Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

6,629
973
116
Item Statistics
Mean
Std. Deviation
N
TC2
3,78
,674
200
TC3
3,79
,669
200
TC4
3,72
,605
200
TC5
3,73
,649
200
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
TC2
11,23
2,670
,612
,806
TC3
11,22
2,635
,639
,794
TC4
11,30
2,691
,713
,762
TC5
11,29
2,637
,671
,779
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,796
3
Item Statistics
Mean
Std. Deviation
N
HT2
3,53
,736
200
HT3
3,51
,723
200
HT4
3,47
,664
200
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
HT2
6,98
1,537
,617
,746
HT3
7,00
1,518
,655
,704
HT4
7,04
1,657
,648
,715
Item Statistics Mean Std. Deviation N TC2 3,78 ,674 200 TC3 3,79 ,669 200 TC4 3,72 ,605 200 TC5 3,73 ,649 200 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TC2 11,23 2,670 ,612 ,806 TC3 11,22 2,635 ,639 ,794 TC4 11,30 2,691 ,713 ,762 TC5 11,29 2,637 ,671 ,779 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,796 3 Item Statistics Mean Std. Deviation N HT2 3,53 ,736 200 HT3 3,51 ,723 200 HT4 3,47 ,664 200 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HT2 6,98 1,537 ,617 ,746 HT3 7,00 1,518 ,655 ,704 HT4 7,04 1,657 ,648 ,715
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,842
2
Item Statistics
Mean
Std. Deviation
N
HA1
3,97
,566
200
HA4
3,93
,626
200
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
HA1
3,92
,391
,731
.
HA4
3,97
,321
,731
.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,842 2 Item Statistics Mean Std. Deviation N HA1 3,97 ,566 200 HA4 3,93 ,626 200 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HA1 3,92 ,391 ,731 . HA4 3,97 ,321 ,731 .
PHỤ LỤC VI
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
N
YD
4,0970
,60583
200
HI
4,0490
,58850
200
SD
3,8175
,50792
200
XH
2,7050
,79162
200
TC
3,7525
,52869
200
HT
3,5033
,59684
200
HA
3,9475
,55456
200
Variables Entered/Removed
a
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
HA, XH, SD, HT,
HI, TC
b
.
Enter
a. Dependent Variable: YD
b. All requested variables entered.
Model Summary
b
Model
R
R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1
,810
a
,655
,645
,36109
2,065
a. Predictors: (Constant), HA, XH, SD, HT, HI, TC
b. Dependent Variable: YD
ANOVA
a
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
47,874
6
7,979
61,196
,000
b
Residual
25,164
193
,130
Total
73,038
199
a. Dependent Variable: YD
b. Predictors: (Constant), HA, XH, SD, HT, HI, TC
PHỤ LỤC VI Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N YD 4,0970 ,60583 200 HI 4,0490 ,58850 200 SD 3,8175 ,50792 200 XH 2,7050 ,79162 200 TC 3,7525 ,52869 200 HT 3,5033 ,59684 200 HA 3,9475 ,55456 200 Variables Entered/Removed a Model Variables Entered Variables Removed Method 1 HA, XH, SD, HT, HI, TC b . Enter a. Dependent Variable: YD b. All requested variables entered. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,810 a ,655 ,645 ,36109 2,065 a. Predictors: (Constant), HA, XH, SD, HT, HI, TC b. Dependent Variable: YD ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 47,874 6 7,979 61,196 ,000 b Residual 25,164 193 ,130 Total 73,038 199 a. Dependent Variable: YD b. Predictors: (Constant), HA, XH, SD, HT, HI, TC
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std. Error
Beta
Toleranc
e
VIF
1
(Cons
tant)
,055
,247
,223
,824
HI
,414
,058
,402
7,198
,000
,572
1,749
SD
,171
,068
,143
2,515
,013
,550
1,817
XH
-,056
,035
-,073
-1,622
,106
,877
1,141
TC
,175
,066
,152
2,654
,009
,541
1,848
HT
-,061
,055
-,060
-1,121
,264
,616
1,623
HA
,361
,058
,330
6,241
,000
,638
1,568
a. Dependent Variable: YD
Residuals Statistics
a
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
1,4937
5,2399
4,0970
,49048
200
Residual
-,94923
1,09522
,00000
,35560
200
Std. Predicted Value
-5,308
2,330
,000
1,000
200
Std. Residual
-2,629
3,033
,000
,985
200
a. Dependent Variable: YD
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Cons tant) ,055 ,247 ,223 ,824 HI ,414 ,058 ,402 7,198 ,000 ,572 1,749 SD ,171 ,068 ,143 2,515 ,013 ,550 1,817 XH -,056 ,035 -,073 -1,622 ,106 ,877 1,141 TC ,175 ,066 ,152 2,654 ,009 ,541 1,848 HT -,061 ,055 -,060 -1,121 ,264 ,616 1,623 HA ,361 ,058 ,330 6,241 ,000 ,638 1,568 a. Dependent Variable: YD Residuals Statistics a Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Predicted Value 1,4937 5,2399 4,0970 ,49048 200 Residual -,94923 1,09522 ,00000 ,35560 200 Std. Predicted Value -5,308 2,330 ,000 1,000 200 Std. Residual -2,629 3,033 ,000 ,985 200 a. Dependent Variable: YD