Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

7,875
730
109
12
thc li ti mt hn mc n a chi phí kit qu tài
n dn lên. Chi phí kit qu tài chính nhng chi phí ng
trc tin giá tr ca doanh nghip, nên các nhà qun tr cn cân nhc cn thn
khi honh mt cu trúc vn, mà theo lý thuyi cho rng: Cu trúc vn
ca doanh nghinh da trên s i gia llá chn thuế” so
vi “chi phí kiệt qu tài chính”, chi phí kit qu tài chính là cùng chiu vi li
ích lá chn thu, nên cu trúc vn tối ưu của doanh nghip phải được xác định trên
cơ sở gia tăng lượng n vay cho ti khi li ích biên t lá chn thuế cân bng vi chi
phí biên ca kit qu tài chính.
  n khái nim v chi phí kit qu tài chính theo Kraus
Litzenberger thì cho rng: mt chi phí khi công ty s dng thêm m ng
v tài tr cho hout v kh
 n c
Hay theo Berk và DeMarzo(2007), chi phí kit qu tài chính khon phí
i mt v n, thì có
ng kit qu 
 cn chi phí kit qu tài chính gm các khon phí
n trc tip, gián tip; Chi phí hành chính; Chi phí pháp lý và các
chi phí gián tin vic gii quyt v kit qu tài chính gi
là chi phí khn tài chính.
Th hin qua công thc:
Giá tr DN có
vay n
=
+
(PV t tm
chn thu)
(PV chi phí kit
qu tài chính)
 PV là giá tr hin ti
12 thc li ti mt hn mc n a chi phí kit qu tài n dn lên. Chi phí kit qu tài chính là nhng chi phí có ng trc tin giá tr ca doanh nghip, nên các nhà qun tr cn cân nhc cn thn khi honh mt cu trúc vn, mà theo lý thuyi cho rng: Cu trúc vn ca doanh nghinh da trên s i gia llá chắn thuế” so vi “chi phí kiệt quệ tài chính”, vì chi phí kit qu tài chính là cùng chiu vi li ích lá chn thu, nên cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp phải được xác định trên cơ sở gia tăng lượng nợ vay cho tới khi lợi ích biên từ lá chắn thuế cân bằng với chi phí biên của kiệt quệ tài chính.   n khái nim v chi phí kiệt quệ tài chính theo Kraus và Litzenberger thì cho rng: là mt chi phí mà khi công ty s dng thêm m ng v tài tr cho hout v kh  n c Hay theo Berk và DeMarzo(2007), chi phí kiệt quệ tài chính là khon phí mà i mt v n, thì có ng kit qu   cn chi phí kiệt quệ tài chính gm các khon phí n trc tip, gián tip; Chi phí hành chính; Chi phí pháp lý và các chi phí gián tin vic gii quyt v kit qu tài chính gi là chi phí khn tài chính. Thể hiện qua công thức: Giá tr DN có vay n = (Giá tr DN không vay n) + (PV t tm chn thu)  (PV chi phí kit qu tài chính)  PV là giá tr hin ti
13
Hình 2.2: Lượng n tối ưu và giá trị doanh nghip
Giá tr doanh nghip
T l n
Ngun: Corporate Finance
m ca lý thuyi cu trúc vn khuyên rng: Các doanh
nghing kinh doanh an toàn; Quy mô doanh nghip ln, T l tài sn
c nh hu hình cao; Tính thanh khon cao thu nhp chu thu cao thì nên s
dng hn mc tín dng cao hay nói các khác doanh nghip nên t l n cao
trong cu trúc vn ca doanh nghi   ng li ích t chn thu,
Modilligani và Miller(c li vi các doanh nghip có t l tài sn vô
hình cao, giá tr không tn t ng h ng kinh koanh
ca doanh nghip không an toàn, phi din vi nhiu ri ro trong kinh doanh;
Cui cùng là doanh nghi hng cao thì nên nghiêng v vic thâm
ht ngun vn ch s hu nhin ch vic vay n i vi các
doanh nghip này có kh c phi din vi chi phí kit qu tài chính,
  i vi các doanh nghi    ng cao vic vay n buc
doanh nghip phi t b i la chn các d án có t sut sinh li cao.
Hn chế ca lý thuyết đánh đổi cu trúc vn là:  gic ti
sao mt s công ty rt thành công, li nhun r l n rt thp
Giá tr DN
ln nht
Giá tr DN theo lý thuyt M&M
ca doanh nghip có n và thu
PV chi phí kit qu tài chính
Giá tr ca doanh nghip không vay n
ng cong giá tr thc ca DN
PV tm chn thu
T l n t
13 Hình 2.2: Lượng nợ tối ưu và giá trị doanh nghiệp Giá tr doanh nghip T l n Nguồn: Corporate Finance m ca lý thuyi cu trúc vn khuyên rng: Các doanh nghing kinh doanh an toàn; Quy mô doanh nghip ln, T l tài sn c nh hu hình cao; Tính thanh khon cao và thu nhp chu thu cao thì nên s dng hn mc tín dng cao hay nói các khác là doanh nghip nên có t l n cao trong cu trúc vn ca doanh nghi   ng li ích t lá chn thu, Modilligani và Miller(c li vi các doanh nghip có t l tài sn vô hình cao, giá tr không tn t ng h ng kinh koanh ca doanh nghip không an toàn, phi din vi nhiu ri ro trong kinh doanh; Cui cùng là doanh nghi hng cao thì nên nghiêng v vic thâm ht ngun vn ch s hu nhin ch vic vay n i vi các doanh nghip này có kh c phi din vi chi phí kit qu tài chính,   i vi các doanh nghi    ng cao vic vay n buc doanh nghip phi t b i la chn các d án có t sut sinh li cao. Hạn chế của lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn là:  gic ti sao mt s công ty rt thành công, li nhun r  l n là rt thp và Giá tr DN ln nht Giá tr DN theo lý thuyt M&M ca doanh nghip có n và thu PV chi phí kit qu tài chính Giá tr ca doanh nghip không vay n ng cong giá tr thc ca DN PV tm chn thu T l n t
14
không s dng lá chn thum ca lý thuyt này là ti cho lý thuyt
trt t phân hi.
2.2.3 Lý thuyết trt t phân hng
Lý thuyt trt t phân hc nghiên cu bi Myers và Majluf (1984), vi
m v s bt cân xng thông tin gia các nhà qun tr vu t bên
ngoài, v giá tr thc và các k va doanh nghip. V này
th gi    n tr doanh nghip nh i nm nhiu
thông tin c th v các ho ng   a doanh nghip; Tuy nhiên,
nh   tin c    i thc giá tr
thc s a h vào doanh nghip; Vì vy, h yêu cu mt mc
chit khu cao và giá tr c phiu mc phát hành b p, nên chi phí
s dng vn t ngun tài tr bên ngoài tr  
 t trt t phân hng khuyên rng
1
:
1./ Doanh nghi dng ngun tài tr ni b thông qua vic s
dng li nhun gi li.
2./ Các doanh nghip mun gia mt t l chi tr c tc nh:
* Nu có s bing bng trong thu nhp làm cho dòng ti
nhu cu chi tiêu vn thì doanh nghip s tr bt n hong khoán th
ng.
* Nu dòng tiu chi tiêu vn thì doanh nghip s bán các chng
khoán tr 
 ng hp doanh nghip b thâm ht cn ngun tài tr t bên
ngoài, thì doanh nghi    ng khoán n c, tin
nhng chng u chuyi. Vic phát hành c phc
xem là nguôn tài tr cui cùng.
1
Brealey and Myers, 2003, Principles of Corporate Finance 7
th
Edition, Inwin/MC Graw-Hill.
14 không s dng lá chn thum ca lý thuyt này là ti cho lý thuyt trt t phân hi. 2.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng Lý thuyt trt t phân hc nghiên cu bi Myers và Majluf (1984), vi m v s bt cân xng thông tin gia các nhà qun tr vu t bên ngoài, v giá tr thc và các k va doanh nghip. V này có th gi    n tr doanh nghip là nh i nm nhiu thông tin c th v các ho ng   a doanh nghip; Tuy nhiên, nh   tin c    i thc giá tr thc s a h vào doanh nghip; Vì vy, h yêu cu mt mc chit khu cao và giá tr c phiu mc phát hành b p, nên chi phí s dng vn t ngun tài tr bên ngoài tr    t trt t phân hng khuyên rng 1 : 1./ Doanh nghi dng ngun tài tr ni b thông qua vic s dng li nhun gi li. 2./ Các doanh nghip mun gia mt t l chi tr c tc nh: * Nu có s bing bng trong thu nhp làm cho dòng ti nhu cu chi tiêu vn thì doanh nghip s tr bt n hong khoán th ng. * Nu dòng tiu chi tiêu vn thì doanh nghip s bán các chng khoán tr   ng hp doanh nghip b thâm ht và cn ngun tài tr t bên ngoài, thì doanh nghi    ng khoán n c, tin là nhng chng u chuyi. Vic phát hành c phc xem là nguôn tài tr cui cùng. 1 Brealey and Myers, 2003, Principles of Corporate Finance 7 th Edition, Inwin/MC Graw-Hill.
15
2.2.4 Lý thuyết chi phí đại din
thuyết chi phí đại din i khi s xut hin ca các nghiên cu tp
trung vào nhng v v thông tin bt cân xng gii s hi qun
trong ngành bo him(Spence Zeckhauser, 1971), nhanh chóng tr thành
mt thuyt khái quát nhng v  liên quan n h i din trong các
 c khác(Jensen Meckling,1976; Harris & Raviv, 1978). thuy c
phát bi mâu thun quyn li gia hai n:1./ Mt bên nhà qun
doanh nghii din); 2./Mt bên là các c i s hu). Nhà qun
các c  c mt t chc thng nhng v li ích ca
doanh nghic t v bn cht h i kháng v li ích vi nhau.
Theo thuy  i din, nhà qun doanh nghing không s
hu c phn hoc s hu mt phn nh c ph ca công ty, nên các
nhà qung không c gi ích ca c   th làm
 c phiu. Các nhà qun tr  ng sn sàng la chn
nhng d án có t sut sinh li thp th
án kinh doanh tuy không mang li hiu qu cho doanh nghing chi tiêu
không hiu qu c c th hóa thành chi phí nhng tn tht y chuyn
giao li cho c u. Tt c các khon chi phí này gi din.
i din là chi phí phát sinh do nhà qun tr và các c ng nht
v mi ích.
 gii quyt mâu thun va k, lý thuyi di xut m
pháp là s dng n vay trong cu trúc vn ca doanh nghip. N c s dng
t công c  kim soát hành vi sai trái ca nhà qung cho
rng n vay sm gim nh t gia c n lý, vì n là khon
phi tr  tránh cho doanh nghip b phá sn, nu doanh nghip phá sn quyn li
ca nhà qun b ng, h phu vi cnh mt vic buc phi di
di, mt li ích trong công vic ca h; Vì vy, các nhà qun lý buc phi làm vic
tích c  to ra li nhu i tài chính ca doanh nghip phi tr các
khonh k ln n gc.
15 2.2.4 Lý thuyết chi phí đại diện Lý thuyết chi phí đại diện i khi có s xut hin ca các nghiên cu tp trung vào nhng v v thông tin bt cân xng gii s hi qun lý trong ngành bo him(Spence và Zeckhauser, 1971), và nhanh chóng tr thành mt lý thuyt khái quát nhng v  liên quan n h i din trong các  c khác(Jensen và Meckling,1976; Harris & Raviv, 1978). Lý thuy c phát bi mâu thun quyn li gia hai bên:1./ Mt bên là nhà qun lý doanh nghii din); 2./Mt bên là các c i s hu). Nhà qun lý và các c  c là mt t chc thng nhng v li ích ca doanh nghic t v bn cht h i kháng v li ích vi nhau. Theo lý thuy  i din, nhà qun lý doanh nghing không s hu c phn hoc s hu mt phn nh c ph ca công ty, nên các nhà qung không c gi ích ca c   th là làm  c phiu. Các nhà qun tr  ng sn sàng la chn nhng d án có t sut sinh li thp th án kinh doanh tuy không mang li hiu qu cho doanh nghing chi tiêu không hiu qu c c th hóa thành chi phí và nhng tn tht này chuyn giao li cho c u. Tt c các khon chi phí này gi din. i din là chi phí phát sinh do nhà qun tr và các c ng nht v mi ích.  gii quyt mâu thun va k, lý thuyi di xut m pháp là s dng n vay trong cu trúc vn ca doanh nghip. N c s dng t công c  kim soát hành vi sai trái ca nhà qung cho rng n vay s làm gim nh t gia c n lý, vì n là khon phi tr  tránh cho doanh nghip b phá sn, nu doanh nghip phá sn quyn li ca nhà qun lý b ng, h phu vi cnh mt vic buc phi di di, mt li ích trong công vic ca h; Vì vy, các nhà qun lý buc phi làm vic tích c  to ra li nhu i tài chính ca doanh nghip vì phi tr các khonh k ln n gc.
16
2.3 Lược kho các nghiên cu có liên quan
2.3.1 Các nghiên cứu ngoài nước
Nghiên cu ẤN ĐỘ: Joy Pathak(2010), d liu phân tích gm 135 công ty
t ti th ng chng khoán n 1990-2009, ch
 nghiên cu là các nhân t n cu trúc vn ca các cô ng ty ti .
Trong nghiên cu tác gi s dng mô hình hi quy tuyn tính gm hai bin
ph thui din cho cu trúc vn gm:1./ Bin tng n trên tng tài sn(TD); 2./
Bin t l n dài hn trên tng tài sn(LTD). By bic li din cho các nhân
t n cu trúc vn hu hình(TANG), tính thanh khon(LIQ),
t  ng(GROW), t sut sinh li(ROA), ri ro kinh doanh(VOL), quy
mô doanh nghip(SIZE) và nghiên cu và phát trin(R&D).
Mô hình hi quy tuy
Mô hình 1:
(𝑇𝐷)
𝑖
= 𝛽
0
+ 𝛽
1
𝑇𝐴𝑁𝐺 + 𝛽
2
𝑉𝑂𝐿+ 𝛽
3
𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽
4
𝑅𝑂𝐴 +
𝛽
5
𝐺𝑅𝑂𝑊 + 𝛽
6
𝐿𝐼𝑄 + 𝛽
7
𝑅&𝐷 + 𝜀
𝑖
Mô hình 2:
(𝐿𝑇𝐷)
𝑖
= 𝛽
0
+ 𝛽
1
𝑇𝐴𝑁𝐺 + 𝛽
2
𝑉𝑂𝐿+ 𝛽
3
𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽
4
𝑅𝑂𝐴 +
𝛽
5
𝐺𝑅𝑂𝑊 + 𝛽
6
𝐿𝐼𝑄 + 𝛽
7
𝑅&𝐷 + 𝜀
𝑖
Kt qu nghiên cu cho thy tài sn hu hình, quy mô doanh nghip, t
ng, t sut sinh li, tính thanh khon, rng
tích cn cu trúc vn; riêng bin nghiên cu và phát trin không tìm thy s tác
ng nào vào hình. C th ca s  ng là: Tài sn hu hình, t 
trng và quy mô doanh nghing cùng chiu(+) vi cu trúc vc
li t sut sinh li, ri ro kinh doanh và tính thanh khong nghch chiu(-
) vi cu trúc vn.
16 2.3 Lược khảo các nghiên cứu có liên quan 2.3.1 Các nghiên cứu ngoài nước Nghiên cứu ở ẤN ĐỘ: Joy Pathak(2010), d liu phân tích gm 135 công ty t ti th ng chng khoán n 1990-2009, ch  nghiên cu là các nhân t n cu trúc vn ca các cô ng ty ti . Trong nghiên cu tác gi s dng mô hình hi quy tuyn tính gm hai bin ph thui din cho cu trúc vn gm:1./ Bin tng n trên tng tài sn(TD); 2./ Bin t l n dài hn trên tng tài sn(LTD). By bic li din cho các nhân t n cu trúc vn hu hình(TANG), tính thanh khon(LIQ), t  ng(GROW), t sut sinh li(ROA), ri ro kinh doanh(VOL), quy mô doanh nghip(SIZE) và nghiên cu và phát trin(R&D). Mô hình hi quy tuy Mô hình 1: (𝑇𝐷) 𝑖 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑇𝐴𝑁𝐺 + 𝛽 2 𝑉𝑂𝐿+ 𝛽 3 𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽 4 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽 5 𝐺𝑅𝑂𝑊 + 𝛽 6 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 7 𝑅&𝐷 + 𝜀 𝑖 Mô hình 2: (𝐿𝑇𝐷) 𝑖 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑇𝐴𝑁𝐺 + 𝛽 2 𝑉𝑂𝐿+ 𝛽 3 𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽 4 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽 5 𝐺𝑅𝑂𝑊 + 𝛽 6 𝐿𝐼𝑄 + 𝛽 7 𝑅&𝐷 + 𝜀 𝑖 Kt qu nghiên cu cho thy tài sn hu hình, quy mô doanh nghip, t ng, t sut sinh li, tính thanh khon, rng tích cn cu trúc vn; riêng bin nghiên cu và phát trin không tìm thy s tác ng nào vào mô hình. C th ca s  ng là: Tài sn hu hình, t  trng và quy mô doanh nghing cùng chiu(+) vi cu trúc vc li t sut sinh li, ri ro kinh doanh và tính thanh khong nghch chiu(- ) vi cu trúc vn.
17
Ellili(2011), c hin nghiên cu nhnh các nhân t quynh
n vic la chn cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt trên sàn giao dch
chng khoán Abu Dhahi(UAE), bao gm 33 doanh nghip t các ngành công
nghi-2009.
Bin ph thuc chi di làm ni bt tm quan trng các thành
phn ca cu trúc vn ca doanh nghip gm: 1./T l n ngn hn(STD); 2./ T l
n dài hn(LTD).
Các nhân t  nghiên cu chi
th n cu trúc vn là: 1./Cu trúc tài sn (asset structure); 2./ Tm chn thu
(NDTS);3./Li nhun (profitability);4./Quy doanh nghip (size);5./T 
ng doanh thu;6./Tính riêng bit;7./T l s hu c  o;8./Tui ca
doanh nghip (age) và 9./Ri ro kinh doanh (business risk).
Kt qu c tìm thy: Cu trúc tài sn (ASSET), t ng doanh
thu(GROW) có mi quan h cùng chiu vi n dài hn (LTD), nhưng ngưc chiu
vi n ngn hn (STD); Trong khi bin li nhui n
dài hn và tương quan dương với n ngn hn.
Các bin quy doanh nghip (SIZE), tính riêng bit, ri ro kinh doanh
ng tích cn cu trúc vn ca doanh nghip; C th kt qu cho
thy: s ng ca các yu t i vi các ngành có cu trúc vn khác nhau là
s ng khác nhau. d:1./ Nhóm ngành vi  
sc khe ph thuc nhiu vào khon n ngn hn; 2./ Nhóm các ngành xây dng,
công nghip, bng sng ph thuc nhiu vào khon n dài hn.
i vi bin t l s hu co ng cùng chiu vi cu
trúc vn; trong khi bin tui ca doanh nghip không n n ngn hn
c chiu vi n dài hn.
17 Ellili(2011), c hin nghiên cu nhnh các nhân t quynh n vic la chn cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt trên sàn giao dch chng khoán Abu Dhahi(UAE), bao gm 33 doanh nghip t các ngành công nghi-2009. Bin ph thuc chi di làm ni bt tm quan trng các thành phn ca cu trúc vn ca doanh nghip gm: 1./T l n ngn hn(STD); 2./ T l n dài hn(LTD). Các nhân t  nghiên cu chi th n cu trúc vn là: 1./Cu trúc tài sn (asset structure); 2./ Tm chn thu (NDTS);3./Li nhun (profitability);4./Quy mô doanh nghip (size);5./T  ng doanh thu;6./Tính riêng bit;7./T l s hu c  o;8./Tui ca doanh nghip (age) và 9./Ri ro kinh doanh (business risk). Kt qu c tìm thy: Cu trúc tài sn (ASSET), t ng doanh thu(GROW) có mi quan h cùng chiu vi n dài hn (LTD), nhưng ngược chiều với nợ ngắn hạn (STD); Trong khi bin li nhui n dài hn và tương quan dương với nợ ngắn hạn. Các bin quy mô doanh nghip (SIZE), tính riêng bit, ri ro kinh doanh ng tích cn cu trúc vn ca doanh nghip; C th kt qu cho thy: s ng ca các yu t i vi các ngành có cu trúc vn khác nhau là có s ng khác nhau. Ví d:1./ Nhóm ngành vi   sc khe ph thuc nhiu vào khon n ngn hn; 2./ Nhóm các ngành xây dng, công nghip, bng sng ph thuc nhiu vào khon n dài hn. i vi bin t l s hu co có ng cùng chiu vi cu trúc vn; trong khi bin tui ca doanh nghip không n n ngn hn c chiu vi n dài hn.
18
Nghiên cu CHÂU ÂU:
Titman Wessels(1988), d liu phân tích gm 469 công ty M, trong
giai n t   n 1982. Kt qu nghiên cu cho thy rng: Các công ty
nh ng s dng các khon n ngn hn nhin, bi chi
phí giao dch s ti vi các công ty nh khi phát hành n dài hn
vn ch s hu.
Ngoài ra kt qu nghiên cy: nhân t m riêng ca tài
sng nghch(-i vi cu trúc vn ca tng công ty; Quy
doanh nghip(size)ng(growth opportunities) ng thun(+) lên
t s n ca công ty; Trong khi kh ng nghch chiu(-)vi
t s n ca công ty.
Antoniou các cng s (2002), nghiên cu nhng yu t  n
cu trúc vn ca các t  s liu tra ca
nhng công ty Pháp, c và Anh. Trong nghiên cu này tác gi  d
         phân tích d liu bng
(panel data).
Kt qu ca nghiên cu này cho thy: Quy mô doanh nghi
quan thun(+) vi cu trúc vch(-) vi vi ch tiêu giá tr
th ng so vi giá tr s sách, vi cu trúc dài hn ca lãi sut và giá c phiu trên
th ng. Bên c l tài sn c nh(tangibility of assets), thu (tax) 
  n cu trúc vn ca     vào kt qu, nghiên cu kt
lun rng: Vic la chn mt cu trúc vn cho công ty cn ph c
m gc tính riêng(uniqueness) ca tng công ty và 2./ Truyn thng

Han-Suck Song(2005), nghiên cu các nhân t n cu trúc vn ca
6.000 doanh nghip, ti Thn 1992-2000. Kt qu nghiên cu
ng tài sn hn(+) vi tng n và n
18 Nghiên cứu ở CHÂU ÂU: Titman và Wessels(1988), d liu phân tích gm 469 công ty  M, trong giai n t   n 1982. Kt qu nghiên cu cho thy rng: Các công ty nh ng s dng các khon n ngn hn nhin, bi chi phí giao dch s ti vi các công ty nh khi phát hành n dài hn và vn ch s hu. Ngoài ra kt qu nghiên cy: nhân t m riêng ca tài sng nghch(-i vi cu trúc vn ca tng công ty; Quy mô doanh nghip(size)ng(growth opportunities) ng thun(+) lên t s n ca công ty; Trong khi kh ng nghch chiu(-)vi t s n ca công ty. Antoniou và các cng s (2002), nghiên cu nhng yu t  n cu trúc vn ca các t  s liu tra ca nhng công ty Pháp, c và Anh. Trong nghiên cu này tác gi  d          phân tích d liu bng (panel data). Kt qu ca nghiên cu này cho thy: Quy mô doanh nghi quan thun(+) vi cu trúc vch(-) vi vi ch tiêu giá tr th ng so vi giá tr s sách, vi cu trúc dài hn ca lãi sut và giá c phiu trên th ng. Bên c l tài sn c nh(tangibility of assets), thu (tax)  có   n cu trúc vn ca     vào kt qu, nghiên cu kt lun rng: Vic la chn mt cu trúc vn cho công ty cn ph c m gc tính riêng(uniqueness) ca tng công ty và 2./ Truyn thng   Han-Suck Song(2005), nghiên cu các nhân t n cu trúc vn ca 6.000 doanh nghip, ti Thn 1992-2000. Kt qu nghiên cu ng tài sn hn(+) vi tng n và n
19
dài hn; Trong khi ph   ch(-) vi n ngn hn ca doanh
nghip. Lá chn thu phi nn tng n
quan thun chiu(+) vi n ngn hn nghch chiu(-) vi n dài hn. Li
nhun(PROF) ca doanh nghich(-) vi c ba t l n gm: tng
n, n dài hn và n ngn hn. Quy mô doanh nghing cùng chiu(+)
vi tng n và n ngn hch(-) vi n dài hn. Ch
m riêng ca doanh nghip thì ln c
ba t l n gm: tng n, n ngn hn và c n dài hn. Nhân t  bing thu
nhn(+) vi tng n và n ngn hch
chiu(-) vi n dài hn.
Nghiên cứu các nước Khi ASEAN: Gurcharan (2010), xem xét các nhân t
n cu trúc vn ca doanh nghip trong khi ASEAN. D liu nghiên cu
gm 155 doanh nghip niêm yt thuc 04 quc gia: Malaysia, Indonesia, Philippine
n t 2003-2007.
Các bic lu bao gm c bin c
m ca doanh nghip bi  m ca qu  i nhu
h  ng; chn thu; Quy doanh nghip; Quy ca ngành ngân
hàng; Quy mô ca th ng chng khong GDP và Lm phát.
Kt qu nghiên cu cho thy rng: Li nhung có mc
ng nghch chiu(- i vi cu trúc vn ca doanh nghi
lá chn thu c chiu(-) vi cu trúc vn ca các doanh nghip
Malaysia. Quy mô doanh nghip cho thy s  i
vi doanh nghi  i vi các nhân t quc gia; Giá tr
vn hóa ca th ng ch  ng GDP s   nh
vi cu trúc vn; Trong khi quy mô ngành ngân hàng và lm phát cho thng
 lên cu trúc vn.
19 dài hn; Trong khi ph   ch(-) vi n ngn hn ca doanh nghip. Lá chn thu phi nn tng n quan thun chiu(+) vi n ngn hn và nghch chiu(-) vi n dài hn. Li nhun(PROF) ca doanh nghich(-) vi c ba t l n gm: tng n, n dài hn và n ngn hn. Quy mô doanh nghing cùng chiu(+) vi tng n và n ngn hch(-) vi n dài hn. Ch m riêng ca doanh nghip thì ln c ba t l n gm: tng n, n ngn hn và c n dài hn. Nhân t  bing thu nhn(+) vi tng n và n ngn hch chiu(-) vi n dài hn. Nghiên cứu các nước Khối ASEAN: Gurcharan (2010), xem xét các nhân t n cu trúc vn ca doanh nghip trong khi ASEAN. D liu nghiên cu gm 155 doanh nghip niêm yt thuc 04 quc gia: Malaysia, Indonesia, Philippine n t 2003-2007. Các bic lu bao gm c bin c m ca doanh nghip và bi  m ca qu  i nhu h  ng; Lá chn thu; Quy mô doanh nghip; Quy mô ca ngành ngân hàng; Quy mô ca th ng chng khong GDP và Lm phát. Kt qu nghiên cu cho thy rng: Li nhung có mc ng nghch chiu(- i vi cu trúc vn ca doanh nghi lá chn thu c chiu(-) vi cu trúc vn ca các doanh nghip  Malaysia. Quy mô doanh nghip cho thy s  i vi doanh nghi  i vi các nhân t quc gia; Giá tr vn hóa ca th ng ch  ng GDP có s   nh vi cu trúc vn; Trong khi quy mô ngành ngân hàng và lm phát cho thng  lên cu trúc vn.
20
2.3.2 Các nghiên cu ca Vit Nam
Nguyen Thanh Cuong Nguyen Thi Canh(2012), nghiên cu phân tích d
liu ca 92 doanh nghip ch bin thy sn Vi-2010, trong
p t trên c hai sàn giao dch chng khoán Vit Nam
70 doanh nghi  t. Nghiên c c thc hin kho sát trên hai
nhóm doanh nghip:1./ OSEA
s
: là nhóm các doanh nghip duy trì t l tng n trên
tng tài s
s
: là nhóm doanh nghip duy trì t l tng n
trên tng tài sn th
Bin ph thuc là bing bng t l tng n trên tng tài sn.
Mô hình trong nghiên cu:
hình 1: Áp dng cho c hai nhóm doanh nghip, OSEA
s
DA > 59,27%
LSEA
s

𝐷𝐴
𝑖𝑡
= 𝛽
𝑖0
+ 𝛽
1
𝑇𝐴𝑁𝐺
𝑖𝑡
+ 𝛽
2
𝑅𝐼𝑆𝐾
𝑖𝑡
+ 𝛽
3
𝑆𝐼𝑍𝐸
𝑖𝑡
+ 𝛽
4
𝑅𝑂𝐴
𝑖𝑡
+ 𝛽
5
𝑆𝐺
𝑖𝑡
+ 𝛽
6
𝐿𝐼𝑄
𝑖𝑡
+ 𝛽
7
𝐴𝐺𝐸
𝑖𝑡
+ 𝛽
8
𝐼𝑁𝑇
𝑖𝑡
+ 𝑢
𝑖𝑡
i mu kt hp ca LSEA
s
và OSEA
s
𝐷𝐴
𝑖𝑡
= 𝛽
𝑖0
+ 𝛽
1
𝑇𝐴𝑁𝐺
𝑖𝑡
+ 𝛽
2
𝑅𝐼𝑆𝐾
𝑖𝑡
+ 𝛽
3
𝑆𝐼𝑍𝐸
𝑖𝑡
+ 𝛽
4
𝑅𝑂𝐴
𝑖𝑡
+ 𝛽
5
𝑆𝐺
𝑖𝑡
+ 𝛽
6
𝐿𝐼𝑄
𝑖𝑡
+ 𝛽
7
𝐴𝐺𝐸
𝑖𝑡
+ 𝛽
8
𝐼𝑁𝑇
𝑖𝑡
+ 𝛽
9
(
𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
𝑇𝐴𝑁𝐺
𝑖𝑡
)
+ 𝛽
10
(
𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
𝑅𝐼𝑆𝐾
𝑖𝑡
)
+ 𝛽
11
(
𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
𝑆𝐼𝑍𝐸
𝑖𝑡
)
+ 𝛽
12
(
𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
𝑅𝑂𝐴
𝑖𝑡
)
+ 𝛽
13
(
𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
𝑆𝐺
𝑖𝑡
)
+ 𝛽
14
(
𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
𝐿𝐼𝑄
𝑖𝑡
)
+ 𝛽
15
(
𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
𝐴𝐺𝐸
𝑖𝑡
)
+ 𝛽
16
(
𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
𝐼𝑁𝑇
𝑖𝑡
)
+ 𝐷𝑈𝑀
𝑖𝑡
+ 𝑢
𝑖𝑡
Bin ph thuc gm: Tài sn c nh hu hình(TANG); Ri ro kinh doanh(RISK);
T sut sinh li(ROA); T ng(SG); Tính thanh khon(LIQ); Tui ca
doanh nghip(AGE); Chi phí lãi vay(INT) và quy mô(SIZE) ca doanh nghip i ti
thng.
Kt qu nghiên cu phát hin rng:
i vi doanh nghip LSEA
s
(t l n u t n
cu trúc vn bao g u hình, quy doanh nghip, li nhun tính
20 2.3.2 Các nghiên cứu của Việt Nam Nguyen Thanh Cuong và Nguyen Thi Canh(2012), nghiên cu phân tích d liu ca 92 doanh nghip ch bin thy sn Vi-2010, trong p t trên c hai sàn giao dch chng khoán Vit Nam và 70 doanh nghi  t. Nghiên c c thc hin kho sát trên hai nhóm doanh nghip:1./ OSEA s : là nhóm các doanh nghip duy trì t l tng n trên tng tài s s : là nhóm doanh nghip duy trì t l tng n trên tng tài sn th Bin ph thuc là bing bng t l tng n trên tng tài sn. Mô hình trong nghiên cu: Mô hình 1: Áp dng cho c hai nhóm doanh nghip, OSEA s có DA > 59,27% và LSEA s  𝐷𝐴 𝑖𝑡 = 𝛽 𝑖0 + 𝛽 1 𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑅𝐼𝑆𝐾 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝑆𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽 6 𝐿𝐼𝑄 𝑖𝑡 + 𝛽 7 𝐴𝐺𝐸 𝑖𝑡 + 𝛽 8 𝐼𝑁𝑇 𝑖𝑡 + 𝑢 𝑖𝑡 i mu kt hp ca LSEA s và OSEA s 𝐷𝐴 𝑖𝑡 = 𝛽 𝑖0 + 𝛽 1 𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑅𝐼𝑆𝐾 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝑆𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽 6 𝐿𝐼𝑄 𝑖𝑡 + 𝛽 7 𝐴𝐺𝐸 𝑖𝑡 + 𝛽 8 𝐼𝑁𝑇 𝑖𝑡 + 𝛽 9 ( 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 ∗ 𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑖𝑡 ) + 𝛽 10 ( 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝐼𝑆𝐾 𝑖𝑡 ) + 𝛽 11 ( 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 ) + 𝛽 12 ( 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 ) + 𝛽 13 ( 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝐺 𝑖𝑡 ) + 𝛽 14 ( 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝐼𝑄 𝑖𝑡 ) + 𝛽 15 ( 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 ∗ 𝐴𝐺𝐸 𝑖𝑡 ) + 𝛽 16 ( 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝑁𝑇 𝑖𝑡 ) + 𝐷𝑈𝑀 𝑖𝑡 + 𝑢 𝑖𝑡 Bin ph thuc gm: Tài sn c nh hu hình(TANG); Ri ro kinh doanh(RISK); T sut sinh li(ROA); T ng(SG); Tính thanh khon(LIQ); Tui ca doanh nghip(AGE); Chi phí lãi vay(INT) và quy mô(SIZE) ca doanh nghip i ti thng. Kt qu nghiên cu phát hin rng: i vi doanh nghip LSEA s (t l n u t n cu trúc vn bao g u hình, quy mô doanh nghip, li nhun và tính
21
thanh kho  n cu trúc vn ca doanh nghip, c th là: Quy
doanh nghip(SIZE
it
ng tích cn cu trúc vn doanh nghip; Ba nhân
t còn lu hình(TANG
it
); T sut sinh li (ROA
it
) và Tính thanh khon
(LIQ
it
 ng tiêu cc(-n cu trúc vn ca doanh nghip. Các yu t còn li
    ng; Ri ro kinh doanh; Chi phí lãi vay Tui ca doanh
nghin cu trúc vn ca doanh nghip.
i vi doanh nghip OSEA
s
(t l n > 59,27%), các yu t quan trng tác
n cu trúc vn bao gu hình, quy mô doanh nghip chi phí
 n cu trúc vn ca doanh nghip, c th là: Quy doanh
nghip(SIZE
it
ng tích cn cu trúc vn doanh nghip; Hai nhân t còn
l u hình(TANG
it
) Chi phí lãi vay(INT
it
ng tiêu cc(- n
cu trúc vn ca doanh nghip. Các yu t còn l ng; Ri ro
kinh doanh; T sut sinh li; Tính thanh khon và Tui ca doanh nghip không tác
n cu trúc vn.
Bùi Phan Nhã Khanh Th Thúy Anh(2012), nghiên cu s dng s
liu t bng báo cáo tài chính ca 55 doanh nghip thuc ngành công nghip ch
to niêm yt trên S giao dch chng khoán thành ph H Chí Minh, trong khong
thi gian t  -2011. Nghiên cu s dng hai  ng:1./
hình ng c nh và 2./ Mô hình ng ngu nhiên, d liu s dng phân
tích dng b     u thì hình nh
ng c nh xem ra có hiu qu t qu cho thy rng tt c các bic
ln cu trúc vp, kh
n, hiu qu ho ng kinh doanh, cu trúc tài sn t 
ng. Qua kt qu cho thy các doanh nghing s dng n ngn hn
 mua sm tài sn c nh, còn ching thì các bin: Quy mô doanh
nghip, kh ng ca tài sng cùng chiu vi t l
n ca doanh nghip; Trong khi hiu qu ho ng kinh doanh ca doanh nghip
21 thanh kho  n cu trúc vn ca doanh nghip, c th là: Quy mô doanh nghip(SIZE it ng tích cn cu trúc vn doanh nghip; Ba nhân t còn lu hình(TANG it ); T sut sinh li (ROA it ) và Tính thanh khon (LIQ it  ng tiêu cc(-n cu trúc vn ca doanh nghip. Các yu t còn li     ng; Ri ro kinh doanh; Chi phí lãi vay và Tui ca doanh nghin cu trúc vn ca doanh nghip. i vi doanh nghip OSEA s (t l n > 59,27%), các yu t quan trng tác n cu trúc vn bao gu hình, quy mô doanh nghip và chi phí  n cu trúc vn ca doanh nghip, c th là: Quy mô doanh nghip(SIZE it ng tích cn cu trúc vn doanh nghip; Hai nhân t còn l u hình(TANG it ) và Chi phí lãi vay(INT it ng tiêu cc(- n cu trúc vn ca doanh nghip. Các yu t còn l ng; Ri ro kinh doanh; T sut sinh li; Tính thanh khon và Tui ca doanh nghip không tác n cu trúc vn. Bùi Phan Nhã Khanh và Võ Th Thúy Anh(2012), nghiên cu s dng s liu t bng báo cáo tài chính ca 55 doanh nghip thuc ngành công nghip ch to niêm yt trên S giao dch chng khoán thành ph H Chí Minh, trong khong thi gian t  -2011. Nghiên cu s dng hai  ng:1./ Mô hình ng c nh và 2./ Mô hình ng ngu nhiên, d liu s dng phân tích có dng b     u thì mô hình nh ng c nh xem ra có hiu qu t qu cho thy rng tt c các bic ln cu trúc vp, kh n, hiu qu ho ng kinh doanh, cu trúc tài sn và t  ng. Qua kt qu cho thy các doanh nghing s dng n ngn hn  mua sm tài sn c nh, còn ching thì các bin: Quy mô doanh nghip, kh ng ca tài sng cùng chiu vi t l n ca doanh nghip; Trong khi hiu qu ho ng kinh doanh ca doanh nghip