Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty rau quả, nông sản (Vegetexco)

9,571
617
100
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
91
KT LUN
Trong tiến trình công nghip hóa hin đại a đất nƣớc, phát trin
sn xut xut khu rau qu vn lĩnh vc kinh tế ý nghĩa hi
nhân văn rt to ln, góp phn xoá đói gim nghèo, gii quyết vic m, nâng
cao thu nhp cho hàng triu ngƣời trong nông thôn, ci thin đời sng dân cƣ
và cung cp hàng xut khu.
Đối vi nƣớc ta, nông nghip mt trn hàng đầu, li thế v điu
kin t nhiên, lc lƣợng lao động di dào, din tích đất đai rng ln và đa
dng, sn phm rau qu ngày li đƣợc tiêu dùng ln nht, cho n đây
ngành kinh tế quan trng góp phn rt ln trong quá trình phát trin đất nƣớc.
Nh thc thi chính sách hƣớng v xut khu, Vit Nam đã đạt đƣợc thành tu
đáng k trong xut khu rau qu, đƣa xut khu rau qu tr thành mt ngành
kinh tế mũi nhn, là đòn by ca tăng trƣởng kinh tế - xã hi.
Là mt doanh nghip gi vai trò ch đạo trong ngành xut khu rau qu
ca Vit Nam, Tng công ty Rau qu, nông sn (VEGETEXCO) trong nhng
năm qua đã đạt đƣợc nhng thành tu đáng k trong kinh doanh xut khu rau
qu, góp phn nâng cao v thế xut khu rau qu ca nƣớc ta trong khu vc
trên thế gii. Tuy nhiên, công tác xut khu rau qu ca Tng công ty còn có
mt s hn chế kết qu thu đƣợc vn chƣa tƣơng xng vi tim năng sn
có ca mt nƣớc có li thế phát trin nông nghip nhƣ nƣớc ta. Để phát trin
tt nhng tim năng sn có đòi hi Tng công ty Rau qu, nông sn cn phi
kế hoch đầu tƣ phát trin lâu dài, xây dng nhng gii pháp c th
nhm đẩy mnh sn xut và xut khu rau qu, góp phn thc hin thng li
công cuc công nghip hoá - hin đại hoá đất nƣớc.
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 91 KẾT LUẬN Trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc, phát triển sản xuất và xuất khẩu rau quả vẫn là lĩnh vực kinh tế có ý nghĩa xã hội và nhân văn rất to lớn, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng triệu ngƣời trong nông thôn, cải thiện đời sống dân cƣ và cung cấp hàng xuất khẩu. Đối với nƣớc ta, nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, có lợi thế về điều kiện tự nhiên, có lực lƣợng lao động dồi dào, diện tích đất đai rộng lớn và đa dạng, sản phẩm rau quả ngày lại đƣợc tiêu dùng lớn nhất, cho nên đây là ngành kinh tế quan trọng góp phần rất lớn trong quá trình phát triển đất nƣớc. Nhờ thực thi chính sách hƣớng về xuất khẩu, Việt Nam đã đạt đƣợc thành tựu đáng kể trong xuất khẩu rau quả, đƣa xuất khẩu rau quả trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, là đòn bẩy của tăng trƣởng kinh tế - xã hội. Là một doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong ngành xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Tổng công ty Rau quả, nông sản (VEGETEXCO) trong những năm qua đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể trong kinh doanh xuất khẩu rau quả, góp phần nâng cao vị thế xuất khẩu rau quả của nƣớc ta trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, công tác xuất khẩu rau quả của Tổng công ty còn có một số hạn chế và kết quả thu đƣợc vẫn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng sẵn có của một nƣớc có lợi thế phát triển nông nghiệp nhƣ nƣớc ta. Để phát triển tốt những tiềm năng sẵn có đòi hỏi Tổng công ty Rau quả, nông sản cần phải có kế hoạch đầu tƣ phát triển lâu dài, và xây dựng những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu rau quả, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc.
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
92
TÀI LIU THAM KHO
1. Báo Đầu tƣ, Thi báo Kinh tế Vit Nam, Báo Tin tc và s kin (2007).
2. Bng nghip Phát trin ng thôn, Đề án phát trin rau, qu
hoa, cây cnh thi k 1999-2010.
3. B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2001), Nâng cao năng lc cnh
tranh hang nông lâm sn, NXB Nông nghip, Hà Ni.
4. B Thƣơng mi (2007), Chƣơng trình quc gia phát trin sn xut
xut khu rau qu tƣơi.
5. B Thƣơng mi, Đề án phát trin xut khu rau, qu đến 2010
6. B Thƣơng mi (2005), Th trƣờng xut-nhp khu rau qu, NXB Thng
, Hà Ni.
7. Nguyn Tiến Mnh, Nguyn Võ Định (1999), Phát huy li thế nâng cao
kh năng cnh tranh ca nông sn xut khu Vit Nam, NXB Nông
nghip, Hà Ni.
8. Hoàng Tuyết Minh, Trn Minh Nht, Vũ Tuyết Lan (2000), Chính sách
và gii pháp đẩy mnh xut khu sn phm rau qu, NXB Nông nghip,
Hà Ni.
9. Nguyn Thế Nhã (2000), Đẩy mnh phát trin rau qu Vit Nam, NXB
Nông nghip, Hà Ni.
10. S liu thng kê ca T chc Nông lƣơng Liên hp quc (FAO)
11. Tp chí Thƣơng mi, tp chí Kinh tế đối ngoi (2007)
12. Tng công ty Rau qu Vit Nam, D án phát trin ca Tng công ty Rau
qu Vit Nam đến năm 2000 và 2010.
13. Tng ng ty Rau qu, nông sn, Báo cáo tng kết 15 năm hot động
1988-2002.
14. Tng công ty Rau qu, nông sn, Báo cáo tng kết hot động sn xut
kinh doanh các năm 2000-2006.
15. Tng cc Thng kê (2007), Niên giám thng kê, NXB Thng kê, Hà Ni.
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo Đầu tƣ, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Tin tức và sự kiện (2007). 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010. 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2001), Nâng cao năng lực cạnh tranh hang nông lâm sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 4. Bộ Thƣơng mại (2007), Chƣơng trình quốc gia phát triển sản xuất và xuất khẩu rau quả tƣơi. 5. Bộ Thƣơng mại, Đề án phát triển xuất khẩu rau, quả đến 2010 6. Bộ Thƣơng mại (2005), Thị trƣờng xuất-nhập khẩu rau quả, NXB Thống kê, Hà Nội. 7. Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Võ Định (1999), Phát huy lợi thế nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 8. Hoàng Tuyết Minh, Trần Minh Nhật, Vũ Tuyết Lan (2000), Chính sách và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm rau quả, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 9. Nguyễn Thế Nhã (2000), Đẩy mạnh phát triển rau quả ở Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 10. Số liệu thống kê của Tổ chức Nông lƣơng Liên hợp quốc (FAO) 11. Tạp chí Thƣơng mại, tạp chí Kinh tế đối ngoại (2007) 12. Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Dự án phát triển của Tổng công ty Rau quả Việt Nam đến năm 2000 và 2010. 13. Tổng công ty Rau quả, nông sản, Báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động 1988-2002. 14. Tổng công ty Rau quả, nông sản, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2000-2006. 15. Tổng cục Thống kê (2007), Niên giám thống kê, NXB Thống kê, Hà Nội.
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
93
16. Vin nghiên cu chính sách lƣơng thc quc tế (2002), Ngành rau qu
Vit Nam: Tăng giá tr t khâu sn xut đến tiêu dùng.
17. http://agro.gov.vn/news/newsDetail.asp?targetID=2426 (07/02/2007),
Ngành rau qu vi bài toán giá và cht lƣợng sn phm.
18. http://www.agro.gov.vn/news/newsDetail.asp?targetID=3677
(30/06/2007), Vit Nam khuyến khích xut khu rau, qu và hoa tƣơi.
19. http://www.nongthon.net/apm/modules.php?name=News&file=article&si
d=2013 (24/03/2006), Liên kết sn xut trái cây xut khu.
20. http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=10&LangID=1&tabID
=2&NewsID=724 (15/01/2007), Châu Á, th trƣờng xut khu hàng rau
qu ch lc ca nƣớc ta.
21. http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=10&LangID=1&tabID
=5&NewsID=726 (15/01/2007), Đài Loan, th trƣờng xut khu hàng rau
qu ln nht ca Vit Nam trong năm 2006.
22. http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=10&LangID=1&tabID
=2&NewsID=512 (28/12/2006), Th trƣờng xut khu hàng rau qu ngày
càng đƣợc m rng.
23. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?ID=56755
&CatalogID=1998 (19/09/2007), Cn nâng cao năng lc cnh tranh ca
y ăn trái Vit Nam trong xut khu.
24. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?CatalogID
=1998&ID=50694 (31/05/2007), Ca ngõ cho trái cây vào th trƣờng khó
tính.
25. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?CatalogID
=1998&ID=51753 (20/06/2007), Giá rau qu Vit Nam cao hơn các nƣớc
trong khu vc.
26. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?CatalogID
=1998&ID=47317 (06/02/2007), Kim ngch xut khu rau qu năm 2006
tăng 10%.
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 93 16. Viện nghiên cứu chính sách lƣơng thực quốc tế (2002), Ngành rau quả ở Việt Nam: Tăng giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. 17. http://agro.gov.vn/news/newsDetail.asp?targetID=2426 (07/02/2007), Ngành rau quả với bài toán giá và chất lƣợng sản phẩm. 18. http://www.agro.gov.vn/news/newsDetail.asp?targetID=3677 (30/06/2007), Việt Nam khuyến khích xuất khẩu rau, quả và hoa tƣơi. 19. http://www.nongthon.net/apm/modules.php?name=News&file=article&si d=2013 (24/03/2006), Liên kết sản xuất trái cây xuất khẩu. 20. http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=10&LangID=1&tabID =2&NewsID=724 (15/01/2007), Châu Á, thị trƣờng xuất khẩu hàng rau quả chủ lực của nƣớc ta. 21. http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=10&LangID=1&tabID =5&NewsID=726 (15/01/2007), Đài Loan, thị trƣờng xuất khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam trong năm 2006. 22. http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=10&LangID=1&tabID =2&NewsID=512 (28/12/2006), Thị trƣờng xuất khẩu hàng rau quả ngày càng đƣợc mở rộng. 23. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?ID=56755 &CatalogID=1998 (19/09/2007), Cần nâng cao năng lực cạnh tranh của cây ăn trái Việt Nam trong xuất khẩu. 24. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?CatalogID =1998&ID=50694 (31/05/2007), Cửa ngõ cho trái cây vào thị trƣờng khó tính. 25. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?CatalogID =1998&ID=51753 (20/06/2007), Giá rau quả Việt Nam cao hơn các nƣớc trong khu vực. 26. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?CatalogID =1998&ID=47317 (06/02/2007), Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2006 tăng 10%.
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
94
27. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?CatalogID
=1998&ID=56005 (05/09/2007), Kim ngch xut khu hàng rau qu
tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2007.
28. http://vegetexcovn.com.vn/
29. http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&
id=3458&Itemid=226 (29/08/2007), Ngành rau qu Vit Nam trong quá
trình hi nhp.
30. http://www.vinanet.com.vn/EconomicDetail.aspx?NewsID=111746
(24/09/2007), D kiến kim ngch xut khu rau qu ca Vit Nam đến
năm 2010 đạt 700 triu USD.
31. http://www.vinanet.com.vn/EconomicDetail.aspx?NewsID=98640
(24/09/2007), Kim ngch xut khu rau qu ca Vit Nam liên tc tăng
qua các năm.
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 94 27. http://www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/IWINews.aspx?CatalogID =1998&ID=56005 (05/09/2007), Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2007. 28. http://vegetexcovn.com.vn/ 29. http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view& id=3458&Itemid=226 (29/08/2007), Ngành rau quả Việt Nam trong quá trình hội nhập. 30. http://www.vinanet.com.vn/EconomicDetail.aspx?NewsID=111746 (24/09/2007), Dự kiến kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đến năm 2010 đạt 700 triệu USD. 31. http://www.vinanet.com.vn/EconomicDetail.aspx?NewsID=98640 (24/09/2007), Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam liên tục tăng qua các năm.
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
95
Ph lc - Phân tích đim mnh, đim yếu, cơ hi và thách thc
ca xut khu rau qu
Đim mnh
Đặc đim khí hu đa dng và thích hp cho sn xut rau qu
Sn phm phong phú
H tr t Chính ph
Li nhun thu đƣợc cao hơn sn xut cây lƣơng thc
Cu trong nƣớc ln, đặc bit là đối vi rau qu tƣơi
Đim yếu
Thiếu các hip định thƣơng mi song phƣơng
Thiếu SPS vi các nƣớc nhp khu ln nhƣ Trung Quc
Cht lƣợng thp và không đồng đều
Thiếu nguyên liu cho chế biến
Chƣa có thƣơng hiu mnh
Phƣơng tin ct tr và dch v thƣơng mi kém
Thiếu k năng thƣơng mi và qung cáo
Cơ s h tng kém
Các h chế biến lc hu và nh
Chƣa có giám sát k thut và h thng kim duyt
Không có khu vc tp trung chuyên canh
Tû lÖ bÖnh cña rau qu¶ cao
Cơ hi
Cu th trƣờng trong nƣớc và thế gii tăng
Chƣơng trình h tr ln t Chính ph
Gn các th trƣờng ln nhƣ Trung Quc, Nht Bn, Đài Loan,
Singapore
Đất thích hp cho sn xut hoa qu còn có th m rng
Năng sut chế biến còn ln
T¨ng ®Çu t- cho khoa häc kü thuËt cña ChÝnh phñ
Thách thc
Cnh tranh t các nƣớc xut khu khác (Thái Lan) trên c th trƣờng
trong và ngoài nƣớc
Xut khu sang th trƣờng chính (Trung Quc) gim
Thiên tai (hn hán, lũ lt)
dông qu¶ møc thuèc trõ s©u vµ ph©n bãn
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 95 Phụ lục - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của xuất khẩu rau quả Điểm mạnh  Đặc điểm khí hậu đa dạng và thích hợp cho sản xuất rau quả  Sản phẩm phong phú  Hỗ trợ từ Chính phủ  Lợi nhuận thu đƣợc cao hơn sản xuất cây lƣơng thực  Cầu trong nƣớc lớn, đặc biệt là đối với rau quả tƣơi Điểm yếu  Thiếu các hiệp định thƣơng mại song phƣơng  Thiếu SPS với các nƣớc nhập khẩu lớn nhƣ Trung Quốc  Chất lƣợng thấp và không đồng đều  Thiếu nguyên liệu cho chế biến  Chƣa có thƣơng hiệu mạnh  Phƣơng tiện cất trữ và dịch vụ thƣơng mại kém  Thiếu kỹ năng thƣơng mại và quảng cáo  Cơ sở hạ tầng kém  Các hộ chế biến lạc hậu và nhỏ  Chƣa có giám sát kỹ thuật và hệ thống kiểm duyệt  Không có khu vực tập trung chuyên canh  Tû lÖ bÖnh cña rau qu¶ cao Cơ hội  Cầu thị trƣờng trong nƣớc và thế giới tăng  Chƣơng trình hỗ trợ lớn từ Chính phủ  Gần các thị trƣờng lớn nhƣ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore  Đất thích hợp cho sản xuất hoa quả còn có thể mở rộng  Năng suất chế biến còn lớn  T¨ng ®Çu t- cho khoa häc kü thuËt cña ChÝnh phñ Thách thức  Cạnh tranh từ các nƣớc xuất khẩu khác (Thái Lan) trên cả thị trƣờng trong và ngoài nƣớc  Xuất khẩu sang thị trƣờng chính (Trung Quốc) giảm  Thiên tai (hạn hán, lũ lụt)  Sö dông qu¶ møc thuèc trõ s©u vµ ph©n bãn
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
96
MC LC
LI M ĐẦU ............................................................................................... 0
CHƢƠNG 1. TNG QUAN HOT ĐỘNG XUT KHU RAU QU VIT NAM
................................................................................................................................ 3
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V RAU QU XUT KHU VIT
NAM 3
1.1.1. V TRÍ CA RAU QU TRONG NN KINH T QUC
DÂN 3
1.1.2. ĐẶC ĐIM CA RAU QU XUT KHU VIT NAM ..... 4
1.1.3. VAI TRÒ CA XUT KHU RAU QU ............................ 5
1.2. NHNG THUN LI KHÓ KHĂN TRONG SN XUT
VÀ XUT KHU RAU QU VIT NAM .............................................. 8
1.2.1. THUN LI........................................................................... 8
1.2.1.1. ĐIU KIN T NHIÊN ........................................................ 8
1.2.1.2. LAO ĐỘNG ........................................................................... 9
1.2.1.3. TH TRƢỜNG XUT KHU ............................................... 10
1.2.1.4. CHÍNH SÁCH ĐỔI MI CA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢC ...... 11
1.2.2. KHÓ KHĂN ......................................................................... 12
1.2.2.1. K THUT VÀ CÔNG NGH SN XUT- CH BIN RAU
QU 12
1.2.2.2. S HN CH TRONG VIC XÂM NHP, TO LP N
ĐỊNH TH TRƢỜNG ……………… ................................................. 13
1.2.2.3. T CHC THU MUA ......................................................... 13
1.2.2.4. MÔI TRƢỜNG KINH T .................................................... 13
1.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V HOT ĐỘNG XUT KHU RAU
QU VIT NAM ..................................................................................... 14
1.3.1. KIM NGCH XUT KHU ............................................... 14
1.3.2. NHÓM HÀNG, MT HÀNG XUT KHU ....................... 19
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 96 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 0 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ VIỆT NAM ................................................................................................................................ 3 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RAU QUẢ XUẤT KHẨU VIỆT NAM 3 1.1.1. VỊ TRÍ CỦA RAU QUẢ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 3 1.1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA RAU QUẢ XUẤT KHẨU VIỆT NAM ..... 4 1.1.3. VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU RAU QUẢ ............................ 5 1.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU RAU QUẢ VIỆT NAM .............................................. 8 1.2.1. THUẬN LỢI........................................................................... 8 1.2.1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ........................................................ 8 1.2.1.2. LAO ĐỘNG ........................................................................... 9 1.2.1.3. THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU ............................................... 10 1.2.1.4. CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC ...... 11 1.2.2. KHÓ KHĂN ......................................................................... 12 1.2.2.1. KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT- CHẾ BIẾN RAU QUẢ 12 1.2.2.2. SỰ HẠN CHẾ TRONG VIỆC XÂM NHẬP, TẠO LẬP VÀ ỔN ĐỊNH THỊ TRƢỜNG ……………… ................................................. 13 1.2.2.3. TỔ CHỨC THU MUA ......................................................... 13 1.2.2.4. MÔI TRƢỜNG KINH TẾ .................................................... 13 1.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ VIỆT NAM ..................................................................................... 14 1.3.1. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU ............................................... 14 1.3.2. NHÓM HÀNG, MẶT HÀNG XUẤT KHẨU ....................... 19
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
97
1.3.3. TH TRƢỜNG XUT KHU .............................................. 21
CHƢƠNG 2. THC TRNG XUT KHU RAU QU CA TNG CÔNG TY
RAU QU, NÔNG SN ....................................................................................... 29
2.1. GII THIU V TNG CÔNG TY RAU QU, NÔNG SN
29
2.1.1. KHÁI QUÁT V TNG CÔNG TY .................................... 29
2.1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN ................. 31
2.1.3. CÁC LĨNH VC HOT ĐỘNG CHÍNH CA TNG CÔNG
TY 33
2.1.4. CHÍNH SÁCH CHT LƢỢNG CA TNG CÔNG TY..... 34
2.2. TÌNH HÌNH XUT KHU RAU QU CA TNG CÔNG
TY RAU QU, NÔNG SN …… ........................................................... 34
2.2.1. KIM NGCH XUT KHU ............................................... 34
2.2.2. NHÓM HÀNG, MT HÀNG XUT KHU ....................... 37
2.2.3. TH TRƢỜNG XUT KHU .............................................. 43
2.3. NĂNG LC CNH TRANH CA TNG CÔNG TY RAU
QU, NÔNG SN TRONG XUT KHU RAU QU......................... 47
2.3.1. CÁC NHÂN T NH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LC CNH
TRANH CA TNG CÔNG TY ……. ........................................... 47
2.3.1.1. CÁC YU T BÊN NGOÀI DOANH NGHIP ................... 47
2.3.1.2. CÁC YU T BÊN TRONG DOANH NGHIP .................. 50
2.3.2. THC TRNG NĂNG LC CNH TRANH CA TNG
CÔNG TY TRONG XUT KHU RAU QU ................................... 52
2.3.2.1. NĂNG LC SN XUT ...................................................... 52
2.3.2.2. CHT LƢỢNG SN PHM ................................................ 53
2.3.2.3. GIÁ SN PHM .................................................................. 55
2.3.2.4. SC MNH THƢƠNG HIU ............................................. 56
2.4. ĐÁNH GIÁ HOT ĐNG KINH DOANH XUT KHU
RAU QU CA TNG CÔNG TY RAU QU, NÔNG SN .............. 57
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 97 1.3.3. THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU .............................................. 21 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN ....................................................................................... 29 2.1. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN 29 2.1.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY .................................... 29 2.1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ................. 31 2.1.3. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY 33 2.1.4. CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG CỦA TỔNG CÔNG TY..... 34 2.2. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN …… ........................................................... 34 2.2.1. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU ............................................... 34 2.2.2. NHÓM HÀNG, MẶT HÀNG XUẤT KHẨU ....................... 37 2.2.3. THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU .............................................. 43 2.3. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN TRONG XUẤT KHẨU RAU QUẢ......................... 47 2.3.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY ………. ........................................... 47 2.3.1.1. CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP ................... 47 2.3.1.2. CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP .................. 50 2.3.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG XUẤT KHẨU RAU QUẢ ................................... 52 2.3.2.1. NĂNG LỰC SẢN XUẤT ...................................................... 52 2.3.2.2. CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM ................................................ 53 2.3.2.3. GIÁ SẢN PHẨM .................................................................. 55 2.3.2.4. SỨC MẠNH THƢƠNG HIỆU ............................................. 56 2.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN .............. 57
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
98
2.4.1. KT QU ĐẠT ĐƢỢC ....................................................... 57
2.4.2. HN CH VÀ NGUYÊN NHÂN ........................................ 58
2.4.2.1. SC CNH TRANH CA RAU QU XUT KHU CÒN
YU 58
2.4.2.2. HN CH TRONG CÔNG TÁC T CHC VÀ PHÁT TRIN
TH TRƢỜNG XUT KHU …… ..................................................... 60
2.4.2.3. HN CH V NĂNG LC TÀI CHÍNH TRÌNH ĐỘ ĐỘI
NGŨ CÁN B .................................................................................... 61
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG MT S GII PHÁP ĐẨY MNH XUT
KHU RAU QU TI TNG CÔNG TY RAU QU, NÔNG SN ................. 63
3.1. MT S QUAN ĐIM V THÚC ĐẨY XUT KHU RAU
QU 63
3.2. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIN SN XUT XUT KHU
RAU QU ĐẾN 2010 CA TNG CÔNG TY RAU QU, NÔNG SN
64
3.2.1. ĐỊNH HƢỚNG XUT KHU RAU QU .......................... 64
3.2.1.1. KIM NGCH XUT KHU ................................................ 65
3.2.1.2. MT HÀNG XUT KHU .................................................. 66
3.2.1.3. TH TRƢỜNG XUT KHU ............................................... 67
3.2.2. ĐỊNH HƢỚNG KH NĂNG CUNG NG RAU QU CHO
XUT KHU ...................................................................................... 70
3.3. MT S GII PHÁP ĐẨY MNH XUT KHU RAU QU
TI TNG CÔNG TY RAU QU, NÔNG SN ................................... 71
3.3.1. GII PHÁP NÂNG CAO KH NĂNG CNH TRANH CA
SN PHM RAU QU XUT KHU .............................................. 71
3.3.2. GII PHÁP PHÁT TRIN TH TRƢỜNG XUT KHU VÀ
XÚC TIN THƢƠNG MI ……......................................................... 76
3.3.3. GII PHÁP T CHC LƢU THÔNG XUT KHU RAU
QU 81
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 98 2.4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ....................................................... 57 2.4.2. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN ........................................ 58 2.4.2.1. SỨC CẠNH TRANH CỦA RAU QUẢ XUẤT KHẨU CÒN YẾU 58 2.4.2.2. HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU …… ..................................................... 60 2.4.2.3. HẠN CHẾ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ .................................................................................... 61 CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN ................. 63 3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU RAU QUẢ 63 3.2. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU RAU QUẢ ĐẾN 2010 CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN 64 3.2.1. ĐỊNH HƢỚNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ .......................... 64 3.2.1.1. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU ................................................ 65 3.2.1.2. MẶT HÀNG XUẤT KHẨU .................................................. 66 3.2.1.3. THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU ............................................... 67 3.2.2. ĐỊNH HƢỚNG KHẢ NĂNG CUNG ỨNG RAU QUẢ CHO XUẤT KHẨU ...................................................................................... 70 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN ................................... 71 3.3.1. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM RAU QUẢ XUẤT KHẨU .............................................. 71 3.3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU VÀ XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI ……......................................................... 76 3.3.3. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LƢU THÔNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ 81
Mt s gii pháp đẩy mnh xut khu rau qu ti Tng công ty Rau qu, nông sn
Nguyn Th Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT
99
3.3.4. GII PHÁP V VN VÀ TÀI CHÍNH ................................ 83
3.3.5. GII PHÁP PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC ............... 84
3.4. MT S KIN NGH ĐỐI VI NHÀ NƢỚC ........................ 86
3.4.1. CHÍNH SÁCH H TR SN XUT, BO QUN VÀ CH
BIN RAU, HOA, QU XUT KHU ............................................. 87
3.4.2. CHÍNH SÁCH V CHUYN DCH CƠ CU SN XUT,
ĐẤT ĐAI, KHUYN NÔNG……. ...................................................... 88
3.4.3. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIN CÁC HIP HI NGÀNH
HÀNG 88
3.4.4. H TR PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC.................... 89
3.4.5. CHÍNH SÁCH XÚC TIN XUT KHU ........................... 90
KT LUN ................................................................................................. 91
TÀI LIU THAM KHO.......................................................................... 92
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả tại Tổng công ty Rau quả, nông sản Nguyễn Thị Thu Hà Anh 5 - K42B - KTNT 99 3.3.4. GIẢI PHÁP VỀ VỐN VÀ TÀI CHÍNH ................................ 83 3.3.5. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ............... 84 3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƢỚC ........................ 86 3.4.1. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN RAU, HOA, QUẢ XUẤT KHẨU ............................................. 87 3.4.2. CHÍNH SÁCH VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT, ĐẤT ĐAI, KHUYẾN NÔNG……. ...................................................... 88 3.4.3. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC HIỆP HỘI NGÀNH HÀNG 88 3.4.4. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.................... 89 3.4.5. CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN XUẤT KHẨU ........................... 90 KẾT LUẬN ................................................................................................. 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 92
Bng 8. Khi lượng sn phm rau qu xut khu ch lc ca Tng công ty Rau qu, nông sn
Đơn v: Tn
Nhóm hàng
Năm
2003
Năm
2004
Năm
2005
Năm
2006
Chênh lch
2004/2003
Chênh lch
2005/2004
Chênh lch
2006/2005
KL
%
KL
%
KL
%
Rau qu tươi
3.372,1
3.984,6
581,1
374,7
612,5
18,2
-3.403,5
-85,4
-206,4
-35,5
Rau qu đóng hp
17.124,3
21.234,2
19.978,5
20.952,1
4.109,9
24
-1.255,7
-5,9
973,6
4,9
Rau qu đông lnh
1.561,4
2.100,1
2.194,4
2.072,8
538,7
34,5
94,3
4,5
-121,6
-5,5
Rau qu sy mui
4.308,6
4.653,3
5.601,3
3.686,6
344,7
8
948
20,4
-1.914,7
-34,2
Bng 9. Kim ngch xut khu các nhóm hàng chính ca Tng công ty Rau qu, nông sn
Đơn v: USD
Nhóm hàng
Năm
2003
Năm
2004
Năm
2005
Năm
2006
Chênh lch
2004/2003
Chênh lch
2005/2004
Chênh lch
2006/2005
KNXK
%
KNXK
%
KNXK
%
RQ tươi
531.693
931.810
474.624
437.964
400.117
75,3
-457.186
-49,1
-36.660
-7,7
RQ đóng hp
8.074.225
13.005.275
13.618.500
12.756.434
4.931.050
61,1
613.225
4,7
-862.066
-6,3
RQ đông lnh
1.593.974
2.135.969
2.249.042
1.975.426
541.995
34
113.073
5,3
-273.616
-12,2
RQ sy mui
953.355
1.638.165
3.628.016
2.542.471
684.810
71,8
1.989.851
121,5
-1.085.545
-29,9
Ngun VEGETEXCO
Bảng 8. Khối lượng sản phẩm rau quả xuất khẩu chủ lực của Tổng công ty Rau quả, nông sản Đơn vị: Tấn Nhóm hàng Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Chênh lệch 2004/2003 Chênh lệch 2005/2004 Chênh lệch 2006/2005 KL % KL % KL % Rau quả tươi 3.372,1 3.984,6 581,1 374,7 612,5 18,2 -3.403,5 -85,4 -206,4 -35,5 Rau quả đóng hộp 17.124,3 21.234,2 19.978,5 20.952,1 4.109,9 24 -1.255,7 -5,9 973,6 4,9 Rau quả đông lạnh 1.561,4 2.100,1 2.194,4 2.072,8 538,7 34,5 94,3 4,5 -121,6 -5,5 Rau quả sấy muối 4.308,6 4.653,3 5.601,3 3.686,6 344,7 8 948 20,4 -1.914,7 -34,2 Bảng 9. Kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng chính của Tổng công ty Rau quả, nông sản Đơn vị: USD Nhóm hàng Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Chênh lệch 2004/2003 Chênh lệch 2005/2004 Chênh lệch 2006/2005 KNXK % KNXK % KNXK % RQ tươi 531.693 931.810 474.624 437.964 400.117 75,3 -457.186 -49,1 -36.660 -7,7 RQ đóng hộp 8.074.225 13.005.275 13.618.500 12.756.434 4.931.050 61,1 613.225 4,7 -862.066 -6,3 RQ đông lạnh 1.593.974 2.135.969 2.249.042 1.975.426 541.995 34 113.073 5,3 -273.616 -12,2 RQ sấy muối 953.355 1.638.165 3.628.016 2.542.471 684.810 71,8 1.989.851 121,5 -1.085.545 -29,9 Nguồn VEGETEXCO