp container tại khu vực kho
bãi và càng đều đƣợc thực hiện bởi các thiết bị chuyên dụng với đội ngũ lái xe
đƣợc đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm.
Hiện nay, Công ty đang quản lý khai thác các đội xe vận tải container
chuyên dụng, hoạt động trên các tuyến đƣờng bộ. Tính đến thời điểm hiện tại,
Công ty có tổng cộng 30 đầu xe và 34 rơ mooc 20’, 40’, 45’.
Ngoài ra Vinabridge còn là tổng đại lý tàu và đại lý giao nhận cho K’Line
(Singapore) và quan hệ hợp đồng với các hang tàu khác có mặt tại Việt Nam.
-Vận tải đa phƣơng thức: Với sảm phẩm vận tải đa phƣơng thức kết hợp giữa
đƣờng hàng không với đƣờng biển, công ty sẽ tối ƣu hóa thời gian giao hang, giảm
thiếu chi phí lƣu kho cho khách hàng. Mặt khác kết hợp hình thức này có thể bảo
vệ môi trƣờng từ việc giảm thiểu khí thải carbon từ việc vận chuyển.
+) Đối thủ cạnh tranh:
+ Công ty cổ phần phát triển Hàng Hải:
-Cho thuê Depot:
- Sở hữu các Depot nằm ở cảng lớn nhƣ Đình Vũ đƣợc trang bị hệ thống xe
nâng và các thiết bị hiện đại, công đáp ứng ty tốt nhu cầu lƣu trữ, khai thác các loại
container khô, container lạnh, container bồn.
- Tất cả các bãi của công ty đều đƣợc trang bị xe nâng container
(Lindo(Germany), Fantuzzi(Italy), Kalnas, Konecrance) hiện đại có thể xếp từ 5 – 8
tầng cho container rỗng, hệ thống làm sạch container, xƣởng sửa chữa với trang
thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giám định viên quốc tế về container ( IICL suveyors).
-Vận chuyển nội địa:
- Với đội xe container và romooc chuyên dụng, đội ngũ lái xe có tay nghề
cao nhiều năm kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi, hoạt
động 24/24 mỗi ngày.
- Công ty có thể đáp ứng các yêu cầu vận chuyển của khách hàng trên tòan
quốc nhƣ: hàng dự án, giao hàng đƣờng i, giao hàng nội ngoại thành
TP.HCM, giao hàng bằng container, giao hàng tới chân công trình, vận tải đa
phƣơng thức…
Ngoài vận chuyển đƣờng bộ, công ty còn nhận vận chuyển bằng xà lan.
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 41 -Dịch vụ bốc xếp và vận tải container: - Công tác xếp dỡ và đóng rút hàng Container cũng đã đƣợc công ty quan tâm, chú ý kịp thời. Hiện tại, toàn bộ quá trình bốc và xếp container tại khu vực kho bãi và càng đều đƣợc thực hiện bởi các thiết bị chuyên dụng với đội ngũ lái xe đƣợc đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm. Hiện nay, Công ty đang quản lý và khai thác các đội xe vận tải container chuyên dụng, hoạt động trên các tuyến đƣờng bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty có tổng cộng 30 đầu xe và 34 rơ mooc 20’, 40’, 45’. Ngoài ra Vinabridge còn là tổng đại lý tàu và đại lý giao nhận cho K’Line (Singapore) và quan hệ hợp đồng với các hang tàu khác có mặt tại Việt Nam. -Vận tải đa phƣơng thức: Với sảm phẩm vận tải đa phƣơng thức kết hợp giữa đƣờng hàng không với đƣờng biển, công ty sẽ tối ƣu hóa thời gian giao hang, giảm thiếu chi phí lƣu kho cho khách hàng. Mặt khác kết hợp hình thức này có thể bảo vệ môi trƣờng từ việc giảm thiểu khí thải carbon từ việc vận chuyển. +) Đối thủ cạnh tranh: + Công ty cổ phần phát triển Hàng Hải: -Cho thuê Depot: - Sở hữu các Depot nằm ở cảng lớn nhƣ Đình Vũ đƣợc trang bị hệ thống xe nâng và các thiết bị hiện đại, công đáp ứng ty tốt nhu cầu lƣu trữ, khai thác các loại container khô, container lạnh, container bồn. - Tất cả các bãi của công ty đều đƣợc trang bị xe nâng container (Lindo(Germany), Fantuzzi(Italy), Kalnas, Konecrance) hiện đại có thể xếp từ 5 – 8 tầng cho container rỗng, hệ thống làm sạch container, xƣởng sửa chữa với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giám định viên quốc tế về container ( IICL suveyors). -Vận chuyển nội địa: - Với đội xe container và romooc chuyên dụng, đội ngũ lái xe có tay nghề cao nhiều năm kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi, hoạt động 24/24 mỗi ngày. - Công ty có thể đáp ứng các yêu cầu vận chuyển của khách hàng trên tòan quốc nhƣ: hàng dự án, giao hàng đƣờng dài, giao hàng nội và ngoại thành TP.HCM, giao hàng bằng container, giao hàng tới chân công trình, vận tải đa phƣơng thức… Ngoài vận chuyển đƣờng bộ, công ty còn nhận vận chuyển bằng xà lan.
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
42
+ Công ty TNHH Gemadept Hải Phòng:
-Kho bãi:
- Công ty đang khai thác 2 kho vận tạọ Hải Phòng với diện tích kho hơn 60
000 m². Các dịch vụ chính là: gia công chế biến hàng hóa, café, phân loại, sắp xếp,
giao nhận, vận chuyển xuất khẩu cho khách hang trong và ngoài nƣớc. Kho ngoại
quan có hệ thống tƣờng xây và thép gai bọc ngăn cách riêng biệt với khu xung
quanh đảm bảo sự đột nhập từ bên ngoài. Đội n bảo vệ kho luôn túc trực tuần tra
24/24 giờ/ngày. Hệ thống kho có kết cấu chắc chắn, nền bê tong, cốt thép, tƣờng
vách và mái tolle, hệ thống chiếu sang và hệ thống phòng cháy đƣợc trang bị và bố
trí đầy đủ xung quanh kho bảo đảm an toàn cho kho hang hóa, định kỳ đƣợc phòng
cánh sát phòng phòng cháy chữa cháy công an thành phố hƣớng dẫn và kiểm tra.
-Vận tải đa phương thức:
- Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, dịch vụ vận tải giao nhận,
dịch vụ tiện ích xuất khẩu. Ngoài ra, công ty còn thiết lập các phòng lab để cho
khách hàng có thể sử dụng kiểm tra chất lƣợng café khi có nhu cầu.
+ Công ty cổ phần container Việt Nam:
- Kho CFS :
Với hệ thống kho bãi rộng hơn 20.000 m2 (gồm hơn 5.000 m2 kho CFS ở
cảng Container Chùa Vẽ Hải Phòng và 15.000 m2 kho CFS tại khu vực Đình Vũ)
đƣợc xây dựng và trang bị hệ thống hiện đại từ các phƣơng tiện, phần mềm, hệ
thống camera an ninh, hệ thống PCCC, Viconship sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu
của khách hàng về lƣu kho, vận chuyển và phân phối hàng hóa thông qua hệ thống
vận tải toàn quốc.
Cung cấp dịch vụ kho bãi và đóng hàng xuất nhập theo yêu cầu của tất cả
các khách hàng trong và ngoài nƣớc. Dịch vụ của chúng tôi gồm sắp xếp và đóng
rút hàng vào ra cho các loại Container, kể cả Container khung và Container phằng.
Đảm bảo an toàn cho hàng hoá với nhiều chủng loại khác nhau.
- Khai thác bến bãi container :
Với dây chuyền đóng gói bốc dỡ hàng hoá hiện đại, cách thức quản lý
chuyên nghiệp, địa thế an toàn, Bến bãi Container Viconship (với diện tích gần
400,000 m2) đã đƣợc chính phủ Việt Nam cấp giấy phép thông quan ... Bãi
Viconship quản hàng Container cho hầu hết các hãng tàu chính hoạt động tại
Việt Nam. Với nhiều m kinh nghiệm trong dịch vụ khai thác kho bãi, Bãi
Viconship đảm nhận việc đóng và lƣu kho tất cả các loại hàng Container, sắt thép,
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 42 + Công ty TNHH Gemadept Hải Phòng: -Kho bãi: - Công ty đang khai thác 2 kho vận tạọ Hải Phòng với diện tích kho hơn 60 000 m². Các dịch vụ chính là: gia công chế biến hàng hóa, café, phân loại, sắp xếp, giao nhận, vận chuyển xuất khẩu cho khách hang trong và ngoài nƣớc. Kho ngoại quan có hệ thống tƣờng xây và thép gai bọc ngăn cách riêng biệt với khu xung quanh đảm bảo sự đột nhập từ bên ngoài. Đội ngũ bảo vệ kho luôn túc trực tuần tra 24/24 giờ/ngày. Hệ thống kho có kết cấu chắc chắn, nền bê tong, cốt thép, tƣờng vách và mái tolle, hệ thống chiếu sang và hệ thống phòng cháy đƣợc trang bị và bố trí đầy đủ xung quanh kho bảo đảm an toàn cho kho hang hóa, định kỳ đƣợc phòng cánh sát phòng phòng cháy chữa cháy công an thành phố hƣớng dẫn và kiểm tra. -Vận tải đa phương thức: - Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, dịch vụ vận tải – giao nhận, dịch vụ tiện ích xuất khẩu. Ngoài ra, công ty còn thiết lập các phòng lab để cho khách hàng có thể sử dụng kiểm tra chất lƣợng café khi có nhu cầu. + Công ty cổ phần container Việt Nam: - Kho CFS : Với hệ thống kho bãi rộng hơn 20.000 m2 (gồm hơn 5.000 m2 kho CFS ở cảng Container Chùa Vẽ Hải Phòng và 15.000 m2 kho CFS tại khu vực Đình Vũ) đƣợc xây dựng và trang bị hệ thống hiện đại từ các phƣơng tiện, phần mềm, hệ thống camera an ninh, hệ thống PCCC, Viconship sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về lƣu kho, vận chuyển và phân phối hàng hóa thông qua hệ thống vận tải toàn quốc. Cung cấp dịch vụ kho bãi và đóng hàng xuất nhập theo yêu cầu của tất cả các khách hàng trong và ngoài nƣớc. Dịch vụ của chúng tôi gồm sắp xếp và đóng rút hàng vào ra cho các loại Container, kể cả Container khung và Container phằng. Đảm bảo an toàn cho hàng hoá với nhiều chủng loại khác nhau. - Khai thác bến bãi container : Với dây chuyền đóng gói và bốc dỡ hàng hoá hiện đại, cách thức quản lý chuyên nghiệp, địa thế an toàn, Bến bãi Container Viconship (với diện tích gần 400,000 m2) đã đƣợc chính phủ Việt Nam cấp giấy phép thông quan ... Bãi Viconship quản lý hàng Container cho hầu hết các hãng tàu chính hoạt động tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ khai thác kho bãi, Bãi Viconship đảm nhận việc đóng và lƣu kho tất cả các loại hàng Container, sắt thép,
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
43
thiết bị hóa chất và xăng dầu, chuyên chở những thiết bị này từ từ tàu đến kho chứa
và ngƣợc lại.
- Vận Tải Đa Phương Thức
Viconship cung cấp một hệ thống toàn diện dịch vụ giám sát tiếp vận
Container, sắp xếp, bố trí, chuyên chở nội địa, bảo trì bảo dƣỡng, sửa chữa và cho
thuê Container.
Bằng đội xe của mình, công ty là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực
vận tải Container, công ty các xe chuyên dùng vận tải Container có khả năng
vận chuyển trên tất cả các miền của đất nƣớc Việt Nam và vận chuyển cho các loại
hàng hóa không hạn chế về chiều rộng, kích thƣớc to nhỏ. Việc sử dụng các loại xe
chuyên dụng cùng đội ngũ lái xe tay nghề cao đã tạo cho công ty một uy tín vững
chắc. Đây là một công việc tỉ mỉ, đòi hỏi độ an toàn và tính khẩn trƣơng, cần thiết
trong việc nối liền các tuyến đƣờng biển và đƣờng bộ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn
hợp tác với Công ty Đƣờng sắt Việt Nam xây dựng ga xe lửa tại Cảng Container
Viconship và chuyên chở tất cả các loại hàng hoá đến nơi nhận bằng tàu hỏa.
* Chất lƣng sn phm
Vói đặc điểm là loi hình doanh nghip kinh doanh dch v vn chuyn và
dch v kho bãi container, li nắm đƣợc ƣu thế ca chiến lƣợc sn phm trn goí,
tc là giá tr sn phm trn gói mang li giá tr là s thun tin khi thc hin ít giao
dịch hơn, tiết kim thi gian cm nhận đƣợc giá tr gia tăng. Công ty TNHH
khai thác container Vit Nam thc hin chính sách sn phm linh hoạt đó là chào
bán dch v vn chuyn dch v kho bãi riêng l hoc kết hp tùy thuc vào
quyết định ca khách hàng. T đó tạo cho khách hàng cảm giác luôn đƣợc phc v
chu đáo nht.
Trong tƣơng lai công ty d định đa dạng hóa ngành ngh kinh doanh hp
vi xu thế phát trin ca Công ty, của ngành đầu góp vốn liên kết vào các
công ty để ng li nhuận đồng thi phát trin thêm các dch v h tr khách
hàng, áo dng triệt để quy trình qun chất lƣợng ISO 9002 để nâng cao cht
ng dch v.
Chất lƣợng sản phẩm của ba đối thủ cạnh tranh cũng đƣợc các chứng
nhận của nhà nƣớc hay một số tổ chức chứng nhận chất lƣợng trên thế giới công
nhận. Chất lƣợng sản phẩm của ba đối thủ cạnh tranh cũng đƣợc khách hàng
đánh giá cao.
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 43 thiết bị hóa chất và xăng dầu, chuyên chở những thiết bị này từ từ tàu đến kho chứa và ngƣợc lại. - Vận Tải Đa Phương Thức Viconship cung cấp một hệ thống toàn diện dịch vụ giám sát tiếp vận Container, sắp xếp, bố trí, chuyên chở nội địa, bảo trì bảo dƣỡng, sửa chữa và cho thuê Container. Bằng đội xe của mình, công ty là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực vận tải Container, công ty có các xe chuyên dùng vận tải Container có khả năng vận chuyển trên tất cả các miền của đất nƣớc Việt Nam và vận chuyển cho các loại hàng hóa không hạn chế về chiều rộng, kích thƣớc to nhỏ. Việc sử dụng các loại xe chuyên dụng cùng đội ngũ lái xe tay nghề cao đã tạo cho công ty một uy tín vững chắc. Đây là một công việc tỉ mỉ, đòi hỏi độ an toàn và tính khẩn trƣơng, cần thiết trong việc nối liền các tuyến đƣờng biển và đƣờng bộ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hợp tác với Công ty Đƣờng sắt Việt Nam xây dựng ga xe lửa tại Cảng Container Viconship và chuyên chở tất cả các loại hàng hoá đến nơi nhận bằng tàu hỏa. * Chất lƣợng sản phẩm Vói đặc điểm là loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển và dịch vụ kho bãi container, lại nắm đƣợc ƣu thế của chiến lƣợc sản phẩm trọn goí, tức là giá trị sản phẩm trọn gói mang lại giá trị là sự thuận tiện khi thực hiện ít giao dịch hơn, tiết kiệm thời gian và cảm nhận đƣợc giá trị gia tăng. Công ty TNHH khai thác container Việt Nam thực hiện chính sách sản phẩm linh hoạt đó là chào bán dịch vụ vận chuyển và dịch vụ kho bãi riêng lẻ hoặc kết hợp tùy thuộc vào quyết định của khách hàng. Từ đó tạo cho khách hàng cảm giác luôn đƣợc phục vụ chu đáo nhất. Trong tƣơng lai công ty dự định đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh hợp với xu thế phát triển của Công ty, của ngành đầu tƣ góp vốn liên kết vào các công ty để tăng lợi nhuận đồng thời phát triển thêm các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, áo dụng triệt để quy trình quản lý chất lƣợng ISO 9002 để nâng cao chất lƣợng dịch vụ. Chất lƣợng sản phẩm của ba đối thủ cạnh tranh cũng đƣợc các chứng nhận của nhà nƣớc hay một số tổ chức chứng nhận chất lƣợng trên thế giới công nhận. Chất lƣợng sản phẩm của ba đối thủ cạnh tranh cũng đƣợc khách hàng đánh giá cao.
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
44
*Giá sản phẩm: Giá bán sản phẩm là yếu tố mà ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ
các nhà buôn quan tâm nhiều sau chất lƣợng sản phẩm. Giá cả yếu tố quyết
định đến mức tiêu thụ của doanh nghiệp.Theo điều tra khách hàng, cũng nhƣ là
đánh giá của những ngƣời mua hàng hóa của công ty thì có xấp xỉ khoảng 40%
cho rằng giá cả cao hơn đối thủ cạnh tranh, 60% cho rằng mức giá ngang bằng
hoặc thấp hơn với đối thủ cạnh tranh.
Còn đối với ba công ty cạnh tranh là Công ty cổ phần phát triển Hàng Hải thì
giá cả tùy theo từng hàng hóa, tùy theo từng loại dòng xe. Tuy nhiên, theo ý kiến
khách hàng, thì giá của công ty này “mềm” hơn so với. Nhƣng đối với Công ty
Gemadept Hải Phòng Công ty cổ phần container Việt Nam thì giá Công ty
TNHH khai thác container Việt Nam lại có phần cạnh tranh hơn.
2.2.1.4 Kênh phân phi
T chc kênh phân phối mà Công ty đang áp dụng hin nay hình thc
bán hàng trc tiếp. Các giao dịch thông thƣờng đƣợc thc hin qua fax, email,...
container đƣợc chuyn t tàu đến kho cha ri t kho chứa đến công ty bn hoc
để xut khu tiếp thì lƣu trong kho cha ri li chuyn sang tàu khác. Công ty
hoạt động trong lĩnh vực dch v vn ti b gn vi hoạt động khai thác bãi
container. Tuy nhiên hoạt động ca Công ty lại đƣợc tiến hành song song vi
ngành vn ti bin thế để thu hút khách hàng đến Công ty tham gia hp tác
đầu tƣ tuyến vn ti bin H Chí Minh Campuchia để phc v khách hàng mt
cách tt nht.
Bên cạnh đó đồng thi m rng th phn vn ti b ra tnh khác, không
ch hoạt động trên tuyến đƣờng vn ti Bc Nam mà tiếp tc khai thác thêm
các tuyến vn ti min Trung và Campuchia. Hp tác liên doanh vi các hãng
tàu bin các khu vực trong nƣớc và quc tế.
- Kênh phân phi ca đối th cnh tranh: C ba công ty đối th đều áp dng
hình hình thc phân phi trc tiếp.
2.2.1.5 Các hoạt động xúc tiến bán hàng
Công ty TNHH khai thác container Việt Nam chƣa có bộ phn Marketing để
qun lý lực lƣợng bán hàng. Tuy nhiên các công việc này đƣợc giám đốc và các
nhân viên kinh doanh đảm nhn đồng thời thƣờng nh đến bên th ba. Các công c
xúc tiên ca công ty thc hin bao gm:
- Hoạt động quảng cáo cũng đƣợc công ty chú trng. Công ty xây dng
website riêng, h thng qung cáo thƣờng xuyên qua internet, báo các phƣơng tiện
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 44 *Giá sản phẩm: Giá bán sản phẩm là yếu tố mà ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ các nhà buôn quan tâm nhiều sau chất lƣợng sản phẩm. Giá cả là yếu tố quyết định đến mức tiêu thụ của doanh nghiệp.Theo điều tra khách hàng, cũng nhƣ là đánh giá của những ngƣời mua hàng hóa của công ty thì có xấp xỉ khoảng 40% cho rằng giá cả cao hơn đối thủ cạnh tranh, 60% cho rằng mức giá ngang bằng hoặc thấp hơn với đối thủ cạnh tranh. Còn đối với ba công ty cạnh tranh là Công ty cổ phần phát triển Hàng Hải thì giá cả tùy theo từng hàng hóa, tùy theo từng loại dòng xe. Tuy nhiên, theo ý kiến khách hàng, thì giá của công ty này “mềm” hơn so với. Nhƣng đối với Công ty Gemadept Hải Phòng và Công ty cổ phần container Việt Nam thì giá Công ty TNHH khai thác container Việt Nam lại có phần cạnh tranh hơn. 2.2.1.4 Kênh phân phối Tổ chức kênh phân phối mà Công ty đang áp dụng hiện nay là hình thức bán hàng trực tiếp. Các giao dịch thông thƣờng đƣợc thực hiện qua fax, email,... container đƣợc chuyển từ tàu đến kho chứa rồi từ kho chứa đến công ty bạn hoặc để xuất khẩu tiếp thì lƣu trong kho chứa rồi lại chuyển sang tàu khác. Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải bộ gắn với hoạt động khai thác bãi container. Tuy nhiên hoạt động của Công ty lại đƣợc tiến hành song song với ngành vận tải biển vì thế để thu hút khách hàng đến Công ty tham gia hợp tác đầu tƣ tuyến vận tải biển Hồ Chí Minh – Campuchia để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó đồng thời mở rộng thị phần vận tải bộ ra tỉnh khác, không chỉ hoạt động trên tuyến đƣờng vận tải Bắc – Nam mà tiếp tục khai thác thêm các tuyến vận tải ở miền Trung và Campuchia. Hợp tác liên doanh với các hãng tàu biển ở các khu vực trong nƣớc và quốc tế. - Kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh: Cả ba công ty đối thủ đều áp dụng hình hình thức phân phối trực tiếp. 2.2.1.5 Các hoạt động xúc tiến bán hàng Công ty TNHH khai thác container Việt Nam chƣa có bộ phận Marketing để quản lý lực lƣợng bán hàng. Tuy nhiên các công việc này đƣợc giám đốc và các nhân viên kinh doanh đảm nhận đồng thời thƣờng nhờ đến bên thứ ba. Các công cụ xúc tiên của công ty thực hiện bao gồm: - Hoạt động quảng cáo cũng đƣợc công ty chú trọng. Công ty xây dựng website riêng, hệ thống quảng cáo thƣờng xuyên qua internet, báo các phƣơng tiện
Khoá lun tt nghip Trƣờng Đại hc Dân Lp Hi PHòng
45
thông tin đại chúng, qua catalog để giúp khách hàng biết đến nhiều hơn sản phm
ca công ty.
- Hoạt động tuyên truyền: Công ty thƣờng xuyên t chc các hoạt động
tuyên truyền để gii thiu sn phm cho khách hàng qua các hi thảo thƣơng mại
logistics.
- Hoạt động kích thích tiêu th: thông qua các hot động khuyến mại, tăng
lợi ích khách hàng, chính sách ƣu đãi cho những khách hàng thƣờng xuyên ca
công ty, các đại lý, hay khách hàng mua hàng vi khối lƣợng lớn…..
Qua việc điều tra thc tế của công ty đối với hai đối th cnh tranh thì h
cũng thực hin hoạt động xúc tiến bán đƣợc đánh giá là khá tốt đƣợc khách hàng
hay đi th cnh tranh phi quan tâm.
2.2.1.6 Uy tín doanh nghip
* Công ty TNHH khai thác container Vit Nam: Ngày 01/04/2004, Công
ty tr thành tổng đại tàu bin dch v container chính thc của K’Line
Singapore (Kawasaki Kaisha Kisen) ti Việt Nam, đó là công ty hoạt động đa lĩnh
vc bao gm vn ti quc tế nội địa và quc tế; kho vn và phân phi; khai thác
cng và dch v đại lý hàng hi, hàng không; sa cha và kinh doanh các thiết b
xếp d chuyên dng; xây dng cu cng, bến bãi, công trình dân dng công
nghiệp… trong đó Công ty TNHH khai thác container Việt nam đảm nhn chc
năng đại lý khu vực cho K’Line tại 3 tnh Hi Phòng, Hà Ni, H Chí Minh.
Phƣơng châm hoạt động ca ng ty là: “ Luôn nỗ lc hết mình để gii quyết
mi vấn đề liên quan đến vic vn chuyn hàng hóa của khách hàng”.
Vinabridge đƣợc những ngƣời gi hàng, nhận hàng các nhà điều hành
vn tải đa phƣơng thức biến đến nhƣ một doanh nghip vn tải đáng tin cậy và có
uy tín trong nhiều năm qua.
* Đối th cnh tranh :Công ty Công ty c phn phát trin Hàng Hi:
VIMADECO hin nay doanh nghip trc thuc Tng công ty Hàng Hi Vit
nam đồng thi thành viên hip hội Đại môi gii tàu bin Vit nam
(VISABA) và hip hi giao nhn Vit Nam (VIFFAS). Với đội ngũ nhân viên tận
tâm, giàu k năng cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hi,
VIMADECO mang đến cho khách hàng chất lƣợng cao nht v dch v trong các
lĩnh vực: đại lý tàu bin, giao nhn hàng hóa quc tế và nội địa, vn ti hàng hóa đa
phƣơng thức, h thng kho ngoi quan cho hàng xut nhp khu, h thng bãi cha
container, cho thuê các chng loi container, sa cha tàu biển …
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 45 thông tin đại chúng, qua catalog để giúp khách hàng biết đến nhiều hơn sản phẩm của công ty. - Hoạt động tuyên truyền: Công ty thƣờng xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng qua các hội thảo thƣơng mại logistics. - Hoạt động kích thích tiêu thụ: thông qua các hoạt động khuyến mại, tăng lợi ích khách hàng, chính sách ƣu đãi cho những khách hàng thƣờng xuyên của công ty, các đại lý, hay khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn….. Qua việc điều tra thực tế của công ty đối với hai đối thủ cạnh tranh thì họ cũng thực hiện hoạt động xúc tiến bán đƣợc đánh giá là khá tốt đƣợc khách hàng hay đối thủ cạnh tranh phải quan tâm. 2.2.1.6 Uy tín doanh nghiệp * Công ty TNHH khai thác container Việt Nam: Ngày 01/04/2004, Công ty trở thành tổng đại lý tàu biển và dịch vụ container chính thức của K’Line Singapore (Kawasaki Kaisha Kisen) tại Việt Nam, đó là công ty hoạt động đa lĩnh vực bao gồm vận tải quốc tế nội địa và quốc tế; kho vận và phân phối; khai thác cảng và dịch vụ đại lý hàng hải, hàng không; sửa chữa và kinh doanh các thiết bị xếp dỡ chuyên dụng; xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng và công nghiệp… trong đó Công ty TNHH khai thác container Việt nam đảm nhận chức năng đại lý khu vực cho K’Line tại 3 tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Phƣơng châm hoạt động của công ty là: “ Luôn nỗ lực hết mình để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa của khách hàng”. Vinabridge đƣợc những ngƣời gửi hàng, nhận hàng và các nhà điều hành vận tải đa phƣơng thức biến đến nhƣ một doanh nghiệp vận tải đáng tin cậy và có uy tín trong nhiều năm qua. * Đối thủ cạnh tranh :Công ty Công ty cổ phần phát triển Hàng Hải: VIMADECO hiện nay là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt nam đồng thời là thành viên hiệp hội Đại Lý và môi giới tàu biển Việt nam (VISABA) và hiệp hội giao nhận Việt Nam (VIFFAS). Với đội ngũ nhân viên tận tâm, giàu kỹ năng cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải, VIMADECO mang đến cho khách hàng chất lƣợng cao nhất về dịch vụ trong các lĩnh vực: đại lý tàu biển, giao nhận hàng hóa quốc tế và nội địa, vận tải hàng hóa đa phƣơng thức, hệ thống kho ngoại quan cho hàng xuất nhập khẩu, hệ thống bãi chứa container, cho thuê các chủng loại container, sửa chữa tàu biển …