Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

396
554
128
15
hong sn xut kinh doanh ca doanh nghip, là cu n công chúng bin
doanh nghip, u, nhãn hiu, sn phm r
Thông tin v n hình kinh doanh ch là mt b phn trong bc tranh thông
tin kinh t c. Tuy nhiên, trong hàng lot thông tin kinh t  cp trên báo
chí hàng ngày, mng thông tin nàc mt v trí riêng và có vai trò
nhnh trong s phát trin ca ho ng kinh doanh nn kinh t  c;
ng thi ng nhu cu thông tin cc gi.
 phc v   tài nghiên cu ca lu   la chn 3 báo in
chuyên v kinh t  kho sát là: Thi báo Kinh t Vit Nam, Báo Di
nghip, Tp chí Doanh nghip & Hi nhp. Vic la chn kho sát loi hình báo in
da trên nhm ca loi hình báo chí này so vi các lo
- Báo i chính xác caonhiu bài phóng s, phn
ánh, bình lun, phân tích sâu sc v m c  i sng. Ngôn ng 
phong c
- Báo in chuyn ti n  n in gm: ch in,
hình v, tranh , bi... Toàn b các yu t th hin ni dung thông tin
ca tác phm báo in xut hing thc mc h 
cùng mt trang báo. S ng hin v c có th hoàn toàn ch
ng v m, th trong vic tip nhc các t
 i ta hoàn toàn th  t nhanh nhng ni dung quen thuc
k c li nhng ni dung phc tc l
-  tip nhn thông tin t báo in thông qua th giác - giác quan quan trng
nht ci trong mi quan h vi th gii xung quanh, i
c phi t, ph ng s làm vic tích cc ca trí não. th,
          c th nhn thc sâu sc
nhng mi quan h bên trong phc tp và t nh ca các v, s kin.
- Vi   báo in r n thun li, phù hp vi thói quen ca
nhi thành ngui vc.
Trên các báo kinh t i nhiu bài vit lý gii, phân tích, bình lun các
v kinh t giá tr cao nên vic th  và s dng cho các
mcá nhân ca mình rt thun tin.
15 hong sn xut kinh doanh ca doanh nghip, là cu n công chúng bin doanh nghip, u, nhãn hiu, sn phm r Thông tin v n hình kinh doanh ch là mt b phn trong bc tranh thông tin kinh t c. Tuy nhiên, trong hàng lot thông tin kinh t  cp trên báo chí hàng ngày, mng thông tin nàc mt v trí riêng và có vai trò nhnh trong s phát trin ca ho ng kinh doanh và nn kinh t  c; ng thi ng nhu cu thông tin cc gi.  phc v   tài nghiên cu ca lu   la chn 3 báo in chuyên v kinh t  kho sát là: Thi báo Kinh t Vit Nam, Báo Di nghip, Tp chí Doanh nghip & Hi nhp. Vic la chn kho sát loi hình báo in da trên nhm ca loi hình báo chí này so vi các lo - Báo i chính xác cao có nhiu bài phóng s, phn ánh, bình lun, phân tích sâu sc v m c  i sng. Ngôn ng  phong c - Báo in chuyn ti n  n in gm: ch in, hình v, tranh , bi... Toàn b các yu t th hin ni dung thông tin ca tác phm báo in xut hing thc mc h  cùng mt trang báo. S ng hin v c có th hoàn toàn ch ng v m, th trong vic tip nhc các t  i ta hoàn toàn có th  t nhanh nhng ni dung quen thuc k c li nhng ni dung phc tc l -  tip nhn thông tin t báo in thông qua th giác - giác quan quan trng nht ci trong mi quan h vi th gii xung quanh, i c phi t, ph ng s làm vic tích cc ca trí não. Vì th,           c có th nhn thc sâu sc nhng mi quan h bên trong phc tp và t nh ca các v, s kin. - Vi   báo in r n và thun li, phù hp vi thói quen ca nhi thành ngui vc. Trên các báo kinh t i nhiu bài vit lý gii, phân tích, bình lun các v kinh t có giá tr cao nên vic có th  và s dng cho các mcá nhân ca mình rt thun tin.
16
-  i sâu vào mi ngóc ngách ci sng, phù
hp vi nhing công chúng khác nhau (ch cn h bit ch)
- V n k thut nhiu so vi các loi hình
báo chí khác.
Bên cnh nht s hn ch : báo in
nh k nên tính thi s i hình khác, vic phát hành
báo in tn kém, chm chp, ph thun vn tng sá giao thông
tác phong làm vic; kh   c gi   Tuy nhiên,

Vi nhng th mnh ca báo in, các tác phm vit v n hình kinh doanh
u kin phn ánh mt cách c th, chân thng v các doanh nghip,
doanh nhân tiêu biu trong sn xuc th hiu cn
k v nhng tn hình. Nhng kinh nghim, bài hc rút ra t s thành
công cn hình kinc lan ta, ph bin rng rãi trong cng.
n  báo chí

 - 
      


Trong thi gian  c bin vi các ch  
tuyên truyn, c ng t chc tp th ng ta, t khi bu công
cui m rng cha báo chí và báo chí còn din
  nhân dân bày t nguyn vm
ca mình v các v ct s phát trin v m báo chí
cách mng cng ta [9, tr.401].
 
 
;
 , g
    
16 -  i sâu vào mi ngóc ngách ci sng, phù hp vi nhing công chúng khác nhau (ch cn h bit ch) - V n k thut nhiu so vi các loi hình báo chí khác. Bên cnh nht s hn ch : báo in nh k nên tính thi s i hình khác, vic phát hành báo in tn kém, chm chp, ph thun vn tng sá giao thông và tác phong làm vic; kh   c gi   Tuy nhiên,  Vi nhng th mnh ca báo in, các tác phm vit v n hình kinh doanh u kin phn ánh mt cách c th, chân thng v các doanh nghip, doanh nhân tiêu biu trong sn xuc có th hiu cn k v nhng tn hình. Nhng kinh nghim, bài hc rút ra t s thành công cn hình kinc lan ta, ph bin rng rãi trong cng. n  báo chí  là  -           Trong thi gian  c bin vi các ch   tuyên truyn, c ng và t chc tp th ng ta, t khi bu công cui m rng cha báo chí và báo chí còn là din   nhân dân bày t nguyn vm ca mình v các v ct s phát trin v m báo chí cách mng cng ta [9, tr.401].     ;  , g     
17
       
15, tr.116].
 
        :

 
        




     

 [16, tr.49].

        -   
          

ti
[9, tr.401].


         
nhu         

- 


          
        
17         15, tr.116].           :                         [16, tr.49].          -                ti [9, tr.401].             nhu           -                       
18




           

 
        
       
     
     

     




 


 


chí 
     
  

 

     

18                                                                    chí                     
19




    

            
 

         
            
    

      
      

      
, giúp
        
     
  
 


 [54].
Tip n  ng c c ta luôn chú trn công tác
 ng, bi  n hình tiên tin, nhân t mi
trong mc ci sng xã hi. Bi tuyên truyn hình tiên tin là c 
phong trào cách mng ca qung ly qun chúng
nhân dân thc hin thng li các nhim v phát trin kinh ti. Bên
c  n hình tiên tin còn nhm mchng minh s 
19                                                                              , giúp                        [54]. Tip n  ng c c ta luôn chú trn công tác  ng, bi  n hình tiên tin, nhân t mi trong mc ci sng xã hi. Bi tuyên truyn hình tiên tin là c  phong trào cách mng ca qung ly qun chúng nhân dân thc hin thng li các nhim v phát trin kinh ti. Bên c  n hình tiên tin còn nhm mchng minh s 
20
 ng li chính sách c   c bng nhng kinh nghim
thc tin.
Ch th s 35-CT/TW ngày 03/6/1998 ca B Chính tr (khóa VIII) v i
m       n m  nhng
thành qu to ln trong xây dng và bo v T quc ca cách mng Vit Nam trong
my chn lin vi vic t chc thc hin hiu qu phong trào thi
c trong phm vi c  [4, tr.226].    c
luôn có công tác phát hin, bin hình tiên tin, nhân t
mi tt - vic tt.
    -  

        -


        
        

- 

    -  
     3-   


 
  
- 
   -       
chúng k

 [4, tr.232].
20  ng li chính sách c   c bng nhng kinh nghim thc tin. Ch th s 35-CT/TW ngày 03/6/1998 ca B Chính tr (khóa VIII) v i m       n m  nhng thành qu to ln trong xây dng và bo v T quc ca cách mng Vit Nam trong my chn lin vi vic t chc thc hin có hiu qu phong trào thi c trong phm vi c  [4, tr.226].    c luôn có công tác phát hin, bin hình tiên tin, nhân t mi tt - vic tt.     -            -                      -       -        3-           -     -        chúng k   [4, tr.232].
21
Ti hc toàn quc ln th VIII (ngày 27-12-2010), Th
ng Chính ph, Ch tch Hn Tn
     i trong c c vi ch :
t, ng, sáng t c hin thng li nhim v phát trin
kinh thn 2011- m v c nhn
m Phng xuyên quan tâm phát hin nhân t mi, bng nhân
rn hình tiên ti59].
Gt, ngày 20/12/2014, Th ng Chính ph ban hành Ch th v
viy m     c chào mi hng các cp tin
ti hng toàn quc ln th i hc toàn quc ln th
IX và các ngày l l th ca Th c bit
nhn m n v  bi  p th  n hình tiên tin: 
quan thông tin, truyn thông cy mnh tuyên truyn
u thi gian, thng, m thêm chuyên trang,
chuyên m  tuyên truyn nhng thành qu c
c ci sng, hi bi p thn
hình tiên tin; t chc các cuc thi vit v i tt, vic tt, các
tp th, nhân Anh hùng, Chi  i k i mi, to khí th thi
i trong các tng lp nhân dân [55].
 c ta luôn th hi  m v tuyên truyn
n hình, coi trng vic tuyên truyn, nhân rn hình, nhân t mi
sng. Vic tuyên truyn, nhân r t nhiu kt qu thit thc, góp
phn vào vi u tranh chng tiêu cc, mt trái ca hy lùi cái xu, góp
phn xây dng xã hi ngày mt tin b
1.4. Báo chí thông tin 
- 
i sng chính tr - xã hi, báo chí gi vai trò ht sc quan trng. Bt
k mt lng cm quyn nào trong các quc gia trên th giu s dng báo
t công c  ng, tình cm ca công chúng, nhm ro
ra h nhng nhn thc mi, nhng giá tr cho cuc sng. Báo chí
21 Ti hc toàn quc ln th VIII (ngày 27-12-2010), Th ng Chính ph, Ch tch Hn Tn      i trong c c vi ch : t, ng, sáng t c hin thng li nhim v phát trin kinh t xã hn 2011- m v c nhn m Phng xuyên quan tâm phát hin nhân t mi, bng và nhân rn hình tiên ti59]. Gt, ngày 20/12/2014, Th ng Chính ph ban hành Ch th v viy m     c chào mi hng các cp tin ti hng toàn quc ln th i hc toàn quc ln th IX và các ngày l l th ca Th c bit nhn m n v  bi  p th  n hình tiên tin:  quan thông tin, truyn thông cy mnh tuyên truyn u thi gian, thng, m thêm chuyên trang, chuyên m  tuyên truyn nhng thành qu c c ci sng, xã hi và bi p thn hình tiên tin; t chc các cuc thi vit v i tt, vic tt, các tp th, cá nhân Anh hùng, Chi  i k i mi, to khí th thi i trong các tng lp nhân dân [55].  c ta luôn th hi  m v tuyên truyn n hình, coi trng vic tuyên truyn, nhân rn hình, nhân t mi sng. Vic tuyên truyn, nhân r t nhiu kt qu thit thc, góp phn vào vi u tranh chng tiêu cc, mt trái ca xã hy lùi cái xu, góp phn xây dng xã hi ngày mt tin b 1.4. Báo chí thông tin  -  i sng chính tr - xã hi, báo chí gi vai trò ht sc quan trng. Bt k mt lng cm quyn nào trong các quc gia trên th giu s dng báo t công c  ng, tình cm ca công chúng, nhm ro ra  h nhng nhn thc mi, nhng có giá tr cho cuc sng. Báo chí
22
không ch ng sc bén, li hi tuyên truyn tp th,
c ng tp th, t chc tp thu này càng phù hp vi thi bùng n thông
tin hin nay [38, tr. 28].

-21/6/2015).
       





     

- 

 

 -     
        




        

      


 

- 
22 không ch ng sc bén, li hi tuyên truyn tp th, c ng tp th, t chc tp thu này càng phù hp vi thi bùng n thông tin hin nay [38, tr. 28].  -21/6/2015).                     -       -                                         - 
23
          






      

       

        






- 

i vi gi        c
bi ánh giá cao s  a gi  i nn kinh t t
c. c Vit Nam Dân ch cng hoà non tr va ra
c mt tháng, Ch tch H t mt bi cho gii công
t Nam. Trong b, Bác H n mnh vai trò to ln ca gii
c kin thic:
c tin gi   t l  u quc
p vào mt trn Vit Minh, tôi rt vui mng. Hin nay, 
cu qu    c nhiu vic ích quc li dân. Tôi rt
i nhiu kt qu tt. Trong lúc các gii khác trong quc dân
ra sc ho  giành ly n  c lp c c nhà thì gii công
23                                                  -   i vi gi        c bi ánh giá cao s  a gi  i nn kinh t t c. c Vit Nam Dân ch cng hoà non tr va ra c mt tháng, Ch tch H t mt bi cho gii công t Nam. Trong b, Bác H n mnh vai trò to ln ca gii c kin thic: c tin gi   t l  u quc p vào mt trn Vit Minh, tôi rt vui mng. Hin nay,  cu qu    c nhiu vic ích quc li dân. Tôi rt i nhiu kt qu tt. Trong lúc các gii khác trong quc dân ra sc ho  giành ly n  c lp c c nhà thì gii công
24
i ho xây dng mt nn kinh t và tài chính vng vàng và thnh
ng. Chính ph, nhân dân và tôi s t gi
cuc kin thit này. Vic và vic nhà bao gi i nhau. Nn kinh
t quc dân ths kinh doanh ca các nhà doanh nghip thnh
ng. Vy, tôi mong gi   lc khuyên các n công nghip
p mau mau gia nhu qun vào
làm công cuc ích quc li dân" [33, tr.9].
ng ng li kêu gi ca Bác, gi
góp tin, vàng cho cách mng, giúp Chính ph gii quyt v tài chính cp bách
lúc by gi. Tiêu biu là v chng doanh nhân Tr- Hoàng Th Minh H,
ch tim vi Trnh Phúc Li s 48 Hàng Ngang, ni ting thành th
tng hp ca B Tài chính, lúc khn khó nhng h tng
  . Ngoài ra, v chng
ông Tr    t cán trong Ban v ng Tun l vàng,
khích l ging lc 20 tring

      u ch 
sách khuyn khích phát trin doanh nghip, phát huy vai trò ca doanh nhân trong
s nghip xây dng bo v c. Nh n thc v vai trò c
doanh nhân có chuyn bin tích cc, nhiu cp ng, chính quyng xuyên
n s phát trin ca doanh nghing hong
ca doanh nghip, doanh nhân vào mc tiêu phát trin kinh t - hi c a
c.
Cùng vi s  s ng và quy mô ca các doanh nghip thuc
các thành phn kinh t      ng ln mnh,
 tích cc vào vic th c phát trin kinh t - hi, gii
quyt vi   ng các v  an sinh h  m
c doanh nghic ngày mng
thành, chc  ng ti mi, nâng cao hiu
qu doanh nghi      c
 o, th hing, hiu qu trong ho ng sn xut,
24 i ho xây dng mt nn kinh t và tài chính vng vàng và thnh ng. Chính ph, nhân dân và tôi s t gi cuc kin thit này. Vic và vic nhà bao gi i nhau. Nn kinh t quc dân ths kinh doanh ca các nhà doanh nghip thnh ng. Vy, tôi mong gi   lc khuyên các nhà công nghip và p mau mau gia nhu qun vào làm công cuc ích quc li dân" [33, tr.9]. ng ng li kêu gi ca Bác, gi góp tin, vàng cho cách mng, giúp Chính ph gii quyt v tài chính cp bách lúc by gi. Tiêu biu là v chng doanh nhân Tr- Hoàng Th Minh H, ch tim vi Trnh Phúc Li s 48 Hàng Ngang, ni ting Hà thành th tng hp ca B Tài chính, lúc khn khó nhng h tng   . Ngoài ra, v chng ông Tr    t cán trong Ban v ng Tun l vàng, khích l ging lc 20 tring        u ch  sách khuyn khích phát trin doanh nghip, phát huy vai trò ca doanh nhân trong s nghip xây dng và bo v c. Nh n thc v vai trò c doanh nhân có chuyn bin tích cc, nhiu cp ng, chính quyng xuyên n s phát trin ca doanh nghing hong ca doanh nghip, doanh nhân vào mc tiêu phát trin kinh t - xã hi c a c. Cùng vi s  s ng và quy mô ca các doanh nghip thuc các thành phn kinh t      ng ln mnh,  tích cc vào vic th c phát trin kinh t - xã hi, gii quyt vi   ng và các v  an sinh xã h  m c doanh nghic ngày mng thành, chc nâ ng ti mi, nâng cao hiu qu doanh nghi      c  o, th hing, hiu qu trong ho ng sn xut,