Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích cổ phiếu niêm yết nghành dược Việt Nam

3,864
370
114
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG
KHOA KINH T VÀ KINH DOANH QUC T
CHUYÊN NGÀNH KINH T ĐỐI NGOI
----- -----
KHÓA LUN TT NGHIP
Đềi:
PHÂN TÍCH C PHIU NIÊM YẾT NGÀNH DƯỢC
VIT NAM
Sinh viên thc hin : Khánh Hưng
Lp : Anh9
Khóa : 43C - KT&KDQT
Giáo viên hướng dn : Ts. Nguyn Th Vit Hoa
Hà Ni - 2008
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -----  ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU NIÊM YẾT NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : Lê Khánh Hưng Lớp : Anh9 Khóa : 43C - KT&KDQT Giáo viên hướng dẫn : Ts. Nguyễn Thị Việt Hoa Hà Nội - 2008
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU .... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢN CỔ PHIẾU
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2.1 Khái niệm ........................................ Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Cơ sở lý luận .................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Nội dung phân tích........................... Error! Bookmark not defined.
1.2.3.1 Phân tích kinh tế vĩ ................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.3.2 Phân tích ngành ........................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.3.3 Phân tích công ty ........................................... Error! Bookmark not defined.
1.3. KHÁI QUÁT THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NGÀNH DƯỢC .. ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
2.1 PHÂN TÍCH NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ...... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
2.1.1 Thực trạng kinh tế Việt Nam cuối 2007Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Vấn đề nổi cộm Tình hình Kinh tế Việt Nam đầu năm 2008: .. Error!
Bookmark not defined.
2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DƢỢC VIỆT NAMERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
2.2.1.Giới thiệu chung ............................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Tính mùa vụ của ngành: ................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Các yêu tố tác động tới cạnh tranh trong ngành và ảnh hƣởng của
chúng tới hoạt động kinh doanh ngành ...... Error! Bookmark not defined.
2.2.3.1 Sản phẩm thay thế : ....................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3.2 Sản phẩm hỗ trợ tiêu dùng. ........................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3.3 Hàng rào ngăn cản các DN mới gia nhập ngành ....... Error! Bookmark not
defined.
2.2.3.4 Sức mạnh mặc cả của người mua ................. Error! Bookmark not defined.
2.2.3.5 Sức mạnh mặc cả của người bán ................. Error! Bookmark not defined.
2.2.3.6 Các yếu tố cạnh tranh trong nội bộ ngành .... Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Cấu trúc ngành ................................. Error! Bookmark not defined.
2.2.5 Rủi ro ngành: .................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.6 Tốc độ tăng trƣởng của ngành dƣợc Error! Bookmark not defined.
2.2.7 Chu kỳ của sản phẩm ngành ợc .... Error! Bookmark not defined.
2.3. PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU NIÊM YẾT NGÀNH DƢỢC: ......... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU .... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠ BẢN CỔ PHIẾU ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.2.1 Khái niệm ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Cơ sở lý luận .................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.3 Nội dung phân tích........................... Error! Bookmark not defined. 1.2.3.1 Phân tích kinh tế vĩ mô ................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.3.2 Phân tích ngành ........................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.3.3 Phân tích công ty ........................................... Error! Bookmark not defined. 1.3. KHÁI QUÁT THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NGÀNH DƯỢC .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 PHÂN TÍCH NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1.1 Thực trạng kinh tế Việt Nam cuối 2007Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Vấn đề nổi cộm Tình hình Kinh tế Việt Nam đầu năm 2008: .. Error! Bookmark not defined. 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DƢỢC VIỆT NAMERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.2.1.Giới thiệu chung ............................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Tính mùa vụ của ngành: ................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Các yêu tố tác động tới cạnh tranh trong ngành và ảnh hƣởng của chúng tới hoạt động kinh doanh ngành ...... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.1 Sản phẩm thay thế : ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.2 Sản phẩm hỗ trợ tiêu dùng. ........................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.3 Hàng rào ngăn cản các DN mới gia nhập ngành ....... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.4 Sức mạnh mặc cả của người mua ................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.5 Sức mạnh mặc cả của người bán ................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.6 Các yếu tố cạnh tranh trong nội bộ ngành .... Error! Bookmark not defined. 2.2.4 Cấu trúc ngành ................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.5 Rủi ro ngành: .................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.6 Tốc độ tăng trƣởng của ngành dƣợc Error! Bookmark not defined. 2.2.7 Chu kỳ của sản phẩm ngành dƣợc .... Error! Bookmark not defined. 2.3. PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU NIÊM YẾT NGÀNH DƢỢC: ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.3.1.Phân tích cơ bản về 3 công ty dƣợc niêm yết: . Error! Bookmark not
defined.
2.3.2 Các chỉ số tài chính : ........................ Error! Bookmark not defined.
2.3.2.1 Phân tích so sánh các công ty năm 2007. ...... Error! Bookmark not defined.
2.3.2.2 Phân tích tỉ lệ tài chính công ty DHG qua các năm ... Error! Bookmark not
defined.
2.3.1.Phân tích cơ bản về 3 công ty dƣợc niêm yết: . Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Các chỉ số tài chính : ........................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2.1 Phân tích so sánh các công ty năm 2007. ...... Error! Bookmark not defined. 2.3.2.2 Phân tích tỉ lệ tài chính công ty DHG qua các năm ... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
3.1 KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC NHÀ ĐẦU : .... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.2 KHUYẾN NGHỊ VỚI NGÀNH DƢỢC: ......... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.2.1 Giải pháp đổi mới công nghệ và nghiên cứu khoa học: .......... Error!
Bookmark not defined.
3.2.2 Nhóm giải pháp về sản xuất: ............. Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Giải pháp về tổ chức và phát triển nguồn nhân lực:Error! Bookmark
not defined.
3.2.4 Giải pháp về giám sát chất lƣợng thuốc: ........ Error! Bookmark not
defined.
3.2.5 Các giải pháp về xây dựng chế chính sách: Error! Bookmark not
defined.
3.2.6 Bảo đảm tài chính:............................ Error! Bookmark not defined.
3.2.7 Nhóm các giải pháp về tổ chức: ........ Error! Bookmark not defined.
3.3 KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC QUAN CẤP NHÀ NƢỚC CHÍNH PHỦ:
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.3.1 Về mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ
tăng trƣởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hộiError! Bookmark not defined.
3.3.2 Về các giải pháp chủ yếu ................. Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
PHỤ LỤC ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DANH MỤC VIẾT TẮT ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DANH MỤC BẢNG BIỂU ......ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.1 KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƢ: .... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.2 KHUYẾN NGHỊ VỚI NGÀNH DƢỢC: ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.2.1 Giải pháp đổi mới công nghệ và nghiên cứu khoa học: .......... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Nhóm giải pháp về sản xuất: ............. Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Giải pháp về tổ chức và phát triển nguồn nhân lực:Error! Bookmark not defined. 3.2.4 Giải pháp về giám sát chất lƣợng thuốc: ........ Error! Bookmark not defined. 3.2.5 Các giải pháp về xây dựng cơ chế chính sách: Error! Bookmark not defined. 3.2.6 Bảo đảm tài chính:............................ Error! Bookmark not defined. 3.2.7 Nhóm các giải pháp về tổ chức: ........ Error! Bookmark not defined. 3.3 KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN CẤP NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ: ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.3.1 Về mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trƣởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hộiError! Bookmark not defined. 3.3.2 Về các giải pháp chủ yếu ................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PHỤ LỤC ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DANH MỤC VIẾT TẮT ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DANH MỤC BẢNG BIỂU ......ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Luận văn tốt nghiệp
Lê Khánh Hƣng
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đã trở thành phong vũ biểu của nền
kinh tế. Qua 7 năm Thị trƣờng chứng khoán là công cụ đắc lực nhất cho việc
phát triển kinh tế Việt Nam (VN), từ đó có điều kiện để cải thiện đời sống của
hơn 80 triệu dân.
Nhà đầu mua n định giá cổ phiếu dựa theo các yếu tố bản
nhƣ tình hình tài chính của DN, tình hình kinh tế mô, môi trƣờng đầu
chứng khoán….
Việc mua đi bán lại cổ phiếu của các nhà đầu trên sàn giao dịch
chứng khoán không chỉ dừng lại ở 1 con số cố định các nhà đầu tƣ. Nếu nhƣ
nền kinh tế liên tục tăng trƣởng, môi trƣờng đầu tƣ liên tục đƣợc cải thiện thì
số nhà đầu mới trong nƣớc và nƣớc ngoài liên tục gia tăng. Số nhà đầu
mới này là động lực thúc đẩy TTCK phát triển, họ là những ngƣời tiếp sức và
giúp cho nguồn vốn đầu tƣ chứng khoán luân chuyển trong nền kinh tế.
Để lựa chọn đƣợc một cổ phiếu tốt thì một trong những cách hiệu quả
nhất là phải chọn chúng trong những ngành tốt. Phân tích ngành đƣợc biết đến
là một trong 3 bƣớc phân tích đầu tƣ: Phân tích thị trƣờng, phân tích ngành
phân tích công ty. Phân tích ngành đã và đang là một yêu cầu tất yếu đối với
các các nhà đầu tƣ nói chung và các công ty chứng khoán Việt Nam nói riêng.
Đề tài: “Phân Tích Cổ Phiếu Niêm Yết Ngành Dƣợc Việt Nam” sẽ góp
phần vào việc xây dựng nền tảng luận thực tiễn trong phân tích ngành
cho các nhà đầu tƣ.
Luận văn tốt nghiệp Lê Khánh Hƣng 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đã trở thành phong vũ biểu của nền kinh tế. Qua 7 năm Thị trƣờng chứng khoán là công cụ đắc lực nhất cho việc phát triển kinh tế Việt Nam (VN), từ đó có điều kiện để cải thiện đời sống của hơn 80 triệu dân. Nhà đầu tƣ mua bán và định giá cổ phiếu dựa theo các yếu tố cơ bản nhƣ tình hình tài chính của DN, tình hình kinh tế vĩ mô, môi trƣờng đầu tƣ chứng khoán…. Việc mua đi bán lại cổ phiếu của các nhà đầu tƣ trên sàn giao dịch chứng khoán không chỉ dừng lại ở 1 con số cố định các nhà đầu tƣ. Nếu nhƣ nền kinh tế liên tục tăng trƣởng, môi trƣờng đầu tƣ liên tục đƣợc cải thiện thì số nhà đầu tƣ mới trong nƣớc và nƣớc ngoài liên tục gia tăng. Số nhà đầu tƣ mới này là động lực thúc đẩy TTCK phát triển, họ là những ngƣời tiếp sức và giúp cho nguồn vốn đầu tƣ chứng khoán luân chuyển trong nền kinh tế. Để lựa chọn đƣợc một cổ phiếu tốt thì một trong những cách hiệu quả nhất là phải chọn chúng trong những ngành tốt. Phân tích ngành đƣợc biết đến là một trong 3 bƣớc phân tích đầu tƣ: Phân tích thị trƣờng, phân tích ngành và phân tích công ty. Phân tích ngành đã và đang là một yêu cầu tất yếu đối với các các nhà đầu tƣ nói chung và các công ty chứng khoán Việt Nam nói riêng. Đề tài: “Phân Tích Cổ Phiếu Niêm Yết Ngành Dƣợc Việt Nam” sẽ góp phần vào việc xây dựng nền tảng lý luận và thực tiễn trong phân tích ngành cho các nhà đầu tƣ.
Luận văn tốt nghiệp
Lê Khánh Hƣng
2
2. Mục tiêu nghiên cứu
Xây dựng sở luận quy trình, phƣơng pháp phân tích ngành
dƣợc.
Phân tích cổ phiếu niêm yết ngành dƣợc tại Việt Nam
Một số khuyến nghị đầu tƣ trong ngành dƣợc Việt Nam
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Chuyên đề lấy đối tƣợng nghiên cứu là cổ phiếu dƣợc trong đó tập
trung vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận phân tích ngành và áp dụng vào thực
tiễn phân tích ngành dƣợc của Việt Nam năm 2007.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Phƣơng pháp phân tích tổng hợp, phƣơng pháp logic, phƣơng pháp quy
nạp.
5. Kết cấu chuyên đề
Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chƣơng chính
Chƣơng 1: Khái quát về phân tích cổ phiếu
Chƣơng 2: Phân tích cổ phiếu ngành dƣợc.
Chƣơng 3: Kết luận và khuyến nghị.
Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hoa cùng Công ty
OCEAN SECURITY Việt Nam đã tận hình hƣớng dẫn em hoàn thành tốt
chuyên đề này.
Luận văn tốt nghiệp Lê Khánh Hƣng 2 2. Mục tiêu nghiên cứu  Xây dựng cơ sở lý luận quy trình, phƣơng pháp phân tích ngành dƣợc.  Phân tích cổ phiếu niêm yết ngành dƣợc tại Việt Nam  Một số khuyến nghị đầu tƣ trong ngành dƣợc Việt Nam 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Chuyên đề lấy đối tƣợng nghiên cứu là cổ phiếu dƣợc trong đó tập trung vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận phân tích ngành và áp dụng vào thực tiễn phân tích ngành dƣợc của Việt Nam năm 2007. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu. Phƣơng pháp phân tích tổng hợp, phƣơng pháp logic, phƣơng pháp quy nạp. 5. Kết cấu chuyên đề Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chƣơng chính  Chƣơng 1: Khái quát về phân tích cổ phiếu  Chƣơng 2: Phân tích cổ phiếu ngành dƣợc.  Chƣơng 3: Kết luận và khuyến nghị. Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hoa cùng Công ty OCEAN SECURITY Việt Nam đã tận hình hƣớng dẫn em hoàn thành tốt chuyên đề này.
Luận văn tốt nghiệp
Lê Khánh Hƣng
3
CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU
1.1. Một số khái niệm cơ bản
Thị trƣờng chứng khoán
Thị trƣờng chứng khoán nơi diễn ra sự trao đổi, mua bán các chứng
khoán theo những quy tắc đƣợc ấn định.
Chứng khoán
Chứng khoán bằng chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp của
ngƣời sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng
khoán đƣợc thể hiện dƣới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu
điện tử, bao gồm các loại sau đây:
o Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
o Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn
bán, hợp đồng tƣơng lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng
khoán.
Cổ phiếu
Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp của
ngƣời sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
Trái phiếu
Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của
ngƣời sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.
Chứng chỉ Quỹ
Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu
tƣ đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.
Công ty cổ phần
Công ty c phần DN trong đó vốn điều lệ đƣợc chia thành nhiều
phần bằng nhau gọi là cổ phần, ngƣời mua cổ phần đƣợc gọi là cổ đông và
đóng vai trò là ngƣời sở hữu công ty.
Cổ phần
Luận văn tốt nghiệp Lê Khánh Hƣng 3 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU 1.1. Một số khái niệm cơ bản  Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán là nơi diễn ra sự trao đổi, mua bán các chứng khoán theo những quy tắc đƣợc ấn định.  Chứng khoán Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán đƣợc thể hiện dƣới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: o Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; o Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tƣơng lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.  Cổ phiếu Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.  Trái phiếu Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.  Chứng chỉ Quỹ Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tƣ đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.  Công ty cổ phần Công ty cổ phần là DN trong đó vốn điều lệ đƣợc chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, ngƣời mua cổ phần đƣợc gọi là cổ đông và đóng vai trò là ngƣời sở hữu công ty.  Cổ phần
Luận văn tốt nghiệp
Lê Khánh Hƣng
4
Vốn của công ty cổ phần đƣợc chia thành nhiều phần bằng nhau, mỗi
phần bằng nhau đó gọi là cổ phần. Cổ phần hoàn toàn khác biệt so với cổ
phiếu vì cổ phiếu chỉ là hình thức biểu hiện của cổ phần.
Cổ tức
Cổ tức số tiền hàng năm đƣợc trích từ lợi nhuận của ng ty phát
hành để trả cho mỗi cổ phiếu mà cổ đông đang nắm giữ.
1.2 Khái quát về phƣơng pháp phân tích cơ bản cổ phiếu
1.2.1 Khái niệm
Phân tích bản là phƣơng pháp phân tích ngƣời phân tích đầu tƣ
chứng khoán căn cứ vào các nguyên lý cơ bản nhƣ kinh tế học, hoạt động lƣu
thông tiền tệ học, đầu tƣ học... để tiến hành phân tích đối với việc quyết định
giá trị giá cả của chứng khoán, đánh giá giá trị đầu của chứng khoán,
phán đoán giá hợp lý của chứng khoán, đƣa ra những ý kiến đầu tƣ tƣơng ứng
với nó. Phân tích bản là một trong những phƣơng pháp phân tích chứng
khoán đƣợc sử dụng rất phổ biến nhất hiện nay.
1.2.2 Cơ sở lý luận
Phƣơng pháp phân tích bản áp dụng với trọng điểm phân tích của
chứng khoán là giá trị bên trong của chứng khoán. Cơ sở lý luận của nó là: giá
trị bên trong của tài sản bằng với giá trị của lƣợng tiền mong muốn kiếm lời
đƣợc bằng chính số tiền đấy trong tƣơng lai. Chính vì vậy, muốn dự đoán giá
trị bên trong của chứng khoán nhất định phải tính trƣớc xem lƣợng tiền thu
đƣợc đối với số tiền đó trong tƣơng lai bao nhiêu. Sau khi xác định giá trị
bên trong của chứng khoán, tiến hành so sánh với giá của thị trƣờng để xem
chứng khoán đó đƣợc đánh giá cao hay thấp.
1.2.3 Nội dung phân tích
Phân tích chứng khoán đƣợc nhà đầu tƣ tiến hành nhằm trả lời các câu
hỏi trƣớc khi đƣa ra quyết định đầu tƣ, bao gồm: Khi nào là thời điểm thuận
Luận văn tốt nghiệp Lê Khánh Hƣng 4 Vốn của công ty cổ phần đƣợc chia thành nhiều phần bằng nhau, mỗi phần bằng nhau đó gọi là cổ phần. Cổ phần hoàn toàn khác biệt so với cổ phiếu vì cổ phiếu chỉ là hình thức biểu hiện của cổ phần.  Cổ tức Cổ tức là số tiền hàng năm đƣợc trích từ lợi nhuận của công ty phát hành để trả cho mỗi cổ phiếu mà cổ đông đang nắm giữ. 1.2 Khái quát về phƣơng pháp phân tích cơ bản cổ phiếu 1.2.1 Khái niệm Phân tích cơ bản là phƣơng pháp phân tích mà ngƣời phân tích đầu tƣ chứng khoán căn cứ vào các nguyên lý cơ bản nhƣ kinh tế học, hoạt động lƣu thông tiền tệ học, đầu tƣ học... để tiến hành phân tích đối với việc quyết định giá trị và giá cả của chứng khoán, đánh giá giá trị đầu tƣ của chứng khoán, phán đoán giá hợp lý của chứng khoán, đƣa ra những ý kiến đầu tƣ tƣơng ứng với nó. Phân tích cơ bản là một trong những phƣơng pháp phân tích chứng khoán đƣợc sử dụng rất phổ biến nhất hiện nay. 1.2.2 Cơ sở lý luận Phƣơng pháp phân tích cơ bản áp dụng với trọng điểm phân tích của chứng khoán là giá trị bên trong của chứng khoán. Cơ sở lý luận của nó là: giá trị bên trong của tài sản bằng với giá trị của lƣợng tiền mong muốn kiếm lời đƣợc bằng chính số tiền đấy trong tƣơng lai. Chính vì vậy, muốn dự đoán giá trị bên trong của chứng khoán nhất định phải tính trƣớc xem lƣợng tiền thu đƣợc đối với số tiền đó trong tƣơng lai là bao nhiêu. Sau khi xác định giá trị bên trong của chứng khoán, tiến hành so sánh với giá của thị trƣờng để xem chứng khoán đó đƣợc đánh giá cao hay thấp. 1.2.3 Nội dung phân tích Phân tích chứng khoán đƣợc nhà đầu tƣ tiến hành nhằm trả lời các câu hỏi trƣớc khi đƣa ra quyết định đầu tƣ, bao gồm: Khi nào là thời điểm thuận
Luận văn tốt nghiệp
Lê Khánh Hƣng
5
lợi để đầu tƣ, khi nào cần phải rút ra khỏi thị trƣờng; đầu vào loại chứng
khoán nào để phù hợp với mục tiêu đề ra và giá cả nhƣ thế nào?
Quy trình phân tích cổ phiếu có thể tiếp cận theo 3 phƣơng pháp.
Phƣơng pháp phân tích từ trên xuống: Phân tích mô nền kinh
tế, sau đó phân tích ngành rồi mới đến phân tích công ty
Phƣơng pháp phân tích từ dƣới lên: Phân tích các chứng khoán
riêng lẻ, sau đó tiến hành phân tích ngành, rồi mới đến phân tích thị trƣờng.
Phƣơng pháp kết hợp : Kết hợp cả 2 phƣơng pháp 1 và 2.
Trong thực tế phƣơng pháp phân tích từ trên xuống đƣợc áp dụng rộng
rãi, tức nên bắt đầu quy trình phân tích từ toàn bộ nền kinh tế - hội
tổng quan về thị trƣờng chứng khoán trong các ngành khác nhau và trong bổi
cảnh toàn cầu. Chỉ sau khi phân tích kỹ về một ngành thì mới có thể đánh giá
đầy đủ về chứng khoán đƣợc phát hành của từng công ty trong các ngành tốt
hơn. Bởi vậy dƣới đây, bài khóa luận xin trình bày về quy trình phân ch 3
bƣớc, phân tích từ trên xuống, từ tổng quát đến cụ thể:
Bƣớc 1: Xem xét ảnh hƣởng của toàn bộ nền kinh tế - hội đối
với tất cả các công ty và thị trƣờng chứng khoán.
Bƣớc 2: Phân tích triển vọng của các ngành khác nhau trong môi
trƣờng đó
Bƣớc 3: Phân tích từng công ty riêng trong ngành cổ phiếu
thƣờng của các công ty này.
1.2.3.1 Phân tích kinh tế vĩ mô
a. Ý nghĩa:
Trong lĩnh vực đầu tƣ chứng khoán, việc phân tích kinh tế vĩ mô
cùng quan trọng. Bởi vì sbiến đổi, phát triển của kinh tế
quyết định xu thế chuyển động của tổng thể thị trƣờng chứng khoán.
Những yếu tố tác động lớn đến thị trƣờng chứng khoán : chính sách
tiền tệ, chính ch tài chính, chất lƣợng tốc độ tăng trƣởng kinh tế
Luận văn tốt nghiệp Lê Khánh Hƣng 5 lợi để đầu tƣ, khi nào cần phải rút ra khỏi thị trƣờng; đầu tƣ vào loại chứng khoán nào để phù hợp với mục tiêu đề ra và giá cả nhƣ thế nào? Quy trình phân tích cổ phiếu có thể tiếp cận theo 3 phƣơng pháp.  Phƣơng pháp phân tích từ trên xuống: Phân tích vĩ mô nền kinh tế, sau đó phân tích ngành rồi mới đến phân tích công ty  Phƣơng pháp phân tích từ dƣới lên: Phân tích các chứng khoán riêng lẻ, sau đó tiến hành phân tích ngành, rồi mới đến phân tích thị trƣờng.  Phƣơng pháp kết hợp : Kết hợp cả 2 phƣơng pháp 1 và 2. Trong thực tế phƣơng pháp phân tích từ trên xuống đƣợc áp dụng rộng rãi, tức là nên bắt đầu quy trình phân tích từ toàn bộ nền kinh tế - xã hội và tổng quan về thị trƣờng chứng khoán trong các ngành khác nhau và trong bổi cảnh toàn cầu. Chỉ sau khi phân tích kỹ về một ngành thì mới có thể đánh giá đầy đủ về chứng khoán đƣợc phát hành của từng công ty trong các ngành tốt hơn. Bởi vậy dƣới đây, bài khóa luận xin trình bày về quy trình phân tích 3 bƣớc, phân tích từ trên xuống, từ tổng quát đến cụ thể:  Bƣớc 1: Xem xét ảnh hƣởng của toàn bộ nền kinh tế - xã hội đối với tất cả các công ty và thị trƣờng chứng khoán.  Bƣớc 2: Phân tích triển vọng của các ngành khác nhau trong môi trƣờng đó  Bƣớc 3: Phân tích từng công ty riêng trong ngành và cổ phiếu thƣờng của các công ty này. 1.2.3.1 Phân tích kinh tế vĩ mô a. Ý nghĩa: Trong lĩnh vực đầu tƣ chứng khoán, việc phân tích kinh tế vĩ mô vô cùng quan trọng. Bởi vì sự biến đổi, phát triển của kinh tế vĩ mô quyết định xu thế chuyển động của tổng thể thị trƣờng chứng khoán. Những yếu tố tác động lớn đến thị trƣờng chứng khoán : chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, chất lƣợng và tốc độ tăng trƣởng kinh tế
Luận văn tốt nghiệp
Lê Khánh Hƣng
6
của quốc gia. m bắt đƣợc những yếu tố này ta mới thể nm bắt
đƣợc cơ hội đầu tƣ và đƣa ra những quyết định chính xác
b. Phƣơng pháp:
Ta kết hợp sử dụng 2 phƣơng pháp: phân tích theo tổng lƣợng
phâp tích theo kết cấu
Phƣơng pháp phâp tích theo tổng lƣợng chính là việc tiến hành
phân tích những yếu tố nh hƣởng đến chỉ tiêu tổng lƣợng vận
hành kinh tế cũng những quy luật biến đổi của nhƣ
phân tích quy luật biến đổi của tổng sản phẩm quốc dân, mức
tiêu dùng, tổng ngạch vay NHcùng vật giá.... để nói lên trạng thái
diện mạo của tổng thể nền kinh tế.
Phƣơng pháp phân tích theo kết cấu: là phân tích những bộ phận
hợp thành trong hệ thống nền kinh tế với những quy luật biến đổi
trong mối quan hệ đối chiếu của nó. Ví dụ: quan hệ giữa nông
dân giàu và nghèo trong ngành nông nghiệp trong tổng sản phẩm
quốc dân, giữa tổng đầu tƣ và tổng chi phí.
Phân tích theo tổng lƣợng là quan trọng nhất nhƣng nó cần sự bổ trợ
của phân tích theo kết cấu.
c. Nội dung:
Tăng trƣởng kinh tế: nền kinh tế của một quốc gia hay một khu
vực có thế đảm bảo sƣ ổn định trong tốc đphát triển nhất định
hay không chính là yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị cổ phiếu trên thị
trƣờng chứng khoán. Ta quan tâm đến sự tăng trƣởng của tổng
sản phẩm quốc dân (GNP), tổng sản phẩm quốc nội (GDP)...
Những số liệu trên đều phản ánh chỉ tiêu mang tính tổng hợp về
sự vận động của nền kinh tế. Nếu những sliệu này tốt thì tình
hình kinh doanh của các DN (DN) cũng khả quan, do đó giá cổ
phiếu trên thị trƣờng cũng tăng theo.
Luận văn tốt nghiệp Lê Khánh Hƣng 6 của quốc gia. Năm bắt đƣợc những yếu tố này ta mới có thể nắm bắt đƣợc cơ hội đầu tƣ và đƣa ra những quyết định chính xác b. Phƣơng pháp: Ta kết hợp sử dụng 2 phƣơng pháp: phân tích theo tổng lƣợng và phâp tích theo kết cấu  Phƣơng pháp phâp tích theo tổng lƣợng chính là việc tiến hành phân tích những yếu tố ảnh hƣởng đến chỉ tiêu tổng lƣợng vận hành kinh tế vĩ mô cũng những quy luật biến đổi của nó nhƣ phân tích quy luật biến đổi của tổng sản phẩm quốc dân, mức tiêu dùng, tổng ngạch vay NHcùng vật giá.... để nói lên trạng thái diện mạo của tổng thể nền kinh tế.  Phƣơng pháp phân tích theo kết cấu: là phân tích những bộ phận hợp thành trong hệ thống nền kinh tế với những quy luật biến đổi trong mối quan hệ đối chiếu của nó. Ví dụ: quan hệ giữa nông dân giàu và nghèo trong ngành nông nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân, giữa tổng đầu tƣ và tổng chi phí. Phân tích theo tổng lƣợng là quan trọng nhất nhƣng nó cần sự bổ trợ của phân tích theo kết cấu. c. Nội dung:  Tăng trƣởng kinh tế: nền kinh tế của một quốc gia hay một khu vực có thế đảm bảo sƣ ổn định trong tốc độ phát triển nhất định hay không chính là yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị cổ phiếu trên thị trƣờng chứng khoán. Ta quan tâm đến sự tăng trƣởng của tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tổng sản phẩm quốc nội (GDP)... Những số liệu trên đều phản ánh chỉ tiêu mang tính tổng hợp về sự vận động của nền kinh tế. Nếu những số liệu này tốt thì tình hình kinh doanh của các DN (DN) cũng khả quan, do đó giá cổ phiếu trên thị trƣờng cũng tăng theo.