Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH khai thác container Việt Nam

2,725
422
86
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC DÂN LP HI PHÒNG
-------------------------------
ISO 9001:2008
KHÓA LUN TT NGHIP
NGÀNH: QUN TR DOANH NGHIP
Sinh viên : Nguyn Th Thu Trang
Giảng viên hƣớng dn : TS.Nguyn Th Hoàng Đan
HI PHÒNG, 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên hƣớng dẫn : TS.Nguyễn Thị Hoàng Đan HẢI PHÒNG, 2017
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC DÂN LP HI PHÒNG
-----------------------------------
NÂNG CAO NĂNG LỰC CNH TRANH CA
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CONTAINER VIT NAM
KHÓA LUN TT NGHIP H CHÍNH QUY
NGÀNH : QUN TR DOANH NGHIP
Sinh viên : Nguyn Th Thu Trang
Giảng viên hƣớng dn : TS.Nguyn Th Hoàng Đan
HI PHÒNG, 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CONTAINER VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên hƣớng dẫn : TS.Nguyễn Thị Hoàng Đan HẢI PHÒNG, 2017
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC DÂN LP HI PHÒNG
--------------------------------------
NHIM V ĐỀ TÀI TT NGHIP
Sinh viên: Nguyn Th Thu Trang Mã SV: 1312402023
Lp: QT1701N Ngành: Qun Tr Doanh Nghip
Tên đề tài : Nâng cao năng lực cnh tranh ca công ty TNHH khai thác
container Vit Nam.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Trang Mã SV: 1312402023 Lớp: QT1701N Ngành: Quản Trị Doanh Nghiệp Tên đề tài : Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH khai thác container Việt Nam.
NHIM V ĐỀ TÀI
1. Ni dung và các yêu cu cn gii quyết trong nhim v đề tài tt nghip
( v lý lun, thc tin, các s liu cn tính toán và các bn v).
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Các s liu cn thiết để thiết kế, tính toán.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thc tp tt nghip.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
CÁN B NG DẪN ĐỀ TÀI TT NGHIP
Ngƣời hƣớng dn th nht:
H và tên:.............................................................................................
Hc hàm, hc v:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hƣớng dn:............................................................................
Ngƣời hƣớng dn th hai:
H và tên:.............................................................................................
Hc hàm, hc v:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hƣớng dn:............................................................................
Đã nhận nhim v ĐTTN Đã giao nhiệm v ĐTTN
Sinh viên Người hướng dn
Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trn Hu Ngh
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHN NHN XÉT CA CÁN B NG DN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tt nghip:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Đánh giá chất lƣợng ca khóa lun (so vi ni dung yêu cầu đã đề ra
trong nhim v Đ.T. T.N trên các mặt lun, thc tin, tính toán s
liệu…):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Cho điểm ca cán b ng dn (ghi bng c s và ch):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017
Cán b ng dn
(Ký và ghi rõ h tên)
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)
MC LC
MC LC
DANH MC CH VIT TT
DANH MC BNG
DANH MC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 1
1. Tính cp thiết của đề tài .................................................................................... 1
2. Tng quan tình hình nghiên cứu đề tài.............................................................. 2
3. Mc tiêu nghiên cu .......................................................................................... 2
4. Phm vi nghiên cu ........................................................................................... 2
5. Phƣơng pháp nghiên cu ................................................................................... 3
6. Kết cấu đề tài khóa lun .................................................................................... 3
CHƢƠNG 1: MT S VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN V NÂNG CAO
KH NĂNG CẠNH TRANH CA DOANH NGHIP .................................. 4
1.1 Khái nim v cnh tranh và kh năng cnh tranh ca doanh nghip ............... 4
1.1.1 Khái nim v cnh tranh .............................................................................. 4
1.1.2 Khái nim v kh năng cạnh tranh ca doanh nghip ................................. 6
1.2. Các ni dung ca nâng cao kh năng cạnh tranh ca doanh nghip .............. 7
1.2.1. Các công c cnh tranh ca doanh nghip .................................................. 7
1.2.1.1. Cnh tranh bng giá c ............................................................................. 7
1.2.1.2. Cnh tranh bng chất lƣợng sn phm ..................................................... 8
1.2.1.3. Cnh tranh bng h thng kênh phân phi ............................................... 8
1.2.1.4. Các công c cnh tranh khác ................................................................... 9
1.2.2. Các yếu t ch yếu cu thành kh năng cạnh tranh ca doanh nghip ....... 9
1.2.2.1 Môi trƣờng vĩ mô. ................................................................................... 10
1.2.2.2 Môi trƣờng ngành .................................................................................... 13
1.2.2.3 Doanh nghip .......................................................................................... 15
1.2.3. Các ch tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh ca doanh nghip .................. 18
1.2.3.1. Th phn .................................................................................................. 18
1.2.3.2. Doanh thu ............................................................................................... 18
MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................... 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài.............................................................. 2 3. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 2 4. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 2 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................... 3 6. Kết cấu đề tài khóa luận .................................................................................... 3 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .................................. 4 1.1 Khái niệm về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ............... 4 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh .............................................................................. 4 1.1.2 Khái niệm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ................................. 6 1.2. Các nội dung của nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .............. 7 1.2.1. Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp .................................................. 7 1.2.1.1. Cạnh tranh bằng giá cả ............................................................................. 7 1.2.1.2. Cạnh tranh bằng chất lƣợng sản phẩm ..................................................... 8 1.2.1.3. Cạnh tranh bằng hệ thống kênh phân phối ............................................... 8 1.2.1.4. Các công cụ cạnh tranh khác ................................................................... 9 1.2.2. Các yếu tố chủ yếu cấu thành khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ....... 9 1.2.2.1 Môi trƣờng vĩ mô. ................................................................................... 10 1.2.2.2 Môi trƣờng ngành .................................................................................... 13 1.2.2.3 Doanh nghiệp .......................................................................................... 15 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .................. 18 1.2.3.1. Thị phần .................................................................................................. 18 1.2.3.2. Doanh thu ............................................................................................... 18
1.2.3.3. Chi phí và t sut chi phí ........................................................................ 18
1.2.3.4. Li nhun và t sut li nhun ............................................................... 19
1.2.4. S cn thiết phi nâng cao kh năng cạnh tranh ca doanh nghip .......... 19
1.3. Các nhân t ảnh hƣởng đến kh năng cạnh tranh ca doanh nghip ........... 20
1.3.1. Các nhân t bên trong doanh nghip ......................................................... 20
1.3.1.1. Ngun lc tài chính ................................................................................ 20
1.3.1.2. Ngun nhân lc ...................................................................................... 20
1.3.1.3. Ngun lc v cơ sở vt cht k thut ..................................................... 21
1.3.1.4. Năng lực lãnh đạo, quản lý và văn hóa trong doanh nghiệp .................. 21
1.3.2. Các nhân t bên ngoài doanh nghip ........................................................ 21
1.3.2.1. Nhân t môi trƣờng vĩ mô ...................................................................... 21
1.3.2.2. Nhân t thuộc môi trƣờng ngành ........................................................... 22
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRNG KH NĂNG
CNH TRANH CA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CONTAINER
VIT NAM ......................................................................................................... 26
2.1 Khái quát v hoạt động kinh doanh ca doanh nghip ................................. 24
2.1.1 Gii thiu khái quát v doanh nghip ........................................................ 24
2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh ca công ty ............................................................... 25
2.1.3 Cơ cấu t chc ca Công ty ....................................................................... 25
2.1.4 Ảnh hƣởng ca các nhân t môi trƣờng đến kh năng cạnh tranh ca Công
ty TNHH Khai thác Container Vit Nam ............................................................ 27
2.1.4.1 Môi trƣờng vĩ mô .................................................................................... 27
2.1.4.2. Nhng nhân t thuộc môi trƣờng bên trong doanh nghip .................... 31
2.2 Phân tích thc trng kh năng cạnh tranh ca công ty TNHH khai thác
container Vit Nam vi các doanh nghiệp đối th cnh tranh ............................ 33
2.2.1 Phân tích thc trng kh năng cạnh tranh ca Công ty TNHH khai thác
container Vit Nam vi các th cnh tranh thông qua các yếu t cu thành. ..... 35
2.2.1.1 Trình độ t chc và qun lý .................................................................... 35
2.2.1.2. Ngun nhân lc ..................................................................................... 36
2.2.1.3 Ngun lc tài chính ................................................................................. 38
2.2.1.3 Sn phm ................................................................................................. 40
2.2.1.4 Kênh phân phi ....................................................................................... 44
2.2.1.5 Các hoạt động xúc tiến bán hàng ............................................................ 44
1.2.3.3. Chi phí và tỷ suất chi phí ........................................................................ 18 1.2.3.4. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận ............................................................... 19 1.2.4. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .......... 19 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ........... 20 1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ......................................................... 20 1.3.1.1. Nguồn lực tài chính ................................................................................ 20 1.3.1.2. Nguồn nhân lực ...................................................................................... 20 1.3.1.3. Nguồn lực về cơ sở vật chất kỹ thuật ..................................................... 21 1.3.1.4. Năng lực lãnh đạo, quản lý và văn hóa trong doanh nghiệp .................. 21 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ........................................................ 21 1.3.2.1. Nhân tố môi trƣờng vĩ mô ...................................................................... 21 1.3.2.2. Nhân tố thuộc môi trƣờng ngành ........................................................... 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CONTAINER VIỆT NAM ......................................................................................................... 26 2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ................................. 24 2.1.1 Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp ........................................................ 24 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty ............................................................... 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty ....................................................................... 25 2.1.4 Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng đến khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam ............................................................ 27 2.1.4.1 Môi trƣờng vĩ mô .................................................................................... 27 2.1.4.2. Những nhân tố thuộc môi trƣờng bên trong doanh nghiệp .................... 31 2.2 Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty TNHH khai thác container Việt Nam với các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh ............................ 33 2.2.1 Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam với các thủ cạnh tranh thông qua các yếu tố cấu thành. ..... 35 2.2.1.1 Trình độ tổ chức và quản lý .................................................................... 35 2.2.1.2. Nguồn nhân lực ..................................................................................... 36 2.2.1.3 Nguồn lực tài chính ................................................................................. 38 2.2.1.3 Sản phẩm ................................................................................................. 40 2.2.1.4 Kênh phân phối ....................................................................................... 44 2.2.1.5 Các hoạt động xúc tiến bán hàng ............................................................ 44
2.2.1.6 Uy tín doanh nghip ................................................................................ 45
2.2.2. Phân tích kh năng cạnh tranh ca công ty thông qua các ch tiêu .......... 46
2.2.2.1. Th phn .................................................................................................. 46
2.2.2.2. Chi Phí và t sut chi phí ....................................................................... 48
2.2.2.3. Li nhun và t sut li nhun ............................................................... 49
2.3 Tng kết và phân tích ma trn SWOT .......................................................... 52
CHƢƠNG 3: ĐỀ XUT VÀ KIN NGH ĐỂ NÂNG CAO KH NĂNG
CNH TRANH CA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CONTAINER
VIT NAM ......................................................................................................... 55
3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động ca công ty trong thi gian ti ........................... 55
3.1.1 D báo cơ hội. thách thc ca công ty trong thi gian ti......................... 55
3.1.1.1. Cơ hội ..................................................................................................... 55
3.1.1.2 Thách thc ............................................................................................... 56
3.1.2 Định hƣớng hoạt động phát trin ca công ty trong thi gian ti .............. 57
3.2. Quan điểm nâng cao kh năng cạnh tranh ................................................... 58
3.3. Các gii pháp, kiến ngh nhm nâng cao kh năng cạnh tranh ca Công ty
TNHH khai thác container Vit Nam.................................................................. 58
3.3.1. Đào tạo và phát trin ngun nhân lực đủ v s ng và tt v chất lƣợng
............................................................................................................................. 58
3.3.2. Đảm bo ngun lc tài chính ca công ty ................................................. 60
3.3.3. Tăng cƣờng ngun lc vt cht cho công ty ............................................. 61
3.3.4. Hoàn thin chính sách giá ......................................................................... 62
3.3.5. Tiếp tc hoàn thin h thng kênh phân phi ........................................... 63
3.3.6 Bin pháp tăng cƣờng hoạt động Marketing .............................................. 64
3.3.8 Bin phát huy h thống đối tác, đại lý, liên doanh tại nƣớc ngoài. ............ 66
KT LUN ........................................................................................................ 68
TÀI LIU THAM KHO ................................................................................ 70
2.2.1.6 Uy tín doanh nghiệp ................................................................................ 45 2.2.2. Phân tích khả năng cạnh tranh của công ty thông qua các chỉ tiêu .......... 46 2.2.2.1. Thị phần .................................................................................................. 46 2.2.2.2. Chi Phí và tỷ suất chi phí ....................................................................... 48 2.2.2.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận ............................................................... 49 2.3 Tổng kết và phân tích ma trận SWOT .......................................................... 52 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CONTAINER VIỆT NAM ......................................................................................................... 55 3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động của công ty trong thời gian tới ........................... 55 3.1.1 Dự báo cơ hội. thách thức của công ty trong thời gian tới......................... 55 3.1.1.1. Cơ hội ..................................................................................................... 55 3.1.1.2 Thách thức ............................................................................................... 56 3.1.2 Định hƣớng hoạt động phát triển của công ty trong thời gian tới .............. 57 3.2. Quan điểm nâng cao khả năng cạnh tranh ................................................... 58 3.3. Các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam.................................................................. 58 3.3.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đủ về số lƣợng và tốt về chất lƣợng ............................................................................................................................. 58 3.3.2. Đảm bảo nguồn lực tài chính của công ty ................................................. 60 3.3.3. Tăng cƣờng nguồn lực vật chất cho công ty ............................................. 61 3.3.4. Hoàn thiện chính sách giá ......................................................................... 62 3.3.5. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kênh phân phối ........................................... 63 3.3.6 Biện pháp tăng cƣờng hoạt động Marketing .............................................. 64 3.3.8 Biện phát huy hệ thống đối tác, đại lý, liên doanh tại nƣớc ngoài. ............ 66 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 70
DANH MC CH VIT TT
Ch viết tt
Gii thích
VCHH
Vn chuyn hàng hóa
TBCN
Tƣ bản ch nghĩa.
KNCT
Kh năng cạnh tra
CBCNV
Cán b công nhân viên
CP
Chi Phí
NLCT
Năng lực cnh tranh
LNTT
Li nhuận trƣớc thuế
HDKD
Hoạt động kinh doanh
LNST
Li nhun sau thuế
LN
Li nhun
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích VCHH Vận chuyển hàng hóa TBCN Tƣ bản chủ nghĩa. KNCT Khả năng cạnh tra CBCNV Cán bộ công nhân viên CP Chi Phí NLCT Năng lực cạnh tranh LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế HDKD Hoạt động kinh doanh LNST Lợi nhuận sau thuế LN Lợi nhuận