Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của những đặc tính công ty đến quản trị vốn luân chuyển ở các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam

2,377
447
96
- PL28-
Ph lc 15. Kết qu hi quy biến ph thuc INV kết hp vi yếu t thi gian.
(8) INV = ß
0
1
ROA
2
OCF
3
SIZE
4
GRO + ß
5
QR
6
DEBT + ß
7
YEAR_1 +
ß
8
YEAR_2 + ß
9
YEAR_3 +
Model Summary
b
Model
R
R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1
.567
a
.321
.310
90.709927
1.479
a. Predictors: (Constant), YEAR_3, QR, GRO, ROA, OCF, SIZE, YEAR_2, YEAR_1, DEBT
b. Dependent Variable: INV
ANOVA
b
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
338408.155
9
37600.906
28.260
.000
a
Residual
4426820.473
538
8228.291
Total
4765228.627
547
a. Predictors: (Constant), YEAR_3, QR, GRO, ROA, OCF, SIZE, YEAR_2, YEAR_1, DEBT
b. Dependent Variable: INV
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
1
(Constant)
162.703
38.193
4.260
.000
ROA
-.906
.461
-.089
-1.965
.050
.841
1.190
GRO
-.311
.084
-.158
-3.695
.000
.941
1.063
QR
-8.049
2.302
-.179
-3.496
.001
.657
1.522
OCF
-.519
.191
-.115
-2.714
.007
.957
1.045
SIZE
-1.814
2.878
-.029
-.630
.529
.844
1.185
DEBT
-.236
.232
-.058
-1.015
.310
.536
1.867
YEAR_1
-7.666
11.223
-.036
-.683
.495
.636
1.573
YEAR_2
-7.153
11.143
-.033
-.642
.521
.645
1.550
YEAR_3
-2.699
11.024
-.013
-.245
.807
.659
1.517
a. Dependent Variable: INV
- PL28- Phụ lục 15. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc INV kết hợp với yếu tố thời gian. (8) INV = ß 0 +ß 1 ROA +ß 2 OCF +ß 3 SIZE +ß 4 GRO + ß 5 QR +ß 6 DEBT + ß 7 YEAR_1 + ß 8 YEAR_2 + ß 9 YEAR_3 + Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .567 a .321 .310 90.709927 1.479 a. Predictors: (Constant), YEAR_3, QR, GRO, ROA, OCF, SIZE, YEAR_2, YEAR_1, DEBT b. Dependent Variable: INV ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 338408.155 9 37600.906 28.260 .000 a Residual 4426820.473 538 8228.291 Total 4765228.627 547 a. Predictors: (Constant), YEAR_3, QR, GRO, ROA, OCF, SIZE, YEAR_2, YEAR_1, DEBT b. Dependent Variable: INV Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 162.703 38.193 4.260 .000 ROA -.906 .461 -.089 -1.965 .050 .841 1.190 GRO -.311 .084 -.158 -3.695 .000 .941 1.063 QR -8.049 2.302 -.179 -3.496 .001 .657 1.522 OCF -.519 .191 -.115 -2.714 .007 .957 1.045 SIZE -1.814 2.878 -.029 -.630 .529 .844 1.185 DEBT -.236 .232 -.058 -1.015 .310 .536 1.867 YEAR_1 -7.666 11.223 -.036 -.683 .495 .636 1.573 YEAR_2 -7.153 11.143 -.033 -.642 .521 .645 1.550 YEAR_3 -2.699 11.024 -.013 -.245 .807 .659 1.517 a. Dependent Variable: INV
- PL29-
Ph lc 16. Kết qu hi quy biến ph thuc AP kết hp vi yếu t thi gian.
(9) AP = ß
0
1
ROA
2
OCF
3
SIZE
4
GRO + ß
5
QR +ß
6
DEBT + ß
7
YEAR_1 +
ß
8
YEAR_2 + ß
9
YEAR_3 +
Model Summary
b
Model
R
R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1
.610
a
.372
.361
49.942603
1.527
a. Predictors: (Constant), YEAR_3, QR, GRO, ROA, OCF, SIZE, YEAR_2, YEAR_1, DEBT
b. Dependent Variable: AP
ANOVA
b
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
185875.477
9
20652.831
35.410
.000
a
Residual
1341913.792
538
2494.264
Total
1527789.269
547
a. Predictors: (Constant), YEAR_3, QR, GRO, ROA, OCF, SIZE, YEAR_2, YEAR_1, DEBT
b. Dependent Variable: AP
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
1
(Constant)
122.107
21.028
5.807
.000
ROA
-.760
.254
-.132
-2.996
.003
.841
1.190
GRO
-.154
.046
-.139
-3.330
.001
.941
1.063
QR
-1.122
1.268
-.044
-.885
.377
.657
1.522
OCF
-.322
.105
-.126
-3.058
.002
.957
1.045
SIZE
-6.205
1.584
-.172
-3.916
.000
.844
1.185
DEBT
.420
.128
.182
3.288
.001
.536
1.867
YEAR_1
1.179
6.179
.010
.191
.849
.636
1.573
YEAR_2
2.545
6.135
.021
.415
.678
.645
1.550
YEAR_3
3.278
6.069
.027
.540
.589
.659
1.517
a. Dependent Variable: AP
- PL29- Phụ lục 16. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AP kết hợp với yếu tố thời gian. (9) AP = ß 0 +ß 1 ROA +ß 2 OCF +ß 3 SIZE +ß 4 GRO + ß 5 QR +ß 6 DEBT + ß 7 YEAR_1 + ß 8 YEAR_2 + ß 9 YEAR_3 + Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .610 a .372 .361 49.942603 1.527 a. Predictors: (Constant), YEAR_3, QR, GRO, ROA, OCF, SIZE, YEAR_2, YEAR_1, DEBT b. Dependent Variable: AP ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 185875.477 9 20652.831 35.410 .000 a Residual 1341913.792 538 2494.264 Total 1527789.269 547 a. Predictors: (Constant), YEAR_3, QR, GRO, ROA, OCF, SIZE, YEAR_2, YEAR_1, DEBT b. Dependent Variable: AP Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 122.107 21.028 5.807 .000 ROA -.760 .254 -.132 -2.996 .003 .841 1.190 GRO -.154 .046 -.139 -3.330 .001 .941 1.063 QR -1.122 1.268 -.044 -.885 .377 .657 1.522 OCF -.322 .105 -.126 -3.058 .002 .957 1.045 SIZE -6.205 1.584 -.172 -3.916 .000 .844 1.185 DEBT .420 .128 .182 3.288 .001 .536 1.867 YEAR_1 1.179 6.179 .010 .191 .849 .636 1.573 YEAR_2 2.545 6.135 .021 .415 .678 .645 1.550 YEAR_3 3.278 6.069 .027 .540 .589 .659 1.517 a. Dependent Variable: AP
- PL30-
Ph lc 17. Kết qu hi quy biến ph thuc CCC kết hp vi yếu t ngành.
(10) CCC = ß
0
1
ROA
2
OCF
3
SIZE
4
GRO + ß
5
QR
6
DEBT + ß
7
IND_1 +
ß
8
IND_2 + ß
9
IND_3 +ß
10
IND_4 +ß
11
IND_5 + ß
12
IND_6 +
Model Summary
b
Model
R
R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1
.666
a
.444
.432
94.105997
1.747
a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2
b. Dependent Variable: CCC
ANOVA
b
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1139950.097
12
94995.841
35.603
.000
a
Residual
4737927.185
535
8855.939
Total
5877877.282
547
a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT,
IND_2
b. Dependent Variable: CCC
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
1
(Constant)
158.595
42.965
3.691
.000
ROA
-1.730
.497
-.153
-3.482
.001
.779
1.284
GRO
-.381
.086
-.175
-4.424
.000
.964
1.037
QR
-4.272
2.442
-.086
-1.750
.081
.628
1.591
OCF
-.789
.198
-.158
-3.990
.000
.962
1.040
SIZE
2.936
3.267
.042
.899
.369
.705
1.419
DEBT
-.897
.254
-.198
-3.532
.000
.481
2.079
IND_1
67.029
26.753
.132
2.505
.013
.539
1.855
IND_2
18.682
18.409
.083
1.015
.311
.227
4.398
IND_3
-1.102
18.922
-.005
-.058
.954
.247
4.051
IND_4
-50.552
21.615
-.138
-2.339
.020
.433
2.310
IND_5
-71.172
22.724
-.187
-3.132
.002
.424
2.360
IND_6
-28.113
19.572
-.106
-1.436
.151
.274
3.645
a. Dependent Variable: CCC
- PL30- Phụ lục 17. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc CCC kết hợp với yếu tố ngành. (10) CCC = ß 0 +ß 1 ROA +ß 2 OCF +ß 3 SIZE +ß 4 GRO + ß 5 QR +ß 6 DEBT + ß 7 IND_1 + ß 8 IND_2 + ß 9 IND_3 +ß 10 IND_4 +ß 11 IND_5 + ß 12 IND_6 + Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .666 a .444 .432 94.105997 1.747 a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2 b. Dependent Variable: CCC ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1139950.097 12 94995.841 35.603 .000 a Residual 4737927.185 535 8855.939 Total 5877877.282 547 a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2 b. Dependent Variable: CCC Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 158.595 42.965 3.691 .000 ROA -1.730 .497 -.153 -3.482 .001 .779 1.284 GRO -.381 .086 -.175 -4.424 .000 .964 1.037 QR -4.272 2.442 -.086 -1.750 .081 .628 1.591 OCF -.789 .198 -.158 -3.990 .000 .962 1.040 SIZE 2.936 3.267 .042 .899 .369 .705 1.419 DEBT -.897 .254 -.198 -3.532 .000 .481 2.079 IND_1 67.029 26.753 .132 2.505 .013 .539 1.855 IND_2 18.682 18.409 .083 1.015 .311 .227 4.398 IND_3 -1.102 18.922 -.005 -.058 .954 .247 4.051 IND_4 -50.552 21.615 -.138 -2.339 .020 .433 2.310 IND_5 -71.172 22.724 -.187 -3.132 .002 .424 2.360 IND_6 -28.113 19.572 -.106 -1.436 .151 .274 3.645 a. Dependent Variable: CCC
- PL31-
Ph lc 18. Kết qu hi quy biến ph thuc AR kết hp vi yếu t ngành.
(11) AR = ß
0
1
ROA
2
OCF
3
SIZE
4
GRO + ß
5
QR
6
DEBT + ß
7
IND_1 +
ß
8
IND_2 + ß
9
IND_3 +ß
10
IND_4 +ß
11
IND_5 + ß
12
IND_6 +
Model Summary
b
Model
R
R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1
.734
a
.539
.529
55.639496
1.846
a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2
b. Dependent Variable: AR
ANOVA
b
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
674094.719
12
56174.560
52.127
.000
a
Residual
1656228.112
535
3095.753
Total
2330322.831
547
a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3,
DEBT, IND_2
b. Dependent Variable: AR
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
1
(Constant)
139.286
25.403
5.483
.000
ROA
-1.194
.294
-.168
-4.066
.000
.779
1.284
GRO
-.202
.051
-.147
-3.965
.000
.964
1.037
QR
1.291
1.444
.041
.894
.372
.628
1.591
OCF
-.599
.117
-.191
-5.126
.000
.962
1.040
SIZE
-3.787
1.931
-.085
-1.961
.050
.705
1.419
DEBT
-.259
.150
-.091
-1.727
.085
.481
2.079
IND_1
89.511
15.818
.281
5.659
.000
.539
1.855
IND_2
27.383
10.884
.192
2.516
.012
.227
4.398
IND_3
-4.995
11.187
-.033
-.446
.655
.247
4.051
IND_4
-24.219
12.779
-.105
-1.895
.059
.433
2.310
IND_5
6.680
13.436
.028
.497
.619
.424
2.360
IND_6
-9.955
11.572
-.060
-.860
.390
.274
3.645
a. Dependent Variable: AR
- PL31- Phụ lục 18. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AR kết hợp với yếu tố ngành. (11) AR = ß 0 +ß 1 ROA +ß 2 OCF +ß 3 SIZE +ß 4 GRO + ß 5 QR +ß 6 DEBT + ß 7 IND_1 + ß 8 IND_2 + ß 9 IND_3 +ß 10 IND_4 +ß 11 IND_5 + ß 12 IND_6 + Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .734 a .539 .529 55.639496 1.846 a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2 b. Dependent Variable: AR ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 674094.719 12 56174.560 52.127 .000 a Residual 1656228.112 535 3095.753 Total 2330322.831 547 a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2 b. Dependent Variable: AR Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 139.286 25.403 5.483 .000 ROA -1.194 .294 -.168 -4.066 .000 .779 1.284 GRO -.202 .051 -.147 -3.965 .000 .964 1.037 QR 1.291 1.444 .041 .894 .372 .628 1.591 OCF -.599 .117 -.191 -5.126 .000 .962 1.040 SIZE -3.787 1.931 -.085 -1.961 .050 .705 1.419 DEBT -.259 .150 -.091 -1.727 .085 .481 2.079 IND_1 89.511 15.818 .281 5.659 .000 .539 1.855 IND_2 27.383 10.884 .192 2.516 .012 .227 4.398 IND_3 -4.995 11.187 -.033 -.446 .655 .247 4.051 IND_4 -24.219 12.779 -.105 -1.895 .059 .433 2.310 IND_5 6.680 13.436 .028 .497 .619 .424 2.360 IND_6 -9.955 11.572 -.060 -.860 .390 .274 3.645 a. Dependent Variable: AR
- PL32-
Ph lc 19. Kết qu hi quy biến ph thuc INV kết hp vi yếu t ngành.
(12) INV = ß
0
1
ROA
2
OCF
3
SIZE
4
GRO + ß
5
QR
6
DEBT + ß
7
IND_1 +
ß
8
IND_2 + ß
9
IND_3 +ß
10
IND_4 +ß
11
IND_5 + ß
12
IND_6 +
Model Summary
b
Model
R
R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1
.628
a
.395
.381
87.282648
1.597
a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2
b. Dependent Variable: INV
ANOVA
b
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
689459.173
12
57454.931
29.108
.000
a
Residual
4075769.455
535
7618.261
Total
4765228.627
547
a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3,
DEBT, IND_2
b. Dependent Variable: INV
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
1
(Constant)
124.034
39.850
3.113
.002
ROA
-1.009
.461
-.099
-2.190
.029
.779
1.284
GRO
-.305
.080
-.155
-3.810
.000
.964
1.037
QR
-8.006
2.265
-.178
-3.535
.000
.628
1.591
OCF
-.557
.183
-.124
-3.036
.003
.962
1.040
SIZE
2.383
3.030
.037
.786
.432
.705
1.419
DEBT
-.308
.236
-.076
-1.310
.191
.481
2.079
IND_1
8.779
24.813
.019
.354
.724
.539
1.855
IND_2
8.326
17.074
.041
.488
.626
.227
4.398
IND_3
-12.226
17.550
-.056
-.697
.486
.247
4.051
IND_4
-38.334
20.047
-.116
-1.912
.056
.433
2.310
IND_5
-82.416
21.077
-.240
-3.910
.000
.424
2.360
IND_6
-33.655
18.153
-.142
-1.854
.064
.274
3.645
a. Dependent Variable: INV
- PL32- Phụ lục 19. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc INV kết hợp với yếu tố ngành. (12) INV = ß 0 +ß 1 ROA +ß 2 OCF +ß 3 SIZE +ß 4 GRO + ß 5 QR +ß 6 DEBT + ß 7 IND_1 + ß 8 IND_2 + ß 9 IND_3 +ß 10 IND_4 +ß 11 IND_5 + ß 12 IND_6 + Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .628 a .395 .381 87.282648 1.597 a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2 b. Dependent Variable: INV ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 689459.173 12 57454.931 29.108 .000 a Residual 4075769.455 535 7618.261 Total 4765228.627 547 a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2 b. Dependent Variable: INV Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 124.034 39.850 3.113 .002 ROA -1.009 .461 -.099 -2.190 .029 .779 1.284 GRO -.305 .080 -.155 -3.810 .000 .964 1.037 QR -8.006 2.265 -.178 -3.535 .000 .628 1.591 OCF -.557 .183 -.124 -3.036 .003 .962 1.040 SIZE 2.383 3.030 .037 .786 .432 .705 1.419 DEBT -.308 .236 -.076 -1.310 .191 .481 2.079 IND_1 8.779 24.813 .019 .354 .724 .539 1.855 IND_2 8.326 17.074 .041 .488 .626 .227 4.398 IND_3 -12.226 17.550 -.056 -.697 .486 .247 4.051 IND_4 -38.334 20.047 -.116 -1.912 .056 .433 2.310 IND_5 -82.416 21.077 -.240 -3.910 .000 .424 2.360 IND_6 -33.655 18.153 -.142 -1.854 .064 .274 3.645 a. Dependent Variable: INV
- PL33-
Ph lc 20. Kết qu hi quy biến ph thuc AP kết hp vi yếu t ngành.
(13) AP = ß
0
1
ROA
2
OCF
3
SIZE
4
GRO + ß
5
QR
6
DEBT + ß
7
IND_1 +
ß
8
IND_2 + ß
9
IND_3 +ß
10
IND_4 +ß
11
IND_5 + ß
12
IND_6 +
Model Summary
b
Model
R
R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1
.672
a
.452
.440
47.732599
1.643
a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2
b. Dependent Variable: AP
ANOVA
b
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
308844.709
12
25737.059
36.773
.000
a
Residual
1218944.559
535
2278.401
Total
1527789.269
547
a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3,
DEBT, IND_2
b. Dependent Variable: AP
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
1
(Constant)
104.724
21.793
4.805
.000
ROA
-.474
.252
-.082
-1.879
.061
.779
1.284
GRO
-.125
.044
-.113
-2.866
.004
.964
1.037
QR
-2.443
1.239
-.096
-1.972
.049
.628
1.591
OCF
-.367
.100
-.144
-3.661
.000
.962
1.040
SIZE
-4.340
1.657
-.120
-2.620
.009
.705
1.419
DEBT
.329
.129
.142
2.555
.011
.481
2.079
IND_1
31.260
13.570
.121
2.304
.022
.539
1.855
IND_2
17.027
9.338
.148
1.823
.069
.227
4.398
IND_3
-16.119
9.597
-.131
-1.679
.094
.247
4.051
IND_4
-12.001
10.963
-.064
-1.095
.274
.433
2.310
IND_5
-4.565
11.526
-.023
-.396
.692
.424
2.360
IND_6
-15.497
9.927
-.115
-1.561
.119
.274
3.645
a. Dependent Variable: AP
- PL33- Phụ lục 20. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AP kết hợp với yếu tố ngành. (13) AP = ß 0 +ß 1 ROA +ß 2 OCF +ß 3 SIZE +ß 4 GRO + ß 5 QR +ß 6 DEBT + ß 7 IND_1 + ß 8 IND_2 + ß 9 IND_3 +ß 10 IND_4 +ß 11 IND_5 + ß 12 IND_6 + Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .672 a .452 .440 47.732599 1.643 a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2 b. Dependent Variable: AP ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 308844.709 12 25737.059 36.773 .000 a Residual 1218944.559 535 2278.401 Total 1527789.269 547 a. Predictors: (Constant), IND_6, OCF, QR, GRO, IND_5, IND_1, IND_4, ROA, SIZE, IND_3, DEBT, IND_2 b. Dependent Variable: AP Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 104.724 21.793 4.805 .000 ROA -.474 .252 -.082 -1.879 .061 .779 1.284 GRO -.125 .044 -.113 -2.866 .004 .964 1.037 QR -2.443 1.239 -.096 -1.972 .049 .628 1.591 OCF -.367 .100 -.144 -3.661 .000 .962 1.040 SIZE -4.340 1.657 -.120 -2.620 .009 .705 1.419 DEBT .329 .129 .142 2.555 .011 .481 2.079 IND_1 31.260 13.570 .121 2.304 .022 .539 1.855 IND_2 17.027 9.338 .148 1.823 .069 .227 4.398 IND_3 -16.119 9.597 -.131 -1.679 .094 .247 4.051 IND_4 -12.001 10.963 -.064 -1.095 .274 .433 2.310 IND_5 -4.565 11.526 -.023 -.396 .692 .424 2.360 IND_6 -15.497 9.927 -.115 -1.561 .119 .274 3.645 a. Dependent Variable: AP