Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

3,292
646
125
81
b. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể
-          

- 
       

trong

- 

- 



-   

-        -Banking, Mobile

3.1.2. Cơ hội và thách thức đối với BIDV trong việc phát triển dịch vụ NHĐT
a. Cơ hội phát triển dịch vụ NHĐT tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam
BI    
    


-
      

         
81 b. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể -            -           trong  -   -     -     -        -Banking, Mobile  3.1.2. Cơ hội và thách thức đối với BIDV trong việc phát triển dịch vụ NHĐT a. Cơ hội phát triển dịch vụ NHĐT tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BI            -                  
82

b. Thách thức trong phát triển dịch vụ NHĐT tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam
 -    

         
Nam.        

          

   
 
nhiên, 
 



     

         
.
 

    


3.2.1. Giải pháp phát triển thương hiệu nhằm nâng cao độ tin cậy của BIDV
             

82  b. Thách thức trong phát triển dịch vụ NHĐT tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  -                Nam.                            nhiên,                        .           3.2.1. Giải pháp phát triển thương hiệu nhằm nâng cao độ tin cậy của BIDV               
83


        
    -       

   


- 

- 
-  



giá

- 

trên các website: www.vnexpress.net, tuoitre.com.vn, thanhnien.com.vn...; hay qua các

- 


-        


83                -               -   -  -      giá  -   trên các website: www.vnexpress.net, tuoitre.com.vn, thanhnien.com.vn...; hay qua các  -    -          
84
3.2.2. Giải pháp nhằm xây dựng định hướngchiến lược hoạt động hiệu quả
      

 
 

          
         
Ngoài   


      
 
Mở rộng kênh phân phối
  
 
          
ATM - POS.       

        
 
  

Xác định nhóm khách hàng mục tiêu tương ứng với từng thời kỳ.
- 




84 3.2.2. Giải pháp nhằm xây dựng định hướng và chiến lược hoạt động hiệu quả                                   Ngoài               Mở rộng kênh phân phối                 ATM - POS.                        Xác định nhóm khách hàng mục tiêu tương ứng với từng thời kỳ. -     
85



- 
          


        

3.2.3. Giải pháp cải thiện tốc độ xử lý thủ tục sản phẩm, dịch vụ

i ngân hàng         
-

 

lên trung tâm


3.2.4. Giải pháp cải thiện chất lượng sở hạ tầng công nghệ






         


- 

85    -                         3.2.3. Giải pháp cải thiện tốc độ xử lý thủ tục sản phẩm, dịch vụ  i ngân hàng           -      lên trung tâm   3.2.4. Giải pháp cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ                    -  
86
         
       
cùng b
- 
   
     
     


      

 thông tin

-    



- 





      


86                   cùng b -                             thông tin  -        -               
87
3.2.5. Nhóm giải pháp khác
3.2.5.1. Giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nhân lực
 





   


        





       
        
   





  -Banking cung c    
- 
- 
 
87 3.2.5. Nhóm giải pháp khác 3.2.5.1. Giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nhân lực                                                        -Banking cung c     -  -   
88


3.2.5.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.


   
 

       


     
        y


      


  -        

      - khách hàng
 


  

        
       

88   3.2.5.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.                                  y              -                - khách hàng                          
89


3.2.5.3. Tăng cường hoạt động quản lý rủi ro
      

 



 
        


         


khách        


            



         





89   3.2.5.3. Tăng cường hoạt động quản lý rủi ro                                       khách hà                                        
90



 
 


  


        
  
         


       
 
  
      
 



       

 



90                                                                             