Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

7,887
730
109
22
li có ching c lch chiu vi t l n ca doanh
nghip.
 t s nghiên c     c tác gi tuyn
chc kho l    tham kh    tác gi 
nghiên cu v cu trúc vn ca doanh nghip.
Bng 2.1: Tng hp các nghiên cu v các nhân t ảnh hưởng đến
Cu trúc vn ca doanh nghip
Nhân t tác động
lên Cu trúc vn
ca DN
Ký hiu
Tác
động
Các nghiên cu có liên quan
Quy mô ca DN
SIZE
(+)
Joy Pathak(2010); Titman
Wessels(1988); Antoniou các cng s
(2002); Han-Suck Song(2005);Gurcharan
(2010); Nguyen Thanh Cuong, Nguyen Thi
Canh(2012) và Bùi Phan Nhã Khanh
Th Thúy Anh
(2012)
T sut sinh li
ROA
(-)
Joy Pathak(2010); Titman và Wessels(1988)
Li nhun
PROF
(-)
Han-Suck Song(2005)
(+)
Ellili(2011)
Tài sn hu hình
TANG
(+)
Joy Pathak(2010)
(-)
Antoniou các cng s (2002);
Ellili(2011)
ng
GROW
(+)
Titman và Wessels(1988); Joy Pathak(2010)
22 li có ching c lch chiu vi t l n ca doanh nghip.  t s nghiên c     c tác gi tuyn chc kho l    tham kh    mà tác gi  nghiên cu v cu trúc vn ca doanh nghip. Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến Cấu trúc vốn của doanh nghiệp Nhân tố tác động lên Cấu trúc vốn của DN Ký hiệu Tác động Các nghiên cứu có liên quan Quy mô ca DN SIZE (+) Joy Pathak(2010); Titman và Wessels(1988); Antoniou và các cộng sự (2002); Han-Suck Song(2005);Gurcharan (2010); Nguyen Thanh Cuong, Nguyen Thi Canh(2012) và Bùi Phan Nhã Khanh và Võ Thị Thúy Anh (2012) T sut sinh li ROA (-) Joy Pathak(2010); Titman và Wessels(1988) Li nhun PROF (-) Han-Suck Song(2005) (+) Ellili(2011) Tài sn hu hình TANG (+) Joy Pathak(2010) (-) Antoniou và các cộng sự (2002); Ellili(2011) ng GROW (+) Titman và Wessels(1988); Joy Pathak(2010)
23
(-)
Ellili(2011); Gurcharan (2010)
Tính thanh khon
LIQ
(-)
Nguyen Thanh Cuong, Nguyen Thi Canh(2012)
Bùi Phan Nhã Khanh và Võ Th Thúy Anh( 2012)
Tm chn thu
TNDN
(+)
Antoniou các cng s (2002);Gurcharan
(2010)
Ri ro kinh doanh
RISK
(-)
Ellili(2011); Joy Pathak(2010)
Tui ca DN
AGE
(-)
Ellili(2011)
 m riêng ca
tài sn
UNIQ
(-)
Antoniou các cng s (2002); Titman
Wessels(1988)
S hc
State-
owned
(+)
Ellili(2011)
 ng tng
sn phm
GDP
(+)
Gurcharan (2010)
Ngun: Tác gi tng hp
Tóm tắt chương
Trong chương II gm hai phn: Phn 1- Cơ sở lý lun xuyên sut của đề
tài các lý thuyết v cu trúc vn đã được tác gi chn lọc như: MM(Modilligani
Miller, 1958,1963); Đánh đổi (Krau Litzenberger,1973); Trt t phân hng
(Myers Mailuf, 1984) Chi phí đại din (Jensen Meckling,1976; Jensen,
1986).
Phn 2- Gm các nghiên cu thc tin cùng ch đề vi bài nghiên cu,
các biến được s dng trong các nghiên cu thc tiễn đó sở để tác gi ng
dng vào vic xây dng hình nghiên cu s được trình bày chương tiếp theo
ca bài luận văn.
23 (-) Ellili(2011); Gurcharan (2010) Tính thanh khon LIQ (-) Nguyen Thanh Cuong, Nguyen Thi Canh(2012) và Bùi Phan Nhã Khanh và Võ Thị Thúy Anh( 2012) Tm chn thu TNDN (+) Antoniou và các cộng sự (2002);Gurcharan (2010) Ri ro kinh doanh RISK (-) Ellili(2011); Joy Pathak(2010) Tui ca DN AGE (-) Ellili(2011)  m riêng ca tài sn UNIQ (-) Antoniou và các cộng sự (2002); Titman và Wessels(1988) S hc State- owned (+) Ellili(2011)  ng tng sn phm GDP (+) Gurcharan (2010) Nguồn: Tác giả tổng hợp Tóm tắt chương Trong chương II gồm có hai phần: Phần 1- Cơ sở lý luận xuyên suốt của đề tài là các lý thuyết về cấu trúc vốn đã được tác giả chọn lọc như: MM(Modilligani và Miller, 1958,1963); Đánh đổi (Krau và Litzenberger,1973); Trật tự phân hạng (Myers và Mailuf, 1984) và Chi phí đại diện (Jensen và Meckling,1976; Jensen, 1986). Phần 2- Gồm các nghiên cứu thực tiễn có cùng chủ đề với bài nghiên cứu, các biến được sử dụng trong các nghiên cứu thực tiễn đó là cơ sở để tác giả ứng dụng vào việc xây dựng mô hình nghiên cứu sẽ được trình bày ở chương tiếp theo của bài luận văn.
24
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Khung phân tích
Sau khi khc các lý thuyn cu trúc vn ca doanh nghip
và tng hp các nghiên cc có liên quan, tác gi  xut khung
i d 
Ngun: Tác gi t tng hp
   th hin trung tâm nghiên cu cu trúc vn ca doanh
nghip(DN xây dng trong tnh Kiên Giang), cu trúc v c i nghiên cu
gi nh b  ng bi các nhân t  Quy DN, cu trúc tài sn ca DN
nghip, ri ro kinh doanh, kh  tài tr ca DN, kh i, tính thanh
khon và cui cùng là tui ca doanh nghip.
Các nhân t c tác gi thit k o t thuyt
cùng các nghiên cu thc tin có liên quan mà tác gi 
và các nhân t này s c tác gi mô hình nghiên cc trình bày tip
theo.
Cu trúc vn
(T l n ca DN)
Kh 
sinh li
Cu trúc tài
sn
Ri ro kinh
doanh
Tính
thanh
khon
Quy mô
DN
Tui ca
DN
Kh 
t tài tr
24 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Khung phân tích Sau khi khc các lý thuyn cu trúc vn ca doanh nghip và tng hp các nghiên cc có liên quan, tác gi  xut khung i d  Nguồn: Tác giả tự tổng hợp    th hin trung tâm nghiên cu là cu trúc vn ca doanh nghip(DN xây dựng trong tỉnh Kiên Giang), cu trúc v c i nghiên cu gi nh b  ng bi các nhân t  Quy mô DN, cu trúc tài sn ca DN nghip, ri ro kinh doanh, kh  tài tr ca DN, kh i, tính thanh khon và cui cùng là tui ca doanh nghip. Các nhân t c tác gi thit k o t  lý thuyt cùng các nghiên cu thc tin có liên quan mà tác gi  và các nhân t này s c tác gi mô hình nghiên cc trình bày tip theo. Cấu trúc vốn (Tỷ lệ nợ của DN) Kh  sinh li Cu trúc tài sn Ri ro kinh doanh Tính thanh khon Quy mô DN Tui ca DN Kh  t tài tr
25
3.2 Mô hình nghiên cu và phương pháp nghiên cu
3.2.1 Mô hình nghiên cu
Trong phc kho các nghiên cu có liên quan, tác gi nhn thy nghiên
cu ca Dellili, 2011 có nhing và tác gi s vn dy dng
mô hình phân tích c tài. C hai nghiên cu ca tác gi vi Dellili(2011) có ni
 t là: Nghiên cứu xác định các nhân t quyết định đến vic la chn
cu trúc vn ca các doanh nghiệp”. Tuy nhiên, hai nghiên cc thc hin
hai phm vi thi gian khác nhau; Dellili, 2011 c thc hin gm 33 doanh
nghip niêm yt trên sàn giao dch chng khoán ti Abu Dhahi(UAE) t các ngành
công nghi    - tài tác gi nghiên cu gm
272 doanh nghip hoc XD ch yng dân dng,
chuyên da bàn tnh Kiên G
Các nhân t c Dellili  nghiên cu v ching tác
 n cu trúc vn gm: Cu trúc tài sn (asset structure), tm chn thu
(NDTS), li nhun (profitability), quy mô doanh nghip (size), t   ng
doanh thu, tính riêng bit, t l s hu c  o, tui ca doanh nghip
(age) và ri ro kinh doanh (business risk).
 i, tác gi   dng các nhân t    u trúc tài
sn(ASSET); Kh  i(PROF); Quy doanh nghip(SIZE); Tui ca
doanh nghip(AGE); Ri ro kinh doanh(RISK). Tuy nhiên, do tính cht riêng bit
ca vùng nghiên cu, cùng v m kinh doanh ca các doanh nghip XD
trong tình mà tác gis dng thêm mt s bi  tài tr vn
ca DN(FUND) cui cùng nhân t kh   n ca doanh nghip
(LIQ).
Tip theo, bin ph thuc Dellili chn gm hai bin: 1./T l n ngn
hn(STD); 2./ T l n dài hn(LTD).
25 3.2 Mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Mô hình nghiên cứu Trong phc kho các nghiên cu có liên quan, tác gi nhn thy nghiên cu ca Dellili, 2011 có nhing và tác gi s vn d xây dng mô hình phân tích c tài. C hai nghiên cu ca tác gi vi Dellili(2011) có ni  t là: “Nghiên cứu xác định các nhân tố quyết định đến việc lựa chọn cấu trúc vốn của các doanh nghiệp”. Tuy nhiên, hai nghiên cc thc hin  hai phm vi và thi gian khác nhau; Dellili, 2011 c thc hin gm 33 doanh nghip niêm yt trên sàn giao dch chng khoán ti Abu Dhahi(UAE) t các ngành công nghi    - tài tác gi nghiên cu gm 272 doanh nghip hoc XD ch yng dân dng, chuyên da bàn tnh Kiên G Các nhân t c Dellili  nghiên cu v ching tác  n cu trúc vn gm: Cu trúc tài sn (asset structure), tm chn thu (NDTS), li nhun (profitability), quy mô doanh nghip (size), t   ng doanh thu, tính riêng bit, t l s hu c  o, tui ca doanh nghip (age) và ri ro kinh doanh (business risk).  tài, tác gi   dng các nhân t    u trúc tài sn(ASSET); Kh  i(PROF); Quy mô doanh nghip(SIZE); Tui ca doanh nghip(AGE); Ri ro kinh doanh(RISK). Tuy nhiên, do tính cht riêng bit ca vùng nghiên cu, cùng v m kinh doanh ca các doanh nghip XD trong tình mà tác gi có s dng thêm mt s bi  tài tr vn ca DN(FUND) và cui cùng là nhân t kh   n ca doanh nghip (LIQ). Tip theo, bin ph thuc mà Dellili chn gm hai bin: 1./T l n ngn hn(STD); 2./ T l n dài hn(LTD).
26
Theo báo cáo tài chính ca doanh nghip thì tng tài sn bng tng ngun
vn, trong tng ngun vn bao gm: vn vay(n phi tr gm, t l n ngn
hn và t l n dài hn) và vn ch s hu ca doanh nghip. Vy tng vn vay ca
doanh nghip chim t l bao nhiêu so vi tng tài sn ca doanh nghi l
cu trúc vn hay cu trúc tài chính mà doanh nghic hin,
t l   n ph thuc c gi  ng hình nghiên
c n ph thuc trong hình phân tích tác gi s dng là: Tng
n phi tr trên tng tài sn(TD) các nhân t nào  n vic doanh
nghip quynh s di t l v 
vào mô hình chính là các bic lp có các ký hiu l
SIZE; AGE; RISK; FUND và LIQ.
Cui cùng, theo lý thuyt cu trúc vu có liên
quan, xét thy các nhân t i cu trúc vn ca các doanh nghip có mi
quan h tuy   c xây dng hình h  n vi
 nhc th hi
Mô hình phân tích:
(𝑇𝐷)
𝑖𝑡
= 𝛽
0
+ 𝛽
1
𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇
𝑖𝑡
+ 𝛽
2
𝑃𝑅𝑂𝐹
𝑖𝑡
+ 𝛽
3
𝐿𝐼𝑄
𝑖𝑡
+ 𝛽
4
𝐹𝑈𝑁𝐷
𝑖𝑡
+ 𝛽
5
𝑅𝐼𝑆𝐾
𝑖𝑡
+ 𝛽
6
𝑆𝐼𝑍𝐸
𝑖𝑡
+ 𝛽
7
𝐴𝐺𝐸
𝑖𝑡
+ 𝜀
𝑖𝑡



0

1-8

it

26 Theo báo cáo tài chính ca doanh nghip thì tng tài sn bng tng ngun vn, mà trong tng ngun vn bao gm: vn vay(nợ phải trả gồm, tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ dài hạn) và vn ch s hu ca doanh nghip. Vy tng vn vay ca doanh nghip chim t l bao nhiêu so vi tng tài sn ca doanh nghi l là cu trúc vn hay cu trúc tài chính mà doanh nghic hin, t l   n ph thuc mà tác gi  ng mô hình nghiên c n ph thuc trong mô hình phân tích mà tác gi s dng là: Tng n phi tr trên tng tài sn(TD) và các nhân t nào  n vic doanh nghip quynh s di t l v  vào mô hình chính là các bic lp có các ký hiu l SIZE; AGE; RISK; FUND và LIQ. Cui cùng, theo lý thuyt cu trúc vu có liên quan, xét thy các nhân t i cu trúc vn ca các doanh nghip có mi quan h tuy   c xây dng là mô hình h  n vi  nhc th hi Mô hình phân tích: (𝑇𝐷) 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑃𝑅𝑂𝐹 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝐿𝐼𝑄 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝐹𝑈𝑁𝐷 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝑅𝐼𝑆𝐾 𝑖𝑡 + 𝛽 6 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 + 𝛽 7 𝐴𝐺𝐸 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡     0   1-8   it 
27


ASSET
it

PFOF
it

LIQ
it

FUND
it

RISK
it
: Ri ro trong kinh doanh doanh nghip th i t
SIZE
it
: Quy mô ca doanh nghip th i t
AGE
it
: Tui ca doanh nghip th i t
3.2.2 Phương pháp nghiên cứu
Tác gi s dng kê, s lic thu thp t
báo cáo tài chính cuca các doanh nghip qua kiu tra
bi Cc thng tnh  . ng nghiên c tài y các
DN hong trong nhic thuc ngành xây dng ca tnh gm 272 DN.
Nghiên cu y ng dng phn mm SPSS là mt trong nhng phn mc
s dng ph bin nht hin nay. Tác gi s d 
phân ch các nhân t n cu trúc vn ca DN.  tài xây dng mô hình
hn, tt c các bin c tác gi ly trung bình, ng mô hình
hi quy bi thiu (OLS).
3.3 Mô t d liu
3.3.1 Thu thp và x lý s liu
 vào phi -DN(tham kho chi tiết ph lc-PL8),
ca Cc thng kê táp dng thu thp thông tin kho
i vc, DN vc ngoài,
hp tác xã/liên hip hp tác xã- i chung là doanh nghip. Tác gi n
27   ASSET it  PFOF it  LIQ it  FUND it  RISK it : Ri ro trong kinh doanh doanh nghip th i t SIZE it : Quy mô ca doanh nghip th i t AGE it : Tui ca doanh nghip th i t 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu Tác gi s dng kê, s lic thu thp t báo cáo tài chính cuca các doanh nghip qua kiu tra bi Cc thng kê tnh  . ng nghiên c tài này là các DN hong trong nhic thuc ngành xây dng ca tnh gm 272 DN. Nghiên cu này ng dng phn mm SPSS là mt trong nhng phn mc s dng ph bin nht hin nay. Tác gi s d  phân tích các nhân t n cu trúc vn ca DN.  tài xây dng mô hình hn, tt c các bin c tác gi ly trung bình, ng mô hình hi quy bi thiu (OLS). 3.3 Mô tả dữ liệu 3.3.1 Thu thập và xử lý số liệu  vào phi -DN(tham khảo chi tiết phụ lục-PL8), ca Cc thng kê táp dng thu thp thông tin kho i vc, DN có vc ngoài, hp tác xã/liên hip hp tác xã- i chung là doanh nghip. Tác gi n
28
c các DN hoc XD tn s hu thuc vn
c v(tham kho bảng 4.1 Chương 4), v m ngành ngh
kinh doanh các DN này có các mã ngành ho
 : 41000-    
41
 : 42900-    
42
XD c : 43210-   
43
  CSDL: 46-
47
m v ngành ngh kinh doanh
S DN
- Xây dng nhà các loi
139
- Xây dng công trình dân dng
62
- Xây dng công trình chuyên dng
22
- i trong xây dng
49
Tng
272
Ngun: Tác gi tng hp
(tham khảo phần phụ lục-PL1)
          


  ximăng, đá,
gạch
   Ngh  - -CP Ngh nh s
-CP v vic c phn hóa các doanh nghip vn s hu ca nhà
28 c các DN hoc XD tn s hu thuc vn c và v(tham khảo bảng 4.1 Chương 4), v m ngành ngh kinh doanh các DN này có các mã ngành ho  : 41000-     41  : 42900-     42 XD c : 43210-    43   CSDL: 46- 47 m v ngành ngh kinh doanh S DN - Xây dng nhà các loi 139 - Xây dng công trình dân dng 62 - Xây dng công trình chuyên dng 22 - i trong xây dng 49 Tng 272 Nguồn: Tác giả tổng hợp (tham khảo phần phụ lục-PL1)                ximăng, đá, gạch    Ngh  - -CP và Ngh nh s -CP v vic c phn hóa các doanh nghip có vn s hu ca nhà
29
c, 



         

     


        
 có hay không



1A/ĐTDN-DN, tác gi ch ly s liu cn
thit phc v ch tài nghiên cu t các m
Mc 11: Tài sn và ngun vốn năm 2015
Mc 12: Kết qu sn xuất kinh doanh năm 2015
Tóm li, bài nghiên cu s dng s liu ca 272 doanh nghic trích lc
t b i k toán báo cáo kt qu sn xut kinh doanh ca các doanh
nghip ho ng thu c ngành XD trong tnh, s li c thu thp t
phi- a Cc thng tnh Kiên Giang. Tip
theo, thông qua bng ng v các bin (tham kho chi tiết mc 3.3.3),tác gi
s dng nhng công thc phù h x lý nhng s li  d
liu bng Excel, ri t Excel chuyn s liu vào phn mm SPSS, t phn mm
SPSS tin hành thc hic thng t v  m mu nghiên cu,
mi quan h  n gia các bin s trong mu d liu ki  ng
tuyc ti phn mm SPSS tác gi tin hành chy hi quy bng
 (bình phương bé nhất), t kt qu hi quy va chy tác gi phân
29 c,                                  có hay không    1A/ĐTDN-DN, tác gi ch ly s liu cn thit phc v ch tài nghiên cu t các m Mục 11: Tài sản và nguồn vốn năm 2015 Mục 12: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Tóm li, bài nghiên cu s dng s liu ca 272 doanh nghic trích lc t b i k toán và báo cáo kt qu sn xut kinh doanh ca các doanh nghip ho ng thu c ngành XD trong tnh, s li c thu thp t phi- a Cc thng kê tnh Kiên Giang. Tip theo, thông qua bng ng v các bin (tham khảo chi tiết mục 3.3.3),tác gi s dng nhng công thc phù h x lý nhng s li  d liu bng Excel, ri t Excel chuyn s liu vào phn mm SPSS, t phn mm SPSS tin hành thc hic thng kê mô t v  m mu nghiên cu, mi quan h  n gia các bin s trong mu d liu và ki  ng tuyc ti phn mm SPSS tác gi tin hành chy hi quy bng  (bình phương bé nhất), t kt qu hi quy va chy tác gi phân
30
tích các thông s a các nhân t c tip theo, tác
gi thc hic kinh cn thiKi phù hp chung ca
hình, kim tra phân phi chun ph .... Sau khi thc hic ki nh
va nêu cho kt qu kh n cu có tính ng dc
 tin hành phân tích và tho lun v kt qu ca các yu t ng
n cu trúc vi vi các doanh nghip hoc xây dng ca
Kiên Giang; Các bing kê hay nói cách khác ng
n cu trúc vn ca doanh nghip và các bin nào không n mô hình.
Sau cùng, t kt qu va tho lun trên tác gi  xut các ý kin v v  xây
dng cu trúc vn áp dng cho các doanh nghip XD trong tnh.
3.3.2 Cu trúc vn và các nhân t tác đng
3.3.2.1 Cu trúc vn
Trong phn 2.1 các khái nin có liên quan tác gi   cu trúc
vn vì vy tác gi không nhc li ch nói ngn gm quan trng v cu
trúc vu trúc vn-capital structure s t ngun g
thc hình thành nên ngun vn ca doanh nghip bao gm: N và Vn ch s hu.
Ngun v c doanh nghip s d  mua sm tài s n vt
cht phc v cho các hong kinh doanh ca doanh nghip.
* N (debt):  tin vn mà doanh nghim dng ca
, t chc, nhân do vy doanh nghip trách nhim phi tr; bao
gm các khon n tin vay, các khon n phi tr    c,
cho công nhân viêncác khon phi tr khác. N phi tr ca doanh nghip bao
gm: n ngn hn và n dài hn.
* Vn ch s hu : s vn ca các ch s h   
góp mà doanh nghip không phi cam kt thanh toán.Vn ch s hu do ch doanh
nghi góp vn hoc hình thành t kt qu 
30 tích các thông s a các nhân t c tip theo, tác gi thc hic kinh cn thiKi phù hp chung ca mô hình, kim tra phân phi chun ph .... Sau khi thc hic ki nh va nêu cho kt qu kh n cu có tính ng dc  tin hành phân tích và tho lun v kt qu ca các yu t ng n cu trúc vi vi các doanh nghip hoc xây dng ca Kiên Giang; Các bing kê hay nói cách khác là có ng n cu trúc vn ca doanh nghip và các bin nào không n mô hình. Sau cùng, t kt qu va tho lun trên tác gi  xut các ý kin v v  xây dng cu trúc vn áp dng cho các doanh nghip XD trong tnh. 3.3.2 Cấu trúc vốn và các nhân tố tác động 3.3.2.1 Cấu trúc vốn Trong phn 2.1 các khái nin có liên quan tác gi   cu trúc vn vì vy tác gi không nhc li mà ch nói ngn gm quan trng v cu trúc vu trúc vn-capital structure là s mô t ngun g thc hình thành nên ngun vn ca doanh nghip bao gm: N và Vn ch s hu. Ngun v c doanh nghip s d  mua sm tài s n vt cht phc v cho các hong kinh doanh ca doanh nghip. * Nợ (debt):  tin vn mà doanh nghim dng ca , t chc, cá nhân và do vy doanh nghip có trách nhim phi tr; bao gm các khon n tin vay, các khon n phi tr    c, cho công nhân viên và các khon phi tr khác. N phi tr ca doanh nghip bao gm: n ngn hn và n dài hn. * Vốn chủ sở hữu : Là s vn ca các ch s h    góp mà doanh nghip không phi cam kt thanh toán.Vn ch s hu do ch doanh nghi góp vn hoc hình thành t kt qu 
31
vn ch s hu không phi là mt khon n. Bao gm: vn góp do các ch s hu,
li nhu), vn ch s hu khác.
Cu trúc vn ca doanh nghic th hin trong Bi k toán
ca doanh nghi   B i k toán, cu trúc vn cn ch  c
phn nào ca tng tài sn doanh nghip hình thành t vn góp ca ch s hu và li
nhun ca ch s hc gi lng doanh nghip và phn nào
hình thành t các ngun có tính cht công n thông qua các khon n khác nhau.
Bin (TD) là bic tác gi chi din cho cu trúc vn ca doanh
nghi
TD =
Ý nghĩa của biến TD: ng vn ch s hu ca doanh nghip, thì
ng n mà doanh nghip phi chi tr cho hay nói cách khác là có bao
  c tài tr bng vn vay t bên ngoài doanh nghip.   
  a cu trúc vn(TD) cho chúng ta bi c tình hình các
doanh nghip nm trong mu kho sát, s dng n nhin c phn nhiu

Quay li ph  thuyt MM(1958), phát biu r  ng
không thu, giá tr doanh nghip không vay n doanh nghip vay n 
ng có thu, giá tr doanh nghip có vay n cao hơn
giá tr doanh nghip không vay n ng li ích tchn thuế. Theo quan
m ca thuyt i, Krau Litzenberger(1973) li ích chn thuế
cùng chiu vi chi phí khn khó tài chính ca doanh nghip, nên các doanh nghip
cn tìm ra mt t l n mà tn khó tài chính Myers(2001) có th
c li ích t thu ca n b sung. Các nhân t  c ng
n cu trúc vn ca doanh nghip g
doanh nghip; Li nhun; Tính thanh kho     ng ca doanh
Tng n phi tr
Tng vn ch s hu
31 vn ch s hu không phi là mt khon n. Bao gm: vn góp do các ch s hu, li nhu), vn ch s hu khác. Cu trúc vn ca doanh nghic th hin trong Bi k toán ca doanh nghi   B i k toán, cu trúc vn cn ch  c phn nào ca tng tài sn doanh nghip hình thành t vn góp ca ch s hu và li nhun ca ch s hc gi lng doanh nghip và phn nào hình thành t các ngun có tính cht công n thông qua các khon n khác nhau. Bin (TD) là bic tác gi chi din cho cu trúc vn ca doanh nghi TD = Ý nghĩa của biến TD: ng vn ch s hu ca doanh nghip, thì ng n mà doanh nghip phi chi tr cho hay nói cách khác là có bao   c tài tr bng vn vay t bên ngoài doanh nghip.      a cu trúc vn(TD) cho chúng ta bi c tình hình các doanh nghip nm trong mu kho sát, s dng n nhin c phn nhiu  Quay li ph  lý thuyt MM(1958), phát biu r  ng không thu, giá tr doanh nghiệp không vay nợ và doanh nghiệp có vay nợ  ng có thu, giá tr doanh nghiệp có vay nợ cao hơn giá trị doanh nghiệp không vay nợ ng lợi ích từ lá chắn thuế. Theo quan m ca lý thuyt i, Krau và Litzenberger(1973) vì lợi ích lá chắn thuế cùng chiều với chi phí khốn khó tài chính của doanh nghiệp, nên các doanh nghip cn tìm ra mt t l n mà tn khó tài chính Myers(2001) có th c li ích t thu ca n b sung. Các nhân t  c ng n cu trúc vn ca doanh nghip g doanh nghip; Li nhun; Tính thanh kho     ng ca doanh Tng n phi tr Tng vn ch s hu