Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

4,320
917
153
52
   

3.2.1. Khung phân tích

khung phân tích Hussien và c



Hussien và c

 

trong nhó 


- 


-
Hành vi




- 
- 
-
 
nhân
- 
-  tính;
-G
-
52      3.2.1. Khung phân tích  khung phân tích Hussien và c    Hussien và c     trong nhó    -    -  Hành vi     -  -  -   cá nhân -  -  tính;  -G -
53





3.2.2 Mô hình nghiên cứu
         
Chi, 2006;   ; Mahapatro, Acharya Singh, 2017), tác
 


i
X
i

i
hay Ln ( ) 
0

1
X
1

2
X
2

k
X
k

i
(1)

Logit (P) = Ln (odds) = Ln ( ) 
0

1
X
1

2
X
2

k
X
k

i

+ Ln[P/(1-P)]


+
0

+ X
i
       
i;
+
i
X
i
+
i

53      3.2.2 Mô hình nghiên cứu           Chi, 2006;   ; Mahapatro, Acharya và Singh, 2017), tác     i X i  i hay Ln ( )  0  1 X 1  2 X 2  k X k  i (1)  Logit (P) = Ln (odds) = Ln ( )  0  1 X 1  2 X 2  k X k  i  + Ln[P/(1-P)]   +  0  + X i         i; +  i X i +  i 
54
3.2.3. Mô tả và đo lường các biến nghiên cứu

-       
   

    , Weissman Russell (2016)Hughes
Waite (2002).
 
      
 
 
     
  
          


-         
         

 
             Zunzunegui,
Béland Otero (2001), Xiu-,    ,
Oh và cHussien và c.

               


         
54 3.2.3. Mô tả và đo lường các biến nghiên cứu  -                 , Weissman và Russell (2016)Hughes và Waite (2002).                                    -                                    Zunzunegui, Béland và Otero (2001), Xiu-,    , Oh và cHussien và c.                             
55



 

 
Các biến độc lập trong mô hình hồi quy logistic sức khỏe tự đánh giá
-    
  
        


           


 
          Li, Zhang Liang
(2009), Samanta, Chen, Vanneman (2015)Paul Verma (2016) 
      


- - 

    

Liang, 2009; Agrawal, 2012; Kim, 2014; Samanta, Chen và Vanneman, 2015)

          
55          Các biến độc lập trong mô hình hồi quy logistic sức khỏe tự đánh giá -                                             Li, Zhang và Liang (2009), Samanta, Chen, và Vanneman (2015)Paul và Verma (2016)           - -         Liang, 2009; Agrawal, 2012; Kim, 2014; Samanta, Chen và Vanneman, 2015)            
56
-69 ; 70-
79 (trung lão) 


     



+


          Hughes & Waite,
2002);
- Nhóm bi
       
 Agrawal (2012)

--
n.

   Agrawal (2012),  
(2018).
56 -69 ; 70- 79 (trung lão)             +             Hughes & Waite, 2002); - Nhóm bi          Agrawal (2012)  -- n.     Agrawal (2012),   (2018).
57






Sức khỏe tự đánh giá
Bi
Sắp xếp cuộc sống
S




1 = có
   
con


0 = không và 1 = có
Đặc điểm nhân khẩu – xã hội học


 


--


       
hình logi    



    


   
     


      

 
lên.

     
     
nông thôn
57        Sức khỏe tự đánh giá (Hughes & Waite, 2002); (Weissman & Russell, 2016); (Zi Zhou, Fanzhen Mao, Shichao Hao, và Keith Elder, 2018) Bi Sắp xếp cuộc sống (L. W. Li, Zhang, và Liang, 2009);    2015); (Paul & Verma, 2016) S     1 = có     con  có  0 = không và 1 = có Đặc điểm nhân khẩu – xã hội học       --  (Agrawal, 2012); (Kim, 2014);           hình logi      (Agrawal, 2012); (Kim, 2014);                      (Agrawal, 2012); (Kim, 2014)            lên. (Hughes & Waite, 2002); (Agrawal, 2012); (Kim, 2014); (Samanta, và c              nông thôn (Agrawal, 2012); (Kim, 2014); 
58



Tôn giáo

       
    


      
     

Các biến về môi trường

       
      
  


  
    
 


0 = không và 1= có. Nhóm tham

Các biến hành vi sức khỏe

0 = không 1 = có. Nhóm


1 = 2 = không. Nhóm

Các biến độc lập trong mô hình hồi quy logistic về trầm cảm
-         
     
Xiu-Ying và c; Oh và c
(2014); Chen và c; 


- 

      
58     Tôn giáo                (Agrawal, 2012); (Samanta, và c                (Hughes & Waite, 2002); (L.    ; (Zi Zhou, Fanzhen Mao, Shichao Hao, và Keith Elder, 2018) Các biến về môi trường                     (Agrawal, 2012)             (Agrawal, 2012)  0 = không và 1= có. Nhóm tham  Các biến hành vi sức khỏe  0 = không và 1 = có. Nhóm  (Agrawal, 2012); (Zi Zhou, và c  1 = có và 2 = không. Nhóm  (Agrawal, 2012); (Zi Zhou, và c  Các biến độc lập trong mô hình hồi quy logistic về trầm cảm -                Xiu-Ying và c; Oh và c (2014); Chen và c;    -         
59
Hu ghes &
Waite, 2002; Lee, Jang Lockhart, 2018; Li, Jiang
Zhang, 2019).
+ Tu
   


phân thành hai lo


+  
Trong

 
Bojorquez-Chapela c 


  

   

Sicotte, Alvarado, León và Zunzunegui (2008)
(2014) 
-
 
        
    
59 Hu ghes & Waite, 2002; Lee, Jang và Lockhart, 2018; Li, Jiang và Zhang, 2019). + Tu       phân thành hai lo   +   Trong    Bojorquez-Chapela và c             Sicotte, Alvarado, León và Zunzunegui (2008) (2014)  -                
60
Zunzunegui,
Béland và Otero (2001); Li, Jiang và Zhang (2019).
-       
         

         
   







           Alfred, Bohdan,
Patricia, và Georg, (1992); Sicotte và cChen và c.


    

(2020)   






trong các
60 Zunzunegui, Béland và Otero (2001); Li, Jiang và Zhang (2019). -                                                   Alfred, Bohdan, Patricia, và Georg, (1992); Sicotte và cChen và c.         (2020)          trong các
61
   Zunzunegui c  ; Silverstein, Cong Li (2006);
Sicotte c  ; Guo, Liu, Mao Chi, (2016);   .

- 

        
   Chen c; Lee, Jang Lockhart
(2018)








Trầm cảm ở NCT
;
(Oh c  ; (Xiu-
Ying c  ;
(Borges c  ;
(Hussien và c

Sắp xếp cuộc sống

       

(Oh c  ; (Xiu-
Ying c  ; (R.
Chen và c

 
= có
    



0 = không và 1 = có
Đặc điểm cá nhân

      
   

(Borges và c;
(Oh c  ; (Y.
Lee, Jang, Lockhart, 2018);
(C. Li, Jiang, và Zhang, 2019)
Gi
  

;
(Oh và c; (Y.
Lee, Jang, và Lockhart, 2018);
61    Zunzunegui và c  ; Silverstein, Cong và Li (2006); Sicotte và c  ; Guo, Liu, Mao và Chi, (2016);   .  -                Chen và c; Lee, Jang và Lockhart (2018)         Trầm cảm ở NCT ; (Oh và c  ; (Xiu- Ying và c  ; (Borges và c  ; (Hussien và c  Sắp xếp cuộc sống           (Oh và c  ; (Xiu- Ying và c  ; (R. Chen và c    = có         0 = không và 1 = có Đặc điểm cá nhân              (Borges và c; (Oh và c   ; (Y. Lee, Jang, và Lockhart, 2018); (C. Li, Jiang, và Zhang, 2019) Gi     ; (Oh và c; (Y. Lee, Jang, và Lockhart, 2018);