Luận văn Thạc sĩ Quản trị văn phòng: Thực trạng văn hóa công sở tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa

985
503
89
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 18: máy chấm công
Ảnh 19: Camera trước lối ra vào
Ảnh 20: Kho chứa đồ
Ảnh 21: Trong kho chứa đồ
Ảnh 22: Bố trí phòng làm việc
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 18: máy chấm công Ảnh 19: Camera trước lối ra vào Ảnh 20: Kho chứa đồ Ảnh 21: Trong kho chứa đồ Ảnh 22: Bố trí phòng làm việc
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 23: Khu lễ tân
Ảnh 24: Bảng thông báo nội bộ trong phòng
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 23: Khu lễ tân Ảnh 24: Bảng thông báo nội bộ trong phòng
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 25: Sản phẩm của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 25: Sản phẩm của HNP
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 26: Nơi tiếp khách
Ảnh 27: Phòng họp
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 26: Nơi tiếp khách Ảnh 27: Phòng họp
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 28: Trang trí phòng họp
Ảnh 29: Bên trong nhà máy
Ảnh 30: Bên trong bếp ăn
Ảnh 31: Trang phục của CBCNV khối sản xuất
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 28: Trang trí phòng họp Ảnh 29: Bên trong nhà máy Ảnh 30: Bên trong bếp ăn Ảnh 31: Trang phục của CBCNV khối sản xuất
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Ảnh 32: Trang phục thi đấu thể thao
Ảnh 33: Trang phục của CBCNV khối văn phòng trong cuộc họp trọng thể
Ảnh 34: Danh thiếp
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D Ảnh 32: Trang phục thi đấu thể thao Ảnh 33: Trang phục của CBCNV khối văn phòng trong cuộc họp trọng thể Ảnh 34: Danh thiếp
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
PHỤ LỤC 03:
Bảng 2.1: Nội dung Phiếu khảo sát
STT Vấn đề được hỏi Số lượng
1 Quan điểm của người được hỏi về VHCS 3
2 Các văn bản hiện có trong HNP có nội dung về VHCS 2
3 Môi trường cảnh quan 7
4 Đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc của CBCNV 9
5 Trang phục 5
6 Giao tiếp ứng xử của CBCNV 7
7 Công tác lễ nghi khánh tiết 2
8 Công tác đào tạo 1
9 Môi trường, cách thức làm việc 7
Bảng 2.2: Đối tượng trả lời phiếu khảo sát
STT Đối tượng trả lời phiếu khảo sát Số lượng
I Khối sản xuất 24
Trưởng ca 2
Kíp trưởng 2
Nhân viên hành chính 1
Tổ kho 1
Nhân viên, công nhân 14
Quản đốc nhà máy 3
Phó quản đốc nhà máy 1
II Khối văn phòng 18
Trưởng phòng 4
Phó phòng 4
Nhân viên 10
III Khách hàng 10
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D PHỤ LỤC 03: Bảng 2.1: Nội dung Phiếu khảo sát STT Vấn đề được hỏi Số lượng 1 Quan điểm của người được hỏi về VHCS 3 2 Các văn bản hiện có trong HNP có nội dung về VHCS 2 3 Môi trường cảnh quan 7 4 Đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc của CBCNV 9 5 Trang phục 5 6 Giao tiếp ứng xử của CBCNV 7 7 Công tác lễ nghi khánh tiết 2 8 Công tác đào tạo 1 9 Môi trường, cách thức làm việc 7 Bảng 2.2: Đối tượng trả lời phiếu khảo sát STT Đối tượng trả lời phiếu khảo sát Số lượng I Khối sản xuất 24 Trưởng ca 2 Kíp trưởng 2 Nhân viên hành chính 1 Tổ kho 1 Nhân viên, công nhân 14 Quản đốc nhà máy 3 Phó quản đốc nhà máy 1 II Khối văn phòng 18 Trưởng phòng 4 Phó phòng 4 Nhân viên 10 III Khách hàng 10
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
PHỤ LỤC 13
Bảng 2.3. Bảng chi tiêu cho các hoạt động phong trào tại công ty
STT Nội dung Thành tiền (Đơn vị tính:
triệu/đồng.)
I Thể thao 20,438
Bóng đá 9,148
Bóng bàn 6,750
Cầu lông 1,040
Cờ tướng 300
Bồi dưỡng tổng duyệt các môn thể thao 1,600
Bồi dưỡng thi đấu các môn thể thao 1,600
II Văn nghệ 49,040
III Diễu hành 5,005
Tổng cộng 74,483
Nguồn Phòng TCHC
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D PHỤ LỤC 13 Bảng 2.3. Bảng chi tiêu cho các hoạt động phong trào tại công ty STT Nội dung Thành tiền (Đơn vị tính: triệu/đồng.) I Thể thao 20,438 Bóng đá 9,148 Bóng bàn 6,750 Cầu lông 1,040 Cờ tướng 300 Bồi dưỡng tổng duyệt các môn thể thao 1,600 Bồi dưỡng thi đấu các môn thể thao 1,600 II Văn nghệ 49,040 III Diễu hành 5,005 Tổng cộng 74,483 Nguồn Phòng TCHC
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội SV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: ĐH QTVP K13D