Luận văn nghiên cứu chế biến rượu vang dừa

2,303
363
62
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xii
Da vào phương trình phn ng c 1 g CO
2
mt đi có 1,05 g rượu sinh ra
Gi s t trng ca dung dch trước khi lên men là 1,06 và sau khi lên men là 1,02
Lượng CO
2
mt đi cũng chính là chênh lch t trng = 1,06 – 1,02 = 0,04 kg/l
Lượng rượu sinh ra = 0,04 x 1,05 = 0,042 kg/l
% khi lượng rượu trong dung dch = %1,4%100
02,1
042,0
=×
% rượu theo th tích =
%2,5
79,0
%1,4
=
(Vi t trng ca rượu ethylic là 0,79)
* Chú ý: cn loi b CO
2
và làm lnh đến 20
0
C khi xác định t trng
4. Phương pháp xác định độ khô cn thiết cho dch lên men
Xác định độ khô cn thiết cho dch lên men có th thc hin theo công thc:
x
xab
+
+
=
100
100
(**)
Trong đó:
a: độ khô đo được chun b phi trn
b: độ khô cn đạt được theo yêu cu
x: hàm lượng đường cn b sung
Dùng chiết quang kế để xác định phn trăm cht khô trong dch lên men (xác định a).
Áp dng công thc (**) tính ra lượng đường cn thêm vào trong 100ml dch lên men.
T đó tính ra lượng đường cn b sung cho toàn b th tích dch lên men theo phn
trăm cht khô yêu cu.
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xii Dựa vào phương trình phản ứng cứ 1 g CO 2 mất đi có 1,05 g rượu sinh ra Giả sử tỉ trọng của dung dịch trước khi lên men là 1,06 và sau khi lên men là 1,02 Lượng CO 2 mất đi cũng chính là chênh lệch tỉ trọng = 1,06 – 1,02 = 0,04 kg/l Lượng rượu sinh ra = 0,04 x 1,05 = 0,042 kg/l % khối lượng rượu trong dung dịch = %1,4%100 02,1 042,0 =× % rượu theo thể tích = %2,5 79,0 %1,4 = (Với tỉ trọng của rượu ethylic là 0,79) * Chú ý: cần loại bỏ CO 2 và làm lạnh đến 20 0 C khi xác định tỉ trọng 4. Phương pháp xác định độ khô cần thiết cho dịch lên men Xác định độ khô cần thiết cho dịch lên men có thể thực hiện theo công thức: x xab + + = 100 100 (**) Trong đó: a: độ khô đo được chuẩn bị phối trộn b: độ khô cần đạt được theo yêu cầu x: hàm lượng đường cần bổ sung Dùng chiết quang kế để xác định phần trăm chất khô trong dịch lên men (xác định a). Áp dụng công thức (**) tính ra lượng đường cần thêm vào trong 100ml dịch lên men. Từ đó tính ra lượng đường cần bổ sung cho toàn bộ thể tích dịch lên men theo phần trăm chất khô yêu cầu.
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xiii
5. Phương pháp đánh giá cm quan (theo phương pháp cho đim Hedonic)
Mc đích: Cho đim mt s sn phm v ch tiêu nào đó theo s thích ca người tiêu
dùng.
Thang đim Hedonic
Thang đim Hedonic được xây dng theo mc độ ưa thích sn phm tương ng vi
đim t 1 đến 9. Ni dung mô t trong thang đim này được tóm tt trong bng sau:
Mc mô t Đim tương ng
Thích cc độ
Thích rt nhiu
Thích va phi
Thích hơi hơi
Không thích không chán
Chán hơi hơi
Chán va phi
Chán rt nhiu
Chán cc độ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xiii 5. Phương pháp đánh giá cảm quan (theo phương pháp cho điểm Hedonic) Mục đích: Cho điểm một số sản phẩm về chỉ tiêu nào đó theo sở thích của người tiêu dùng. Thang điểm Hedonic Thang điểm Hedonic được xây dựng theo mức độ ưa thích sản phẩm tương ứng với điểm từ 1 đến 9. Nội dung mô tả trong thang điểm này được tóm tắt trong bảng sau: Mức mô tả Điểm tương ứng Thích cực độ Thích rất nhiều Thích vừa phải Thích hơi hơi Không thích không chán Chán hơi hơi Chán vừa phải Chán rất nhiều Chán cực độ 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xiv
PH LC 2 PHÂN TÍCH THNG KÊ
Bng 20. Phân tích ANOVA nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men,
t l nm men và thi gian lên men đến hàm lượng đường còn li
Analysis of Variance for HL DUONG CON LAI - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
MAIN EFFECTS
A:THOI GIAN 8722.22 12 726.851 698.64 0.0000
B:NAM MEN 204.593 2 102.296 98.33 0.0000
C:CKHT % 729.213 2 364.607 350.45 0.0000
INTERACTIONS
AB 57.5241 24 2.39684 2.30 0.0017
AC 44.2467 24 1.84361 1.77 0.0239
BC 13.0964 4 3.2741 3.15 0.0169
ABC 16.8503 48 0.351047 0.34 1.0000
RESIDUAL 121.725 117 1.04038
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED) 9909.46 233
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 21. Kim định LSD nh hưởng thi gian lên men đến hàm lượng đường còn li
Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by THOI GIAN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
13 18 0.705556 X
12 18 1.27778 X
11 18 1.96111 X
10 18 3.05556 X
9 18 3.58889 X
8 18 5.46111 X
7 18 6.94444 X
6 18 8.87222 X
5 18 10.6278 X
4 18 12.5889 X
3 18 15.9611 X
2 18 16.9167 X
1 18 19.2889 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 22. Kim định LSD nh hưởng t l nm men đến hàm lượng đường còn li
Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by NAM MEN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0.6 78 7.16026 X
0.4 78 8.14615 X
0.2 78 9.44359 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 23. Kim định LSD nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men
đến hàm lượng đường còn li
Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by CKHT %
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
20 78 6.24744 X
22 78 7.96026 X
24 78 10.5423 X
--------------------------------------------------------------------------------
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xiv PHỤ LỤC 2 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ Bảng 20. Phân tích ANOVA ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men, tỉ lệ nấm men và thời gian lên men đến hàm lượng đường còn lại Analysis of Variance for HL DUONG CON LAI - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:THOI GIAN 8722.22 12 726.851 698.64 0.0000 B:NAM MEN 204.593 2 102.296 98.33 0.0000 C:CKHT % 729.213 2 364.607 350.45 0.0000 INTERACTIONS AB 57.5241 24 2.39684 2.30 0.0017 AC 44.2467 24 1.84361 1.77 0.0239 BC 13.0964 4 3.2741 3.15 0.0169 ABC 16.8503 48 0.351047 0.34 1.0000 RESIDUAL 121.725 117 1.04038 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 9909.46 233 -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 21. Kiểm định LSD ảnh hưởng thời gian lên men đến hàm lượng đường còn lại Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by THOI GIAN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 13 18 0.705556 X 12 18 1.27778 X 11 18 1.96111 X 10 18 3.05556 X 9 18 3.58889 X 8 18 5.46111 X 7 18 6.94444 X 6 18 8.87222 X 5 18 10.6278 X 4 18 12.5889 X 3 18 15.9611 X 2 18 16.9167 X 1 18 19.2889 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 22. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ nấm men đến hàm lượng đường còn lại Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by NAM MEN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0.6 78 7.16026 X 0.4 78 8.14615 X 0.2 78 9.44359 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 23. Kiểm định LSD ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men đến hàm lượng đường còn lại Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by CKHT % -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 20 78 6.24744 X 22 78 7.96026 X 24 78 10.5423 X --------------------------------------------------------------------------------
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xv
Bng 24. Phân tích ANOVA nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men,
t l nm men và thi gian lên men đến hàm lượng rượu trong sn phm
Analysis of Variance for HL RUOU SINH RA - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
MAIN EFFECTS
A:THOI GIAN 2900.09 12 241.674 194.98 0.0000
B:NAM MEN 64.1485 2 32.0743 25.88 0.0000
C:CKHT % 6.81374 2 3.40687 2.75 0.0682
INTERACTIONS
AB 16.7807 24 0.699196 0.56 0.9470
AC 9.50778 24 0.396158 0.32 0.9990
BC 6.46901 4 1.61725 1.30 0.2723
ABC 8.2973 48 0.172861 0.14 1.0000
RESIDUAL 145.02 117 1.23948
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED) 3157.13 233
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 25. Kim định LSD nh hưởng thi gian lên men đến hàm lượng rượu trong sn
phm
Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by THOI GIAN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
1 18 1.46667 X
2 18 2.66833 X
3 18 3.06556 X
4 18 4.84056 X
5 18 5.77556 X
6 18 6.95722 X
7 18 7.80889 X
8 18 8.70722 X
9 18 9.71611 X
10 18 10.1789 X
11 18 11.2894 X
12 18 11.8822 XX
13 18 12.4194 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 26. Kim định LSD nh hưởng t l nm men đến hàm lượng rượu trong sn phm
Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by NAM MEN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0.2 78 6.78064 X
0.4 78 7.49179 X
0.6 78 8.06051 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 27. Kim định LSD nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men
đến hàm lượng rượu trong sn phm
Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by CKHT %
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
24 78 7.28897 X
20 78 7.36205 X
22 78 7.68192 X
--------------------------------------------------------------------------------
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xv Bảng 24. Phân tích ANOVA ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men, tỉ lệ nấm men và thời gian lên men đến hàm lượng rượu trong sản phẩm Analysis of Variance for HL RUOU SINH RA - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:THOI GIAN 2900.09 12 241.674 194.98 0.0000 B:NAM MEN 64.1485 2 32.0743 25.88 0.0000 C:CKHT % 6.81374 2 3.40687 2.75 0.0682 INTERACTIONS AB 16.7807 24 0.699196 0.56 0.9470 AC 9.50778 24 0.396158 0.32 0.9990 BC 6.46901 4 1.61725 1.30 0.2723 ABC 8.2973 48 0.172861 0.14 1.0000 RESIDUAL 145.02 117 1.23948 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 3157.13 233 -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 25. Kiểm định LSD ảnh hưởng thời gian lên men đến hàm lượng rượu trong sản phẩm Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by THOI GIAN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 18 1.46667 X 2 18 2.66833 X 3 18 3.06556 X 4 18 4.84056 X 5 18 5.77556 X 6 18 6.95722 X 7 18 7.80889 X 8 18 8.70722 X 9 18 9.71611 X 10 18 10.1789 X 11 18 11.2894 X 12 18 11.8822 XX 13 18 12.4194 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 26. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ nấm men đến hàm lượng rượu trong sản phẩm Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by NAM MEN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0.2 78 6.78064 X 0.4 78 7.49179 X 0.6 78 8.06051 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 27. Kiểm định LSD ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men đến hàm lượng rượu trong sản phẩm Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by CKHT % -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 24 78 7.28897 X 20 78 7.36205 X 22 78 7.68192 X --------------------------------------------------------------------------------
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xvi
Bng 28. Phân tích ANOVA nh hưởng pH dch lên menvà thi gian lên men đến hàm
lượng đường còn li
Analysis of Variance for HL DUONG CON LAI - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
MAIN EFFECTS
A:THOI GIAN 2616.86 12 218.071 575.23 0.0000
B:pH 42.5364 2 21.2682 56.10 0.0000
INTERACTIONS
AB 15.8969 24 0.662372 1.75 0.0591
RESIDUAL 14.785 39 0.379103
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED) 2690.07 77
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 29. Kim định LSD nh hưởng thi gian lên men đến hàm lượng đường còn li
Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by THOI GIAN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
13 6 2.31667 X
12 6 3.03333 X
11 6 3.96667 X
10 6 4.98333 X
9 6 6.0 X
8 6 7.28333 X
7 6 8.15 X
6 6 9.78333 X
5 6 11.6 X
4 6 13.2833 X
3 6 17.1667 X
2 6 18.5333 X
1 6 20.1833 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 30. Kim định LSD nh hưởng pH dch lên men đến hàm lượng đường còn li
Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by pH
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
pH Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
4.5 26 9.15769 X
5 26 9.22692 X
4 26 10.7577 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 31. Phân tích ANOVA nh hưởng pH dch lên men và thi gian lên men đến hàm
lượng rượu trong sn phm
Analysis of Variance for HL RUOU SINH RA - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
MAIN EFFECTS
A:THOI GIAN 786.334 12 65.5278 949.63 0.0000
B:pH 11.0295 2 5.51477 79.92 0.0000
INTERACTIONS
AB 2.72112 24 0.11338 1.64 0.0820
RESIDUAL 2.69115 39 0.0690038
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED) 802.776 77
--------------------------------------------------------------------------------
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xvi Bảng 28. Phân tích ANOVA ảnh hưởng pH dịch lên menvà thời gian lên men đến hàm lượng đường còn lại Analysis of Variance for HL DUONG CON LAI - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:THOI GIAN 2616.86 12 218.071 575.23 0.0000 B:pH 42.5364 2 21.2682 56.10 0.0000 INTERACTIONS AB 15.8969 24 0.662372 1.75 0.0591 RESIDUAL 14.785 39 0.379103 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 2690.07 77 -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 29. Kiểm định LSD ảnh hưởng thời gian lên men đến hàm lượng đường còn lại Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by THOI GIAN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 13 6 2.31667 X 12 6 3.03333 X 11 6 3.96667 X 10 6 4.98333 X 9 6 6.0 X 8 6 7.28333 X 7 6 8.15 X 6 6 9.78333 X 5 6 11.6 X 4 6 13.2833 X 3 6 17.1667 X 2 6 18.5333 X 1 6 20.1833 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 30. Kiểm định LSD ảnh hưởng pH dịch lên men đến hàm lượng đường còn lại Multiple Range Tests for HL DUONG CON LAI by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4.5 26 9.15769 X 5 26 9.22692 X 4 26 10.7577 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 31. Phân tích ANOVA ảnh hưởng pH dịch lên men và thời gian lên men đến hàm lượng rượu trong sản phẩm Analysis of Variance for HL RUOU SINH RA - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:THOI GIAN 786.334 12 65.5278 949.63 0.0000 B:pH 11.0295 2 5.51477 79.92 0.0000 INTERACTIONS AB 2.72112 24 0.11338 1.64 0.0820 RESIDUAL 2.69115 39 0.0690038 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 802.776 77 --------------------------------------------------------------------------------
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xvii
Bng 32. Kim định LSD nh hưởng thi gian lên men đến hàm lượng rượu trong sn
phm
Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by THOI GIAN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
1 6 0.931667 X
2 6 2.00333 X
3 6 2.97833 X
4 6 5.14667 X
5 6 6.01333 X
6 6 6.95333 X
7 6 7.835 X
8 6 8.36167 X
9 6 8.89333 X
10 6 9.42833 X
11 6 9.91667 X
12 6 10.6 X
13 6 10.9067 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 33. Kim định LSD nh hưởng pH dch lên men đến hàm lượng rượu ca sn
phm
Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by pH
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
pH Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
4 26 6.38885 X
5 26 7.185 X
4.5 26 7.18808 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 34. Phân tích ANOVA nh hưởng t l agar và thi gian lên men đến độ truyn
qua T (%)
Analysis of Variance for DO TRUYEN QUA T% - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
MAIN EFFECTS
A:THOI GIAN 10382.6 7 1483.23 97862.82 0.0000
B:TI LE AGAR 3420.88 3 1140.29 75235.91 0.0000
INTERACTIONS
AB 1007.05 21 47.9547 3164.02 0.0000
RESIDUAL 0.485 32 0.0151562
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED) 14811.0 63
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 35. Kim định LSD nh hưởng thi gian làm trong đến độ truyn qua T (%)
Multiple Range Tests for DO TRUYEN QUA T% by THOI GIAN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0 8 42.35 X
3 8 58.3 X
6 8 67.8625 X
9 8 71.975 X
12 8 75.0625 X
15 8 79.625 X
18 8 81.5875 X
21 8 81.65 X
--------------------------------------------------------------------------------
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xvii Bảng 32. Kiểm định LSD ảnh hưởng thời gian lên men đến hàm lượng rượu trong sản phẩm Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by THOI GIAN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 1 6 0.931667 X 2 6 2.00333 X 3 6 2.97833 X 4 6 5.14667 X 5 6 6.01333 X 6 6 6.95333 X 7 6 7.835 X 8 6 8.36167 X 9 6 8.89333 X 10 6 9.42833 X 11 6 9.91667 X 12 6 10.6 X 13 6 10.9067 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 33. Kiểm định LSD ảnh hưởng pH dịch lên men đến hàm lượng rượu của sản phẩm Multiple Range Tests for HL RUOU SINH RA by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 26 6.38885 X 5 26 7.185 X 4.5 26 7.18808 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 34. Phân tích ANOVA ảnh hưởng tỉ lệ agar và thời gian lên men đến độ truyền qua T (%) Analysis of Variance for DO TRUYEN QUA T% - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:THOI GIAN 10382.6 7 1483.23 97862.82 0.0000 B:TI LE AGAR 3420.88 3 1140.29 75235.91 0.0000 INTERACTIONS AB 1007.05 21 47.9547 3164.02 0.0000 RESIDUAL 0.485 32 0.0151562 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 14811.0 63 -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 35. Kiểm định LSD ảnh hưởng thời gian làm trong đến độ truyền qua T (%) Multiple Range Tests for DO TRUYEN QUA T% by THOI GIAN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD THOI GIAN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 8 42.35 X 3 8 58.3 X 6 8 67.8625 X 9 8 71.975 X 12 8 75.0625 X 15 8 79.625 X 18 8 81.5875 X 21 8 81.65 X --------------------------------------------------------------------------------
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xviii
Bng 36. Kim định LSD nh hưởng t l agar đến độ truyn qua T (%)
Multiple Range Tests for DO TRUYEN QUA T% by TI LE AGAR
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
TI LE AGAR Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0 16 65.2125 X
1 16 65.3937 X
1.5 16 66.15 X
0.5 16 82.45 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 37. Phân tích ANOVA nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men,
t l nm men đến giá tr cm quan v độ trong ca sn phm
Analysis of Variance for DO TRONG - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
MAIN EFFECTS
A:NAM MEN 12.6 2 6.3 6.90 0.0017
B:CKHT % 12.8667 2 6.43333 7.04 0.0015
INTERACTIONS
AB 10.9333 4 2.73333 2.99 0.0234
RESIDUAL 74.0 81 0.91358
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED) 110.4 89
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 38. Kim định LSD nh hưởng t l nm men đến giá tr cm quan v độ trong ca
sn phm
Multiple Range Tests for DO TRONG by NAM MEN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0.6 30 6.06667 X
0.2 30 6.36667 X
0.4 30 6.96667 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 39. Kim định LSD nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men
đến giá tr cm quan v độ trong ca sn phm
Multiple Range Tests for DO TRONG by CKHT %
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
20 30 6.16667 X
24 30 6.23333 X
22 30 7.0 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 40. Phân tích ANOVA nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men,
t l nm men đến giá tr cm quan v mùi ca sn phm
Analysis of Variance for MUI - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
MAIN EFFECTS
A:NAM MEN 0.2 2 0.1 0.08 0.9218
B:CKHT % 35.4667 2 17.7333 14.45 0.0000
RESIDUAL 104.333 85 1.22745
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED) 140.0 89
--------------------------------------------------------------------------------
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xviii Bảng 36. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ agar đến độ truyền qua T (%) Multiple Range Tests for DO TRUYEN QUA T% by TI LE AGAR -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD TI LE AGAR Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 16 65.2125 X 1 16 65.3937 X 1.5 16 66.15 X 0.5 16 82.45 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 37. Phân tích ANOVA ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men, tỉ lệ nấm men đến giá trị cảm quan về độ trong của sản phẩm Analysis of Variance for DO TRONG - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:NAM MEN 12.6 2 6.3 6.90 0.0017 B:CKHT % 12.8667 2 6.43333 7.04 0.0015 INTERACTIONS AB 10.9333 4 2.73333 2.99 0.0234 RESIDUAL 74.0 81 0.91358 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 110.4 89 -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 38. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ nấm men đến giá trị cảm quan về độ trong của sản phẩm Multiple Range Tests for DO TRONG by NAM MEN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0.6 30 6.06667 X 0.2 30 6.36667 X 0.4 30 6.96667 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 39. Kiểm định LSD ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men đến giá trị cảm quan về độ trong của sản phẩm Multiple Range Tests for DO TRONG by CKHT % -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 20 30 6.16667 X 24 30 6.23333 X 22 30 7.0 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 40. Phân tích ANOVA ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men, tỉ lệ nấm men đến giá trị cảm quan về mùi của sản phẩm Analysis of Variance for MUI - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:NAM MEN 0.2 2 0.1 0.08 0.9218 B:CKHT % 35.4667 2 17.7333 14.45 0.0000 RESIDUAL 104.333 85 1.22745 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 140.0 89 --------------------------------------------------------------------------------
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xix
Bng 41. Kim định LSD nh hưởng t l nm men đến giá tr cm quan v mùi ca sn
phm
Multiple Range Tests for MUI by NAM MEN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0.4 30 6.63333 X
0.2 30 6.63333 X
0.6 30 6.73333 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 42. Kim định LSD nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men
đến giá tr cm quan v mùi ca sn phm
Multiple Range Tests for MUI by CKHT %
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
20 30 5.86667 X
24 30 6.73333 X
22 30 7.4 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 43. Phân tích ANOVA nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men,
t l nm men đến giá tr cm quan v v ca sn phm
Analysis of Variance for VI - Type III Sums of Squares
--------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
MAIN EFFECTS
A:NAM MEN 4.46667 2 2.23333 1.45 0.2394
B:CKHT % 13.0667 2 6.53333 4.25 0.0174
RESIDUAL 130.567 85 1.53608
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (CORRECTED) 148.1 89
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 44. Kim định LSD nh hưởng t l nm men đến giá tr cm quan v v ca sn
phm
Multiple Range Tests for VI by NAM MEN
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0.2 30 6.33333 X
0.4 30 6.5 X
0.6 30 6.86667 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 45. Kim định LSD nh hưởng hàm lượng cht khô hòa tan trong dch lên men
đến giá tr cm quan v v ca sn phm
Multiple Range Tests for VI by CKHT %
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
20 30 6.23333 X
24 30 6.36667 X
22 30 7.1 X
--------------------------------------------------------------------------------
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xix Bảng 41. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ nấm men đến giá trị cảm quan về mùi của sản phẩm Multiple Range Tests for MUI by NAM MEN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0.4 30 6.63333 X 0.2 30 6.63333 X 0.6 30 6.73333 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 42. Kiểm định LSD ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men đến giá trị cảm quan về mùi của sản phẩm Multiple Range Tests for MUI by CKHT % -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 20 30 5.86667 X 24 30 6.73333 X 22 30 7.4 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 43. Phân tích ANOVA ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men, tỉ lệ nấm men đến giá trị cảm quan về vị của sản phẩm Analysis of Variance for VI - Type III Sums of Squares -------------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------- MAIN EFFECTS A:NAM MEN 4.46667 2 2.23333 1.45 0.2394 B:CKHT % 13.0667 2 6.53333 4.25 0.0174 RESIDUAL 130.567 85 1.53608 -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (CORRECTED) 148.1 89 -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 44. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ nấm men đến giá trị cảm quan về vị của sản phẩm Multiple Range Tests for VI by NAM MEN -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD NAM MEN Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0.2 30 6.33333 X 0.4 30 6.5 X 0.6 30 6.86667 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 45. Kiểm định LSD ảnh hưởng hàm lượng chất khô hòa tan trong dịch lên men đến giá trị cảm quan về vị của sản phẩm Multiple Range Tests for VI by CKHT % -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD CKHT % Count LS Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 20 30 6.23333 X 24 30 6.36667 X 22 30 7.1 X --------------------------------------------------------------------------------
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xx
Bng 46. Phân tích ANOVA nh hưởng pH ca dch lên men đến giá tr cm quan v độ
trong ca sn phm
ANOVA Table for DO TRONG by pH
Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups 17.2667 2 8.63333 12.02 0.0002
Within groups 19.4 27 0.718519
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 36.6667 29
Bng 47. Kim định LSD nh hưởng pH ca dch lên men đến giá tr cm quan v độ
trong ca sn phm
Multiple Range Tests for DO TRONG by pH
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
pH Count Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
4 10 6.3 X
5 10 7.6 X
4.5 10 8.1 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 48. Phân tích ANOVA nh hưởng pH ca dch lên men đến giá tr cm quan v
mùi ca sn phm rượu da
ANOVA Table for MUI by pH
Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups 12.8667 2 6.43333 13.90 0.0001
Within groups 12.5 27 0.462963
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 25.3667 29
Bng 49. Kim định LSD nh hưởng pH ca dch lên men đến giá tr cm quan v mùi
ca sn phm
Multiple Range Tests for MUI by pH
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
pH Count Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
4 10 6.4 X
5 10 7.3 X
4.5 10 8.0 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 50. Phân tích ANOVA nh hưởng pH ca dch lên men đến giá tr cm quan v v
ca sn phm
ANOVA Table for VI by pH
Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups 16.2667 2 8.13333 8.32 0.0015
Within groups 26.4 27 0.977778
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 42.6667 29
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xx Bảng 46. Phân tích ANOVA ảnh hưởng pH của dịch lên men đến giá trị cảm quan về độ trong của sản phẩm ANOVA Table for DO TRONG by pH Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 17.2667 2 8.63333 12.02 0.0002 Within groups 19.4 27 0.718519 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 36.6667 29 Bảng 47. Kiểm định LSD ảnh hưởng pH của dịch lên men đến giá trị cảm quan về độ trong của sản phẩm Multiple Range Tests for DO TRONG by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 10 6.3 X 5 10 7.6 X 4.5 10 8.1 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 48. Phân tích ANOVA ảnh hưởng pH của dịch lên men đến giá trị cảm quan về mùi của sản phẩm rượu dừa ANOVA Table for MUI by pH Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 12.8667 2 6.43333 13.90 0.0001 Within groups 12.5 27 0.462963 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 25.3667 29 Bảng 49. Kiểm định LSD ảnh hưởng pH của dịch lên men đến giá trị cảm quan về mùi của sản phẩm Multiple Range Tests for MUI by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 10 6.4 X 5 10 7.3 X 4.5 10 8.0 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 50. Phân tích ANOVA ảnh hưởng pH của dịch lên men đến giá trị cảm quan về vị của sản phẩm ANOVA Table for VI by pH Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 16.2667 2 8.13333 8.32 0.0015 Within groups 26.4 27 0.977778 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 42.6667 29
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xxi
Bng 51. Kim định LSD nh hưởng pH ca dch lên men đến giá tr cm quan v v ca
sn phm
Multiple Range Tests for VI by pH
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
pH Count Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
4 10 6.4 X
5 10 7.4 X
4.5 10 8.2 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 52. Phân tích ANOVA nh hưởng t l agar đến giá tr cm quan v độ trong ca
sn phm
ANOVA Table for DO TRONG by AGAR
Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups 19.475 3 6.49167 7.47 0.0005
Within groups 31.3 36 0.869444
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 50.775 39
Bng 53. Kim định LSD nh hưởng t l agar đến giá tr cm quan v độ trong ca sn
phm
Multiple Range Tests for DO TRONG by AGAR
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
AGAR Count Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0 10 5.5 X
1 10 6.0 XX
1.5 10 6.4 X
0.5 10 7.4 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 54. Phân tích ANOVA nh hưởng t l agar đến giá tr cm quan v màu sc ca
sn phm
ANOVA Table for MAU SAC by AGAR
Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups 25.475 3 8.49167 13.96 0.0000
Within groups 21.9 36 0.608333
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 47.375 39
Bng 55. Kim định LSD nh hưởng t l agar đến giá tr cm quan v màu sc ca sn
phm
Multiple Range Tests for MAU SAC by AGAR
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
AGAR Count Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0 10 5.3 X
1 10 6.1 X
1.5 10 6.6 X
0.5 10 7.5 X
--------------------------------------------------------------------------------
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xxi Bảng 51. Kiểm định LSD ảnh hưởng pH của dịch lên men đến giá trị cảm quan về vị của sản phẩm Multiple Range Tests for VI by pH -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD pH Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 10 6.4 X 5 10 7.4 X 4.5 10 8.2 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 52. Phân tích ANOVA ảnh hưởng tỉ lệ agar đến giá trị cảm quan về độ trong của sản phẩm ANOVA Table for DO TRONG by AGAR Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 19.475 3 6.49167 7.47 0.0005 Within groups 31.3 36 0.869444 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 50.775 39 Bảng 53. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ agar đến giá trị cảm quan về độ trong của sản phẩm Multiple Range Tests for DO TRONG by AGAR -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD AGAR Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 10 5.5 X 1 10 6.0 XX 1.5 10 6.4 X 0.5 10 7.4 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 54. Phân tích ANOVA ảnh hưởng tỉ lệ agar đến giá trị cảm quan về màu sắc của sản phẩm ANOVA Table for MAU SAC by AGAR Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 25.475 3 8.49167 13.96 0.0000 Within groups 21.9 36 0.608333 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 47.375 39 Bảng 55. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ agar đến giá trị cảm quan về màu sắc của sản phẩm Multiple Range Tests for MAU SAC by AGAR -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD AGAR Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 10 5.3 X 1 10 6.1 X 1.5 10 6.6 X 0.5 10 7.5 X --------------------------------------------------------------------------------
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng xxii
Bng 56. Phân tích ANOVA nh hưởng t l agar đến giá tr cm quan v mùi ca sn
phm
ANOVA Table for MUI by AGAR
Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups 16.1 3 5.36667 6.23 0.0016
Within groups 31.0 36 0.861111
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 47.1 39
Bng 57. Kim định LSD nh hưởng t l agar đến giá tr cm quan v mùi ca sn
phm
Multiple Range Tests for MUI by AGAR
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
AGAR Count Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0 10 5.8 X
1 10 7.0 X
1.5 10 7.1 X
0.5 10 7.5 X
--------------------------------------------------------------------------------
Bng 58. Phân tích ANOVA nh hưởng t l agar đến giá tr cm quan v v ca sn
phm
ANOVA Table for VI by AGAR
Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups 3.5 3 1.16667 1.87 0.1513
Within groups 22.4 36 0.622222
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 25.9 39
Bng 59. Kim định LSD nh hưởng t l agar đến giá tr cm quan v v ca sn phm
Multiple Range Tests for VI by AGAR
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
AGAR Count Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
0 10 6.5 X
1 10 6.9 XX
1.5 10 7.1 XX
0.5 10 7.3 X
--------------------------------------------------------------------------------
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng xxii Bảng 56. Phân tích ANOVA ảnh hưởng tỉ lệ agar đến giá trị cảm quan về mùi của sản phẩm ANOVA Table for MUI by AGAR Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 16.1 3 5.36667 6.23 0.0016 Within groups 31.0 36 0.861111 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 47.1 39 Bảng 57. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ agar đến giá trị cảm quan về mùi của sản phẩm Multiple Range Tests for MUI by AGAR -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD AGAR Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 10 5.8 X 1 10 7.0 X 1.5 10 7.1 X 0.5 10 7.5 X -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 58. Phân tích ANOVA ảnh hưởng tỉ lệ agar đến giá trị cảm quan về vị của sản phẩm ANOVA Table for VI by AGAR Analysis of Variance ----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Between groups 3.5 3 1.16667 1.87 0.1513 Within groups 22.4 36 0.622222 ----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 25.9 39 Bảng 59. Kiểm định LSD ảnh hưởng tỉ lệ agar đến giá trị cảm quan về vị của sản phẩm Multiple Range Tests for VI by AGAR -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD AGAR Count Mean Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 10 6.5 X 1 10 6.9 XX 1.5 10 7.1 XX 0.5 10 7.3 X --------------------------------------------------------------------------------
Lun văn Tt nghip khoá 28 - 2007 Trường Đại Hc Cn Thơ
Chuyên ngành Công ngh thc phm – Khoa Nông nghip và Sinh hc ng dng 1
Luận văn Tốt nghiệp khoá 28 - 2007 Trường Đại Học Cần Thơ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng 1